Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Skabelon til aftalebekræftelse

Standardaftalebekræftelse for freelancere, der har lønmodtagerstatus. Bekræftelsen skal bruges f.eks. når der er indgået en telefonisk aftale med en arbejdsgiver.

BEKRÆFTELSE PÅ AFTALE

om levering af freelanceydelse

 

Dato:

[Virksomhedens navn]

Att.: [Kontaktperson]

[Adresse]

 

Jeg bekræfter hermed vores mundtlige aftale om levering af:

Deadline for aflevering:

Anslået timeforbrug: timer á kr./anslået minutpris: = kr.

Anslået genetillæg:  = kr.

Anslået kørsel: km á kr. 3,35 = kr.

Anslået anden transport kr.

Andet, anslået – herunder udlæg kr.

I alt kr.

 

Der betales feriegodtgørelse af løndelen. Løndelen er A-skattepligtig, og der skal indbetales arbejdsmarkedsbidrag jfr. lov om arbejdsmarkedsfonde.

Det af aftalen omfattede stof er leveret til distribution på [anfør enten dvd/biografmarkedet/tv-kanal/web] af [mediets navn] og må ikke benyttes til andet formål eller overdrages til tredjemand uden udtrykkelig aftale med undertegnede.

Følgende udnyttelsesrettigheder kan umiddelbart opnås ved at udfylde nedenstående:

Genbrug af biograftekstning til dvd-distribution mod tillæg på  __

Genbrug af biograf/dvd-tekstning til tv-distribution mod tillæg på __

 

I øvrigt henvises til vedlagte standardvilkår.

 

Med venlig hilsen

[Underskrift]

 

Navn:

Adresse:

Telefon:

E-mail:

Hjemmeside:

 

LØN, OPHAVSRETS- OG ANDRE VILKÅR (STANDARD FOR TEKSTERE)

1. For arbejde, der er bestilt til og udføres mellem kl. 17 og 22, ydes et tillæg på 50 %. Mellem kl. 22 og 8 samt i weekender og på helligdage (fra dagen før kl. 16) ydes der et tillæg på 100 %. For opgaver, der kræver overnatning uden for hjemmet, ydes 2 timelønninger pr. overnatning.

2. Der betales særskilt for dokumenterede udgifter til f.eks. nødvendig fortæring, kørsel i egen bil, 3,35 kr./km eller offentlig transport samt for evt. nødvendig overnatning.

3. Hvis en indgået aftale annulleres af arbejdsgiveren, uden at det skyldes forhold, som jeg bærer ansvaret for, forfalder det fulde beløb til betaling, medmindre der aftales nye vilkår.

4. Det journalistiske produkt må kun anvendes til det aftalte formål. Enhver form for videreudnyttelse, der ikke allerede er aftalt eller tilladt i henhold til nedenstående standardvilkår, må kun finde sted efter ny aftale med mig. Uanset overdragelsen af udnyttelsesrettigheder til værket til arbejdsgiveren bevarer freelanceren ret til at modtage vederlag via COPY-DAN og andre lignende kollektive ordninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende lovregler og kollektive aftaler på området.

5. Det er en forudsætning for udnyttelse i pkt. 4, at både meddelelse om og honorar for videreudnyttelsen fremsendes senest samtidig med, at videreudnyttelsen foretages. Følgende vejledning skal stå tydeligt ved stoffet:

»Materialet stilles alene til rådighed for visning. Det er ikke tilladt at kopiere, hverken i elektronisk eller digital form. Der må dog tages kopi til egen personlig brug jf. Ophavsretslovens § 12. «

6. Mit navn skal fremgå ved materialet i forbindelse med enhver offentliggørelse. Sker det ikke, er jeg berettiget til en godtgørelse på mindst 3000 kr.

7. Ophavsretten til materialet forbliver hos mig. Aftalen og ovenstående vilkår giver alene ret til at foretage den beskrevne udnyttelse.

8. Betalingen forfalder ved afleveringen af arbejdet, med sidste rettidige betalingsdato 14 dage efter modtagelse af lønopgørelsen. Ved betaling senere end 14 dage fra denne dato beregnes 1 % til administration, porto og rente pr. påbegyndt måned, dog minimum 100 kr.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk