Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Klagevejledning

Indbringelse af sager for Dansk Journalistforbunds Medlemsombudsmand

Dansk Journalistforbund (DJ) har etableret et samarbejde med medlemsombudsmand jurist (TBC). Hvis et medlem ikke har været tilfreds med behandlingen af en medlemssag i DJ, kan medlemmet få sin klage behandlet af medlemsombudsmanden. 

Indbringelse af sager

Et DJ-medlem kan udelukkende klage over den konkrete sags­behandling af vedkommendes egen sag, herunder de afledte følgevirkninger, sagsbehandlingstiden og i øvrigt de elementer, der sædvanligvis anses for at være omfattet af begrebet "sags­behandling". Det er en forudsætning, at klager er medlem af DJ under hele sagsbehandlingen. Hvis klager melder sig ud, vil klagen ikke blive behandlet.

Det kan medlemmer klage over

DJ og medlemsombudsmanden kan tage stilling til klager, der vedrører det konkrete medlems egne forhold. Du kan således klage over den konkrete sagsbehandling af din sag, herunder de afledte følgevirkninger, sagsbehandlingstiden og i øvrigt de elementer, der sædvanligvis anses for omfattet af begrebet "sagsbehandling" i forvaltningsretten.

Medlemsombudsmanden kan ikke tage stilling til forretningsudvalget og hovedbestyrelsens beslutninger af politisk eller økonomisk art, forbundets organisation eller kollektive interessevaretagelse.

Medlemsombudsmanden kan heller ikke tage stilling til klager over produkter og vejledning fra forbundets eventuelle samarbejdspartnere, herunder forsikringsselskab, forbrugsforeningen m.v. 

Sådan behandles en klage

Et medlem skal i første omgang klage over en sagsbehandling til den konsulent, som har behandlet sagen.
Klagen skal være fremsendt til DJ senest tre måneder efter, at sagen er afsluttet. Konsulenten skal sammen med DJ’s administrative ledelse vurdere sagen igen og snarest muligt meddele klager sin afgørelse, og herunder om der er grundlag for at træffe en ny afgørelse.

Hvis medlemmet ikke får fuldt medhold, hvis sagen ikke er løst til medlemmets tilfredshed - eller hvis medlemmet ikke er tilfreds med konsulentens og den administrative ledelses svar på klagen, kan klagen sendes videre til DJ’s Forretningsudvalg. Klagen skal indgives senest tre måneder efter, at medlemmet har modtaget den fornyede afgørelse fra konsulenten og DJ’s administrative ledelse. 

Denne klage og eventuelle opfølgende klager skal sendes med brev eller pr. e-mail til:  Dansk Journalistforbund, Gammel Strand 46, 1202 København K, dj@journalistforbundet.dk, att.: ”Medlemsklage”.

Forretningsudvalget behandler klagen på vegne af hovedbestyrelsen - og indhenter supplerende oplysninger om sagen fra klageren, konsulenten og den administrative ledelse. 
Forretningsudvalget meddeler sin afgørelse til det pågældende medlem.

Medlemsombudsmandens behandling af sager

Hvis medlemmet ikke får fuldt medhold i sin klage, og sagen stadigvæk ikke er løst til medlemmets tilfredshed, kan klagen sendes videre til medlems­ombudsmanden. Det skal ske senest én måned efter, at sagen er behandlet af forretningsudvalget.

Medlemsombudsmanden kan herefter anmode DJ’s administration om snarest muligt at fremsende en sagsfremstilling samt alle relevante bilag i sagen. Sagsfremstillingen må ikke indeholde en indstilling til afgørelse. M
edlemsombudsmanden kan desuden af egen drift indhente yderlige oplys­nin­ger. Herunder mundtlige tilkendegivelser direkte hos medlemmet eller i DJ for dermed at sikre, at sagen er tilstrækkeligt belyst.

Medlemsombudsmanden kan på baggrund af den konkrete klage enten udtale kritik af DJ’s afgørelser eller sagsbehandling, eller udtale, at der ikke er grundlag for kritik. M
edlemsombudsmanden kan herudover udtale en anbefaling til DJ om en bestemt ageren i den konkrete sag eller mere generelt.

Medlemsombudsmanden kan derimod ikke pålægge DJ at skulle ændre en konkret afgørelse, at skulle ændre nogle sags­gange, eller på anden måde at skulle foretage en bestemt handling.

Det tilstræbes, at medlemsombudsmanden kommer med sin udtalelse indenfor 3 måneder efter klagens indbringelse. Udtalelsen skal være skriftlig og begrundet - og meddeles i sin helhed til klageren og til forretnings­udvalget.

Forretningsudvalget behandler derefter medlemsombudsmandens udtalelse på sit først­kommende ordinære møde - og orienterer hovedbestyrelsen om ombudsmandens skriftlige udtalelse med en indstilling om at tage udtalelsen til efterretning - eller beslutte nogle bestemte initiativer i forlængelse af udtalelsen.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk