Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Mødereferat, generalforsamling 2019

Referat af FBO’s generalforsamling 2019
Lørdag den 9. marts kl. 10.00

Til stede:

Fra bestyrelsen: Amalie Foss, Claus Stenhøj, Simon Boertmann Brüel, Ümit Roman Öztürk, Cecilie Hassenkam Rasmussen, Eskil Hein

Øvrige: Carine Høgsberg Plath, Natascha Tøsse, Inge Sunesen, Peter Bjerre Rosa, Nat Beskos, Janet Bramson, Kirsten Mollerup, Kirsten Elvig, Helene Borring, Christina Estrup

Gæster: Hans Jørgen Dybro, politisk konsulent i DJ, Tine Johansen, næstformand i DJ, Jakob Albrecht fra Journalisten

 

 1. Valg af dirigent: Magrethe Martinsen fra 3F var særligt indbudt som dirigent.
 2. Valg af referent: Cecilie blev valgt.
 3. Bestyrelsens beretning:

Dirigenten konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt (6.2.) og ridsede dagsordenen op.

 

Året, der er gået:

 • Retningslinjer: Eskild fortalte om retningslinjerne, som er udarbejdet af Peter Bjerre Rosa og Kirsten Marie Øveraas. Downloads d.d.: DK 418, UK 287. Eskild og Amalie har været i Norge og fortælle om retningslinjerne. Bestyrelsen har kontakt med Jens Johansen, Field Officer ved Europa-Kommissionens danske afdeling, som er meget begejstret. Han har spredt dem blandt sine kolleger i de andre EU-lande. Bestyrelsen håber, der kommer flere opgaver i samme stil og vil lave en drejebog for, hvordan et sådant samarbejde skal foregå fremover. Tine, næstformand i DJ, roste arbejdet og fortalte, at andre DJ-grupper er interesserede i arbejdet og kan bruge retningslinjerne i deres arbejde. Nat spurgte til formålet med retningslinjerne med en bekymring om, hvorvidt de kan rykke ved noget. Amalie forklarede, at formålet med retningslinjerne er både at løfte niveauet blandt andre faggrupper og at bruge dem til at modstå lønpresset og presset fra maskinoversættelse o. lign. Claus tilføjede, at det er godt at have officielle standarder som værn mod udenlandske selskaber, som presser deres egne style guides ned over hovedet på danske tekstere. Kirsten M. tilføjede, at de er en anerkendelse af den danske tradition, og at noget skriftligt altid har større magt.
 • Teksterpris og nytårskur blev slået sammen med retningslinjernes lancering til et glimrende arrangement – Ümit fortalte, at retningslinjerne var medvirkende til at lokke mange deltagere til. Prisen blev givet posthumt til Hanne Friis og modtaget af chef for Subline, Tom Bernbom Jørgensen. Amalie takkede DJ for økonomisk støtte til retningslinjerne samt arrangement.
 • Languages & the Media i Berlin: Cecilie fortalte om en lettere deprimerende oplevelse, som var meget rettet mod firmaerne. Fokus var mest på udviklingen af maskinoversættelse. Claus tilføjede, at forskningsresultaterne var skræddersyede til Netflix’ fordel og baseret på hurtiglæsere og dygtige sprogbrugere, ikke den brede masse. Natascha foreslog, at man dukkede op næste gang med retningslinjerne i hånden. Amalie tilføjede, at dialogen med forskerne er vigtig.
 • Øvrigt internationalt arbejde: Amalie fortalte, at AVT-E assisterer lokale foreninger og institutioner. De holdt halvårligt møde i Paris, hvor der blev dannet en eksekutivkomité, og Amalie kommer til at sidde længere, hvilket blev vedtaget på generalforsamling i Zagreb. Kroatien har nogle forsigtige retningslinjer, som er over 10 år gamle, og der blev talt om fordele ved at forene sig. Kroatien har en skattebegunstigelse for kulturarbejdere. Den kroatiske forening har fået teksterne med i den ordning. NAViOs årsmøde i Oslo: NAViO uddeler ophavsretsmidler på en anden måde. De har et par ansatte til at administrere dem. Amalie var til konference om filmoversættelse på kommunikationsuniversitetet i Beijing sammen med Henrik Walther-Johnsen fra NAViO i forbindelse med Beijing Filmfestival. Kina bevæger sig fra dubbing til tekstning. Amalie og Henrik talte især med udøvende, som også gerne vil have retningslinjer. Møder med Netflix og forskere til Languages & the Media i Berlin: Vi prøver at få fat i de forskere, som har en aktivistisk tilgang til forskning. Møder med islandske tekstere, som opfordres til at danne en forening. Møder med polske tekstere, hvis forening har været nedlagt, men som nu er ved at blive oprettet igen.
 • Media for All i Stockholm: AVT-E laver workshop og har generalforsamling i samme ombæring. Der er blevet forhandlet lavere honorar for udøvende.
 • Ophavsret: Claus forklarede, at vi ikke kommer uden om EU-direktivet om individuel udlodning fra 2017 og frem, hvilket har skabt nogle problemer. Den nye portal fungerede ikke optimalt, hvilket fik DJ til at tilbyde os at registrere medlemmernes bagkatalog for DJ’s regning. Arbejdet blev forsinket (skulle have været klar i januar 2018). FBO bad om ikke at være mellemled i kommunikationen. DJ foreslog en a conto-ordning, som FBO frabad sig for ikke at skabe yderligere forvirring. Overskydende midler fra 2015/2016 blev fordelt i mellemtiden. Det er blevet meldt ud, at 2018-midlerne også bliver forsinket. Aftalen med Registration Denmark er opsagt, da de ikke længere supporterer udbetalingsportalen. Hans Jørgen supplerede med at beklage forsinkelserne og problemerne med registreringen og takkede for FBO’s input til processen. Den nye portal forsøget tilpasset, så den kan akkommodere os. DJ regner med, at 2018-fordelingen åbner til september. Amalie tilføjede, at de franske og slovakiske kolleger i AVT-E er blevet spurgt om, hvordan deres ophavsretsmidler uddeles. De uddeler individuelt med et succeskriterie på 85%. I Slovakiet sidder der folk og tjekker alt, hvad der indsendes elektronisk. Der er mere velvilje fra broadcasterne, men teksterne har stadig et stort arbejde.
 • Amalie spurgte Hans Jørgen, hvordan de har besluttet sig for systemet. HJ: Copydans teknikgruppe undersøger hele området for kreditering. De skæver til løsningerne i forskellige lande.
 • Kirsten M. spurgte, om det gamle system ikke var mere fair. Hvorfor er det ikke brugerne (kanalerne), der skal indberette brugen? HJ: CODA/musik fungerer langt bedre på musikområde pga. aftaler, der er blevet lavet i tide. DJ arbejder på at få lignende aftaler på film og tv-området. DJ arbejder for, at visningstidspunkter ikke skal være afgørende for fremtiden. Lovgivningen kræver at genudsendelser medtages, og derfor kan en teksters samlede produktion ikke bruges til at uddele midler efter. Broadcasterne presses til at dele visningsoplysninger, men de er ikke interesserede i at give dem væk gratis. Mange af dem ønsker at få krediteringer fjernet fra skærmen, hvilket DJ ikke går med til. DJ er indstillet på at give en form for kompensation/betaling for oplysningerne, men det kræver forhandlinger, som er i gang. DJ’s mål er, at broadcasterne skal levere oplysningerne inden for de næste fem år. Teksterne som gruppe kan evt. bruges som bølgebryder mod broadcasterne. DJ arbejder for, at kreditering bliver opprioriteret på skærmen. DJ har desuden fået et system, der aflæser kreditering (OCR-scanning) både burn-ins og teksternes.
 • Kirsten E. spurgte, hvordan ikkemedlemmer tilgodeses af DJ. HJ: DJ er forpligtet til at fordele midler til alle. Portalen er offentligt tilgængelig. Copydan oplyser ved henvendelse, at DJ uddeler, men folk skal selv henvende sig.
 • Inge nævnte, at teksterne blev nævnt i tvoversigten i tidernes morgen. Hvordan kommer streaming til at påvirke uddelingen? HJ: Streaming kræver at andet registreringssystem, som DJ forhandler med broadcasterne om.
 • Janet spurgte til mailen fra DJ, der bad folk registrere arbejdsdage pr. produktion. Claus har talt med Stefan Andersen om, at det ikke giver mening for os. HJ medgiver, at formuleringen er tåbelig, og lover, at der kommer en mail henvendt til teksterne.
 • Kirsten M. plæderede for, at produktionsnummer bruges i registrering frem for titel (som ofte bliver ændret). HJ: Når DJ er sikre på, at produktionsnummeret er det gennemgående, er det det, de satser på. Men produktionsnumre er ikke altid gennemgående. DJ vil gerne have tre fikspunkter.
 • Kirsten M. og Kirsten E. kritiserede DJ’s kommunikation om ophavsretsmidler for at være meget uklar og for at give forskellige forklaringer til forskellige medlemmer. HJ: Kritikken tages til efterretning.
 • Amalie tilføjede, at mailen fra DJ om den ekstra forsinkelse ikke blev modtaget så godt, da medlemmerne forståeligt var frustrerede, men hun anerkender samtidig, at det var tydeligt i mailen, at den var en klar og tydelig undskyldning.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

 

 1. Regnskabsaflæggelse:

Claus redegjorde for regnskabet for 2018 (bilag B), som indeholder en større post til tabt arbejdsfortjeneste (TA) end normalt. Dette skyldes TA til Kirsten Marie Øveraas og Peter Bjerre Rosa for arbejdet med retningslinjerne. Posten til internationalt samarbejde var noget større jf. årsberetningen.

Regnskab 2018 blev enstemmigt vedtaget.

 

 1. Forslag:

Bestyrelsen foreslog, at §5 ændres jf. bilag 1, således at repræsentanten til Ophavsretsfondens bestyrelse indgår som punkt på generalforsamlingen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

Bestyrelsen foreslog, at §3 ændres jf. bilag 1, så det krævede antal i bestyrelsen ændres til formand, næstformand og yderligere 3-5 medlemmer samt 1-2 suppleanter. Desuden at man vælges for to år ad gangen; halvdelen vælges i lige år og den anden i ulige år.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

 1. Budget:

Claus redegjorde for budgettet 2019 (bilag B).

 • Kontingentet fortsætter uændret.
 • FBO havde fået bevilliget 40.000 fra DJ til retningslinjerne: udarbejdelse og lancering.
 • FBO har afsat penge til, at medlemmer kan søge tilskud til diverse konferencer. I første omgang gives der tilskud på 800 kr. til deltagelse i Media for All.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

 

 1. Valg af bestyrelse: Amalie, Simon, Eskil, Claus (1 år), Cecilie (1 år) stiller op igen.

Afgående: Ümit og Antoinette (suppleant)

Nye medlemmer: Natascha Tøsse (1 år)

 

 1. Valg af suppleanter:

Nat Beskos (1 år)

 

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant:

Christina Estrup genopstillede som revisor.

Peter Bjerre Rosa blev valgt som revisorsuppleant.

 

 1. Valg af repræsentant til Ophavsretsfondens bestyrelse:

Claus Stenhøj valgt.

 

 1. Valg af teksterpriskomité:

Ümit, Amalie, Nat, Cecilie

 

 1. Valg af delegerede til DJ’s delegeretmøde (28.-29. april 2019):

Simon, Eskil, Amalie

 

 1. Eventuelt:
 • Amalie viste FBO’s nye logo, som er under udarbejdelse.
 • Der blev inviteret til frokost i Tivolihallen, som har overenskomst. Velbekomme!

 

Mødet sluttede kl. 13.10
Referent, Cecilie Hassenkam, 9. marts 2019

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk