Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Mødereferat, generalforsamling 2018

Referat af FBO’s generalforsamling 2018
Lørdag den 10. marts kl. 15.00

Til stede:

Fra bestyrelsen: Claus Stenhøj, Amalie Foss

Afbud fra Simon Boertmann Brüel, Birgit Friis Petersen, Anders Pedersen

Øvrige: Ellen Mygind Kristensen, Annelise Brincker, Ida Elling Magnus, Ümit Roman Öztürk, Carine Høgsberg Plath, Natascha Tøsse, Cecilie Baghera Hassenkam Rasmussen, Inge Sunesen, Kirsten Marie Øveraas, Peter Bjerre Rosa, Eskil Hein, Hanne Arnold

Gæst: Henrik W. Johnsen, næstformand, Navio.

 1. Valg af dirigent: Magrethe Martinsen fra 3F var særligt indbudt som dirigent
 2. Valg af referent: Antoinette Kordic
 3. Bestyrelsens beretning:
 • Dirigenten konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt.
 • Henrik Johnsen fra Navio gennemgik den ”norske model” for retningslinjer for god tekstning. 
 • Peter Bjerre og Kirsten Marie er på eget initiativ gået i gang med et projekt, der i FBO regi skal munde ud i, at vi indfører en lignende model i Danmark. Der er bred opbakning til det, og de to har allerede holdt møde med DR, som er meget interesseret i, at der bliver indført standarder for tekstning indført i DK. De to fik mandat fra GF og FBO til at gå videre med arbejdet. FBO vil dække så meget tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med projektet som budgettet holder til.

 

Amalie gennemgik året, der er gået:

 • FBO har som altid deltaget ved delegeretmødet i 2017.
 • Endnu en succesfuld teksterprisuddeling er løbet af stablen.
 • Der er afholdt en meget vellykket Hieronymus-dag.
 • Og endnu en vellykket nytårskur, arrangeret af afgående bestyrelsesmedlem Birgit Friis Petersen.
 • FBO’s internationale arbejde:

AVTEs årsmøde i Paris og et efterfølgende møde i Bratislava. Slovenien er nu også kommet med, så der er 14 lande med i samarbejdet.

 • Claus fortalte om de nye regler for ophavsretsmidler, og der fulgte en debat om, hvordan de nye regler, hvor vi selv skal registrere de programmer, vi har tekstet, kan komme til at fungere. Det virker uoverskueligt, og ingen er helt klar over, hvordan praksis bliver. FBO beder Lasse Glavind om at tage det op i Ophavsretsfonden og beder ligeledes DJ forholde sig til, hvordan vi skal håndtere det nye system.
 • FBO arbejder desuden fortsat sammen med DJ om at få indføjet tekstning i det nye medieforlig.

 

 1. Regnskabsaflæggelse:

Claus redegjorde regnskabet for det forgangne år, som endte med et pænt stort overskud.

 

 1. Forslag:

Der var ingen indkomne forslag.

 

 1. Budget:
 • Claus gennemgik budgettet. Bestyrelsesmedlemmerne blev opfordret til at holde lidt bedre øje med, hvor mange timer de bruger på bestyrelsesarbejde, så de er sikre på at få tilsvarende timer i TA. Der blev kort drøftet muligheden for fremover at give bestyrelsesmedlemmerne et fast månedligt beløb.
 • Kontingentet fortsætter uændret.

 

 1. Valg af bestyrelse: Alle var på valg.

Amalie, Simon og Claus blev genvalgt.

Nye medlemmer: Ümit, Eskil og Cecilie.

 

 1. Valg af suppleanter:

Antoinette

 

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant:

Christina Estrup genopstillede som revisor.

Kirsten Marie blev valgt som revisorsuppleant.

 

 1. Valg af fire delegerede til Fagligt Forum (22.-23. april 2018):

Amalie, Kirsten Marie, Antoinette

 

 1. Valg af teksterpriskomité:

Amalie, Ellen Mygind, Ümit, Ida

 

 1. Valg af repræsentant i Ophavsretsfondens bestyrelse:

Lasse Glavind

 

 1. Eventuelt:
 • Ida spurgte, hvem der står for dubbing af børneudsendelsen, da kvaliteten er meget dårlig/svingende. Amalie svarede, at der afsættes meget få penge til det, og det tit er skuespillerne selv, og de ikke er organiseret hos os. Hun opfordrer alle til at klage over dårlige dubbing og tekstning.
 • Kirsten Marie gjorde reklame for den nye SLAM!-konference i Malmø den 15. september. FBO giver tilskud til rejsen. Læs mere på: http://www.slamconf.com/
 • Der var en debat om de to eksisterende FBO-grupper på Facebook. Det er forvirrende for nye at vide, hvilken de skal melde sig ind i, og i øvrigt er der ikke meget aktivitet i den gruppe. Cecilie lovede, at der kommer andre boller på suppen fremover.

Alle opfordres også til at melde ind i Supersubbers Facebook-gruppen.

 • Henrik fra Navio bad om det sidste ord for at fortælle, at man i Norge har holdt møde med BTI-teksterne om forhøjelse af taksterne. Henrik efterspørger, om nogen vil hjælpe ham med et overblik over taksterne i det danske BTI.

Han sluttede af med en stor ros til formanden, Amalie Foss, ”som gør et kæmpestort internationalt arbejde og er en drivende motor, især i at samle teksterne i Europa. Hende bør I være stolte af”, var de afsluttede ord.

 

Mødet sluttede kl. 17.30

Referent, Antoinette Kordic 12. marts 2018

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk