Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Generalforsamling 2019

Her er dagsordenen for generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Hans Jørgen Dybro

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning
Formand Rasmus Mark Pedersen fremfører bestyrelsens beretning, der inden mødet kan læses her. Det er det talte ord, der gælder.

4. Godkendelse af regnskab
I fravær af kasserer Regitze Bryld fremlægger formand Rasmus Mark Pedersen regnskabet for 2018. Det kan inden mødet læses her. Under fanebladet 2018.

Regnskabet har fået følgende påtegnelse af de kritiske revisorer:

"Regnskabet er gennemgået og afstemt med bankbeholdningen. Vi har fået svar på de spørgsmål, vi har stillet, og vi har derfor ikke yderligere kommentarer til regnskabet, men indstiller det til generalforsamlingens godkendelse, idet vi ligeledes henholder os til, at bestyrelsen giver generalforsamlingen samme redegørelse for udviklingen i specialforeningens økonomi, som vi har fået. 2. januar 2019 – Villy Dall & Thue Grum-Schwendsen"

5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer

5a. Journalisterne i DJ bliver en specialgruppe
Bestyrelsen foreslår enstemmigt, at Journalisterne i DJ overgår fra at være en specialforening til at være en specialgruppe. I praksis består forslaget af følgende ændringer af vedtægterne, hvor der kræves to tredjedels flertal.

Forslag 1 - § 1 stk 1: “Foreningen er en specialforening under Dansk Journalistforbund...” ændres til “Foreningen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund...”

Forslag 2 - § 2 stk 2: “Medlemskab er frivilligt” tilføjes: “...og personligt.”

Forslag 3 - Ny § 2 stk 3: “Et medlem, der er i en medarbejderforening eller hellere vil være organisatorisk medlem i en anden specialgruppe, optages som interessemedlem. Alle andre optages som organisatorisk medlem.” § 3 konsekvensrettes til § 5

Forslag 4 - § 2 stk 4: “Foreningen tillader støttemedlemskab. Kontingentet er det samme, men støttemedlemmer har ingen stemmeret. Bestyrelsen fastlægger ad hoc, hvilke fordele og arrangementer støttemedlemmerne må få del i.” ændres til “Foreningen tillader støttemedlemskab for medlemmer, der tidligere har arbejdet med fri og uafhængig journalistik. Støttemedlemmer optages som interessemedlemmer og kontingentet er det samme, men støttemedlemmer har ingen stemmeret. Bestyrelsen fastlægger ad hoc, hvilke øvrige medlemsrettigheder støttemedlemmerne har.”

Forslag 5 - § 2 stk 5: “Et medlem, der ikke længere lever op til stk. 1, er forpligtet til selv at melde sig ud” tilføjes efter “at”: “...skifte medlemsstatus til støttemedlem eller...”

6. Godkendelse af budget og kontingentfastsættelse
I fravær af kasserer Regitze Bryld fremlægger formand Rasmus Mark Pedersen budgettet for 2019. Det kan inden mødet læses her. Under fanebladet 2019.

Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver uændret.

7. Valg af formand
Rasmus Mark Pedersen genopstiller

8. Valg af næstformand
Elisabeth Hamerik Schwartz genopstiller

9. Valg af øvrig bestyrelse
Der kan vælges mellem 3 og 7 medlemmer.  Ronja Pilgaard og Niels Peter Arskog genopstiller.

10. Valg af suppleanter
Bestyrelsesmedlem Mie Sparre opstiller.

11. Valg af revisor og revisorsuppleant
Villy Dall genopstiller som revisor og Thue Grum-Schwenssen genopstiller som revisorsuppleant.

12. Eventuelt