Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Journalistgruppens arbejdsprogram 2019-2020

NYT arbejdsprogram for 2020-2021 er på vej!  (arbejdsgruppe nedsat på generalforsamlingen d. 26/11-2020)

Arbejdsprogram 2019-2020 for Journalistgruppen i DR

Journalistgruppen i DR samler medarbejdere, som er ansat på Dansk Journalistforbunds overenskomster med DR og freelancere, og er dermed medlemmernes naturlige faglige base. Journalistgruppen i DR arbejder på daglig basis for medlemmerne med spørgsmål, der knytter sig til overenskomsten og på længere sigt med til stadighed, at forbedre arbejds- og lønvilkår for både faste og løstansatte medarbejdere.

1. Løn

Journalistgruppen anser DR for at være Danmarks førende mediehus, som af den grund naturligt vil søge at ansætte de bedste medarbejdere. Dette bør naturligvis afspejles i lønniveauet.

Journalistgruppen vil ved de kommende overenskomstforhandlinger arbejde målrettet for en lønfremgang, der kan mærkes, og som ikke ligger under det øvrige arbejdsmarked.

Freelancernes løn udgør et særligt kapitel, da denne er en vigtig del af Journalistgruppens ønske om at få DR til at konvertere freelancere til faste stillinger. Derfor bliver freelancernes løn også være et emne ved de kommende OK-forhandlinger.

Også faldende startlønninger er et vigtigt fokusområde. Det er Journalistgruppens oplevelse, at mange nyansatte begynder på alt for lave lønninger i forhold til øvrige kollegaer. Det skaber mange problemer både for de nyansatte og deres kollegaer. Vi opfatter det som en måde at sænke lønniveauet for alle ansatte på uden om overenskomstforhandlingerne, og derfor skal vi arbejde på at ændre denne praksis.

Journalistgruppen arbejder via tillidsrepræsentanterne for, at enhver ny medarbejder indplaceres så højt som muligt og for at der ikke opstår et løngab mellem nye medarbejdere, og medarbejdere som har været en årrække i huset.

Journalistgruppen vil desuden holde DR fast på, at brugen af universitetspraktikanter er et uddannelsesforløb og ikke gratis arbejdskraft.

2. Arbejdstid

For at kunne levere det bedste stykke arbejde, skal medarbejderne have den nødvendige tid og de nødvendige ressourcer. For at opnå dette vil Journalistgruppen i det kommende år arbejde på to fronter:

a. Fastholde DR´s ledelse på de aftaler og overenskomster, der er grundlaget for medlemmernes arbejdsliv, herunder fortsat dialog om intentionerne i de aftaler vi har indgået, først og fremmest overenskomsten.

b. En kontinuerlig dialog om de ressourcer, som DR afsætter til opgaverne.

c. Udfordre DR´s ledelse på fornuftige beslutningsveje og ansvarsfordeling i organisationen, så medarbejderne ikke bliver pressede af uklare og skiftende beslutningsprocedurer.

Det er vores erfaring, at der efter den seneste fyringsrunde er steder i DR, hvor arbejdsmængden ikke er blevet tilpasset et mindre antal medarbejdere og, at vores medlemmer derfor løber alt for hurtigt. Vi vil holde ledelsen fast på, at arbejdstempoet for de enkelte medarbejdere ikke skal øges som følge af de foregående års besparelser.

 Journalistgruppen vil fortsat holde øje med dette og i dialog med ledelsen at finde brugbare løsninger.

3. Sundt arbejdsliv

Journalistgruppen arbejder for en sund balance mellem arbejdsliv og fritid. Grundlaget for et sundt arbejdsliv er, synes vi, dels at medarbejderne oplever arbejdsglæde, tryghed og motivation, dels at medarbejderne har klare rammer for de opgaver de løser.

Journalistgruppen hjælper, via tillidsrepræsentanterne, medlemmerne med at definere ovenstående, hvis der er tvivl om rammer, ligesom vi hjælper medlemmerne med den løbende afstemning af forventninger, hvis behovet opstår.

Det skal afspejles at DR er en rummelig virksomhed med medarbejdere i alle aldre, og at de har forskellige behov for at kunne yde deres bedste.

Journalistgruppens ledelse har med tilfredshed konstateret, at medarbejdernes trivsel, arbejdsglæde og tryghed i ansættelsen er blevet et vigtigt mål i DR´s nye strategi frem mod 2025: ”Sammen om det vigtige”. Et væsentligt fokuspunkt for Journalistgruppen vil være at holde ledelsen op på disse målsætninger.

Journalistgruppen anerkender, at den specielle natur som arbejdet for vores medlemmer i DR har, kræver stor fleksibilitet fra medarbejderne. Journalistgruppen er altid klar til at lave særaftaler med DR’s ledelse om dette, hvor overenskomsten ikke rækker.

 

4. Kompetenceudvikling og efteruddannelse.

Udviklingen i DR går stærkt, og der opstår hele tiden nye arbejdsområder, mens eksisterende bliver nedlagt.

Journalistgruppen arbejder derfor for, at medlemmerne løbende efteruddannes og får nye kompetencer, således at omlægning af arbejdsområder ikke behøver at betyde fyringer, men at nye jobfunktioner kan dækkes af eksisterende medarbejdere.

For at det skal lykkes, kræves der også en positiv holdning fra DR’s ledelses side. Journalistgruppen vil derfor samtidig arbejde for, at DR tager dette ansvar på sig og betragter medarbejderne som en ressource, som det er værd at investere i. I praksis vil vi arbejde for, at den lokale ledelse og den enkelte medarbejder sammen forpligtes til at lægge en plan, der fokuserer på udvikling, så medarbejderen bliver ved med at være attraktiv arbejdskraft i DR.

 

5. Samarbejde

Journalistgruppen tror på samarbejde og dialog. Løsninger findes bedst i fællesskab, også i svære tider. Ordet Fællesskab er centralt for vores forståelse af samarbejdet. For at det skal lykkes, er det en forudsætning at begge parter både byder ind og lytter.

Det er Journalistgruppens udgangspunkt altid at forsøge at finde en fælles løsning. Det gælder både i det daglige samarbejde mellem lokal ledelse og tillidsrepræsentanterne og på overordnet niveau mellem DR’s ledelse og Journalistgruppen, og naturligvis altid i respekt for indgåede aftaler.

Tillidsrepræsentanterne er en vigtig spiller i dette samarbejde, og Journalistgruppen vil fortsat arbejde for, at disse får de bedst mulige vilkår for at udføre deres vigtige arbejde.

Journalistgruppen prioriterer et tæt og tillidsfuldt samarbejde med de andre organisationer i DR, som er de naturlige partnere i det faglige arbejde. Derfor ønsker Journalistgruppens ledelse at være i tæt, kontinuerlig kontakt med ledelserne i de øvrige forbund.

Journalistgruppen arbejder for et fortsat tæt og tillidsfuldt samarbejde med Journalistforbundet.

 

6. Tættere på medlemmerne

Journalistgruppen er medlemmerne, og intet af dette arbejdsprogram kan for alvor føres ud i livet, uden at der er en tæt kontakt mellem Gruppekontoret, tillidsrepræsentanterne og medlemmerne. Ligesom medlemmerne kan bruge Journalistgruppen, har vi også brug for at kunne trække på medlemmernes opbakning.

Journalistgruppen stiller rådgivning til rådighed for medlemmerne, først og fremmest via tillidsrepræsentanterne.

Herudover vil Journalistgruppen arbejde på at øge informationsniveauet og styrke kontakten til medlemmerne. Det er vores ønske at skabe mere faglig diskussion og inspiration, både ansigt til ansigt, på sociale medier og gennem en attraktiv og inspirerende hjemmeside.

Journalistgruppen har et særligt fokus på de unge medlemmer, som vi i den kommende periode vil lave en målrettet indsats for at inddrage i det faglige arbejde/som vi i den kommende periode vil lave en målrettet informationsindsats for.

Digital chikane og den nye vejledning om mobning og sexuel chikane

Journalistgruppen hører fra medlemmer, at chikane på de sociale medier er et stigende problem. DR har på Journalistgruppens initiativ nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en politik på dette område.

Vi vil derfor holde DR op på at lave en politik på området, der klart fortæller, hvad en DR-medarbejder skal stå model til, og hvor medarbejderen kan henvende sig og få hjælp, hvis det er nødvendigt.

Journalistgruppen vil også gå i dialog med ledelsen om den nye vejledning fra Arbejdsmiljøtilsynet, som kommer i forlængelse af en skærpelse af lovgivningen på dette område. Det er vores ønske, at ledelsen gør en målrettet indsats for at implementere vejledningen på alle niveauer i huset for på den måde, at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk