Gå til hovedindhold
Bliv medlem
Konfliktguide banner

Konfliktguide

baggrund

Konflikt — hvad betyder det i praksis?

En konflikt kan iværksættes af både arbejdsgiver- og lønmodtagersiden for at lægge pres på den anden part. Når lønmodtagersiden konflikter, kaldes det strejke, og når arbejdsgiver konflikter, kaldes det lockout. I praksis betyder det, at dem, der omfattet af konflikten, ikke skal møde på arbejde og udføre deres opgaver.

Vi har samlet svar på de mest almindelige spørgsmål om effekterne af en eventuel konflikt. Har du andre spørgsmål, så tag fat i din tillidsrepræsentant eller kontakt DJ’s sekretariat.

Hvis der bliver konflikt, kontakter vi medlemmerne på de(n) berørte arbejdspladser og vejleder om, hvordan man skal forholde sig.

✉ KONTAKT

Andreas Weiland

Forstå konflikten som DJ-medlem

Hvem er omfattet af en konflikt?

Det er kun medlemmer af DJ, der er ansat på den DJ-overenskomst, der varsles konflikt for, som er omfattet af konflikten. Freelancere er som udgangspunkt ikke omfattet af konflikten. Kontakt DJ for nærmere info.

Arbejdsgiver kan reagere ved at lockoute flere eller alle medarbejdere.

Hvem er ikke omfattet af en konflikt?

Nogle medlemmer kan ikke deltage i en konflikt. Det gælder fx ledere, der ikke er omfattet af overenskomsten.

Er du medlem af DJ og i praktik som journaliststuderende, TVM-studerende, kommunikationsstuderende fra DMJX eller kommunikationsstuderende fra universitetet, vil du heller ikke være omfattet af en konflikt. Det samme gælder FTP-elever, der ikke er på skole.

Kollegaer, som ikke er organiseret i DJ, og DJ-medlemmer ansat på andre overenskomster end DJ-overenskomster, kan heller ikke konflikte.
 

Hvad sker der under en konflikt?

Hvis du er omfattet af konflikten, er dit ansættelsesforhold midlertidigt afbrudt. Du må altså hverken opholde dig på din arbejdsplads eller løse arbejdsopgaver.

Hvis ikke du er omfattet af konflikten, skal du udføre dit normale arbejde i den udstrækning, det er muligt.

Hvis du er med i konflikten, kan DJ kræve, at du deltager i de aktiviteter og arbejdsopgaver, som DJ beder dig om.

Du får ikke løn fra din arbejdsgiver under en konflikt. Til gengæld er du som medlem berettiget til økonomisk støtte fra DJ. I sidste ende vil det være DJ’s hovedbestyrelse, der fastsætter og bevilger konfliktstøtten.

Hvad sker der, når konflikten slutter?

En konflikt afsluttes, når der opnås forlig. Eller hvis regeringen griber ind og stopper konflikten ved lovgivning.

Når konflikten afsluttes, skal arbejdet genoptages. Alle konfliktberørte medlemmer har krav på at indtræde i samme stillinger, som før konflikten.

Har du forsikring gennem medlemsbutikken?

Der er pt ingen aftaler om, hvad der sker med dine forsikringer under en eventuel konflikt i forbindelse med OK23.

Er du freelancer?

Hvis du er freelancer og bliver berørt af konflikten, skal du kontakte DJ.

Oplys navn, medlemsnummer samt telefonnummer, så bliver du kontaktet hurtigst muligt.

Har det konsekvenser for min gruppeforsikring og pension?

Hvis du får konfliktstøtte, skal du selv sørge for at indbetale til pensionsopsparing. Din arbejdsgiver indbetaler ikke til din pension under en konflikt.

Ønsker du det, kan du bede din arbejdsgiver indbetale ekstra til din pension, når konflikten er afsluttet.

Privat indbetaling

Hvis du ønsker at indbetale privat til pension, så kontakt venligst PFA´s rådgivningscenter på 7012 5000 for at høre nærmere.

Hvor kan jeg få mere information?

Du er altid velkommen til at kontakte PFA’s rådgivningscenter på 7012 5000, hvis der er noget, du gerne vil have uddybet, eller du er i tvivl om.

