Gå til hovedindhold
Bliv medlem

FBOs vedtægter

Vedtægterne vedtages af FBO's øverste myndighed - generalforsamlingen - som finder sted hvert år inden udgangen af marts måned.

§1

Stk. 1. Specialgruppen Forum for Billedmedieoversættere er en underafdeling af Dansk Journalistforbund, og dens formål er at varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser. Specialgruppen arbejder herudover for anerkendelse af billedmedieoversættelse som et selvstændigt fag, der stiller særlige kompetencemæssige krav, og skal aktivt arbejde for at etablere et netværk for medlemmerne; et fagligt og socialt forum, der kan styrke sammenholdet mellem billedmedieoversættere og profilere branchen udadtil.

Stk. 2. Specialgruppen kan optage medlemmer, der beskæftiger sig med oversættelse til biografmarkedet samt elektroniske og digitale medier.

§2

Stk. 1. Specialgruppens generalforsamling beslutter, hvem der skal kunne optages som obligatoriske medlemmer af gruppen, jf. dog §17, stk. 2, 5. afsnit og §21, stk.1 i DJ's vedtægter.

Stk. 2. Herudover kan generalforsamlingen godkende, at øvrige medlemmer af Dansk Journalistforbund kan optages som interessemedlemmer (I-medlemmer) mod betaling af det for gruppen sædvanlige kontingent. I-medlemmer har ingen stemmeret ved valg af delegerede. Generalforsamlingen afgør øvrige spørgsmål om I-medlemmers rettigheder og pligter.

Stk. 2a
Elevmedlemmer af DJ, der er under oplæring i branchen, kan optages som elev-medlemmer i FBOstud, der organisatorisk er en del af FBO. Kontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling i FBO.

§3

Stk. 1. Gruppens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af formand, næstformand og yderligere 3-5 medlemmer samt 1-2 suppleanter, der alle vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen. Halvdelen vælges i lige år og halvdelen i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer er sidestillet i ansvar og varetager i fællesskab foreningens forhandlinger og interesser. I et bestyrelsesmedlems fravær indtræder suppleanten. Bestyrelsen anmelder inden tre dage efter generalforsamlingen til Dansk Journalistforbund, hvem der er valgt til gruppens ledelse.

§4

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling fastsætter kontingent.
Stk. 2. Gruppens regnskabsår er kalenderåret.

§5

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts. Der indkaldes skriftligt med mindst en måneds varsel. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent 
Valg af referent 
Bestyrelsens beretning 
Regnskabsaflæggelse 
Forslag fra bestyrelsen og medlemmer 
Budget og kontingentfastsættelse 
Valg af bestyrelse 
Valg af suppleanter 
Valg af revisor og revisorsuppleant
Valg af repræsentant til Ophavsfondens bestyrelse
Eventuelt 

Stk. 2. Forslag fra bestyrelse og medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til formanden og skal være denne i hænde senest tre uger før generalforsamlingen. Forslag udsendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

§6

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller efter motiveret anmodning fra mindst 1/6 af medlemmerne med mindst 8 dages varsel. Anmodning om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sendes til bestyrelsens formand.

§7

Bestyrelsens møder er åbne for gruppens medlemmer. Bestyrelsen kan dog lukke mødet, når den behandler personsager og andre sager, der kræver diskretion.

§8

Stk. 1. Medlemmer, der på grund af arbejde eller personlige forhold er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan opstille til valg og stemme ved fuldmagt, der afleveres til dirigenten ved mødets begyndelse. Der kan kun medbringes én fuldmagt per deltager.

Stk. 2. Bestyrelsen har bemyndigelse til i tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, at indhente lønstatistiske oplysninger hos Dansk Journalistforbund. Medlemmerne har pligt til at underrette bestyrelsen om deres løn- og arbejdsforhold.

§9

Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor. Vedtægtsændringer skal godkendes af forbundets hovedbestyrelse, jf. forbundslovenes § 21.

§10

Gruppen kan opløses, hvis to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst otte dages mellemrum vedtager dette med 2/3 majoritet. Foreningens eventuelle midler tilfalder ved opløsning Dansk Journalistforbund.

Som vedtaget på generalforsamling d. 9/3 2019

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk