Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Ny overenskomst med DR sikrer tryghedsaftale

DJ og AC-organisationerne ved Dansk Magisterforening, Djøf, Bibliotekarforbundet og IDA har indgået tre-årige overenskomstforlig med DR. Aftalerne sikrer os en tryghedsaftale i en tid med nedskæringer i DR.

Der er tale om et smalt, økonomisk og solidarisk forlig, som dækker ca. 60 pct. af DRs overenskomstdækkede medarbejdere, herunder godt 1.050 medlemmer af DJ.

Forliget indeholder et 2-årigt lønstigningsstop i perioden fra. 1. juni 2017 til 31. maj 2019 og lønstigninger på 1,2 pct. i periodens tredje år, svarende til rammen i DJs forlig med DMA tidligere på året. Derudover vil der være yderligere op til 0,3% til personlige tillæg i budgetterne, som der kan forhandles om.

DJs forlig – der er godkendt af bestyrelsen og repræsentantskabet blandt tillidsfolkene i DR - indeholder en omfattende tryghedsaftale, som sætter rammerne om de nedskæringer, som ledelsen måtte beslutte i den kommende periode. DR skal så vidt muligt imødekomme ønsker om frivillige fratrædelser, inden der skal afskediges på de berørte overenskomstområder. Tryghedsaftalen beskriver rammer og vilkår for disse frivillige fratrædelser. Derfor er det vores klare forventning, at aftalen yderligere bidrager til at nedbringe antallet af afskedigelser.

Formand for DRs Journalistgruppe, Henrik Friis Vilmar siger:

- Jeg betragter aftalen som meget solidarisk med de kollegaer, hvis job er i fare som følge af de besparelser ledelsen har besluttet. Med den smalle økonomi redder vi helt konkret en række stillinger.

- Derudover er jeg overbevist om, at aftalen redder andre fra afskedigelser ved, at der nu skal som udgangspunkt skal tilbydes frivillige fratrædelser inden, der afskediges. Foruden denne øgede tryghed i aftalen, har vi formået at stå fast og bevare de ting i overenskomsten som vi var allermest glade for, herunder al vores frihed.

- Jeg vil være stolt hvis vores medlemmer stemmer ja til denne høje grad af solidaritet, der er i denne aftale.

Formand for Dansk Journalistforbund Lars Werge siger:

- DR’s medarbejdere har stået i en svær og utryg situation, hvor de har vidst, at DR havde planer om en række afskedigelser. Med denne aftale skaber vi mere tryghed for medarbejderne over de næste år, og hjælper samtidig DR med en konstruktiv løsning på det fælles problem; at DR skal spare.

- Jeg synes det vidner om et stærkt sammenhold og om solidaritet, at medarbejderne i DR vælger at give afkald på lønstigninger de næste år for at sikre arbejdspladser. DR’s medarbejdere har brug for ro på bagsmækken, og til at lave det kvalitetsindhold som skal bære dansk public service fremad, siger Lars Werge.

Hvorfor dette smalle og usædvanlige forlig?

•DJ ønsker med lønstigningsstoppet at bidrage til en solidarisk løsning af en ret usædvanlig situation i DR.

•    Den er opstået ved, at DJ og de øvrige organisationer i DR i februar vandt en meget omtalt voldgift om at bevare den betalte spisepause.

•    Afskaffelsen af denne skulle give DR et provenu på 45 mio. kr., svarende til cirka 90 stillinger. Dertil kommer planlagte og kommende omlægninger i 2018 og 2019 som følge af en øget digitalisering. Det hele var en del af den økonomiplan, som blev vedtaget i 2015 med det formål at finde besparelser og penge til nye initiativer for i alt 161 mio. kr. I det forløb nedlagde DR f.eks. også DR UnderholdningsOrkestret.

•    Situationen med de manglende 45. mio. kr. og andre finansielle udfordringer blev ved de aktuelle overenskomstforhandlinger et dominerende tema, som begge sider af bordet ønskede at finde løsninger på.

•    DJ og AC-organisationerne bidrager nu skønsmæssigt med 20-25 mio. kr. DJ skønner, at vi dermed redder over 45 kolleger fra at blive afskediget.

•    Ingen ved hvor disse afskedigelser ville have ramt, men det skønnes, at programområdet med sikkerhed skulle holde hårdt for i disse nedskæringer. Med henholdsvis cirka 1.050 og 250 ansatte på DJs- og ACs programoverenskomster, ville det ikke mindst ramme DJs medlemmer meget hårdt.

Mere om aftalen

•    Parterne har beskrevet et projekt til sammenlægning af de to programoverenskomster med DJ og AC. Dette skal ske i 2018 med henblik på vedtagelse ved ok-fornyelsen 2020.

•    Kørselsordningen for ansatte med start og slut mellem kl. 00-06 nedtrappes og slutter 1. januar 2019. Midlerne i ordningen konverteres til forhøjelse af natkompensationen og 0,2 procents forhøjelse af pensionsbidraget for alle medarbejdere på DJs overenskomst.

•    Pensionsalderen (p.t. 70 år) afskaffes.

•    Freelancerne på DJs overenskomster følger den økonomiske ramme på 1,2 procent i 2019. Af dem bruges 1,1 procent til regulering af alle minimumstakster, mens 0,1 procent bruges til at hæve freelancernes nattillæg fra 60 til 100 kr. om timen mellem kl. 22 og 06 (analog til de fastansattes aftale.

Tillidsrepræsentanterne og den videre proces

•    Forliget er forhandlet af en delegation bestående af Journalistgruppens formandskab, Henrik Vilmar og Sanne Strøh Andersen, tillidsrepræsentanterne Jørgen Hansen, Heidi Vadmand Hjørne, Rikke Skov Kristensen, Jørgen Hansen, Signe Fuglsang og Asbjørn Date, Morten Bergholt som repræsentant for freelancerne og forhandlingskonsulent Marianne Molin fra DJ. Forhandlingschef Claus Iwersen fra DJ har været forhandlingsleder.

•    Forud og undervejs i forhandlingerne har Journalistgruppens bestyrelse været orienteret om forløbet og indhold. Repræsentantskabet, som tæller alle godt 25 tillidsrepræsentanter i DR har været indkaldt et par gange til en orientering, drøftelse og godkendelse. Repræsentantskabet anbefaler resultatet og dermed også, at der stemmes ja ved den kommende urafstemning
•    DJs forretningsudvalg er også orienteret. Hovedbestyrelsen får forelagt forliget den 23. maj med henblik på at sætte urafstemningen i gang den 24. maj med deadline den 14. juni.

De varslede konflikter

•    Den 28. april varslede DR lockout og DJ sammen med AC-organisationerne strejke med start 1. juni 2017, såfremt der ikke forinden er indgået endelige forlig om fornyelse af overenskomsterne.

•    Disse konfliktvarsler er udsat til den 20. juni, fordi DJ nu sætter gang i proceduren for at få godkendt aftalerne i både hovedbestyrelsen og dernæst i den afgørende urafstemning blandt de berørte medlemmer i DR. AC sætter samtidigt også i gang med deres godkendelsesprocedure

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk