Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Mødereferat, generalforsamling 2020

Referat af FBO’s generalforsamling 2020
Lørdag den 7. marts kl. 10.00, DJ's mødelokale Store Strand, Gammel Strand 46, 2. sal.

Til stede: Amalie Foss, Cecilie Hassenkam, Eskil Hein, Natascha Tøsse, Simon Boertmann Brüel, Claus Stenhøj, Nat Beskos, Peter Bjerre Rosa, Inge Sunesen, Christina Estrup

Fra Journalisten: Kerstin Bruun-Hansen

Fra DJ: Hans Jørgen Dybro, Tine Johansen


Dagsorden:
 

1. Valg af dirigent: Hans Jørgen Dybro.
 

2. Valg af referent: Natascha Tøsse.
 

3. Bestyrelsens beretning. Beretningen er mundtlig undtaget punktet om aftaledækning, som er udleveret på skrift og forfattet af Henrik Bruun (Se bilag nedenfor).

- Amalie opridser kort problematikken med de mange udenlandske firmaer og kontakten til disse.

- Claus fortæller om forløbet med ophavsret, dialogmøde etc. Henviser i øvrigt også til Bruuns skriv. Der skal planlægges et møde med DJ om vægtningskriterier, hvor Amalie, Claus og Natascha vil repræsentere forskellige dele af teksterbranchen. Antal tekstede minutter bliver nok en alternativ måde at ansøge om ophavsretsmidler på for dem, der ikke automatisk får oplysninger ind i portalen. Christina påpeger problemet med titler, der pt. kun kan tildeles én tekster, der dermed får for alle visninger. Der arbejdes på det iflg. Dybro. Simon taler om opsamling på rettelser til systemet og teksternes særlige brancheforhold. Dybro: Der arbejdes stadig på at pådutte udbyderne oplysningspligt. Amalie fortæller om et kommende spørgeskema til andre EU-lande om ophavsretsmidler. Streaming-området er også under luppen og bliver forhandlet om mht. ophavsret. Natascha: Dette ”vægtningsmøde” skal jo handle om så meget mere end blot vægtning.

- Amalie fortæller om Hieronymusdagen og det internationale arbejde. KU’s sproginstitut vil for første gang i 2020 støtte Hieronymusdagen. Det er stadig et godt besøgt og givtigt arrangement. Amalie har overtaget for en norsk kollega og rejst meget rundt i hans sted. Der har været samarbejde med FIT, der fokuserer på AV-oversættelse og har nedsat en taskforce på området, som Amalie er med i. De arbejder med at definere AV-oversætternes område. Store, nye internationale aktører kommer ofte tromlende med deres egen terminologi, der fremmedgør branchens praktikere. Derfor er definitionen vigtig for den faglige identitet. Sprogofficeren (i København) for EU-kommissionen forstår også vigtigheden af fokus på AV-området og er derfor en god støtte, som har gode kontakter i hele EU. Translating Europe (stor årlig konference) har været svær at slå igennem hos, men der er måske åbnet op nu. Amalie deltog i en konference i Panama, der var både årsmøde for lokale og en FIT-konference, hvor (vigtigheden af) retningslinjerne blev drøftet. Media for All var også god. Vi fik nogle budskaber igennem. Se evt. video, som Amalie har sendt rundt på bl.a. Facebook. Claus fremhæver, hvor meget vi værdsætter DJ’s støtte til udlandsrejser, og at alle de rejser ikke er til at kimse ad. Det er uhyre vigtigt at bevare et blik udad og ikke kun fokusere på Danmark, danske forhold og firmaer. For branchen er truet ”udefra”. Eskil spørger til retningslinjernes effekt. Norge, Sverige, Finland og Tyskland har lignende projekter og forsøger at udbrede dem. Holland er i gang. Frankrig har allerede retningslinjer. Dette er netop en vigtig del/et godt værktøj i ”kampen”. Amalie og Henrik skal til møde for sammen med de andre lande at drøfte lighedstræk ved retningslinjerne. Parameteret CPS drøftes kort. Det er et meget omdiskuteret parameter, og der kæmpes.

- Simon fortæller om det ordinære Delegeretmøde. Han, Amalie og Eskil tog af sted. Sus Falch kom desværre ikke i HB, men Jakob Ponsgård kom ind. De har begge fokus på freelancere.

- Eskil fortæller om det ekstraordinære Delegeretmøde. Tine blev formand, Ponsgård blev næstformand. Sus Falch kom i HB. Forsøg på at vælte næstformanden blev buhet, og det var meget fint at se, at der var generel opbakning til det nye formandskab.

- Bestyrelsestræf beskrives kort af Natascha. Det var en fin dag med gode brainstorms, og der er kommet en netværksgruppe på Facebook ud af det, som vi nok vil begynde at udnytte mere til fælles projekter og arrangementer.

- Cecilie fortæller om Teksterprisen 2019, som Peter Bjerre Rosa vandt. Der var nytårskur på Nationalmuseet i februar, som egentlig var fint besøgt og en hyggelig aften. Der er søgt om tilskud til et fagligt arrangement med ”kursus i politisprog”, og så påtænkes der et kursus i Titlevision. Nat foreslår arrangement om anklagemyndighederne. Nat kender én! Tine nævner DJ’s Politi- og retsreporterforeningen og Sune Fischer fra EB, der kunne være interessante at samarbejde med. Inge og Christina har et PP-show, der kan være relevant.

 
4. Regnskabsaflæggelse. Claus gennemgår regnskabet. Claus kommenterer, at regnskabsafdelingen er overgået til kvartalsafregning, hvilket påvirker regnskabets afsluttende måneder.


5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer. Ingen er kommet.


6. Budget og kontingentfastsættelse. Claus: Der er færre penge grundet medlemsflugt. Budget godkendes og kontingent fortsætter uændret.


7. Valg af bestyrelse. Cecilie udtræder. Claus og Natascha genvælges (for to år).


8. Valg af suppleanter. Cecilie og Nat vælges som suppleanter.


9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Christina genvælges som revisor. Peter genvælges som revisorsuppleant.


10. Valg af repræsentant til Ophavsretsfondens bestyrelse. Claus genvælges.


11. Valg af teksterpris-komité. Peter er tvangsindlagt som sidste års prismodtager. Grundet de få fremmødte ender det med at blive bestyrelsen plus Peter.


13. Eventuelt. Bestyrelsen præsenterer det nye logo med billeder, og det godkendes med applaus.

 

Tak for i dag.

 

Bilag:

Status over DJ's arbejde med at lave og forny aftaler på tekstningsområdet.

DJ's arbejde for vores tekster-medlemmer kan groft skåret deles op i fire kasser:

-Fornyelse af eksisterende aftaler

-Indgåelse af nye aftaler

-Rekruttering og fastholdelse af medlemmer

-Fordeling af rettighedspenge.
 

-Ad Fornyelse

-De eksisterende aftaler er blevet fornyet i årets løb, bortset fra DR og TV 2. I DR findes en decideret freelancetekster-overenskomst, der har løbe fra 1. juni 2017 og først udløber den 31. maj 2020. På TV 2 løber den såkaldte Freelanceerklæring frem til 28.februar 2021.

DR freelancetekster-overenskomsten minder i sin grundopbygning om de rammeaftaler, vi har på eksempelvis DVT og Subline, hvor det ikke er den enkeltes tidsforbrug, der honoreres, men antallet af tekstede udsendelsesminutter i kombination med udsendelsestypen. På TV 2 er teksterne altså omfattet af freelanceerklæringen, der er ens for alle typer af freelancere, og hvor det er den enkeltes tidsforbrug, der honoreres (der er naturligvis også fastansatte tekstere på både DR og TV 2, hvor de er på den almindelige DJ-overenskomst).
 

-Ad Nye aftaler

I det seneste år har de norske tekstere været på krigsstien over BTI, og vi øvrige nordiske lande har bakket op i baggrunden. På dansk grund blandt ved at Amalie Foss og Tine Johansen i Journalisten bakkede den norske kamp op. Resultatet af den norske kamp er desværre ikke blevet det gennembrud, man kunne håbe på, og som med lidt held kunne have ført til at der blevet lavet rammeaftaler i de øvrige nordiske lande (og andre steder for den sags skyld). DJ har i perioden været i kontakt med den ansvarlige for BTI´s operationer i Danmark, som var klar til at mødes, men inden mødet kom i stand, blev det offentliggjort, at BTI fusionerede med det Singapore-baserede firma IYUNO, hvorefter kontakten er døet ud.

Et par håndfulde FBO´ere arbejder direkte for ZDF International i Copydan Verdens TV´s Nabolandskanal-projekt. Der findes ikke en kollektiv aftale om aflønningen, men alle får den samme betaling, så i den forstand kan det godt kaldes kollektivt. Desværre har honorarerne stået stille i snart 10 år, og undervejs har DJ og ZDF-teksterne nogle gange forsøgt at få ZDF International i tale, uden at der er kommet mere ud af det, end at firmaet har meddelt noget i retning af, at ”hvis teksterne ikke kunne lide lugten i bageriet…” . I 2019 fik DJ lovning fra Copydan på, at de ville understrege overfor ZDF International, at en vis lønudvikling måtte være rimelig. I 2020 er det ambitionen, at forhandle en kollektiv aftale på plads.

Pixelogic er en af de nyere spillere på markedet, og DJ og FBO er derfor i gang med at få udredt hvor i organisationen man skal henvende sig, for at få en meningsfyldt dialog om aftaledækning.

En del mindre aktører er i det seneste blevet kontaktet med krav indgåelse af aftaler, uden at det dog har ført til nye Rammeaftaler.
 

-Ad rekruttering

I forbindelse med fornyelse af aftaler og forsøg på indgåelse af nye, har der både før og i fortiden været afholdt møder for alle tekstere, uanset om de er DJ/FBO-medlemmer eller ej. Formålet er dels at understrege over for medlemmerne, at deres mening tæller, når der skal fornys eller laves aftaler, dels at vise ikke-medlemmer, at DJ er en organisation, der arbejder for at forbedre vilkårene for medlemmerne. Hvilken effekt den slags initiativer har, kan man selvfølgelig ikke nødvendigvis måle, men det er noget som vil fortsætte i 2020 og de kommende år.
 

-Ad Fordeling af Rettighedspenge

Her må det erkendes, at forløbet siden DJ besluttede at ændre fordelingsmetoden langtfra har været snorlige. Kommunikationen mellem FBO-bestyrelsen og rettighedsafdelingen i DJ (kaldet DJ Rettighedsmidler) har indtil foråret 2019 været temmelig dårlig. Det blev diskuteret på et par møder i forsommeren 2019, og siden har situationen været nogenlunde tålelig, om end med større skvulp, når FBO-bestyrelsen med rette har klaget over langsommelighed i sagsbehandlingen i DJ. Samtidig har nogle tekstere været endog meget kritiske overfor DJ og fordelingen på de sociale medier. Det førte til invitationen til stormøde i starten af januar 2020, et forsøg på en generelt forbedret kommunikation og en aftale om, at der i slutningen af marts afvikles et såkaldt vægtningsmøde, hvor der skal tages stilling til, hvordan forskellige udsendelsestyper skal vægtes i forhold til hinanden. Det er naturligvis håbet, at der ud af anstrengelserne kommer et fordelingssystem, som alle (eller ihvertfald den langt overvejende del af) teksterne kan se logikken i, og accepterer som et okay bud på en retfærdig fordeling. For DJ har naturligvis ikke nogen som helst interesse i at gøre nogen vrede eller tage ophavsretspenge fra nogen, der har ret til dem. Og det skal understreges, at det nye system ikke betyder, at der er færre ophavsretspenge til teksterne, for når nogen får færre penge, er det fordi andre får flere end de tidligere har fået.
06.03.20/Henrik Bruun

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk