Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Forlængelse og udskydelse af forældreorlov

Du kan her læse om dine muligheder for at udskyde din orlov eller genoptage arbejdet helt eller delvist og samtidig forlænge orloven med den tid, arbejdet er genoptaget.

Vær opmærksom på at den nye barselslov træder i kraft for børn født den 2. august 2022 eller senere. Det vil fremgå specifikt, hvis de nye regler afviger fra de eksisterende i teksten.

Forlængelse af forældreorlov

Som forældre har I ret til orlov med fulde barselsdagpenge i tilsammen 52 uger. Selve fraværsretten udgør en længere periode end 52 uger. Det er derfor muligt at holde en længere orlov end den periode, hvor der gives barselsdagpenge. Hvis du vælger at forlænge din orlov, kan du vælge enten at få dine barselsdagpengeudbetalinger reduceret eller at holde den forlængede orlov uden barselsdagpenge.

Som mor eller far har du ret til at forlænge den 32 ugers forældreorlov med otte uger til i alt 40 ugers orlov.

Som beskæftiget lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende kan du forlænge forældreorloven med 14 uger.

Hvis termin er den 2. august 2022 eller senere har I stadig ret til fulde barselsdagpenge i tilsammen 52 uger – 4 uger før og 48 uger efter fødslen. Fraværsretten udgør fortsat en længere periode end 52 uger. Hvis du vælger at forlænge din orlov, vil du dog ikke have mulighed for at få dine barselsdagpengeudbetalinger reduceret. Du kan kun vælge at holde den forlængede orlov uden barselsdagpenge efter de nye regler.

Som mor eller far har du ret til at forlænge forældreorlov med otte uger. Dog kan du som beskæftiget lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende forlænge din orlov med 14 uger.

Retsbaseret udskydelse af forældreorlov

Som beskæftiget lønmodtager har du ret til at udskyde dele af den 32 ugers forældreorlov. Du skal mindst udskyde otte og højst 13 uger, og de udskudte uger skal holdes i en sammenhængende periode inden barnet bliver ni år. Du bevarer retten til den udskudte orlov, uanset om du skifter arbejdsplads, fordi der er tale om en retsbaseret udskydelse.

Når du ønsker at holde den udskudte orlov, skal orloven varsles med 16 uger.

Hvis termin er den 2. august 2022 eller senere har begge forældre ret til at udskyde op til 5 ugers forældreorlov til afholdelse på et senere tidspunkt, inden barnet bliver 9 år. Du bevarer retten til den udskudte barsel, uanset om du skifter arbejdsplads, fordi der er tale om retsbaseret udskydelse.

Når du ønsker at holde den udskudte orlov, skal orloven varsles med 8 uger.

Der er forskellige regler for hvilke dele af orloven forældrene kan udskyde.

Som mor kan du udskyde op til 5 uger af den orlov, der som udgangspunkt ligger efter de første 10 uger efter fødslen.

Som far kan du udskyde op til 5 uger af den orlov, der som udgangspunkt ligger efter de første to uger efter fødslen.

Genoptagelse af arbejdet og aftalebaseret udskydelse af orlov

Som beskæftiget lønmodtager kan du aftale med din arbejdsgiver, at du genoptager arbejdet helt eller delvist under din orlov.

Du har efter aftale med din arbejdsgiver mulighed for at genoptage arbejdet delvist under din orlov, og i den forbindelse aftale, at din orlov forlænges med den tid, hvor arbejdet har været genoptaget. Som mor kan du dog ikke genoptage arbejdet i de første to uger efter fødslen, fordi moren har pligt til fravær fra arbejdet i den pågældende periode.

Du har også mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at du genoptager arbejdet på fuld tid. Hvis du i den forbindelse ønsker at udskyde din orlov med den tid, hvori arbejdet har været genoptaget, kan dette kun ske, hvis der er tale om en genoptagelse af arbejdet efter den 14. uge efter fødslen eller modtagelse af barnet i hjemmet. I de første 14 uger efter fødslen eller modtagelse af barnet i hjemmet er det således ikke muligt at genoptage arbejdet på fuld tid og samtidig udskyde den del af din orlov, som du ikke har holdt.

Du bør være opmærksom på, at du ved jobskifte mister de uger, som du har udskudt og endnu ikke afholdt, medmindre du indgår en aftale med din nye arbejdsgiver om, at du har ret til at holde den pågældende orlov.

De nye regler ændrer ikke på mulighederne for aftalebaseret udskydelse af forældreorlov eller aftalebaseret forlængelse af forældreorlov ved delvis genoptagelse af arbejdet.

Forlængelse af orloven i tilfælde af barnets indlæggelse

Du har mulighed for at forlænge eller udsætte din orlov, hvis dit barn er indlagt på sygehuset.

Hvis du ved indlæggelsen ikke genoptager arbejdet, forlænges orloven med indlæggelsesperioden, hvis indlæggelsen sker under de første 46 uger efter fødslen eller modtagelsen af barnet i hjemmet. Orloven kan dog højst forlænges med tre måneder. Retten til at forlænge orloven gælder dog ikke for faren eller adoptanters ret til to ugers fravær i de første 14 uger efter fødslen.

Hvis du ved indlæggelsen fortsætter med at arbejde eller genoptager arbejdet, udsættes orloven for den resterede periode til efter udskrivelsen af barnet. Det er en betingelse, at udskrivelsen sker inden 60 uger fra fødslen eller modtagelsen i hjemmet.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk

RAMMER FOR DIN BARSEL

Mor: 4 uger - graviditetsorlov frem til terminen. 

Mor: 14 uger – orlov efter fødsel

Far: 2 uger - fædreorlov efter fødsel

Mor & far: 32 uger – valgfri fordeling mellem forældrene. 

Mor & far: Det er muligt at forlænge orloven med enten otte eller 14 uger, eller at udskyde mellem otte og 13 uger af orloven, til barnet er ældre

Læs mere om din barsel ifølge loven

Foto: Hanne Paludan

Hanne Paludan

HJÆLP TIL BARSELSREGLERNE

Svært ved at gennemskue barselsreglerne?

Kontakt vores kompetente barselsrådgivere og få råd og hjælp til at planlægge din barselsperiode, så den passer til din situation. 

VIGTIGE TIDSFRISTER

Mor: Underret din arbejdsgiver om din termin senest 3 måneder før termin

Far: Underret din arbejdsgiver om din fædreorlov senest 4 uger før termin

Mor & far: Underret jeres arbejdsgivere om hvordan I fordeler forældreorloven senest 8 uger efter fødslen

Mor & far: Anmodning om dagpenge hos Udbetaling Danmark otte uger efter barnets fødsel, hvis du ikke får løn under din barsel.