Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Klausuler i din kontrakt

Hvad er klausuler, og hvilken betydning kan de have for dig?

Har du en konkurrence- og/eller kundebegrænsende klausul i din ansættelseskontrakt, gælder der forskellige regler afhængigt af, hvornår aftalen er indgået.

Der skelnes mellem klausuler indgået:

Klausuler 1. januar 2016 eller senere

Der skelnes mellem konkurrence- og kundeklausuler samt kombinerede klausuler, der er betegnelsen for klausuler, der består af både en konkurrence- og kundeklausul. Det er vigtigt at skelne mellem disse betegnelser, da der gælder særlige regler for de enkelte klausuler. Kompensationen og klausulens varighed er afhængige af, hvilken klausul der er tale om.

Reglerne gælder også for ikke-funktionærer.

Konkurrenceklausuler

Før en konkurrenceklausul er gyldig, skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Du skal indtage en helt særligt betroet stilling og besidde eller erhverve en viden, som kan udnyttes til skade for din arbejdsgiver af en konkurrent.
 • Du skal have været ansat i mindst seks måneder, før klausulen er gældende.
 • Der skal være indgået aftale om kompensation.
 • Klausulen må maksimalt være gældende i 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet.
 • Du skal have skriftlig oplysning om de forhold, der begrunder, at du skal have en konkurrenceklausul. Enten ved særskilt aftale eller i din ansættelseskontrakt.

Kundeklausuler

Før en kundeklausul er gyldig, skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Klausulen gælder kun kunder, du har været i forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 12 måneder, inden du siger op eller bliver afskediget.
 • Du skal være ansat i mindst seks måneder, før klausulen er gældende.
 • Der skal være indgået aftale om kompensation.
 • Klausulen må maksimalt være gældende i 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet.
 • Aftalen skal være skriftlig, enten ved særskilt aftale eller i din ansættelseskontrakt.
 • Arbejdsgiver skal ved opsigelse eller afskedigelse give dig en liste over de kunder, du har haft forretningsmæssig forbindelse med.

Kombinerede klausuler

For kombinerede klausuler skal kravene for både konkurrence- og kundeklausuler være opfyldt. En kombineret klausul kan kun gøres gældende i maksimalt seks måneder efter fratrædelse.

Kompensation

Du er berettiget til kompensation for at påtage dig en klausul. Kompensationens størrelse afhænger af størrelsen på din løn på fratrædelsestidspunktet, samt hvilken klausul der er tale om — og varigheden af den.

Kompensationen består af en engangskompensation, som betales ved din fratrædelse. Det beløb udgør kompensation for de to første måneder, du er bundet af klausulen. Herudover betales en løbende kompensation, der udbetales hver måned i den resterende periode, du er forpligtet af klausulen.

Du skal søge at finde anden passende beskæftigelse. Hvis du får anden passende beskæftigelse, reduceres kompensationen, men engangskompensationen reduceres ikke. Ved anden passende beskæftigelse forstås arbejde inden for dit faglige område, som du er uddannet inden for eller har haft beskæftigelse inden for.

Her kan du se, hvad du som minimum skal have i engangskompensation, samt hvad du skal have i løbende udbetaling.

Konkurrence- el. kundeklausuler max. 6 mdr.

 • Godtgørelse i periodens løb: 40 %
 • Engangsbeløb ved fratrædelse, dækkende 1. + 2. mdr.: 40 %
 • Passende arbejde 3. – 6. mdr.: 16 %
 • Passende arbejde 3. - 12. mdr.: ingen

Konkurrence- el. kundeklausuler max. 12 mdr.

 • Godtgørelse i periodens løb: 60 %
 • Engangsbeløb ved fratrædelse, dækkende 1. + 2. mdr.: 60 %
 • Passende arbejde 3. – 6. mdr.: ingen
 • Passende arbejde 3. - 12. mdr.: 24 %

Kombinerede ansættelsesklausuler max. 6 mdr.

 • Godtgørelse i periodens løb: 60 %
 • Engangsbeløb ved fratrædelse, dækkende 1. + 2. mdr.: 60 %
 • Passende arbejde 3. – 6. mdr.: 24 %
 • Passende arbejde 3. - 12. mdr.: ingen

Opsigelse af klausuler

Din arbejdsgiver kan opsige en klausul med en måneds varsel til udløbet af en måned. Du har krav på engangskompensationen, hvis du har været ansat i mindst tre måneder, også selvom klausulen først er virksom efter seks måneders ansættelse. Du får ikke kompensation, hvis din arbejdsgiver siger klausulen op mere end seks måneder, før du fratræder.

En konkurrenceklausul og konkurrencedelen af en kombineret klausul er ikke gyldig, hvis du bliver opsagt eller fratræder din stilling, fordi arbejdsgiver har misligholdt ansættelsesforholdet. Du vil, selv om klausulen er ugyldig, have krav på engangskompensationen.

Urimelige klausuler

Konkurrenceklausuler og konkurrencedelen af kombinerede klausuler ophæves, hvis de er urimelige. Det kan både være i geografisk udstrækning, eller hvis klausulen medfører, at du er udelukket fra at kunne få beskæftigelse i dens løbetid. Ophævelse af klausulen ved urimelige forhold gælder både for lønmodtagere, ledere, freelancere og selvstændige.

Misligholdelse

Hvis du misligholder dit ansættelsesforhold og berettiget bliver bortvist fra arbejdspladsen, er du fortsat bundet af en aftalt klausul, men du har hverken krav på engangskompensation eller den løbende kompensation.

Klausuler 15. juni 1999 – 31. december 2015

Klausuler indgået i dette tidsrum er stadig gældende, men er ved at blive udfaset. Ønsker du, udover nedenstående, uddybende rådgivning — kontakt DJ.

Reglerne er gældende for ansatte under funktionærloven.

Konkurrenceklausul

Har du og din arbejdsgiver aftalt en konkurrenceklausul, betyder det, at du i en aftalt periode efter fratrædelse ikke må tage ansættelse hos en konkurrerende virksomhed — eller selv drive konkurrerende virksomhed. Aftalen skal være skriftlig og kan kun indgås med dig, hvis du er en særligt betroet medarbejder, da den ellers er ugyldig.

Kompensation

For at være bundet af klausulen skal du modtage kompensation. Kompensationen skal mindst svare til 50 % af din løn i de måneder, hvor du er bundet af klausulen. Du har i samme periode pligt til at søge andet arbejde. Den løn, du får fra ny passende beskæftigelse, kan modregnes i kompensationen fra din tidligere arbejdsgiver. Du vil dog altid være berettiget til tre måneders kompensation, der udbetales som et engangsbeløb ved fratrædelse, uden modregning.

Konkurrenceklausulens varighed

Der er begrænsninger på, hvor længe en klausul kan gøre sig gældende. Har du været ansat under tre måneder, ophæves den. Men har du været ansat i tre til seks måneder, kan den gøres gældende i op til seks måneder efter fratrædelsen. Har du derimod været ansat mere end seks måneder, er der ikke efter loven nogen grænse for, hvor længe klausulen kan gælde.

Fratræder du frivilligt, eller misligholder du ansættelsesforholdet, så arbejdsgiver selv opsiger dig, træder klausulen i kraft. Hvis arbejdsgiver opsiger dig af andre årsager end misligholdelse, kan klausulen ikke gøres gældende.

Klausulen kan af arbejdsgiver opsiges med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Kundeklausul

Har du indgået en kundeklausul, betyder det, at du ikke må have erhvervsmæssig forbindelse med de af arbejdsgivers kunder og forretningsforbindelser, du selv har haft kontakt med. Herudover må du ikke have kontakt til de kunder og forretningsforbindelser, som din arbejdsgiver har nævnt på en særlig liste. Listen skal du have inden opsigelsen. Aftalen skal være skriftlig for at være gyldig.

Kompensation

Arbejdsgiveren skal betale dig en kompensation for at være bundet af klausulen. Kompensationen skal mindst svare til 50 % af din løn i de måneder, hvor du er bundet af klausulen. I perioden, hvor du er forpligtet af klausulen, har du pligt til at søge andet arbejde. Den løn, du får fra ny passende beskæftigelse, kan modregnes i kompensationen fra din tidligere arbejdsgiver.

Modtager du kompensation fra arbejdsgiver pga. en konkurrenceklausul, har du ikke også krav på kompensation for kundeklausulen.

Kundeklausulens varighed

Der er begrænsninger på, hvor længe en klausul kan gøres gældende. Har du været ansat i under tre måneder, kan den ikke gøres gældende. Har du været ansat i tre til seks måneder, kan den gøres gældende i op til seks måneder efter fratrædelsen. Har du været ansat i mere end seks måneder, er der ikke efter loven nogen grænse for, hvor længe klausulen kan gælde.

Klausulen træder i kraft, uanset om det er dig eller arbejdsgiver, der opsiger ansættelsesforholdet. Klausulen kan af arbejdsgiver opsiges med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Klausuler før 15. juni 1999

Klausuler indgået før denne dato indbefatter ikke noget krav om kompensation. Der er dog begrænsninger på, hvor længe de kan gøres gældende. Kontakt DJ, hvis du har spørgsmål herom.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk