Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Oplægget til ny freelancestrategi

Se tankerne bag strategien, og de 11 pejlemærker, som politikken fremover skal føres efter.

Pejlemærker for DJs indsats på freelanceområdet

1. Sammenhold mellem faste og freelancere styrker begge parter

Fastansatte og ikke fast-ansatte er gensidigt afhængige af hinanden. Tæt samarbejde og åbenhed om vilkår skal sikre, at aftaler og overenskomster bliver overholdt. Samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter og freelancere skal fremmes, blandt andet ved øget kendskab til hinandens vilkår.

2. Faglig styrke er forudsætningen for bedre vilkår

Målet er at organisere flere freelancere på DJs område og at styrke deres indbyrdes sammenhold og netværk.

3. Differentieret indsats for - og med - freelancerne

DJ skal yde en differentieret indsats, der rækker lige fra den klassiske fagforenings opgaver til forretningsudvikling.

4. Plads til forskelligheden blandt alle ikke fast-ansatte

DJ har plads til de mange slags freelancere og rummer freelancere, der samarbejder om at løfte opgaver.

5. Freelancere skal rustes til at aftale og forbedre egne vilkår

DJ tilbyder den enkelte freelancer rådgivning og sparring om leveringsvilkår. 

DJ arbejder for at sikre betaling for rettigheder og hjælper ved manglende betaling og ophavsretskrænkelser.

6. Aftaler for freelancere

DJ skal fastholde – og hvor det er muligt - udbygge eksisterende freelanceaftaler samt forhandle nye aftaler og udvikle aftalemodeller. I overenskomsterne for fastansatte skal der arbejdes for aftaler, der også omfatter freelancere. DJ skal sikre implementering, kendskab til og respekt for de indgåede aftaler.

7. Udvikling af den enkelte freelancers virksomhed

DJ skal være sparringspartner for freelancere, der har fokus på forretningsudvikling, vækst og innovation. Personlig rådgivning, udviklingssamtaler og kurser skal understøtte udviklingen af freelancetilværelsen for det enkelte medlem.

8. Åbenhed om honorarer og vilkår

Åbenhed om honorering og arbejdsvilkår er et vigtigt led i at undgå underbydning af løn og arbejdsvilkår både mellem fastansatte og freelancere og freelancere imellem.

9. Markedsføring af freelancere som professionelle, fleksible kvalitetsleverandører

DJ skal være med til at fremme respekten for freelancernes faglighed, kvalitet og etik

10. Alliancer og interessefællesskaber for at styrke fokus på freelanceres vilkår

DJ skal i og udenfor Danmark samarbejde med relevante faglige organisationer, rettighedsorganisationer og andre brancherelevante fora om at forbedre freelanceres vilkår med henblik på at skabe vækst, arbejde og innovation.

11. Lovgivningen skal matche arbejdsmarkedets kompleksitet

DJ arbejder for en lovgivning, der respekterer de særlige arbejdsvilkår, som freelancerne har.

Husk på, det stadig er et oplæg, som DJ vil søge delegeretmødet i april opbakning til. Der er stadig mulighed for at du og alle kan komme med indspark.

Strategien består af en indledning med tankerne bag strategien, og så 11 pejlemærker, som politikken fremover skal føres efter.

Det er denne ordlyd, som DJs hovedbestyrelse senest har godkendt, og det er den ordlyd som debatten ved FLGs generalforsamling den 23. februar tager udgangspunkt i.

Det gør aftendebatten fredag den 22. februar også, når freelancerne skal diskutere med DJs næstformand Lars Werge, som kommer på besøg på Comwell Keller Park i Vejle.

Livestreaming fra debat

Det er i øvrigt blevet besluttet at streame hele mødet om fredagen, så alle der ikke kan være til stede i Vejle kan følge med og maile til os undervejs med eventuelle spørgsmål.

Bestyrelse glæder sig meget til debatten, så  vi må sammen sørge for de bedste rammer for en fremtidig freelancepolitik i Dansk Journalistforbund.

Her kan du downloade strategien.

DJs freelancestrategi

Arbejdsmarkedet bliver stadig mere mangefacetteret – nationalt, europæisk og globalt. DJs medlemmer i medie- og kommunikationsbranchen består af såvel fastansatte som ikke-fastansatte, plus alle mulige kombinationer for den enkelte DJer af ansættelsesforhold og selvstændig erhvervsvirksomhed.

Udviklingen af løn- og arbejdsvilkår for den ene gruppe er afhængig af udviklingen for den anden gruppe. Det er DJs mål at sikre de bedst mulige vilkår for DJs freelancere og dermed bidrage til de bedste forhold for alle medlemmer.

DJ opfatter freelancetilværelsen som et mål og en måde at organisere sit arbejdsliv på – på lige fod med at være fastansat. DJ betragter alle medlemmer som ligeværdige. Det betyder, at DJ arbejder for at sikre hvert enkelt DJ-medlem størst mulig indflydelse på egen situation, uanset om man er selvstændig eller lønmodtager, og uanset om man er studerende eller på vej til den tredje alder.

Det er DJs ambition at ruste medlemmerne bedst muligt til en nutid og fremtid, hvor det enkelte medlem i højere grad end hidtil skal kunne skabe sit eget job og sin egen karriere - i et samspil med DJs indsats for at sikre de bedst mulige løn- og arbejdsforhold for alle medlemmer.

Med afsæt i freelancestrategien udvikles løbende de konkrete tilbud og værktøjer, som den enkelte freelancer og freelancerne som gruppe har brug for. Denne udmøntning af strategien er det op til HB og udvalgene at prioritere og op til DJs sekretariat at gøre til virkelighed.

Kommentarer