Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Klagevejledning

Indbringelse af sager for Dansk Journalistforbunds Medlemsklagenævn.

Dansk Journalistforbund (DJ) har etableret et Medlemsombudsnævn i samarbejde med Kommunikation og Sprog (KS) og Bibliotekarforbundet (BF). Hvis du ikke har været tilfreds med behandlingen af en medlemssag i DJ, kan du få din klage behandlet i dette nævn. Hvis klagen vedrører en DJ-sag, vil den blive behandlet af nævnets øvrige fire medlemmer, dvs. to fra KS og to fra BF. Du kan i det følgende læse nærmere om, hvordan du kan få en klage behandlet.

Indbringelse af sager

Har du ikke været tilfreds med forbundets behandling af din sag, har du mulighed for at indsende en klage til DJ’s Hovedbestyrelse.  Klagen skal indsendes senest tre måneder efter sagen er behandlet i sekretariatet. Hovedbestyrelsen behandler herefter klagen og træffer hurtigst muligt en beslutning i sagen.

Hvis du ikke er tilfreds med Hovedbestyrelsens beslutning i sagen, kan du indbringe sagen for Medlemsombudsnævnet. Klagen skal indgives til Medlemsombudsnævnet senest tre måneder efter, at forbundets hovedbestyrelse har truffet beslutning i sagen.

Klagen skal altid indsendes med brev eller pr. e-mail til:  Dansk Journalistforbund, Gammel Strand 46, 1202 København K, dj@journalistforbundet.dk, att.: ”Medlemsombudsnævnet”.

Hvad kan du klage over?

Nævnet kan tage stilling til klager, der vedrører det konkrete medlems egne forhold. Du kan således klage over den konkrete sagsbehandling af din sag, herunder de afledte følgevirkninger, sagsbehandlingstiden og i øvrigt de elementer, der sædvanligvis anses for omfattet af begrebet ’sagsbehandling’ i forvaltningsretten.

Medlemsombudsnævnet kan ikke tage stilling til hovedbestyrelsens beslutninger af politisk eller økonomisk art, forbundets organisation eller kollektive interessevaretagelse. Nævnet kan heller ikke tage stilling til klager over produkter og vejledning fra forbundets eventuelle samarbejdspartnere, herunder forsikringsselskab, forbrugsforeningen m.v. 

Hvordan behandles klagen?  

DJ fremsender din klage vedlagt en sagsfremstilling med samtlige bilag til Medlemsombudsnævnet.  Sagsfremstillingen kan ikke indeholde en indstilling til afgørelse. Medlemsombudsnævnet er berettiget til af egen drift at indhente yderlige oplysninger herunder mundtlige tilkendegivelser direkte hos klageren eller forbundet. Nævnet skal i sin sagsbehandling tilstræbe at følge regler for ’god forvaltningsskik’, dvs. sikre at sagen er ordentligt belyst, at begge parter har været hørt samt, at afgørelsen gives skriftligt og i et forståeligt sprog.  

Medlemmerne af klagenævnet har tavshedspligt, jf. forvaltninglovens kapitel 8.

Medlemsklagenævnets afgørelse

Det tilstræbes, at nævnet træffer afgørelse indenfor tre måneder fra klagens indbringelse for nævnet. Nævnet kan i sin afgørelse alene udtale kritik af forbundets afgørelser eller sagsbehandling – eller udtale at der ikke er grundlag for kritik. Medlemsklagenævnet kan herudover anbefale DJ en konkret ageren, hvorimod det ikke kan pålægge forbundet at ændre en afgørelse, sagsgange eller foretage en bestemt handling.

Afgørelserne skal være skriftlige og begrundede.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk