Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Generalforsamlinger

Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt.

Næste ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 21. november 2019.

 

 

Journalistgruppens vedtægter siger følgende om foreningens generalforsamlinger:

§ 2 Generalforsamlingen

1.Generalforsamlingen er Journalistgruppens øverste myndighed.

2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. oktober-15. november og indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

3. Sammen med indkaldelsen sendes en dagsorden for generalforsamlingen.

Den skal indeholde mindst følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Valg af stemmetællere
  • Bestyrelsens beretning
  • Regnskab (revideret) og budget, herunder fastsættelse af kontingent.
  • Arbejdsprogram for det kommende foreningsår
  • Indkomne forslag
  • Valg i henhold til §3. (Det skal angives, hvem der er på valg.)
  • Eventuelt

 

4. Bestyrelsen skal senest 2 uger før generalforsamlingen have modtaget de forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen. Endelig dagsorden udsendes mindst 1 uge før generalforsamlingen. Endelig dagsorden kan offentliggøres gennem Journalistgruppens hjemmeside.

5. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Kun medlemmer har stemmeret. Fuldmagt kan ikke benyttes.

6. Vedtægtsændringer vedtages med almindeligt flertal på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

7. Ekstraordinær generalforsamling holdes, hvis mindst 100 medlemmer eller mindst halvdelen minus 1 medlemmer fra bestyrelsen skriftlig kræver det med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med kortest muligt varsel - dog mindst 3 døgn. Ekstraordinær generalforsamling skal holdes senest 2 uger efter lovligt krav er rejst.

8. Bestyrelsen skal sørge for, at medlemmer udenfor København kan deltage i generalforsamlingerne, på samme vilkår som københavnske medlemmer.

9. Referat fra generalforsamlingen offentliggøres senest 4 uger efter afholdelsen.

10. Praktiske foranstaltninger i forbindelse med generalforsamlingens afholdelse.

Hver region samt DR Byen sikrer, at der til generalforsamlingen udpeges en teknisk ansvarlig hvert sted, således at løbende afrapportering mellem regionerne og DR Byen samt overblik over forsamlingen sikres.

Hvis kontakten til en eller flere regioner mistes skal generalforsamlingen suspenderes indtil kontakten er genoprettet.

Der henvises til den til enhver tid værende forretningsorden for generalforsamlingens afholdelse.

Se referatet fra seneste ordinære generalforsamling her

Se regnskab for 2017/2018 og budget for 2018/2019 her

 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk