Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Vedtægter for Journalistgruppen i DR

Senest redigeret 24. november 2022

§ 1 Medlemsforhold

Stk. 1: Foreningens navn er Journalistgruppen i DR.

Foreningens navn er Journalistgruppen i DR. Gruppen består af aktive medlemmer af Dansk Journalistforbund, ansat i DR. Den har hjemsted i DR

Gruppen består af aktive medlemmer af Dansk Journalistforbund, ansat i DR. Den har hjemsted i DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C.

Herudover kan freelancere og medlemmer af Dansk Journalistforbund ansat i DR på andre overenskomster optages som interessemedlemmer (I-medlemmer) mod betaling af halvt kontingent.

I-medlemmer har ingen stemmeret ved valg af delegerede og valg af overenskomstbeskyttede tillidsrepræsentanter. I-medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen, men kan ikke vælges til bestyrelsen.

For DJ-praktikanter er det obligatorisk at være medlem af Journalistgruppen i DR under deres uddannelsesperiode i DR i henhold til Forbundslovene. DJ-praktikanter optages som obligatoriske medlemmer med at fast kontingent på 0 kroner.

Stk. 2. Journalistgruppens formål er at arbejde for medlemmernes økonomiske, herunder lønmæssige, faglige, arbejdsmiljømæssige samt sociale interesser.”

Stk. 3. Generalforsamlingen fastsætter kontingentet, som kassereren opkræver gennem DR´s lønningskontor.

Stk. 4. Et hvert medlem med berettiget interesse kan få oplysninger om konkrete medlemmers løn- og ansættelsesforhold ved henvendelse til den lokale tillidsrepræsentant eller ved personlig henvendelse på gruppekontoret.

Stk. 5. Det enkelte medlem af Journalistgruppen har ved enhver lønændring forpligtelse til at indberette denne ændring til sin tillidsrepræsentant eller til Journalistgruppens formand.

§ 2 Generalforsamlingen

Stk. 1.Generalforsamlingen er Journalistgruppens øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 15. november-1.december og indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

Stk. 3. Sammen med indkaldelsen sendes en dagsorden for generalforsamlingen.

Den skal indeholde mindst følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Valg af stemmetællere
  • Bestyrelsens beretning
  • Regnskab (revideret) og budget, herunder fastsættelse af kontingent.
  • Arbejdsprogram for det kommende foreningsår
  • Indkomne forslag
  • Valg i henhold til §3. (Det skal angives, hvem der er på valg.)
  • Valg til Ophavsretsfondens bestyrelse (foretages hvert andet år - pt. ulige år)
  • Eventuelt

Stk. 4. Bestyrelsen skal senest 2 uger før generalforsamlingen have modtaget de forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen. Endelig dagsorden udsendes mindst 1 uge før generalforsamlingen. Endelig dagsorden kan offentliggøres gennem Journalistgruppens hjemmeside.

Stk. 5. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Kun medlemmer har stemmeret. Fuldmagt kan ikke benyttes.

Stk. 6. Vedtægtsændringer vedtages med almindeligt flertal på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling holdes, hvis mindst 100 medlemmer eller mindst halvdelen minus 1 medlemmer fra bestyrelsen skriftlig kræver det med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med kortest muligt varsel - dog mindst 3 døgn. Ekstraordinær generalforsamling skal holdes senest 2 uger efter lovligt krav er rejst.

Stk. 8. Bestyrelsen skal sørge for, at medlemmer udenfor København kan deltage i generalforsamlingerne, på samme vilkår som københavnske medlemmer.

Stk. 9. Referat fra generalforsamlingen offentliggøres senest 4 uger efter afholdelsen.

Stk. 10. Praktiske foranstaltninger i forbindelse med generalforsamlingens afholdelse.

Hver region samt DR Byen sikrer, at der til generalforsamlingen udpeges en teknisk ansvarlig hvert sted, således at løbende afrapportering mellem regionerne og DR Byen samt overblik over forsamlingen sikres.

Hvis kontakten til en eller flere regioner mistes skal generalforsamlingen suspenderes indtil kontakten er genoprettet.

Der henvises til den til enhver tid værende forretningsorden for generalforsamlingens afholdelse.

§ 3 Valg til bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af 11 medlemmer – heraf 1 formand og 10 ordinære medlemmer.

Stk. 2. Generalforsamlingen vælger:

a. Formanden, der vælges i ulige år. Valget gælder for 2 år.

b. 10 ordinære bestyrelsesmedlemmer, idet 5 vælges i lige år og 5        vælges i ulige år. Valgene gælder for 2 år.

Generalforsamlingen kan inden valg af ordinære bestyrelsesmedlemmer beslutte, at antallet af bestyrelsesmedlemmer skal mindskes til 8 eller 6. Beslutningen har virkning umiddelbart efter generalforsamlingens godkendelse. Mindskes antallet til 8 vælges herefter 4 bestyrelsesmedlemmer. Mindskes antallet til 6 vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.

c. Tre suppleanter til bestyrelsen. Valgene gælder for 1 år. Suppleanterne deltager i bestyrelsens møder og indtræder i bestyrelsen ved ordinært medlems forfald i forhold til opnået stemmetal på generalforsamlingen.

d. To revisorer og en revisorsuppleant. Valgene gælder for 1 år.

e. Kandidater skal være til stede eller skriftlig have givet tilsagn om at modtage valg.

f. Valg på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt flertal, herunder valg til formandsposten. Ved afstemning om valg af medlemmer til bestyrelse og suppleanter hertil, skal der stemmes på maksimalt én færre end antal kandidater, der skal vælges. Tilsvarende gælder for valg af revisorer og revisorsuppleant.

I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning om valget. Valg foregår ved skriftlig afstemning, dog kan dirigenten erklære fredsvalg, hvis der ikke er flere kandidater end antallet af poster, der skal besættes.

Er der opstillet flere end 2 kandidater ved valg til formandsposten kræves, for at opnå valg, mindst halvdelen af de afgivne stemmer. Er dette ikke tilfældet, foretages omvalg mellem de 2 kandidater, der har opnået flest stemmer. Ved stemmelighed mellem de 2 kandidater kan generalforsamlingen beslutte at sende valget til urafstemning blandt foreningens medlemmer.

Stk. 3. En formand og /eller bestyrelse, som er valgt på en ekstraordinær generalforsamling fungerer indtil den første ordinære generalforsamling eller indtil en ny ekstraordinær generalforsamling med valg på dagsordenen

Stk. 4. Bestyrelsen træffer afgørelsen om evt. observatørposter i bestyrelsen.

§ 4 Valg til Ophavsretsfondens bestyrelse

Ophavsretsfondens arbejde med forvaltning af rettighedsmidler er underlagt lov om kollektiv forvaltning af ophavsret. Dette indebærer særlige krav til bl.a. direkte indflydelse fra medlemmer.

For at sikre en øget medlemsindflydelse, skal der ske valg af repræsentant til Ophavsretsfondens bestyrelse.

Valg af repræsentant sker ved direkte valg hvert andet år (pt. ulige år) på foreningens ordinære generalforsamling.

§ 5 Bestyrelsens arbejde

Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer. Der skal i øvrigt stræbes efter en deling af opgaverne mellem bestyrelsens medlemmer. Fratræder formanden i en valgperiode, overtager næstformanden posten som formand indtil første ordinære generalforsamling, eller indtil en ekstraordinær generalforsamling har foretaget et nyt formandsvalg.

Stk. 2. Bestyrelsen og generalforsamlingen kan nedsætte både faste udvalg og udvalg, som skal arbejde med særlige opgaver. Ethvert medlem af Journalistgruppen kan sidde i disse udvalg.

Bestyrelsen skal nedsætte et overenskomstudvalg.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Suppleanterne deltager i bestyrelsens møder, men har kun stemmeret, hvis et eller flere af bestyrelsens faste medlemmer ikke deltager i mødet.

Stk. 4. Kan der ikke opnås enighed i bestyrelsen i en bestemt sag, afgøres den ved afstemning. Alle afstemninger afgøres ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder et forslag.

Stk. 5. Bestyrelsen holder mindst otte ordinære møder om året.

Stk. 6. Dagsorden for bestyrelsesmøder sendes til bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne inden mødet. Alt skriftligt materiale skal være tilgængeligt for bestyrelsens medlemmer.

Stk. 7. Alle henvendelser fra Journalistgruppens medlemmer til bestyrelsen skal besvares så hurtigt som muligt.

Stk. 8. Journalistgruppen tegnes økonomisk af formand eller kasserer.

Stk. 9. Bestyrelsen træffer bestemmelse om anvendelse af de fondsmidler, der indbetales som honorarer for brug af medlemmernes ophavsretlige beskyttede værker. Det er en forudsætning for anbringelse i fonden, at ophavsretten ikke med sikkerhed kan henføres til enkeltmedlemmer, eller at fordelingen vil være forbundet med administration, som ikke står i rimeligt forhold til honorarets størrelse.

§ 6 Tillidsrepræsentanten

Stk. 1. Hvert område, som defineret i Hovedoverenskomsten mellem DR og Dansk Journalistforbund, vælger hvert andet år tillidsrepræsentant (-er) og suppleant (-er). Valg skal være afholdt inden Journalistgruppens generalforsamling.

Journalistgruppens bestyrelse fastsætter de nærmere regler vedrørende valgets afholdelse. Valgene gælder 2 år, eller til et ekstraordinært medlemsmøde med punktet "Valg af tillidsrepræsentant/suppleant" på dagsordenen har været afholdt. Efter valget indsender den nyvalgte tillidsrepræsentant skriftlig meddelelse om valget til Gruppekontoret. Ekstraordinært møde kan indkaldes af halvdelen af alle valgbare medlemmer i den pågældende afdeling, af den afgående tillidsrepræsentant eller af Journalistgruppens formandsskab med mindst 1 uges varsel.

Stk. 2. Kun medlemmer, der har stemmeret ved Journalistgruppens generalforsamling, er valgbare/har stemmeret. Dette gælder ikke I-medlemmer, der ikke kan vælges og ikke kan stemme i valg af tillidsrepræsentant.

Stk. 3. Fratræder en tillidsrepræsentant eller dennes suppleant, indkalder de senest 4 uger efter fratrædelse til medlemsmøde med punktet " Valg af tillidsrepræsentant/suppleant" på dagsordenen, jvf. § 5, stk. 1.

Stk. 4. Tillidsrepræsentanterne skal varetage medlemmernes interesser i afdelingerne, og især kontrollere at overenskomsterne og aftaler overholdes. Tillidsrepræsentanterne skal jævnligt holde medlemsmøder i afdelingerne, hvor de dels redegør for den faglige situation i afdelingen, dels orientere om faglige sager i Journalistgruppen i almindelighed. De skal løbende orientere bestyrelsen om forholdene i afdelingerne og har pligt til at orientere repræsentantskabsmøderne. Bestyrelsen kan ikke træffe afgørelser, der angår den enkelte afdeling uden først at orientere eller forhandle med afdelingens tillidsrepræsentant. Undtaget er spørgsmål, som angår hele Journalistgruppen.

Stk. 5.Tillidsrepræsentanterne danner et repræsentantskab, som holder ordinært møde 3 gange om året. Journalistgruppens formand er medlem af repræsentantskabet og formand for dette. Øvrige bestyrelsesmedlemmer har møde- og taleret. På de ordinære repræsentantskabsmøder aflægger formanden beretning på bestyrelsens vegne, og de enkelte tillidsrepræsentanter orienterer om principielle sager fra deres afdeling. Repræsentantskabet kan vedtage henstillinger til bestyrelsen og til Journalistgruppens repræsentanter i Samarbejdsudvalg. Repræsentantskabet kan ikke træffe beslutninger der er bindende for Journalistgruppen i DR.

Stk. 6. Valg af delegerede til forbundets delegeretmøde foretages i henhold til Journalistforbundets love og vedtægter i de enkelte afdelinger i samarbejde med den lokale kreds. For kreds 1´s medlemmer af Journalistgruppen gælder dog at gruppebestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinier for valg af delegerede ud fra det tildelte antal delegerede. Journalistgruppes formanden og næstformand er på forhånd valgt som delegerede.

§ 7 Opløsning

Stk.1. Journalistgruppen i DR kan kun opløses, hvis mindst 2/3 af medlemmerne beslutter det på en generalforsamling. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan der indkaldes til en ny generalforsamling med punktet "Opløsning" på dagsordenen. Denne ekstraordinære generalforsamling skal holdes senest 14 dage efter den første. Her kan opløsning ske med almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer.

Stk. 2. Opløses Journalistgruppen, skal Dansk Journalistforbund godkende dispositioner om Journalistgruppens midler.

 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk