Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Arbejdsprogram 2023-2024 for Journalistgruppen i DR

Journalistgruppen i DR samler medarbejdere, som er ansat på Dansk Journalistforbunds overenskomster med DR og er dermed medlemmernes naturlige faglige base.
Journalistgruppen i DR arbejder for medlemmerne med spørgsmål, der knytter sig til overenskomsten for hele tiden at sikre medlemmerne de bedste løn- og arbejdsvilkår.

Særlige fokusområder i det kommende år 

  • Lønskævheder. Medarbejdere skal ikke ansættes til en urimeligt lav løn i forhold til deres kollegaer fremover. Og vi skal arbejde for at de medarbejdere, der i dag arbejder på en åbenlyst lav løn ift. deres nærmeste kollegaer, hæves i løn uden for lønpuljen. Vi skal forsøge at afdække, om der er kønsmæssige skævheder. Og i givet fald arbejde for at disse udlignes. 
  • Inddragelse. Medarbejdere skal have indflydelse på væsentlige beslutninger og forandringer, der vedrører deres arbejdssituation. Og de skal have større mulighed for at bidrage med faglighed i udvikling af virksomhed, vilkår og produkter. 
  • Flere i faste stillinger. Antallet af løst ansatte skal bringes ned ved at flere løstansatte ansættes i faste stillinger.
  • Læringskultur i DR. Vi arbejder for at læring og udvikling skal være hverdag for medarbejderne i DR. Medarbejderne skal have mulighed for at udvikle sig i deres daglige arbejde, på en måde så vi bliver ved med at være attraktiv og efterspurgt arbejdskraft. 

 

Desuden arbejder vi løbende på følgende punkter:

  1. Løn

Journalistgruppen vil arbejde for, at medlemmerne til enhver tid får mest muligt i løn. 

Journalistgruppen anser DR for at være Danmarks førende mediehus, som af den grund naturligt vil søge at ansætte de bedste medarbejdere. Dette skal naturligvis afspejles i lønniveauet.

Vi arbejder for, at medlemmernes lønniveau hele tiden mindst følger med lønudviklingen i det øvrige samfund. Vi arbejder for, at vores medlemmer har en stadigt stigende realløn. 

Vi har særligt fokus på, at løstansatte og unge nyuddannede ikke halter løn- og vilkårsmæssigt efter fastansatte. Her er startlønnen et vigtigt fokusområde.

Og vi har særlig fokus på, at der ikke må være skævheder i løn. Uanset køn skal vores medlemmer have den samme løn for det samme arbejde. Det er således udelukkende medarbejdernes kvalifikationer, der skal være afgørende for den personlige løn. 

Journalistgruppen arbejder i det daglige for, at enhver medarbejder får så høj løn som muligt.

 

2. Arbejdsvilkår

Journalistgruppen vil arbejde for, at alle medlemmer trives, og at alle indgåede aftaler bliver overholdt.

God ledelse er afgørende for medarbejdernes trivsel. Derfor vil vi til enhver tid kræve, at medarbejderne ledes ordentligt og kompetent, blandt andet med udgangspunkt i DR’s politik og kodeks for god opførsel.  

Aftaler, herunder overenskomsten, er grundlaget for medlemmernes arbejdsliv.

Derfor vil vi fastholde DR´s ledelse på, at de aftaler vi har indgået og intentionerne i dem overholdes. 

Vi vil og skal have indflydelse på medlemmernes vilkår. Derfor er vi indstillede på en vedvarende dialog med ledelsen om de ressourcer, som DR afsætter til opgaverne.

Det har afgørende betydning, at medlemmerne kan have et meningsfuldt liv ved siden af arbejdet i DR, og at der er plads til de udfordringer, der en del af livet. 

Vi vil udfordre DR´s ledelse på fornuftige beslutningsveje og ansvarsfordeling i organisationen, så medarbejderne ikke bliver pressede af uklare og skiftende beslutningsprocedurer.

Vi arbejder for, at vores medlemmer altid har den nødvendige tid og ressourcer til de opgaver, ledelsen beder dem løse.

Det er et særligt fokusområde, at arbejdstempoet for de enkelte medarbejdere ikke skal øges, heller ikke når der skæres i DR’s ressourcer. 

Journalistgruppen arbejder i konstant og tæt dialog med ledelsen for at finde brugbare løsninger, der gavner vores medlemmer og deres arbejdsliv. 

 

3. Kompetenceudvikling og efteruddannelse

Journalistgruppen arbejder for, at vores medlemmer altid vil være en efterspurgt og værdsat arbejdskraft.

Udviklingen i DR går stærkt, og der opstår hele tiden nye arbejdsområder, mens eksisterende bliver nedlagt.

Journalistgruppen arbejder derfor for, at medlemmerne løbende efteruddannes og får nye kompetencer, således at omlægning af arbejdsområder ikke behøver at betyde fyringer, men at nye jobfunktioner kan dækkes af eksisterende medarbejdere.

For at det skal lykkes, kræves der også en positiv holdning fra DR’s ledelses side. Journalistgruppen vil derfor samtidig arbejde for, at DR tager dette ansvar på sig og betragter medarbejderne som en ressource, som det er værd at investere i. 

I praksis vil vi arbejde for, at den lokale ledelse og den enkelte medarbejder sammen forpligtes til at lægge en plan, der fokuserer på udvikling, så medarbejderen bliver ved med at være attraktiv arbejdskraft i DR.

 

4. Journalistgruppen arbejder mod krænkelser

Journalistgruppen vil arbejde for, at alle medarbejdere kan gå på arbejde uden at blive krænkede. 

Vi arbejder aktivt for at udvikle en kultur uden krænkelser i DR

Journalistgruppens arbejde med sager om sexchikane og andre krænkelser tager udgangspunkt i måder, vi kan støtte medlemmerne på. 

Vi har et særligt fokus på løstansatte og praktikanter, fordi undersøgelser viser, at de unge og de løst ansatte er de mest udsatte. Men alle medlemmer af DJ skal vide og være sikre på, at de kan få støtte af deres fagforbund i alle tilfælde, hvor de oplever sig krænkede. 

Vi sidder med i alle relevante grupper, som DR nedsætter på dette område. Her vil vi gøre vores indflydelse gældende, så det kan aflæses i husets politik og konkrete handlinger som f.eks. trivselsmålinger.

Journalistgruppen arbejder på konstant at videreuddanne tillidsmandskorpset, så vores tillidsrepræsentanter bliver endnu bedre til at håndtere denne slags sager.

Endelig skal det være helt klart for alle medlemmer, hvem deres tillidsrepræsentant er, og at de altid kan gå til vedkommende for at få hjælp til at håndtere en sag.

I dette arbejde bruger vi DR’s politik og kodeks som udgangspunkt, og vi vil holde ledelsen fast på, at dette kodeks til stadighed bliver implementeret, overholdes og udvikles. 

 

5. Samarbejde

Journalistgruppen arbejder for tæt samarbejde med alle relevante parter for at fremme medlemmernes interesser

Journalistgruppen tror på samarbejde, dialog og stærke fællesskaber. Løsninger findes bedst i fællesskab, også i svære tider.  

Det er Journalistgruppens udgangspunkt altid at forsøge at finde en fælles løsning. Det gælder både i det daglige samarbejde mellem lokal ledelse og tillidsrepræsentanter og på overordnet niveau mellem DR’s ledelse og Journalistgruppen og naturligvis altid i respekt for indgåede aftaler.

Tillidsrepræsentanterne er en afgørende spiller i dette samarbejde, og Journalistgruppen vil fortsat arbejde for, at vores tillidsrepræsentanter altid har de bedst mulige vilkår for at udføre deres arbejde.

Journalistgruppen prioriterer et tæt og tillidsfuldt samarbejde med de andre organisationer i DR, som er de naturlige partnere i det faglige arbejde. Derfor ønsker Journalistgruppens ledelse at være i tæt kontinuerlig kontakt med ledelserne i de øvrige forbund.

Journalistgruppen arbejder for et fortsat tæt og tillidsfuldt samarbejde med Journalistforbundet.

 

 6. Tættere på medlemmerne

Vi arbejder for hele tiden at være tættest muligt på medlemmerne, høre dem og rådgive dem bedst muligt. 

Journalistgruppen er medlemmerne, og intet af dette arbejdsprogram kan for alvor føres ud i livet, uden at der er en tæt kontakt mellem tillidsrepræsentanterne, gruppekontoret og medlemmerne. Ligesom medlemmerne kan bruge Journalistgruppen, har vi også brug for at kunne trække på medlemmernes opbakning.

Journalistgruppen stiller rådgivning til rådighed for medlemmerne først og fremmest via tillidsrepræsentanterne.

Herudover vil Journalistgruppen arbejde for at øge informationsniveauet og styrke kontakten til medlemmerne. Det er vores ønske at skabe mere faglig diskussion og inspiration, både ansigt til ansigt, på sociale medier og gennem en attraktiv og inspirerende hjemmeside.

Journalistgruppen har et særligt fokus på de unge medlemmer, som vi i den kommende periode vil lave en målrettet indsats for at inddrage i det faglige arbejde.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk