Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Referat af generalforsamling 22. november 2018

Referat af generalforsamling torsdag den 22. november 2018 kl. 16:30-19:00. Afviklet fra DR Byen med videokonferenceopkobling til distrikterne.

Generalforsamling

Torsdag den 22. november 2018 kl. 16:30-19:00

Afviklet fra DR Byen med videokonferenceopkobling til distrikterne

Formanden bød velkommen, og glædede sig over at rigtig mange medlemmer havde valgt at komme denne aften. Herudover havde vi besøg af forhandlingskonsulent Marianne Molin fra DJ.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Jette Kayerød Christensen fra Dansk Journalistforbund blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt – første gang den 11.10.2018 på Journalistgruppens hjemmeside og Facebook-gruppe og dagsorden er udsendt pr.  mail den 23.10.18 (senest 4 uger før) og endelig dagsorden udsendt pr. 15.11.2018.

Antal fremmødte 94.

2. Valg af stemmetællere

Følgende stemmetællere blev valgt:

Fyn                      Charlotte Flyvbjerg

Næstved             Claus Würtz

Nordjylland         Søren Flytkjær

Bornholm            Peter Bohn Skafte

Aabenraa            Louise Lind Jensen                    

Århus                  Gry Bruun

Vejle                   Peter Frandsen Siggaard

Midt/Vest         Hanne Ried Larsen

DR Byen            Asbjørn - Situationsroom

DR Byen            Mikael Steensen - Solsikken

 

3. Bestyrelsens beretning - fremsendes sammen med udsendelsen af endeligt referat som et selvstændigt dokument.

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som herefter blev godkendt.

Beretningen vil blive lagt på Journalistgruppens hjemmeside.

4. Regnskab (revideret) og budget, herunder fastsættelse af kontingent.

Regnskabet for 2017/2018 og budget for 2018/2019 er godkendt af bestyrelsen den 2. oktober og revideret og godkendt af BRANDT revision og rådgivning den 14. november 2018.

Regnskabet blev på generalforsamlingen gennemgået af Jørgen Hansen (kassér)

Journalistgruppen kommer ud med et overskud. Vi havde budgetteret med et underskud på kr. 308.500,- men kommer ud med et overskud på kr. 132.564,-

Overskuddet skyldes bl.a. at vi har fået dækket flere mødeomkostninger af forbundet end budgetteret herunder udgifter til repræsentantskabsmøder og vi brugt færre penge på forskellige møder og medlemsarrangementer end vi havde forventet.

Som konsekvens af vi i den kommende periode kommer til at sige farvel til en del medlemmer på grund af afskedigelsesrunden i efteråret, vil vores indtægter fra kontingenter til Journalistgruppen falde. Vi regner med en nedgang i indtægterne på ca. kr. 150.000,- over det næste år.

Derfor foreslår bestyrelsen, at vi fastholder det nuværende kontingent niveau på kr. 130,- pr. måned for obligatoriske medlemmer.  

Vores opsparing i banken skal dække det underskud vi budgetterer med.

Journalistgruppen i DR har i dag Danske Bank som pengeinstitut, men bestyrelsen har besluttet at skifte bank i det nye år. Vi er i gang med at indhente tilbud fra forskellige banker.

Regnskab for 2017/2018 og budget for 2018/2019 blev godkendt, og kontingentet for 2018/2019 fastholdes til kr. 130,- pr. måned.

5. Valg i henhold til § 3

Valg til Bestyrelsen:

Formand:

Ikke på valg i år

Bestyrelsesmedlemmer:

Steen Kramhøft genopstillede, og blev genvalgt.

Asbjørn Date genopstillede, og blev genvalgt.

Mikael Steensen genopstillede, og blev genvalgt.

Jørgen Hansen genopstillede, og blev genvalgt.

 

Suppleanter:

René Nielsen genopstillede, og blev genvalgt

Sarah Friis Elkjær stillede op, og blev valgt.

Jesper Raab stillede op, og blev valgt.

Jakob Vinde Larsen, som havde meddelt han gerne ville stille op som suppleant, trak sit kandidatur.

Interne revisorer/ intern revisor-suppleant:

Lars Møller Hansen genopstillede, og blev genvalgt som intern revisor.

Tore Leifer genopstillede, og blev genvalgt som intern revisor.

Morten Mørch genopstillede, og blev genvalgt som revisor-suppleant.

6. Valg af repræsentant til Ophavsretsfondens bestyrelse:

Steen Larsen blev valgt sidste år, men har trukket sig som repræsentant i forbindelse med jobskifte i DR. Steen Kramhøft er indtrådt i stedet for Steen Larsen.

Der skal være valg af repræsentant til Ophavsretsfondens bestyrelse i 2019.

7. Arbejdsprogram for det kommende foreningsår:

Arbejdsprogrammet er udsendt sammen med dagsorden.

Der var ikke ønske om gennemgang af arbejdsprogrammet.

Klaus Bach tillidsrepræsentant i DR Nyheder tilkendegav, at arbejdsprogrammet mere virker som en hensigtserklæring, fordi der ikke konkret står beskrevet hvad man rent praktisk gør. Herudover synes han, at arbejdsprogrammet indeholder for mange punkter og indsatsområder. Han mener derfor der bør ryddes op i arbejdsprogrammet, og man skal ikke sprede sig over for mange emner på en gang.

Henrik Vilmer gav Klaus Bach ret i, at arbejdsprogrammet indeholder mange punkter, men at det skal der være. Journalistgruppen har mange indsatsområder, som vi arbejder med og som er vigtige. Henrik sagde samtidig, at arbejdsprogrammet kan læses som en hensigtserklæring for det arbejde der ligger for det kommende år, men at vi tager fat på de mest vigtige emner i løbet af året. Bestyrelsen ønsker at arbejdsprogrammet skal være mere konkret, da man derved ikke binder sig til et bestemt emne.

Klaus Bach ville gerne byde ind og hjælpe hvis der er brug for en kvalificeret indsats til nogle de emner som arbejdsprogrammet indeholder

Henrik Vilmar kvitterede for tilbuddet, og sagde at der er meget arbejde der skal gøres, og Bestyrelsen har af hensyn til vores tillidsrepræsentanter under fyringsrunden ikke ville belaste dem mere end højest nødvendigt. Bestyrelsen har tidligere talt om at etablere en mobiliseringsgruppe, og på den måde få udvidet arbejdsstyrken på arbejdsprogrammets opgaver.

Arbejdsprogrammet blev herefter godkendt.

8. Indkomne forslag:

Forslag fra bestyrelsen om fastsættelse af kontingent for DJ-praktikanter til 0 kroner. Forslaget er modtaget den 31. oktober 2018.

Det er obligatorisk for journalistpraktikanter at være medlemmer af vores medarbejderforening, hvis de er medlemmer af DJ.

Journalistpraktikanterne er vores nyeste kolleger, som skal være med til at bære vores arbejde videre, og støtte op om vores faglige sammenhold og arbejde i DR.

Bestyrelsen mener det er vigtigt, at praktikanter får indsigt i, og mulighed for at være en del af vores medarbejderforening uden at økonomi står i vejen.

Da praktikanter har væsentlig lavere indtægt end uddannede journalister foreslår vi derfor, at praktikanters kontingent fastsættes til 0 kr. i vedtægterne.

Praktikanter har ikke tidligere været registret som medlemmer af Journalistgruppen, og er derfor ikke blevet opkrævet kontingent.

Med dette forslag bliver praktikanterne en aktiv del af Journalistgruppen bl.a. fordi de fremover vil stå som registrerede medlemmer uden at det belaster deres økonomi.

Journalistgruppen vil gerne knytte praktikanterne så tæt som muligt til Journalistgruppen og det faglige arbejde.

Derfor er det vores hensigt fremover, at lade praktikanterne deltage i Journalistgruppens bestyrelsesmøder med en observatør.

Mathias Bay Lynggaard tillidsrepræsentant i DR Danmark mente man kun vil tage ejerskab, hvis man som medlem betaler for noget. Man bliver opmærksom på hvad det er man betaler til. Et forslag kunne være 5 kroner.

Tage Bauman tilkendegav, at der skal et benarbejde til for at forklare hvad Journalistgruppen er, og gav opbakning til Mathias argumenter for et lille kontingent på fx 5 kroner.

Henrik Vilmar svarede, at det var et godt forslag fra Mathias Bay Lynggaard, støttede op om forslaget på 5 kroner i kontingent.

Steen Kramhøft syntes det var en bedre ide, at praktikanterne bliver obligatorisk tilknyttet, og får viden om hvad de får for pengene uden kontingent.

Herefter blev der afholdt afstemning om hvorvidt DJ-praktikanterne skulle opkræves kontingent på 0 kroner, 5 kroner eller man var imod forslaget

Afgivet stemmer/ distrikt:     5 kroner  0 kroner  imod forslaget     Stemmer i alt

Odense                                     5              1              0                            6

Næstved                                   0              7              0                            7

Aalborg                                     4              7              2                           13

Bornholm                                  0              6              1                            7

Aabenraa                                  0              17            0                           17

Århus                                       15              0             1                            16

Vejle                                          2               7              0                             9

Holstebro                                 3                3              0                             6

DR Byen                                   6                7              0                           13

I alt                                           35            55            4                           94

Der var flertal for et kontingent på 0 kroner for DJ-praktikanter, og nedenstående tekst vil blive optaget i vedtægterne for Journalistgruppen.

DJ-praktikanter som er medlem af DJ og ansat i DR under deres uddannelse skal optages som obligatoriske medlemmer i henhold til Forbundslovene.

Som obligatoriske medlemmer har DJ-praktikanter de samme rettigheder som andre obligatoriske medlemmer, og kan blive valgt til bestyrelsen. Dog er dette ikke hensigtsmæssigt, da de ikke kan opnå at sidde i bestyrelsen i en hel valgperiode. Derfor har bestyrelsen besluttet at DJ-praktikanterne har mulighed for en observatørpost i stedet for.

Følgende tekst om DJ-praktikanter vil blive optaget i vedtægterne for Journalistgruppen i DR.

 ”For DJ-praktikanter er det obligatorisk at være medlem af Journalistgruppen i DR under deres uddannelsesperioden i DR i henhold til Forbundslovene. DJ-praktikanter optages som obligatoriske medlemmer med et fast kontingent på 0 kroner.”

8. Eventuelt

Klaus Bach roste formandskabet og Barbro for den hjælp tillidsrepræsentanterne har fået under afskedigelsesprocessen.

Henrik Vilmar fortalte, at Bestyrelsen har besluttet og udnævne Tage Baumann som æresmedlem.

 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk