Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Nyt fra bestyrelsen september 2023

Her er seneste nyt om livets gang i bestyrelsen. Hvad laver vi, hvad sker der, hvad får vi tiden til at gå med. Husk, at du altid er velkommen til at sende idéer og kommentarer til bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen

Lisbeth Holten Marianne Bækbøl blev valgt til forperson for FreelanceGruppen.i 2023 og genopstiller til generalforsamlingen 9. marts 2024

Vi har haft travlt i FreelanceGruppens bestyrelse de seneste måneder - men med hvad? Det er ikke alt fagligt arbejde, der er synligt for medlemmerne med det samme, og det vil vi gerne råde bod på med jævnlige opdateringer på, hvad vi egentlig går og laver.

AI for freelancere

Bo Sørensen er ved at lave to workshops/kurser på hver to dage, hvor vi arbejder med AI – både chatGPT og MidJourney. Ideen er at vi lærer af hinanden – vi er jo en meget blandet gruppe – så vi tager derfra med viden om både det visuelle og tekst skabt af os selv men med AI som værktøj.

FreelanceGruppen holder to workshops, hver på to dage. Vi har fået så gode kræfter som Andreas Markman Andreassen og Martin Kirchgässner til at lede os igennem. Sæt kryds i kalenderen mandag d. 6. november og mandag d. 13. november, eller fredag d. 24 november og torsdag d. 30. november. Det bliver annonceret i nyhedsbrevet, når der er åbent for tilmelding.

Ny næstforperson og repræsentant i Trygt Arbejdsliv Udvalget

Lise Møller Schilder blev på bestyrelsens første møde efter sommerferien valgt som ny næstforperson. Lise er også blevet indstillet til og valgt som FreelanceGruppens repræsentant i DJ’s faste udvalg under Hovedbestyrelsen Trygt Arbejdsliv Udvalget. I daglig DJ-lingo kaldet TAU. Udvalget arbejder blandt andet med DJ’s overenskomster og freelanceaftaler. FreelanceGruppen er således sikret indflydelse i et af DJ’s centrale udvalg.

Plads i Freelancere og Selvstændige Udvalget

Bestyrelsen har indstillet Dan Lylloff som FreelanceGruppens repræsentant i Freelancere og Selvstændige Udvalget (FSU). Med de to pladser som FreelanceGruppen har fået i TAU og FSU, to af DJ’s centrale udvalg, har vi gode muligheder for at fastholde forbundets opmærksomhed på at skabe forbedringer af freelancere og selvstændiges forhold.

DJ’s hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen i DJ har konstitueret sig med sammensætning af Forretningsudvalg og andre arbejdende udvalg. Læs om hovedbestyrelsens sammensætning og konstituering her.

Fastholde DJ’s fokus på udmøntning af freelancestrategien

På delegeretmødet i april blev der vedtaget en ny freelancestrategi for DJ med en række forbedringer og konkretiseringer på forslag fra FreelanceGruppens bestyrelse. For at sikre, at freelancestrategien ikke bliver ved hensigtserklæringen, har vi bl.a. nedsat en arbejdsgruppe bestående af Freja Dam, Laura Na Blankholm, Lise Møller Schilder og Nina Trige Andersen, der har fokus på, at vedtagelsen om DJ’s understøttelse af konkret faglig organisering i bl.a. lokale freelanceklubber bliver til omsat til virkelighed.

Aktuelt har arbejdsgruppen taget kontakt til freelancere og tillidsrepræsentanter på forskellige medier og lavet en projektbeskrivelse, som skal danne grundlag for videre politisk behandling og afsættelse af DJ-ressourcer til arbejdet. Behandlingen af dette vil vi understøtte gennem vores repræsentation i TAU og Hovedbestyrelsen.

Kontakt bestyrelsen

I bestyrelsen vil vi altid gerne høre fra jer medlemmer – både om jeres udfordringer, jeres idéer og kommentarer til vores faglige arbejde.

Kontakt os ved at skrive til forperson Marianne Bækbøl på forperson@freelancegruppen.dk eller skriv direkte til de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Du finder vores mailadresser på bestyrelsessiden.

Væk med den faste månedlige godtgørelse til forpersonen

Bestyrelsen har i enighed besluttet at uddelegere ansvar og opgaver på flest mulige hænder og forpersonens tidsforbrug er dermed blevet reduceret. På forslag fra forperson Marianne Bækbøl har bestyrelsen derfor vedtaget at indføre ’fleksibel forpersonsgodtgørelse’ i stedet for et fast antal dage.

Forpersonens faste godtgørelse på seks dage pr. måned er blevet ændret til at forpersonen godtgøres for reelt udført arbejde med op til fem dage pr. måned. Eventuelt ’ubrugte’ dage op til de fem dage overføres til andet fagligt arbejde eller tilbageføres til budgettet. Én dag overføres til næstforpersonsposten.

Nordisk freelancesamarbejde genoptages

Bestyrelsen har besluttet at genoptage det nordiske freelancesamarbejde, som har været på standby de seneste år. I praksis holder de fire landes forpersoner et online møde fire gange årligt og forsøger så vidt muligt at deltage i hinandens generalforsamlinger. Samarbejdet giver en unik mulighed for gensidig inspiration og erfaringsudveksling på tværs af de nordiske lande.

FreelanceGruppen har desværre ikke længere egen økonomi til, at vi kan understøtte vores medlemmer økonomisk til at deltage i de nordiske seminarer, ligesom vi heller ikke har økonomiske resurser til selv at være værter for et nordisk seminar, som vi har været tidligere. Imidlertid har vi for at genetablere forbindelserne ansøgt DJ’s internationale pulje om støtte til at sende tre bestyrelsesmedlemmer til årets nordiske freelanceseminar i Norge.

Det er Nina Trige Andersen, Monica C. Madsen og Agnete Nyboe Andersen, der tager afsted som repræsentanter for FreelanceGruppens bestyrelse. Dertil er der en håndfuld medlemmer af FreelanceGruppen, som for egen regning har valgt at tilmelde sig. Forvent at høre, hvordan det gik, i et snarligt nyhedsbrev.

Forfatterlounge genopstår

Annette Birch og Agnete Nyboe Andersen er ved at sparke gang i FreelanceGruppens Forfatterlounge igen. De har flere arrangementer i støbeskeen. Det første kommer til at handle om at pitche til bogforlag, så du bliver antaget, og om hvad du skal være opmærksom på, når du skal til at skrive kontrakt.

Mere info om disse arrangementer følger snarest.

Besparelser på administration

Det er efterhånden ingen hemmelighed, at FreelanceGruppens økonomi er udfordret. Tidligere nød vi godt af kollektive ophavsretsmidler, der gav et klækkeligt tilskud til økonomien. Disse midler tilfalder nu i langt højere grad de individuelle ophavsretshavere og ikke DJ’s specialgrupper, der alle mærker alvoren i dette.

Bestyrelsen har allerede haft sparekniven fremme og beskåret flere poster i budgettet i jagten på at vende underskud til balance mellem indtægter og udgifter.

Vi fortsætter arbejdet og lige nu er Bo Sørensen og Laura Na Blankholm ved at undersøge muligheder for, at bestyrelsen kan beskære udgifterne til ikke-medlemsrettede aktiviteter såsom it-vedligehold, mail-hosting, drift, arkivsystem m.m.

Sammenhold mellem fastansatte og freelancere

Vi er så småt gået i gang med påvirkningsarbejde for at bestyrelsesmedlemmer og freelanceklubansvarlige på medier kan få mulighed for at blive styrket gennem deltagelse DJ’s forhandlingskurser, TR-kurser og andre relevante DJ-fora. Forperson Marianne Bækbøl er begyndt at drøfte dette med DJ’s formandskab og snart også med forhandlingsafdelingens ledelse.

Nyt medlem af bestyrelsen: Monica C. Madsen

Vi har budt 1. suppleant Monica C. Madsen velkommen i bestyrelsen som konsekvens af, at Julie Hugsted trådte ud af bestyrelsen den 1. juli pga. ændring i sine arbejdsforhold. Bestyrelsen takker Julie for samarbejdet og ser frem til at have Monica iblandt os. Læs mere om Monica her.

Andre emner, vi drøfter i bestyrelsen…

Hvordan skaffer vi flere indtægter på kort og på lang sigt? Kan vi få lavet en liste på hjemmesiden med fx 50 medlemmer, der gerne vil stille sig til rådighed for kolleger, der ikke har brug for en mentor, men bare et godt råd? Hvordan kan vi hjælpe og styrke underbeskæftigede freelancere og selvstændige?

Hvordan kan vi blive ved med at lave relevante medlemsarrangementer, når vi er udfordrede på økonomien? Hvordan kan vi øge tilgangen af yngre generationer og gøre FreelanceGruppen til et attraktivt valg for nyuddannede og nyudsprungne freelancere og selvstændige?

Kommentarer

Knud Lindholm Lau

man, 09/18/2023 - 12:46

Kære bestyrelse,
Tak for fin information.

God idé med rådgiverlisten, skriv mig på, om jeg kan bruges.

Vedrørende rekruttering af medlemmer: Husk gerne, at forskellige medlemer kan have forskellige motiver for et medlemsskab, og at det motiv tillige kan ændre sig hen igennem arbejdslivet. Må jeg ubeskedent pege på mit begreb om "fagforeningens hylder".