Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Fundats for Henrik Cavlings Fond

Læs hele fundatsen for Henrik Cavlings Fond her.

§ 1 
Fondets navn er "Henrik Cavlings Fond". 

§ 2 
Fondet skal bestyres af Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse. 

§ 3 
Fondets formue består af følgende effekter: 15.000 kr. 3 1/2 pct. Danske Statslån af 1944/69 og 15.000 kr. 4 pct. Østifternes Kreditforeningsobligationer, 16. serie, samt kontant kapital 172,54 kr. 

§ 4 
Fondets kapital skal stedse forblive urørt. For provenuet af udtrukne obligationer skal indkøbes så vidt muligt tilsvarende obligationer. 

§ 5 
Renterne af fondets formue skal normalt uddeles 1 gang om året til en journalist eller en gruppe af journalister i samarbejde, der i særlig grad har udvist initiativ og talent i det forløbne år. Hvis legatet et år ikke uddeles, kan årets rentebeløb lægges til formuen. Uddelingen finder sted i januar måned. Cavling-prisen skal betragtes som en udmærkelse, ikke som en understøttelse. Dansk Journalistforbund tilfører årligt fondet midler, så legatet mindst bliver på 25.000 kr.
 
§ 6
Uddelingen foretages af en særlig komité, som er valgt for 3 år og kan genvælges. Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse udpeger komitéens medlemmer samt formand for komiteén efter forud at have indkaldt forslag fra forbundets kredse. 

§ 7
Journalistforbundets hovedbestyrelse fører protokol for fondet, hvori indføres fondsfundatsen samt oplysning om, hvem der oppebærer Cavling-prisen, samt for fondet. 

§ 8
Prisen tilkommer de pågældende journalister som særeje og kan ikke gøres til genstand for overdragelse eller pantsætning, ej heller for arrest, eksekution eller anden retsforfølgning. 

§9
Der aflægges hvert år et revideret regnskab overfor Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse. 

§ 10 
Det er hensigten, at fondet skal kunne forøges ved tilskud. Såfremt fondets formue vokser til over 100.000 kr. kan portionernes antal forøges. Komiteen skal arbejde videre med at skabe et bedre finansieringsgrundlag for fondet. 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk