Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Freelancestrategi

En voksende del af DJs medlemmer arbejder som freelancere og selvstændige, projektansatte, tidsbegrænset ansatte, mikrovirksomheder etc. Derfor har DJ en freelancestrategi, der definerer de særlige behov, disse grupper har. Se DJs freelancestrategi her.

DJ’s strategi for freelancere, projektansatte og selvstændige

DJ’s strategi for freelancere, projektansatte og selvstændige opsætter politiske mål, som skal imødegå tre vigtige tendenser på arbejdsmarkedet:

 • Flere løstansatte, der arbejder på såkaldt prekære vilkår - det vil sige i usikre, kortvarige eller permanent midlertidige ansættelsesformer
 • Urimelige løn- og arbejdsvilkår
 • Større krav om kompetenceudvikling og hård konkurrence om opgaverne

Tendenserne er ikke nye, men de vokser i disse år, og de præger den enkeltes hverdag.

Nogle har svært ved at tjene en rimelig løn, fordi priserne presses i bund på et konkurrence­præget arbejdsmarked. Arbejdsgiverne forlanger fleksibilitet uden at ville betale for det, hvilket for mange betyder en dagligdag præget af usikre og urimelige arbejdsvilkår med risiko for stress, udbrændthed og sygemeldinger til følge. Og ferie er for nogle noget, der holdes i pauserne mellem opgaver.

DJ’s freelancere, projektansatte og selvstændige er meget forskellige. Fra medlemmer, for hvem det er en selvvalgt karriere, og til medlemmer, der ser freelancearbejde som den eneste mulighed for at forblive i sit fag. Uanset forskellighederne er faglig organisering og sammen­hold en væsentlig del af svaret på deres udfordringer.

De har alle brug for en fagforening, der taler deres sag og samtidig klæder dem på til at være deres egen forretning. De har brug for et fællesskab med hinanden og med de fastansatte, som de skal samarbejde med, og som de deler faglighed og interesser med. De har brug for,
at arbejdsgiverne påtager sig et større samfundsansvar og ikke vælter omkostningerne for fleksibiliseringen af arbejdsmarkedet, over på den enkelte.

Freelancere og selvstændige har i mange år været en central medlemsgruppe i DJ. Denne strategi viderefører således tanker og idéer, som har præget forbundets arbejde hidtil. Helt centralt står derfor stadig DJ’s arbejde med at klæde de medlemmer på, som går målrettet efter en karriere som freelancer eller selvstændig. DJ vil give medlemmerne det netværk og den viden, de har brug for, samt bevidsthed om egen markedsværdi og nødvendigheden af kompetenceudvikling.

Freelancestrategien har følgende tre fokusområder.

 • Modtræk mod prekarisering
 • Styrket organisering og bedre arbejdsvilkår
 • Fokus på forretningsudvikling og egen markedsværdi

Modtræk mod prekarisering

DJ’s freelancere og selvstændige skal opleve, at DJ er en fagforening med en tydelig stemme
i den offentlige debat om arbejdsmarkedets udvikling. Den voksende prekarisering, hvor arbejds­givere kan få udført arbejdet billigere, på skiftende tidspunkter og steder og under forringede vilkår, kalder på politisk opmærksomhed og handling. Derfor skal DJ i samarbejde med andre interessenter sætte de løstansattes vilkår på den politiske dagsorden og forbedre deres position i forhandlingen med arbejdsgiverne.

DJ arbejder for:

 • at være en tydelig stemme i debatten om prekariseringens konsekvenser og mulige løsninger
 • at sikre, at freelanceres og projektansattes fleksibilitet modsvares af samme sociale sikkerhedsnet, som fastansatte har, i form af eksempelvis en central barselsfond, dagpenge og løn under sygdom
 • at ændre konkurrencelovgivningen, så enkeltmandsvirksomheder ikke sidestilles med store koncerner i forhold til prisfastsættelse
 • at styrke samarbejdet og solidariteten mellem freelancere og medarbejderforeninger

Styrket organisering og bedre arbejdsvilkår

Kampen for bedre arbejdsvilkår for freelancere, selvstændige og projektansatte er en kollektiv kamp. Alle lønmodtagere taber, hvis den kamp ikke vindes. Kollektive aftaler på freelance­området er fortsat en vigtig vej for at sikre medlemmerne en løn, de kan leve af, og ordentlige arbejdsvilkår. Desuden er der brug for at fortsætte arbejdet med at organisere og fastholde flest mulige samt sikre, at de aftaler, som er indgået, også bliver overholdt. Samtidig skal DJ arbejde for et bedre arbejdsmiljø for freelancere, projektansatte og selvstændige, og endelig skal DJ bidrage til at regulere den platformsøkonomi, som spirer frem.

DJ arbejder for:

 • at indgå og udbrede aftaler og overenskomster på nye områder, hvor DJ ikke har overenskomst med fastansatte - herunder platforme
 • at indgå og udbrede aftaler på områder, hvor DJ har overenskomst med fastansatte
 • at organisere flere freelancere for at sikre en stærkere forhandlingsposition for den enkelte og DJ
 • at forbedre de fysiske og psykiske arbejdsforhold for freelancere, selvstændige og projektansatte

Fokus på forretningsudvikling og egen markedsværdi

Høj faglighed og generel forretningsforståelse bliver i fremtiden særligt vigtige elementer for freelancere, selvstændige og projektansatte, som skal holde sig ajour med, hvad markedet efterspørger. Derfor skal DJ være stedet, hvor man kan få viden og inspiration om forretnings­udvikling og kompetenceudvikling. Samtidig vil DJ fortsat understøtte freelanceres efter­uddannelse gennem kollektive ordninger. Jo højere markedsværdi, medlemmerne har, jo mere indflydelse kan de få på eget arbejdsliv og karriere.

DJ arbejder for:

 • at uddanne freelancere og selvstændige i at drive og udvikle deres forretning gennem rådgivning, kurser, kolleganetværk og faglige klubber
 • at rådgive freelancere og selvstændige i at aftaledække deres ophavsrettigheder
 • at freelancere, selvstændige og projektansatte i højere grad vedligeholder og udvikler deres kompetencer med henblik på at agere på et konkurrencepræget arbejdsmarked
 • at sikre de rette medlemsfordele - eksempelvis erhvervsforsikringer - til selvstændige, freelancere og projektansatte.

Som vedtaget på DJ's delegeretmøde 2019