 

Konfliktens virkning for løn- og ansættelsesvilkår

Afspadsering

Medlemmer, der er omfattet af konflikt, kan ikke påbegynde afspadsering, når konflikten er i gang. Hvis afspadsering er begyndt inden konflikten, kan afspadseringen ikke afvikles som aftalt. Afspadsering, der ikke har kunnet holdes pga. konflikten, må aftales på ny, når konflikten er slut.

Anciennitet

Der optjenes ikke anciennitet i den periode, konflikten løber. Det gælder både opsigelsesvarsel og lønanciennitet.

Andet arbejde / bibeskæftigelse

Konfliktramte medlemmer må ikke under konflikten påtage sig andet arbejde, der er konfliktramt. Medlemmer med bibeskæftigelse vil fortsat kunne varetage dette, medmindre bibeskæftigelsen udføres som led i hovedstillingen eller ligger inden for det konfliktramte område.

ATP og arbejdsmarkedsbidrag

Der skal ikke betales ATP af den konfliktunderstøttelse, der modtages under en konflikt, jf. ATP-loven.

Efterløn

Kontakt din a-kasse for mere vejledning.

Barselsorlov, herunder graviditetsorlov, fædreorlov og forældreorlov

Hvis du er på barselsorlov eller skal på barselsorlov, fædreorlov mm., så tag kontakt til din tillidsrepræsentant eller DJ for at få nærmere information om, hvordan du skal forholde dig.

Ansættelse under konflikt

Stillinger, som ønskes besat under konflikten, vil normalt være blokaderamte og kan ikke besættes med medlemmer af DJ.

Hvis arbejdsgiveren før konflikten har indgået aftale med en person om at tiltræde en stilling, der senere viser sig at være omfattet af konflikten, tiltræder den nyansatte stillingen, men bliver straks omfattet af konflikten, såfremt den pågældende er medlem af DJ.

Dagpenge — supplerende

Medlemmer, der oppebærer supplerende dagpenge i en a-kasse, og som bliver konfliktramt, kan ikke få dagpenge fra a-kassen, så længe konflikten løber. Det skyldes, at der i arbejdsløshedsforsikringsloven ikke skelnes mellem, om dagpengene ydes helt eller supplerende. De pågældende medlemmer skal derfor have konfliktunderstøttelse som alle andre konfliktramte medlemmer.

Dagpenge i henhold til arbejdsløshedslovgivningen

Deltagere i en konflikt kan ikke samtidig modtage arbejdsløshedsdagpenge, selvom deres ansættelsesforhold i princippet er ophørt, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring — begrundelsen er, at medlemmets ledighed er forårsaget af strejke eller lockout. 

Med samme begrundelse bortfalder arbejdsgiverens pligt til at udbetale dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag. Er et medlem ansat i en tidsbegrænset stilling, der ophører under konflikten, vil medlemmet dog kunne modtage arbejdsløshedsdagpenge, eftersom ledigheden ikke er forårsaget af konflikten.

Ferie

Ferie kan kun holdes, hvis ferien — som begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag — er begyndt senest samtidig med, at konflikten begynder. Bemærk, at en konflikt som hovedregel iværksættes ved døgnets start.

Hvis medlemmet har påbegyndt sin ferie, når konflikten iværksættes, anses medlemmet for at holde ferien også under konflikten, og medlemmet har ret til at få løn udbetalt under ferie — også selvom den kommer til udbetaling under konflikten.

Hvis din ferie er planlagt til at starte, efter konflikten er gået i gang, kan den ikke afholdes, da der er tale om en feriehindring. Ferien udskydes med ret til erstatningsferie.

Når konflikten er ophørt, fastsætter arbejdsgiveren et nyt tidspunkt for, hvornår ferien skal holdes. Når et medlem ikke har kunnet holde ferie på grund af en konflikt, fastsætter arbejdsgiveren — medmindre andet aftales mellem medlemmet og arbejdsgiveren — ferie med et varsel på ikke mindre end én måned for hovedferien og 14 dage for den øvrige ferie.

Der er ikke noget i vejen for, at medlemmet indgår en aftale med arbejdsgiver om, at hel eller delvis ferie, der er planlagt inden konfliktens iværksættelse, og som falder efter konfliktperiodens ophør, kan afvikles som planlagt og i umiddelbar tilknytning til konfliktens ophør.

En sådan aftale er ensbetydende med, at medlemmet umiddelbart efter konfliktens ophør kan afholde ferie uden, at den pågældende derved ulovligt udebliver fra tjenesten. Hvis der ikke foreligger en sådan aftale med arbejdsgiveren, skal medlemmet genoptage arbejdet efter konfliktens ophør, hvorefter en placering af den resterende del af ferien kan aftales med arbejdsgiveren eller fastsættes af denne.

Et medlem, der er en del af konflikten, optjener ikke ret til betalt ferie (dvs. ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse) i den tid, som konflikten varer. 

Eventuelle ekstra ferieuger udover lovbestemt ferie

Afvikling af eventuelle ekstra ferieuger udover den lovbestemte ferie følger de samme principper som afvikling af øvrig ferie, se ovenfor.

Fleksjob, job med løntilskud eller ansættelse på særlige vilkår

Ansatte i et fleksjob, job med løntilskud eller job på særlige vilkår vil være omfattet af konflikt på lige fod med øvrige kolleger inden for faggruppen. Det samme gælder for ansatte i introduktionsstillinger.

Personer udsendt i virksomhedspraktik er ikke omfattet af overenskomsterne og dermed heller ikke af organisationerne. Nyttejob er omfattet af ordningen omkring virksomhedspraktik. Arbejdsgiverne må ikke sætte de pågældende til at udføre konfliktramt arbejde.

Du er altid velkommen til at søge rådgivning hos DJ.

 

Fritstillede

Fritstillede er som udgangspunkt alene fritaget fra deres arbejdsforpligtelse, mens de øvrige rettigheder og pligter består. I en konflikt vil fritstillede være omfattet, og de vil derfor ikke have krav på løn mv. for perioden. Man får konfliktstøtte på lige fod med andre.

Kursusdeltagelse

Kursusdeltagelse, hvortil der ydes frihed med hel eller delvis løn fra arbejdsgiveren, må ikke finde sted under en konflikt. Kursusdeltagelse, som er påbegyndt forud for arbejdsstandsningens iværksættelse, afbrydes ved konfliktens påbegyndelse.

Løn / konfliktstøtte

Du får ikke løn fra din arbejdsgiver under en konflikt. Hverken hvis det handler om en strejke eller en lockout. Til gengæld er du som medlem berettiget til økonomisk støtte fra DJ. I sidste ende vil det være DJ’s hovedbestyrelse, der fastsætter og bevilger konfliktstøtten.

Hovedbestyrelsen har endnu ikke taget endelig stilling til konfliktstøtte i forbindelse med OK23, men som udgangspunkt udgør konfliktunderstøtten 90 % af lønnen. Konfliktstøttelse ydes både ved strejke og lockout.

Det vigtigste er lige nu, at dine medlemsoplysninger er opdaterede og indeholder en privat e-mail (fordi din arbejdsmail bliver lukket, og evt. arbejdsmobil skal afleveres). DJ skal kunne komme i kontakt med dig — bl.a. for at kunne meddele, om du er del af en eventuel konflikt og for at kunne få praktiske oplysninger i forhold til bank mv.

Løn optjent før konflikten

Udbetaling af løn, der er optjent før konflikten, sker som udgangspunkt på den normale lønningsdag — også selvom denne falder i konfliktperioden.

Midlertidige og tidsbegrænsede ansættelser

Medlemmer i midlertidige og tidsbegrænsede ansættelser er også omfattet af konflikten. Disse medlemmer modtager konfliktunderstøttelse som alle andre.

Såfremt ansættelsen udløber i konfliktperioden, anses ansættelsesforholdet for endeligt ophørt. Der kan herefter ske udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, hvis de almindelige betingelser er opfyldt.

Omsorgsdage

Omsorgsdage kan ikke påbegyndes under en konflikt. Er en omsorgsdag påbegyndt inden konflikten (er fx. påbegyndt kl. 23.00 og konflikten indledes kl. 24.00), kan den afholdes som planlagt. Er der aftalt to omsorgsdage i træk, og konflikten træder i kraft under afholdelse af omsorgsdag nr. 1, men inden omsorgsdag nr. 2 er påbegyndt, kan omsorgsdag nr. 2 ikke afholdes. 

Med hensyn til løn stilles medlemmet, ligesom de medlemmer, der er omfattet af konflikten. Dvs. der kan ikke udbetales løn efter, at konflikten er trådt i kraft.

Opsigelse fra arbejdsgiverens side

I tidsrummet før konfliktens iværksættelse kan en arbejdsgiver opsige et medlem med sædvanligt varsel og på sædvanlige vilkår, selvom en del af opsigelsesperioden kommer til at løbe i konfliktperioden.

Også under en konflikt kan en arbejdsgiver opsige medlemmer. Det skal ligeledes ske med sædvanligt varsel og på sædvanlige vilkår. Under en overenskomstmæssig konflikt er det ikke sagligt at opsige medlemmer med den begrundelse, at der er konflikt. Det gælder, selvom medlemmerne er ansat tids- eller opgavebegrænset.

Opsigelse fra medlemmets side

Hvis et medlem har sagt sin stilling op, før konflikten begynder, har opsigelsen virkning. Løber opsigelsesperioden under konflikten, bliver medlemmet omfattet af konflikten på samme måde som andre medlemmer.

Hvis medlemmet siger sin stilling op under konflikten, skal det ske med sædvanligt varsel og på sædvanlige vilkår. Det gælder også, hvis medlemmet ønsker at fratræde for at gå på pension.

Sygdom

I tilfælde, hvor sygdom er indtrådt inden konflikten påbegyndes, skal arbejdsgiveren udbetale løn indtil tidspunktet for konfliktens ikrafttræden, hvorefter man får konfliktstøtte som alle andre.

Hvis du er langvarigt sygemeldt før konflikten eller bliver alvorligt syg under konflikten, så kontakt DJ for nærmere information.

Tjenesterejser

Konfliktramte medarbejdere, der er på tjenesterejse, skal afbryde denne og returnere hurtigst muligt. Der skal som udgangspunkt benyttes samme transportmiddel ved hjemrejsen som anvendt på udrejsen. Planlagte tjenesterejser kan ikke påbegyndes efter konfliktens start.

Tjenestefrihed uden løn

Medlemmer, der har påbegyndt tjenestefrihed (orlov) uden løn, er ikke omfattet af konflikten. Hvis tjenestefriheds-/orlovsperioden ophører i konfliktperioden, omfattes medlemmet af konflikten fra det tidspunkt, hvor vedkommende skulle have været vendt tilbage til sin lønnede stilling, og der udbetales konfliktunderstøttelse.

Ansættelse efter konfliktens ophør

Når en lovlig varslet konflikt er iværksat, betragtes ansættelsesforholdet principielt som ophørt.

Det fremgår af den såkaldte fortrædigelsesklausul i hovedaftalerne, at medarbejderne ved konfliktens afslutning "uden unødigt ophold" har pligt til at genoptage deres arbejde på de tjenestesteder, hvor de var ansat. Der må ikke for nogen af parternes side finde "fortrædigelse" sted i anledning af konflikten — det betyder, at medlemmerne som udgangspunkt har ret til straks at genindtræde i deres tidligere stillinger ved arbejdskonfliktens ophør.

Medlemmer, der på grund af sygdom, barselsorlov eller tjenestefrihed ikke møder ved konfliktens ophør, betragtes som genindtrådt med den virkning, at evt. løn eller andre ydelser betales af arbejdsgiveren fra dette tidspunkt. Medlemmet har dog pligt til at underrette arbejdsgiveren om og dokumentere fraværet på sædvanlig måde.

Medlemmer, der har indgået aftale med arbejdsgiveren om, at hel eller delvis ferie, der er planlagt inden konfliktens iværksættelse, og som falder efter konfliktperiodens ophør, kan afvikles som planlagt og i umiddelbar tilknytning til konfliktens ophør, kan afholde ferien efter konfliktens ophør uden, at de derved ulovligt udebliver fra tjenesten.

Medlemmer, der udebliver uden lovlig grund, kan bortvises.

Tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanter er som udgangspunkt omfattet af konflikten.