Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Freelancestrategi

En voksende del af DJs medlemmer arbejder som freelancere og selvstændige, projektansatte, tidsbegrænset ansatte, mikrovirksomheder etc. Derfor har DJ en freelancestrategi, der definerer de særlige behov, disse grupper har. Se DJs freelancestrategi her.

Arbejdsmarkedet bliver stadig mere mangefacetteret – nationalt, europæisk og globalt. DJ’s medlemmer i medie- og kommunikationsbranchen består af såvel fastansatte som ikke-fastansatte, plus alle mulige kombinationer for den enkelte DJ’er af ansættelsesforhold og selvstændig erhvervsvirksomhed.

Udviklingen af løn- og arbejdsvilkår for den ene gruppe er afhængig af udviklingen for den anden gruppe. Det er DJ’s mål at sikre de bedst mulige vilkår for DJ’s freelancere og dermed bidrage til de bedste forhold for alle medlemmer.

DJ opfatter freelancetilværelsen som et mål og en måde at organisere sit arbejdsliv på – på lige fod med at være fastansat.

DJ betragter alle medlemmer som ligeværdige. Det betyder, at DJ arbejder for at sikre hvert enkelt DJ-medlem størst mulig indflydelse på egen situation, uanset om man er selvstændig eller lønmodtager, og uanset om man er studerende eller på vej til den tredje alder.

Det er DJ’s ambition at ruste medlemmerne bedst muligt til en nutid og fremtid i et samspil med DJ’s indsats for at sikre de bedst mulige løn- og arbejdsforhold for alle medlemmer.

Med afsæt i freelancestrategien udvikles løbende de konkrete tilbud og værktøjer, som den enkelte freelancer og freelancerne som gruppe har brug for. Denne udmøntning af strategien er det op til HB og udvalgene at prioritere og op til DJ’s sekretariat at gøre til virkelighed.

Pejlemærker for DJ’s indsats på freelanceområdet

1 Aftaler for freelancere

Arbejdet for aftaledækning er en grundpille i DJ’s freelancestrategi. DJ skal udbygge sin aftaledækning, så stadigt mere freelancearbejde omfattes af kollektive aftaler, og de eksisterende freelanceaftaler skal forbedres og udvides, hvor det er nødvendigt. I overenskomsterne for fastansatte skal der arbejdes for aftaler, der også omfatter freelancere. DJ skal i et samarbejde med både freelancere og fastansatte sikre, at freelanceaftalerne håndhæves og respekteres. DJ skal arbejde for at udvikle nye aftalemodeller.

2 Sammenhold mellem faste og freelancere styrker begge parter

Fastansatte og ikke fast-ansatte er gensidigt afhængige af hinanden. Tæt samarbejde og åbenhed om vilkår skal sikre, at aftaler og overenskomster bliver overholdt. Samarbejdet mellem TR og freelancere skal fremmes, blandt andet ved øget kendskab til hinandens vilkår.

3 Faglig styrke er forudsætningen for bedre vilkår

Målet er at organisere flere freelancere på DJ’s område og at styrke deres indbyrdes sammenhold og netværk.

4 Differentieret indsats for - og med - freelancerne

DJ skal yde en differentieret indsats, der rækker lige fra den klassiske fagforenings opgaver til forretningsudvikling.

5 Plads til forskelligheden blandt alle ikke fastansatte

DJ har plads til de mange slags freelancere og rummer freelancere, der samarbejder om at løfte opgaver.

6 Freelancere skal rustes til at aftale og forbedre egne vilkår

DJ tilbyder den enkelte freelancer rådgivning og sparring om leveringsvilkår. DJ arbejder for at sikre betaling for rettigheder og hjælper ved manglende betaling og ophavsretskrænkelser.

7 Udvikling af den enkelte freelancers virksomhed

DJ skal være sparringspartner for freelancere, der har fokus på forretningsudvikling, vækst og innovation. Personlig rådgivning, udviklingssamtaler og kurser skal understøtte udviklingen af freelancetilværelsen for det enkelte medlem.

8 Åbenhed om honorarer og vilkår

Åbenhed om honorering og arbejdsvilkår er et vigtigt led i at undgå underbydning af løn og arbejdsvilkår både mellem fastansatte og freelancere og freelancere imellem.

9 Markedsføring af freelancere som professionelle, fleksible kvalitetsleverandører

DJ skal være med til at fremme respekten for freelancernes faglighed, kvalitet og etik.

10 Alliancer og interessefællesskaber for at styrke fokus på freelanceres vilkår

DJ skal i og udenfor Danmark samarbejde med relevante faglige organisationer, rettighedsorganisationer og andre brancherelevante fora om at forbedre freelanceres vilkår med henblik på at skabe vækst, arbejde og innovation.

11 Lovgivningen skal matche arbejdsmarkedets kompleksitet

DJ arbejder for en lovgivning, der respekterer de særlige arbejdsvilkår, som freelancerne har.

Som vedtaget af delegeretmødet 2013

Fandt du den information du søgte
Tilføj email hvis du ønsker svar retur.