Gå til hovedindhold
Bliv medlem

FreelanceGruppens vedtægter

FreelanceGruppens vedtægter, senest revideret i marts 2023

§ 1 Formål 

FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund. 

Gruppen har til formål at varetage medlemmernes faglige, fagpolitiske og økonomiske interesser. 

§ 2 Organisering 

FreelanceGruppen organiserer medlemmer af DJ, der arbejder som freelancere og/eller selvstændige. Pensionister kan optages som nye medlemmer, forudsat at de er erhvervsaktive som freelancer/selvstændig og ikke er registreret som pensionistmedlem i DJ jf. DJs love. 

Som interessemedlem kan bestyrelsen efter ansøgning optage andre DJ-medlemmer, 

 • der ikke i henhold til forbundslovene skal eller kan være ordinært medlem af gruppen, 

 • der tidligere har været medlem af gruppen, eller 

 • som kan sandsynliggøre en fælles, faglig interesse i et medlemskab Herunder studerende, som udfører freelancearbejde. 

Interessemedlemmer har generelt samme rettigheder og pligter som ordinære medlemmer, men de er ikke valgbare til gruppens bestyrelse. 

§ 3 Generalforsamling 

Den årlige generalforsamling er gruppens højeste myndighed. Gruppen holder ordinær generalforsamling hvert år i perioden 1. februar – anden weekend i marts. Der indkaldes skriftligt med en måneds varsel ved mail til gruppens medlemmer samt annoncering på www.freelancegruppen.dk og på www.journalistforbundet.dk.  

Det tilstræbes, at gruppen i ulige år holder generalforsamling øst for Storebælt – i lige år vest for Storebælt. En enig bestyrelse kan fravige dette hovedprincip. 

Bestyrelsen fastsætter regler for overnatning og transport 

Bestyrelsen kan vælge at afvikle generalforsamlingen med både fysisk fremmøde og online deltagelse. Det skal tilstræbes, at alle deltagere, uanset måden de deltager på, skal have lige mulighed for at deltage i alle generalforsamlingens punkter, bl.a., men ikke kun, debat og afstemninger.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter: 

 1. Valg af dirigent 

 1. Valg af referent 

 1. Valg af stemmetællere

 2. Bestyrelsens medlemmer præsenterer sig 

 3. Forpersonens beretning 

 4. De kritiske politiske revisorers beretning 

 5. Bestyrelsens beretning 

 6. Regnskab for gruppens drift. 4a. Regnskab for Barselsfonden 

 7. Forslag fra bestyrelse og medlemmer – herunder et arbejdsprogram, der udarbejdes af bestyrelsen. 

 8. Budget for gruppens drift, herunder fastsættelse af kontingent. 6a. Budget for Barselsfonden, herunder fastsættelse af ydelser. 

 9. Valg af forperson 

 10. Valg af bestyrelse og suppleanter 

 11. Tilføjelse: Valg af bestyrelsesmedlem til DJs ophavsretsfonds bestyrelse 

 12. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 

 13. Valg af to kritiske politiske revisorer og to fanebærere 

 14. Eventuelt 

Senest 14 dage før generalforsamlingen offentliggør bestyrelsen sin skriftlige beretning på FreelanceGruppens hjemmeside, idet der samtidig udsendes et nyhedsbrev til samtlige medlemmer med henvisning til beretningen på nettet. 

Foreløbig dagsorden med bestyrelsens forslag til arbejdsprogram, kontingentændringer og øvrige forslag offentliggøres på hjemmesiden senest samtidig med den skriftlige beretning. 

Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes skriftligt til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen. Herefter sørger bestyrelsen løbende for, at forslagene umiddelbart efter offentliggøres på hjemmesiden og at der udarbejdes en endelig dagsorden, som offentliggøres senest 48 timer før generalforsamlingen. 

Det vedtagne arbejdsprogram og det officielle referat fra generalforsamlingen gøres tilgængeligt for medlemmerne på FreelanceGruppens hjemmeside. 

§ 4 Bestyrelsen 

Mellem generalforsamlingerne leder bestyrelsen gruppens arbejde. Bestyrelsen består af en forperson og ti medlemmer. Bestyrelsen repræsenterer gruppens medlemmer. 

Bestyrelsens møder er åbne for FreelanceGruppens medlemmer. Bestyrelsen kan dog lukke mødet, når den behandler personsager og andre sager, der kræver diskretion. 

Forretningsorden og arbejdsform bestemmes af bestyrelsen, der kan konstituere sig med et forretningsudvalg. Bestyrelsen vælger selv en næstforperson blandt de menige medlemmer af bestyrelsen. 

Næstforpersonen bliver ny forperson, hvis den valgte forperson går af i løbet af valgperioden. I det tilfælde, at næstforpersonen ikke har mulighed for at påtage sig formandshvervet, konstituerer bestyrelsen en ny forperson af sin midte. Medlemmerne orienteres med en direkte mail, at der er konstitueret en ny forperson. Bestyrelsen kan bevilge et bestyrelsesmedlem orlov i mindst tre måneder, men ikke længere end til og med førstkommende ordinære generalforsamling. 

Bestyrelsen anmelder inden tre dage efter generalforsamlingen til Dansk Journalistforbund, hvem der er valgt til gruppens ledelse. 

Hvis bestyrelsen i perioden mellem de årlige generalforsamlinger ikke kan besætte alle bestyrelsesposter, fordi 1 eller flere valgte bestyrelsesmedlemmer trækker sig, uden at der er suppleanter, som er klar til at indtræde i stedet, kan bestyrelsen vælge at fortsætte bestyrelsesarbejdet med ned til 9 bestyrelsesmedlemmer i perioden frem til næste årlige generalforsamling.

§ 5 Valg 

Valgbarhed: Alle O-medlemmer af FreelanceGruppen er valgbare til gruppens bestyrelse. Medlemmer, der på grund af arbejde eller personlige forhold er forhindret i at deltage i generalforsamlingen kan opstille til valg ved fuldmagt. Fuldmagten afleveres til dirigenten ved mødets begyndelse. 

Stemmeret: Alle O-medlemmer af FreelanceGruppen har stemmeret på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Formandsvalg: Forpersonen vælges direkte på generalforsamlingen for ét år ad gangen. Er der opstillet flere kandidater til forpersonsposten skal afstemningen foregå skriftligt. Den kandidat, der får flest stemmer, er valgt. 

Bestyrelsesvalg: Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, fem i lige år og fem i ulige år. Bestyrelsen vælges ved skriftlig afstemning, hvis mindst en stemmeberettiget deltager i generalforsamlingen anmoder herom. Hver stemmeberettiget deltager i generalforsamlingen skal stemme på to og maksimalt én færre end det antal kandidater, der skal vælges. De kandidater, der får flest stemmer, er valgt som bestyrelsesmedlemmer. 

Valg af suppleanter: Hvert år vælges op til tre suppleanter. Generalforsamlingen beslutter, om der skal afvikles særskilt valg af suppleanter. I tilfælde af særskilt valg af suppleanter, kan der stemmes på maksimalt to kandidater. Suppleanter indkaldes som stedfortræder for et bestyrelsesmedlem, hvis dette er forhindret i at deltage i bestyrelsesarbejdet i mindst tre måneder i træk. Suppleanternes stemmetal afgør rækkefølgen. Den, der har fået flest stemmer, er valgt som førstesuppleant. En suppleant, der indkaldes som stedfortræder i bestyrelsen, sidder i bestyrelsen til førstkommende generalforsamling. Hvis den udtrådtes valgperiode er længere, vælges på førstkommende generalforsamling et medlem til bestyrelsen med en valgperiode på et år. 

Valg af revisorer: Generalforsamlingen vælger to revisorer. Valget foregår skriftligt, hvis en eller flere deltagere i generalforsamlingen anmoder herom. De to kandidater, der får flest stemmer, er valgt. Efter samme metode vælger generalforsamlingen to revisorsuppleanter. 

Generalforsamlingen vælger to kritisk politiske revisorer 
De to kritisk politiske revisorer skal kontrollere, om bestyrelsen har arbejdet i henhold til vedtægter og generalforsamlingens beslutninger, og de skal følge op på arbejdsprogram og beretning. Kritisk politisk revisor-posten er ulønnet 

§ 6 - Regnskab 

Gruppens regnskabsår er kalenderåret. 

Den ordinære generalforsamling fastsætter medlemskontingentet. Interessemedlemmer betaler det til en hver tid fastsatte medlemskontingent. Pensionistmedlemmer er kontingentfri - når de er kontingentfrie i DJ. Efterlønsmodtagere og pensionerede medlemmer, der arbejder freelance, betaler almindeligt kontingent til FreelanceGruppen. 

Det samme gælder medlemmer, der er ledige i henhold til Forbundslovenes § 6, stk. 1. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele kontingentfrihed efter ansøgning. 

Bestyrelsen udarbejder forud for hver generalforsamling en oversigt over kompensationer for fagligt arbejde, som bestyrelsesmedlemmer har modtaget fra DJ (tabt arbejdsfortjeneste) og FreelanceGruppen (fagligt frikøb). Hvad angår fagligt frikøb, inkluderes medlemmers kompensation i oversigterne, der rummer både beløb og formål. Oversigterne offentliggøres på gruppens webside samtidig med øvrige dokumenter til generalforsamlingen. 

Ingen bestyrelsesmedlemmer må udføre arbejde for FreelanceGruppen eller DJ, der honoreres på normale vilkår, eksempelvis kursusvirksomhed o.lign. Armslængdeprincippet er det samme som for DJs hovedbestyrelsesmedlemmer. 

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller efter motiveret anmodning fra mindst 100 af medlemmerne med mindst otte dages varsel. 

§ 8 Pligt og bemyndigelse 

Medlemmerne af FreelanceGruppen har pligt til at underrette gruppens bestyrelse om faglige uoverensstemmelser. Bestyrelsen har bemyndigelse til i tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, at indhente fortrolige lønstatistiske oplysninger hos Dansk Journalistforbund. 

På forlangende har medlemmerne pligt til at underrette bestyrelsen om deres løn- og arbejdsvilkår. 

§ 9 Vedtægtsændringer 

Vedtægterne kan ændres, når mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede deltagere på en generalforsamling stemmer herfor. Vedtægtsændringer skal godkendes af forbundets hovedbestyrelse. 

§ 10 Opløsning 

FreelanceGruppen kan opløses, hvis to på hinanden følgende generalforsamlinger - med mindst otte dages mellemrum - vedtager det med mindst 2/3 flertal. Gruppens eventuelle midler tilfalder ved opløsning Dansk Journalistforbund. 

Oprettet i 1977, vedtægter senest ændret i marts 2023. 

 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk