Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Generalforsamlinger

Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt.

Næste ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 21. november 2024.

 

 

Journalistgruppens vedtægter siger følgende om foreningens generalforsamlinger:

§ 2 Generalforsamlingen

Stk. 1.Generalforsamlingen er Journalistgruppens øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 15. november-1.december og indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

Stk. 3. Sammen med indkaldelsen sendes en dagsorden for generalforsamlingen.

Den skal indeholde mindst følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Valg af stemmetællere
  • Bestyrelsens beretning
  • Regnskab (revideret) og budget, herunder fastsættelse af kontingent.
  • Arbejdsprogram for det kommende foreningsår
  • Indkomne forslag
  • Valg i henhold til §3. (Det skal angives, hvem der er på valg.)
  • Valg til Ophavsretsfondens bestyrelse (foretages hvert andet år - pt. ulige år)
  • Eventuelt

Stk. 4. Bestyrelsen skal senest 2 uger før generalforsamlingen have modtaget de forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen. Endelig dagsorden udsendes mindst 1 uge før generalforsamlingen. Endelig dagsorden kan offentliggøres gennem Journalistgruppens hjemmeside.

Stk. 5. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Kun medlemmer har stemmeret. Fuldmagt kan ikke benyttes.

Stk. 6. Vedtægtsændringer vedtages med almindeligt flertal på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling holdes, hvis mindst 100 medlemmer eller mindst halvdelen minus 1 medlemmer fra bestyrelsen skriftlig kræver det med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med kortest muligt varsel - dog mindst 3 døgn. Ekstraordinær generalforsamling skal holdes senest 2 uger efter lovligt krav er rejst.

Stk. 8. Bestyrelsen skal sørge for, at medlemmer udenfor København kan deltage i generalforsamlingerne, på samme vilkår som københavnske medlemmer.

Stk. 9. Referat fra generalforsamlingen offentliggøres senest 4 uger efter afholdelsen.

Stk. 10. Praktiske foranstaltninger i forbindelse med generalforsamlingens afholdelse.

Hver region samt DR Byen sikrer, at der til generalforsamlingen udpeges en teknisk ansvarlig hvert sted, således at løbende afrapportering mellem regionerne og DR Byen samt overblik over forsamlingen sikres.

Hvis kontakten til en eller flere regioner mistes skal generalforsamlingen suspenderes indtil kontakten er genoprettet.

Der henvises til den til enhver tid værende forretningsorden for generalforsamlingens afholdelse.

§ 3 Valg til bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af 11 medlemmer – heraf 1 formand og 10 ordinære medlemmer.

Stk. 2. Generalforsamlingen vælger:

a. Formanden, der vælges i ulige år. Valget gælder for 2 år.

b. 10 ordinære bestyrelsesmedlemmer, idet 5 vælges i lige år og 5        vælges i ulige år. Valgene gælder for 2 år.

Generalforsamlingen kan inden valg af ordinære bestyrelsesmedlemmer beslutte, at antallet af bestyrelsesmedlemmer skal mindskes til 8 eller 6. Beslutningen har virkning umiddelbart efter generalforsamlingens godkendelse. Mindskes antallet til 8 vælges herefter 4 bestyrelsesmedlemmer. Mindskes antallet til 6 vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.

c. Tre suppleanter til bestyrelsen. Valgene gælder for 1 år. Suppleanterne deltager i bestyrelsens møder og indtræder i bestyrelsen ved ordinært medlems forfald i forhold til opnået stemmetal på generalforsamlingen.

d. To revisorer og en revisor-suppleant. Valgene gælder for 1 år.

e. Kandidater skal være til stede eller skriftlig have givet tilsagn om at modtage valg.

f. Valg på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt flertal, herunder valg til formandsposten. Ved afstemning om valg af medlemmer til bestyrelse og suppleanter hertil, skal der stemmes på maksimalt én færre end antal kandidater, der skal vælges. Tilsvarende gælder for valg af revisorer og revisor-suppleant.

I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning om valget. Valg foregår ved skriftlig afstemning, dog kan dirigenten erklære fredsvalg, hvis der ikke er flere kandidater end antallet af poster, der skal besættes.

Er der opstillet flere end 2 kandidater ved valg til formandsposten kræves, for at opnå valg, mindst halvdelen af de afgivne stemmer. Er dette ikke tilfældet, foretages omvalg mellem de 2 kandidater, der har opnået flest stemmer. Ved stemmelighed mellem de 2 kandidater kan generalforsamlingen beslutte at sende valget til urafstemning blandt foreningens medlemmer.

Stk. 3. En formand og /eller bestyrelse, som er valgt på en ekstraordinær generalforsamling fungerer indtil den første ordinære generalforsamling eller indtil en ny ekstraordinær generalforsamling med valg på dagsordenen

Stk. 4. Bestyrelsen træffer afgørelsen om evt. observatørposter i bestyrelsen.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk