Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Ny lov om gennemskuelige ansættelsesforhold – fordel for freelancere og tba’ere?

En ny lov om ansættelsesbeviser styrker lønmodtageres position, og den gælder også for freelancere, tidsbegrænset ansatte og andre løst tilknyttede. Loven – som implementerer EU’s arbejdsvilkårsdirektiv – træder i kraft 1. juli

Freelancere kan have gavn af ny lov om ansættelsesbeviser

Benita Marcussen Karin Mette Thomsen, sekretariatschef i DJ

En ny lov skal sikre mere gennemskuelige og rimelige vilkår for ansættelser – også de løse. Det kan potentielt blive en fordel for freelancere, tidsbegrænset ansatte, folk i 0-timerskontrakter og andre på den såkaldt atypiske del af arbejdsmarkedet.

Ifølge Karin Mette Thomsen, sekretariatschef i DJ, er det ikke alle elementer i loven, som reelt er nye. ”Men der kommer fornyet fokus på rettigheder, der allerede var gældende, flere rettigheder bliver styrket, og der kommer også nye krav til arbejdsgivere og hermed rettigheder til lønmodtagere. Det her er helt klart en lov, som sigter mod at styrke lønmodtagerens position,” siger Karin Mette Thomsen.

Det skal arbejdsgiver oplyse I

Senest syv dage efter ansættelsesforholdets indgåelse, skal arbejdsgiver skriftligt oplyse lønmodtager om alle væsentlige forhold, herunder:

 • Arbejdsstedets beliggenhed eller det sted, hvor arbejdet hovedsageligt udføres, eller oplysning om, at lønmodtageren er beskæftiget på forskellige steder eller frit kan bestemme arbejdssted.
 • Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori.
 • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
 • Ansættelsesforholdets forventede varighed
 • Varigheden af og vilkårene for eventuel prøvetid
 • Den gældende eller aftalte løn og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, samt lønnens betalingsterminer.
 • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid og evt. ordninger for overarbejde og betaling herfor samt evt. ordninger for vagtændringer.

En række mindstekrav

Loven indebærer, at alle som indgår i et ansættelsesforhold, hvor arbejdstiden udgør mere end gennemsnitligt tre timer pr. uge (over fire på hinanden følgende uger), har krav på oplysning om arbejdsvilkårene fra arbejdsgiver. Grænsen på tre timer angår både den forudbestemte arbejdstid og den tid, der faktisk arbejdes. Med andre ord har det ingen betydning, om der på forhånd er fastsat en garanteret mængde betalt arbejde før ansættelsesforholdets begyndelse.

De væsentligste oplysninger, som arbejdsgiver er forpligtet til at oplyse, gælder blandt andet oplysninger om parternes navne, arbejdsstedet, stillingen, lønnen og arbejdstiden. Kooperationen skriver i sit nyhedsbrev, at loven som noget nyt indfører “en række mindstekrav til medarbejderes arbejdsvilkår”:

“Det indebærer blandt andet, at: prøvetid ikke kan overstige seks måneder, at arbejdsgivere ikke må hindre en medarbejder i at tage arbejde for andre arbejdsgivere, medmindre arbejdet er uforeneligt med ansættelsesforholdet, og at arbejdsgivere kun må pålægge en medarbejder med et helt eller overvejende uforudsigeligt arbejdsmønster at arbejde, hvis arbejdet finder sted inden for forudbestemte referenceperioder.” (Se bokse for uddybning).

Som noget nyt skal arbejdsgiveren også oplyse om lønmodtagerens rettigheder med hensyn til andet fravær med løn end blot ferie, ligesom det bliver et krav at oplyse om eventuel ret til uddannelse. Hvis en arbejdsgiver tilbyder en lovpligtig uddannelse, må det ikke indebære udgifter for lønmodtageren. Det betyder fx, at uddannelsestiden skal tælle som arbejdstid, og at den så vidt muligt skal placeres indenfor sædvanlig arbejdstid.

Det skal arbejdsgiver oplyse II

Senest en måned efter ansættelsesforholdet er begyndt, skal arbejdsgiver oplyse om:

 • Lønmodtagernes rettigheder med hensyn til betalt ferie, eller andet fravær med løn.
 • Lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler.
 • Evt. ret til uddannelse.
 • Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet.

De faktiske forhold

Formålet med EU’s arbejdsvilkårsdirektiv – som fra 1. juli implementeres i dansk lov – er ifølge direktivets artikel 1 ”at forbedre arbejdsvilkårene ved at fremme mere gennemsigtig og forudsigelig ansættelse, samtidig med at arbejdsmarkedets tilpasningsevne sikres.”

Direktivet definerer ’lønmodtager’ som ”en person der modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold”. Og selvom direktivet specificerer, at reelt selvstændige ikke er omfattet, så åbner det samtidig for en mere realistisk vurdering af grænsen mellem selvstændig og lønmodtager.

Som der står i artikel 2: ”(...) reelt selvstændige bør [ikke] være omfattet, da de ikke opfylder kriterierne, mens en ’proformaselvstændig’, hvor der er tale om misbrug af en betegnelse som selvstændig, vil opfylde kriterierne og bør omfattes af anvendelsesområdet for arbejdsvilkårsdirektivet. Det er således de faktiske forhold i forbindelse med arbejdets reelle udførelse, der skal lægges vægt på ved vurderingen (…).”

Direktivet indeholder desuden en bestemmelse, der er særligt relevant for fx tidsbegrænset ansatte, TBA’ere. Nemlig at ”medarbejdere, der har været ansat ud over seks måneder, har ret til at anmode om en ansættelsesform med mere forudsigelige og trygge arbejdsvilkår, hvis en sådan ansættelsesform findes på virksomheden”. Man har krav på ”begrundet, skriftligt svar fra arbejdsgiver” på en sådan anmodning (dog max. én gang årligt), og arbejdsgiveren skal svare inden for tre måneder i en virksomhed med færre end 35 ansatte og inden for 1 måned i en større virksomhed.

Uforudsigeligt arbejdsmønster

Hvis arbejdsmønstret er helt eller overvejende uforudsigeligt, skal arbejdsgiveren underrette lønmodtageren om:

a) at tidsplanen for arbejdet er variabel, antallet af garanterede betalte arbejdstimer og betaling for arbejde, som udføres ud over disse,

b) de referencetimer og -dage, hvor lønmodtageren kan pålægges at arbejde, og

c) den minimumsvarslingsperiode, som lønmodtageren er berettiget til, før en arbejdsopgave påbegyndes, samt evt frist for annullering af arbejdsopgaven.

Direktivet specificerer, hvad der ligger i helt eller overvejende uforudsigeligt arbejdsmønster:

• Som eksempler nævnes: 0-timers kontrakter og tilkald, meget varierende arbejdstid, samt øvrigt arbejde, som ikke kan fastlægges på forhånd.

• Det skal fremgå, hvilket antal garanterede betalte arbejdstimer, ansættelsesforholdet omfatter. Der er ikke krav om et bestemt antal, så det kan i princippet også være 0.

• Det skal også fremgå, hvad betalingen er for arbejde, som udføres ud over eventuelle garanterede timer.

Næste spørgsmål er så, hvordan loven kommer til at fungere i praksis.

”Der har vi også brug for input fra medlemmerne. Både omkring hvilke muligheder, de ser i de nye regler, hvordan arbejdsgivere lever op til loven – eller ikke – og hvad medlemmerne har behov for støtte til, hvis de her formelle rettigheder skal have betydning i praksis,” siger Karin Mette Thomsen.

Hun opfordrer både tillidsrepræsentanter og medlemmerne generelt til at være opmærksomme på de nye rettigheder, som kommer til at gælde fra 1. juli. Arbejdsgivere er ikke forpligtet til per automatik at sende nye ansættelsesbeviser ud til dem, der allerede er tilknyttet arbejdspladsen inden denne dato, men man kan selv kræve at få et nyt ansættelsesbevis efter 1. juli. Gør man det, har arbejdsgiveren otte uger til at udarbejde det efter de nye regler.

Ifølge Karin Mette Thomsen vil Dansk Journalistforbund følge den ny lov tæt, herunder den praksis som vil finde sted som opfølgning på lovændringerne. Medlemmer kan kontakte DJ’s juridiske afdeling for vejledning og støtte til at få sine rettigheder respekteret på de arbejdspladser, man er tilknyttet.

Hvornår kan lønmodtageren pålægges at arbejde

Hvis aftalen giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge en medarbejder arbejde, skal det fremgå, hvornår dette arbejde kan lægges:

• Kan formuleres bredt, men skal afspejle det faktiske behov.

• Medarbejderen har ret til at afvise en opgave, som lægges uden for de anførte referencetimer og -dage.

• Det skal fremgå skriftligt, hvor lang varslingsperiode, lønmodtageren er berettiget til, før en arbejdsopgave påbegyndes. 

• Der skal fremgå en eventuel frist for annullering af arbejdsopgaven.

• Hvis arbejdsgiveren lægger arbejdet uden for referencen eller ikke varsler korrekt, har medarbejderen ret til at afvise opgaven, uden at det får negative følger.

• Hvis en planlagt arbejdsopgave annulleres af arbejdsgiver efter udløbet af en rimelig frist, har medarbejderen krav på kompensation.

• De frister, der fastsættes, skal være ”rimelige”.

Kommentarer