Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Vedtægter

Vedtægter for Journalisterne i DJ

§ 1 Foreningens formål

Stk. 1. Foreningens navn er Journalisterne i DJ. Foreningen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund, og dens formål er at kæmpe for den frie og uafhængige journalistik og varetage journalisters særlige faglige og fagpolitiske interesser.

§ 2 Medlemskab

Stk. 1. Som medlem kan optages ethvert medlem af Dansk Journalistforbund, der arbejder med fri og uafhængig journalistik jævnfør de Vejledende regler for god presseskik.

Stk. 2. Medlemskab er frivilligt og personligt.  

Stk. 3. Et medlem, der er i en medarbejderforening eller hellere vil være organisatorisk medlem i en anden specialgruppe, optages som interessemedlem. Alle andre optages som organisatorisk medlem.

Stk. 4. Foreningen tillader støttemedlemskab for medlemmer, der tidligere har arbejdet med fri og uafhængig journalistik. Støttemedlemmer optages som interessemedlemmer og kontingentet er det samme, men støttemedlemmer har ingen stemmeret. Bestyrelsen fastlægger ad hoc, hvilke øvrige medlemsrettigheder støttemedlemmerne har.

Stk. 5. Et medlem, der ikke længere lever op til stk. 1, er forpligtet til selv at skifte medlemsstatus til støttemedlem eller melde sig ud. 

§ 3 Bestyrelsen

Stk. 1. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse, bestående af formand, næstformand og yderligere 3 til 7 medlemmer samt op til 3 suppleanter, der alle vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling, der holdes i første halvdel af året.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer er sidestillet i ansvar og varetager i fællesskab foreningens forhandlinger og interesser. I et bestyrelsesmedlems fravær indtræder suppleanten. Bestyrelsen konstituerer sig med en kasserer og og et forretningsudvalg, der består af formand, næstformand og et tredje bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen anmelder inden tre dage efter generalforsamlingen til Dansk Journalistforbund, hvem der er valgt til foreningens ledelse.

Stk. 3. Foreningen tegnes af formanden og i dennes forfald næstformanden. I løbende forretninger kan kassereren tegne foreningen, mens der ved større udbetalinger kræves underskrift fra formanden eller i formandens fravær næstformanden. 

Stk. 4. Bestyrelsens møder er åbne for gruppens medlemmer. Bestyrelsen kan dog lukke mødet, når den behandler personsager og andre sager, der kræver diskretion. 

§ 4 Kontingent

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling fastsætter kontingent. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

§ 5 Generalforsamling

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt. Der indkaldes skriftligt med en måneds varsel i et af Dansk Journalistforbunds medier. 

Stk. 2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende: 

 1. Valg af dirigent 
 2. Bestyrelsens beretning 
 3. Godkendelse af regnskab 
 4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer 
 5. Godkendelse af budget og kontingentfastsættelse 
 6. Valg af formand 
 7. Valg af næstformand 
 8. Valg af øvrig bestyrelse 
 9. Valg af suppleanter 
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 11. Eventuelt 

Stk. 3. Forslag fra bestyrelsen om ændring af kontingentet skal senest offentliggøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

Stk. 4. Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være kommet bestyrelsen i hænde senest en uge inden generalforsamlingens afholdelse. 

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller efter motiveret anmodning fra mindst 1/10 af medlemmerne med mindst 14 dages skriftlig varsel. 

Stk. 6. Den ordinære generalforsamling kan fastsætte regler for eventuel adgang til stemmeafgivning ved fuldmagt fra fraværende medlemmer. 

§ 6 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer på en generalforsamling stemmer herfor. Vedtægtsændringer skal godkendes af forbundets hovedbestyrelse, jf. forbundslovenes § 23. 

§ 7 Opløsning

Stk. 1. Foreningen kan opløses, når to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst otte dages mellemrum vedtager dette med 2/3 majoritet. Foreningens eventuelle midler tilfalder ved opløsning Dansk Journalistforbund. 

Vedtaget ved den stiftende generalforsamling i København torsdag den 24. april 2014. Ændret ved den ordinære generalforsamling i Kolding den 29. april 2015, den ordinære generalforsamling i København den 18. april 2016, ved den ordinære generalforsamling i Kolding den 24. april 2017, ved den ordinære generalforsamling i København den 6. januar 2018 og senest ved den ordinære generalforsamling i København den 5. januar 2019.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk