Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Nyt fra bestyrelsen maj 2024: Kursuspenge, klubarbejde og kontaktflader

Bestyrelsen er kommet flyvende fra start efter generalforsamlingen i marts og samtlige bestyrelsesmedlemmer er i fuld gang med at omsætte arbejdsprogrammet til handling. Her er lidt om, hvad vi har gang i for at gøre 2024 til et år fuld af efteruddannelse, kollektive (for)handlinger og nye venner i og uden for DJMK

FreelanceGruppens bestyrelse arbejder med klubber, laver kurser, skaber nye kontakter og meget mere

Frits Ahlefeldt FreelanceGruppens bestyrelse er i fuld sving med at omsætte arbejdsprogrammet til handlinger efter generalforsamlingen i marts 2024

Bestyrelsesåret blev midt i april for alvor sat i gang efter generalforsamlingen med vores årlige bestyrelsesseminar. Her sagde vi velkommen til de to nyvalgte bestyrelsesmedlemmer Simon Jensen og Erik Back, der er fulde af gode idéer og arbejdsiver.

På seminaret lagde vi også skinnerne til de hovedspor, vi vil arbejde med ind til GF2025 med afsæt i arbejdsprogrammet for 2024/2025. Der blev nedsat arbejdsgrupper og den afsluttende runde på seminaret – ”hvad skal jeg mellem nu og næste bestyrelsesmøde” – viste, at hvert bestyrelsesmedlem både har rigeligt at tage fat i og masser af gåpåmod til opgaverne.

Navnenyt

Vores gode bestyrelsesmedlem Laura Na Blankholm er gået på barsel fra 1. maj, og i stedet er førstesuppleant Lene Theill trådt ind i bestyrelsen med god energi. Lene sagde ja til at deltage i bestyrelsesseminaret i april, så også hun kunne blive klædt på til arbejdet og komme godt fra start.

Du kan få tilskud til Fagfestival

Bestyrelsen har besluttet at give tilskud til Fagfestival den 15. november 2024: 400 kr. pr. deltagende medlem af FreelanceGruppen på fuldt kontingent (der er i forvejen lavere pris for medlemmer på nedsat kontingent). Fagfestivalen bliver i år afholdt over én dag, og det kommer til at foregå i Øksnehallen i København. Programmet er under udarbejdelse, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

GF 2025 har fået en dato

Du kan også sætte kryds i kalenderen for næste års generalforsamling, der bliver lørdag den 1. marts 2025. Regn med, at det kommer til at foregå i Hovedstadsområdet. Format og nærmere lokation bliver fastlagt senere på året.

Flere penge til kurser

Kursusbudgettet har fået en vitaminindsprøjtning, for det er lykkedes os at skaffe eksterne midler til afholdelse af kurser. Det betyder, at kursusbudgettet for 2024 er seriøst forøget, og du skulle meget gerne kunne mærke det allerede nu. Nyhedsbrevet og kalenderen bugner af FreelanceGruppens kurser. Det helt store fokus for os er at udbyde kurser, der kan udvikle freelanceforretningen, og at lave sociale arrangementer, der kan styrke vores fællesskab og indbyrdes relationer på kryds og tværs.

Gang i overenskomstarbejdet

2024-2025 kommer ikke mindst til at stå i de kollektive forhandlingers navn. Forberedelserne til overenskomstforhandlinger på DMA-området (der dækker de fleste store dagblade og en lang række regionale og lokale aviser) er skudt i gang, og Lise Møller Schilder og Nina Trige Andersen fra FreelanceGruppens klubudvalg deltager i forhandlingsforberedelserne sammen med tillidsrepræsentanter fra hele landet.

  Vores anbefalinger til DJMK's efteruddannelsesstrategi for freelancere:

  • Sætte yderligere fokus på de muligheder, der allerede er for støtte
  • Oplyse medlemmerne om vigtigheden af efteruddannelse, baseret på resultaterne fra undersøgelsen
  • Arrangere flere kurser in-house, rettet mod alle fagligheder (med blik for den store spredning i fagligheder og for, at visse fagligheder ikke føler sig tilstrækkelig set eller repræsenteret i DJ)
  • Tilbyde højere støttebeløb til Mediernes efteruddannelse (særligt de længerevarende forløb), fordi freelancere og selvstændige både investerer penge OG ubetalt arbejdstid, når de efteruddanner sig. Optimalt burde det være fuldt betalt for freelancere og selvstændige
  • Forpligte arbejdsgivere, der bruger mange freelancere og selvstændige, på at tilbyde efteruddannelse til dem/finansiere deres efteruddannelse (kan oplagt være et overenskomstkrav lokalt – dette blev fx gennemført på Information)
  • Udvikle både kortere og længere kursus/workshopforløb, hvor medlemmerne kan få – og give hinanden – sparring på, hvordan man kører en forretning. Det er et af de aspekter ved freelance/selvstændig-tilværelsen, som mange oplever som frustrerende og noget, de ikke umiddelbart er dygtige til. Bizz-konceptet er fint, men det dækker ikke det fulde behov.

  Klubudvalget er desuden godt i gang med at gennemføre undersøgelser og etablere klubber på flere dagblade under DMA-området i samarbejde med freelancere, der leverer til de konkrete medier.

  På indstilling fra FreelanceGruppen og forhandlingschef Marianne Molin har forbundets hovedbestyrelse vedtaget at finansiere og gennemføre det første overenskomstkursus for freelancere som en pilot for fremtidig uddannelse i overenskomster og forhandlingsteknik særligt målrettet freelancere i samarbejde med de fastansattes tillidsrepræsentanter.

  Den 17. juni er vi seks fra bestyrelsen, der skal deltage i dette kursus sammen med fagligt aktive freelancere fra de medier, hvor der pt er gang i undersøgelser og klubdannelser, samt med repræsentanter fra Film&TV-gruppen og Pressefotografforbundet. DJMK’s forhandlingsafdeling har med sparring fra FreelanceGruppens klubudvalg tilrettelagt et indsigtsgivende program for dagen.

  Udover dagbladsområdet er klubudvalget i gang med at få lagt til rette til undersøgelser og klubdannelser på radio- og tv-området.

  UFO-besøg

  Den 30. april var vi inviteret på besøg i DJMK's udvalg for ’uddannelse, fællesskab og organisering’ (UFO) for at sætte ord på de vigtigste pointer om efteruddannelse fra den store medlemsundersøgelse vedrørende freelancere og selvstændige, som DJMK gennemførte sidste år.

  Udvalget blev også præsenteret for FreelanceGruppens anbefalinger til, hvad DJ kan gøre for at styrke freelanceres og selvstændiges muligheder for at holde deres viden og forretning i opdateret (se faktaboks).

  Fokus på unge og nystartede freelancere

  Bestyrelsen har også sat gang i adskillige initiativer til at få flere af de unge og nystartede freelancere ind i vores fællesskab. Både dem, der allerede er i DJ, og dem, der endnu ikke er organiseret i en fagforening.

  Der bliver bl.a. lavet indsatser målrettet de studerende – i samarbejde med tidligere bestyrelsesmedlem Anne Anthon Andersen – ligesom vi opprioriterer samarbejdet med kontorfællesskaber rundt omkring i landet.

  Vi er også i dialog med Film&TV-gruppen om et tættere samarbejde og fælles aktiviteter målrettet freelancere, selvstændige og tidsbegrænset ansatte i produktionsmiljøet.

  Med andre ord er vi landet i galop efter generalforsamlingen 2024 og glæder os til løbende at fortælle om, hvordan arbejdet med de forskellige opgaver skrider frem.

  Kommentarer