Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Frister

Ved fravær i forbindelse med graviditet og fødsel er det vigtigt, at både mor og far overholder en række varslingsfrister.

Vær opmærksom på, at der for dele af fraværet gælder forskellige varslingsfrister alt efter om I er omfattet af de nye eller gamle barselsregler. Hvis termin er den 2. august 2022 eller senere, er I omfattet af de nye regler.

Varslingsfrister over for arbejdsgiveren

Før fødslen

Som mor skal du senest tre måneder før forventet fødsel give din arbejdsgiver besked om, at du er gravid, og hvornår du regner med at påbegynde din orlov. Orloven starter dagen efter, at barnet bliver født.

Efter fødslen

Hvis du som mor holder barselsorlov i de første 14 uger efter fødslen, skal du inden otte uger efter fødslen give din arbejdsgiver besked om, hvornår du vil genoptage arbejdet.

Som far skal du senest fire uger før, du forventer at skulle på fædreorlov, give din arbejdsgiver besked om fraværet og længden heraf. Hvis du som far indtræder i morens ret til fravær inden for de første 14 uger efter fødslen, skal du give din arbejdsgiver besked herom med det samme.

Hvis du som mor eller far ønsker at holde forældreorlov, skal du inden otte uger efter fødslen give arbejdsgiveren besked om, hvornår forældreorloven påbegyndes og om længden heraf. Hvis forældreorloven afholdes således, at fraværet falder i flere perioder, skal arbejdsgiveren have besked om påbegyndelsen og længden af hver enkelt fraværsperiode.

Hvis termin er den 2. august 2022 eller senere skal du som far skal du senest fire uger før forventet fødsel meddele din arbejdsgiver, at du ønsker at afholde fædreorlov.

Hvis du som mor ønsker at overføre hele eller dele af barselsorloven til faren (8 af de første 10 uger), skal du som underrette din arbejdsgiver herom senest fire uger før forventet fødsel. Samtidig med dette skal du meddele din arbejdsgiver, om du ønsker at fremrykke afholdelsen af din forældreorlov.

Hvis du som far overtager en del eller hele morens barselsorlov skal du underrette din arbejdsgiver om afholdelse af denne orlov senest 4 uger før forventet fødsel, hvis orloven skal afholdes indenfor de første 10 uger efter forventet fødsel.  Hvis orloven skal afholdes efter de første 10 uger efter forventet fødsel skal du som far underrette din arbejdsgiver om afholdelsen senest 6 uger efter fødslen.

Som far skal du senest fire uger før forventet fødsel underrette din arbejdsgiver om fremrykning af forældreorlov til afholdelse indenfor de første 10 uger efter barnets fødsel.

Hvis du som mor eller far ønsker at afholde forældreorlov, skal du inden 6 uger efter fødslen give arbejdsgiveren besked om, hvornår forældreorloven påbegyndes og om længden heraf. Hvis forældreorloven afholdes således, at fraværet falder i flere perioder, skal arbejdsgiveren have besked om påbegyndelsen og længden af hver enkelt fraværsperiode.

Adoptanter

Adoptanter skal så vidt muligt iagttage ovennævnte frister over for arbejdsgiveren.

Udskydelse

Hvis du ønsker at udskyde din orlov, skal du inden otte uger efter fødslen give din arbejdsgiver besked herom.

Ved barnets indlæggelse på sygehus

Udnytter du ret til fravær, fordi dit barn er indlagt på sygehuset inden for de første 46 uger efter fødslen eller modtagelse af barnet i hjemmet, skal du med det samme underrette din arbejdsgiver om indlæggelsen. Din arbejdsgiver skal også have besked, når barnet er blevet udskrevet igen. Hvis barnet bliver udskrevet fra sygehuset, inden du har oplyst din arbejdsgiver om, hvornår du vil genoptage arbejdet efter endt orlov, forlænges varslingsfristerne, der er nævnt i afsnittene ovenfor, med den tid, barnet har været indlagt. Hvis barnet bliver udskrevet, efter at du har givet din arbejdsgiver besked om genoptagelse af arbejdet, er du ikke bundet af de varsler, som du har givet, men du har mulighed for at varsle arbejdsgiveren på ny inden to uger fra barnets udskrivelse.

Ændring af afgivet varsel

Du kan altid ændre i et afgivet varsel, hvis du afgiver nyt varsel inden udløbet af varslingsfristen.

Hvis du ikke kan ændre dit varsel inden for varslingsfristen, så bør du tage kontakt til din arbejdsgiver. Det kan enten være din umiddelbare chef eller personalechefen. Du kan så fortælle og forklare, hvorfor du har behov for at ændre i din orlov. Jo før, jo bedre, for så giver du din arbejdsgiver så meget tid som muligt til at planlægge dit fravær.

Herudover kan der indtræffe omstændigheder, som gør det urimeligt at opretholde et varsel. En sådan omstændighed kan fx være sygdom, der medfører, at den ansatte ikke kan passe barnet. Manglende institutionsplads medfører derimod ikke, at den ansatte kan kræve orloven ændret.

Anmodning om dagpenge hos Udbetaling Danmark

Hvis du ikke får løn under din barsel, skal du selv søge om barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark. Ansøgningsfristen er otte uger efter barnets fødsel eller modtagelse i hjemmet.

Er du lønmodtager, men modtager du ikke løn under hele din orlovsperiode, skal du selv ansøge om barselsdagpenge for den periode, hvor du ikke modtager løn. Ansøgningsfristen er otte uger efter den dag, hvor arbejdsgiveren ophører med at udbetale løn.

Hvis du har udskudt en del af orloven til afholdelse på et senere tidspunkt, skal du ligeledes ansøge om barselsdagpenge senest otte uger efter første fraværsdag i den pågældende periode.

Er ansøgningen om barselsdagpenge indgivet efter fristen, bortfalder retten til dagpenge for den periode, der ligger før ansøgningen.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk