Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

God sagsbehandling

DJ ønsker at give medlemmerne den bedste rådgivning. Vi har derfor udviklet en guide til dig som medlem, hvor vi beskriver arbejdsgange i forhold til, hvordan vi behandler din sag.

Generelt om sagsbehandling i DJ

DJ’s faglige konsulenter følger din virksomhed eller det arbejdsområde, du arbejder for, både som praktikant, vikar, fastansat og freelancer. Derudover er der special-konsulenter inden for socialrådgivning, arbejdsmiljø og karriereudvikling samt et hold jurister og advokater, som din faglige konsulent kan henvise dig til.

DJ ønsker således at være tæt på dig. Du kan henvende dig til en konsulent, der kender dit område, arbejdsbetingelser, arbejdsgiver og overenskomst, eller er specialister på et særligt felt.

Brug din tillidsrepræsentant

På arbejdspladser, hvor der er en tillidsrepræsentant, bør henvendelse først ske til tillidsrepræsentanten. Tillidsrepræsentanten vurderer, om henvendelsen skal videre til forbundet.

Hurtig og professionel hjælp

I DJ bestræber vi os på så godt som det er muligt, at alle medlemmer får hurtig og professionel assistance eller råd og vejledning, uanset problemets størrelse. Et medlem skal vide sig sikker på at blive taget seriøst og hjulpet hurtigt og professionelt, uanset problemets størrelse.

Da DJ er en fagforening, tager vi os dog kun af problemer, der udspringer af arbejdsforhold indenfor medie- og kommunikationsområdet, medlemmets faglige udvikling eller den generelle varetagelse af fagets interesser over for myndigheder og modparter. Det er som udgangspunkt ikke muligt at få hjælp til sager, der er opstået, inden du blev medlem.

Svar på din henvendelse

Du vil modtage en bekræftelse på din henvendelse, umiddelbart efter at vi har modtaget den.

”Tak for din mail. Din henvendelse vil blive videresendt til rette vedkommende og blive behandlet hurtigst muligt. Der tilstræbes svar inden for 3 arbejdsdage, og gerne hurtigere. Hvis denne frist ikke kan overholdes, vil du få besked om det. Sager prioriteres ud fra en vurdering af, hvor meget henvendelsen haster. Haster din sag mere, beder vi dig om at ringe på tlf. 3342 8000. Mvh. Dansk Journalistforbund.”

Der tilstræbes svar inden for 3 arbejdsdage efter modtagelsen af mail/brev/telefonbesked og evt. opklarende oplysninger om baggrunden for henvendelsen. Hvis denne frist ikke kan overholdes, vil du få besked om dette. Sager prioriteres ud fra en vurdering af, hvor meget henvendelsen haster.

Sagsbehandling

Kan din henvendelse ikke løses ved et svar eller et råd, men kræver handling fra konsulentens side over for en arbejdsgiver eller en tredjepart, opretter vi en ”sag”.

I forbindelse med løsningen af en sag kan du forvente følgende:

 • Konsulenten gør det klart for dig, hvilke rammer og vilkår, der er for rådgivningen.
 • Konsulenten fortæller, hvad der sker videre i sagen.
 • Konsulenten sikrer sig, at DJ har alle sagens aspekter belyst.
 • Konsulenten sørger for, at du modtager kopi af korrespondancen mellem DJ og tredjepart i sagen.
 • Konsulenten sikrer sig kendskab til dine ønsker.
 • Konsulenten har tavshedspligt om dit forhold.
 • Konsulenten rådfører sig med en juridisk konsulent, når det er nødvendigt.
 • Konsulenten træffer afgørelse om, hvad der videre skal ske i sagen.
 • Konsulenten sørger for, at du får en begrundelse for afgørelsen, når sagen afsluttes.
 • Konsulenten sørger for, at du får en klagevejledning, hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen.

Åbenhed i sagsbehandlingen

DJ skal sikre medlemmerne god og retfærdig sagsbehandling og sørge for størst mulig åbenhed omkring sagsbehandlingen. DJs medlemmer skal have mulighed for at følge og kontrollere forbundets beslutninger på en måde, der sætter dem i stand til at deltage i den demokratiske proces i forbund, grupper og kredse.

Hvor der er tale om uoverensstemmelser eller interessekonflikter mellem medlemmer eller grupper af medlemmer – og hvor der er indgivet en officiel klage over sagsbehandlingen til forbundsledelsen – skal der for de implicerede være offentlighed omkring de dokumenter, som danner grundlag for sagens afgørelse.

Det samme gælder sager, hvor der på baggrund af uoverensstemmelser eller interessekonflikter mellem medlemmer eller grupper af medlemmer og forbundets ledelse og administration, indgives klage til hovedbestyrelsen i henhold til DJs standarder for god sagsbehandling.

Hovedbestyrelsen sikrer via sin forretningsorden, at medlemmer, hvis sager på grund af sagens karakter behandles i et lukket møde, efterfølgende inviteres til et møde, hvor de dokumenter, der danner grundlag for sagens afgørelse, gennemgås med medlemmet. Medlemmet er velkommen til at tage en ledsager med til mødet.

Kun medlemmer med egen retlig interesse i den konkrete sagsbehandling kan klage over den.

Sådan kan du klage over sagsbehandling i DJ

Hvis du som medlem ikke føler, at du har fået en rimelig afgørelse i behandlingen af din sag i DJ, har du mulighed for at klage. Sådan gør du:

 1. Klagen skal være skriftlig.
 2. Du skal først rette din klage til den konsulent, som har behandlet din sag. Konsulenten og DJ's administration vurderer sagen på ny sammen med sin nærmeste chef og meddeler dig, om der er grundlag for at træffe en ny afgørelse
 3. Hvis du ikke får fuldt medhold, og sagen ikke er løst til din tilfredshed, eller du ikke er tilfreds med konsulentens svar på klagen, kan du klage til forretningsudvalget i DJ. Forretningsudvalget handler på vegne af hovedbestyrelsen.
 4. Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen fra forretningsudvalget, kan du klage til Medlemsombudsmanden.

Konflikt mellem medlemmer

Din DJ-konsulent vil fra starten overveje og spørge ind til, om modparten i din sag kan være et andet medlem.

Er der tale om en direkte økonomisk eller juridisk tvist mellem to medlemmer ( lønmodtagere eller selvstændige), stilles først mediation til rådighed for at søge konflikten løst. Er der tale om en sag, hvor DJ i givet fald ville udføre påtale på vegne af et medlem over for en ekstern juridisk person, forelægges sagen, hvis den ikke kan bilægges gennem mediation, for Forretningsudvalget.

Hvis et af medlemmerne skulle vise sig ikke at opfylde betingelserne for medlemskab af DJ, fordi det ene medlem kan anses som arbejdsgiver i forhold til det andet medlem, ydes juridisk hjælp til det medlem, der kan anses som ansat, som i andre tilsvarende sager.

Hvis konflikten viser sig at være en konflikt, der kan henvises til medlemmernes respektive arbejdsgivere, vil DJ hjælpe begge medlemmer, hvis de får problemer i deres ansættelsesforhold som følge af sagen, men vil ikke tage parti mellem medlemmerne.

Rådgivningen i konflikter mellem to medlemmer, når konflikten må anses for at være af økonomisk eller juridisk art, kan som et alternativ/supplement til mediation bestå i at anvise metoder til fremtidigt samarbejde.

I enkeltstående og for DJ principielle sager kan der efter indstilling fra DJs ledelse til Hovedbestyrelsen herom ydes ekstern advokatbistand i sager, hvor DJ-medlemmer er modparter.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk

FAGSPECIFIK RÅDGIVNING

DJ er ekspert inden for dit fag.

Derfor kan vi give dig fagspecifik rådgivning om fx juridiske udfordringer, ordentlige løn- og ansættelsesforhold, karriereplanlægning, trivsel, uddannelsesmuligheder o.l.

Lige meget hvilken udfordring du møder i dit studie- eller arbejdsliv, så kender DJ udfordringerne og mulighederne i dit fag og kan derfor målrettet rådgive dig.

Rasmus Degnbol

FAGLIGE ARRANGEMENTER

Her har vi samlet en oversigt over alle DJ's faglige arrangementer, som løbende bliver opdateret.

MEDLEMSFORDELE

Vi forhandler løn og arbejdsforhold via overenskomster, tilbyder juridisk hjælp og personlig karriererådgivning om dit arbejdsliv og arrangerer arrangementer for dig.

Ud over faglig tryghed giver vi dig adgang til billige forsikringer og gode rabatter.