Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Flyvning med droner

Hvilke regler gælder for flyvning med droner i og uden for bymæssigt område? Og hvilke regler gælder for forskellige vægtklasser? Læs om de nye regler for flyvning med droner her.

Droneflyvning

Rasmus Degnbol

Freelancegruppen i DJ afholder kurser om droneflyvning.

Flyvning i bymæssigt område

De nye regler om flyvning med droner i bymæssigt område er trådt i kraft pr. 1. september 2016.

Du må kun flyve med mindre droner i bymæssigt område, hvis det sker i professionelt øjemed. Når du flyver med en drone, skal flyvningen ske på en sådan måde, at andres liv og ejendom ikke udsættes for fare eller anden unødig ulempe. Som dronefører er det dit ansvar at sikre, at lovens krav overholdes.

Definition af mindre droner

Reglerne gælder for alle mindre droner. En mindre drone må maksimalt have en startvægt på 25 kg. Mindre droner inddeles i tre kategorier efter vægt og anvendelse. Kategorierne er:

 • 1A (maksimal startvægt på ikke over 1,5 kg)
 • 1B (maksimal startvægt på over 1,5 kg, men ikke over 7 kg)
 • 2 (maksimal startvægt på over 7 kg, men ikke over 25 kg)

Bymæssigt område

Reglerne gælder for flyvning i bymæssigt område. Det vil sige et område, der i væsentlig grad bruges til beboelse, erhverv eller rekreative formål, fx sportshaller, sommerhusområder, beboede campingpladser og bebyggede industri- og havneområder. Parker, strande eller andre områder i umiddelbar tilknytning til bymæssigt område er også omfattet.

Før enhver flyvning påbegyndes skal du underrette politiet i den politikreds, hvor flyvningen skal ske.

Flyvning med mindre droner i bymæssigt område må kun ske i professionelt øjemed. Det vil sige, at flyvningen sker med det formål at udføre en bestemt opgave, fx at inspicere en bygning eller lave en videooptagelse til brug for en tv-udsendelse.

Registrering af dronen

Inden du kan flyve med dronen, skal den registreres hos Trafik- og Byggestyrelsen. Du kan som ejer kun få dronen registreret, hvis du er registreret i CVR-registeret. Dronen skal have et registreringsnummer, som dronen skal mærkes med sammen med ejerens navn og telefonnummer.

Krav til droneføreren

Som dronefører skal du være mindst 18 år, og du skal have gennemført en uddannelse, der gælder for den pågældende dronekategori. Uddannelsen skal gennemføres på et uddannelsessted godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen.  

For alle tre dronekategorier gælder, at der skal gennemføres en teoretisk uddannelse med tilhørende prøver. For dronekategorierne 1B og 2 skal der også gennemføres en praktisk del med dertilhørende prøver, som er specifik for den pågældende dronekategori og dronetype.

For dronekategorierne 1B og 2 og for flyvninger uden for droneførerens synsvidde skal droneføreren endvidere have erfaring i form af et bestemt antal vellykkede flyvninger.

Som dronefører skal du på et hvert tidspunkt efter udstedelsen af dronebeviset kunne dokumentere mindst 24 flyvninger med en samlet flyvetid på mindst 4 timer inden for det seneste år. Hvis du ikke opfylder kravet, skal du gennemføre en suppleringsuddannelse. 

Dispensation efter BL 9-4

Hvis du har en dispensation til en virksomhed til flyvning med drone i professionelt øjemed efter BL 9-4 gælder dispensation, gælder denne fortsat, så længe dispensationen er gyldig og flyvningen udføres af droneførere, som opfylder de nye regler om flyvning med droner i bymæssigt område.

Forsikring

Alle droner skal være dækket af en gyldig ansvarsforsikring, fordi der er objektivt ansvar. Det vil sige, at du er erstatningspligtig, uanset om det var din skyld. Forsikringen skal som minimum dække skader op til 750.000 SDR, hvilket svarer til ca. 7 mio. kr.

SDR er en forkortelse for "Special Drawing Rights" og beregnes på baggrund af amerikanske dollar, euro, britiske pund, japanske yen og kinesiske renminbi.

Tilladelser og orientering

I visse tilfælde skal du som dronefører indhente tilladelser fra offentlige myndigheder eller private.

Hvis du skal flyve med dronen nærmere end 5 meter fra bygningen, skal du fx indhente ejerens tilladelse, og beboerne skal orienteres, hvis der er tale om en beboelsesejendom.

Hvis flyvningen er forbundet med forhøjet risiko skal der indhentes en tilladelse fra Trafik- og Byggestyrelsen udstedt til droneføreren. Forhøjet risiko kan blandt andet være:

 • Flyvning over mennesker, som ikke er en del af operationen
 • Flyvning i højder over 120 meter over terræn
 • Flyvning over afgrænsede private ejendomme

Under flyvning

Som dronefører skal du være opmærksom på, at der gælder visse krav til dronesystemet og kontrol med dronen.

Under selve flyvningen skal du som dronefører overvåge luftrummet, og flyvningen skal altid afbrydes, hvis et bemandet luftfartøj nærmer sig. Du skal være opmærksom på, at der gælder visse regler for at forhindre sammenstød med andre droner og særlige vigepligtsregler.

Derudover gælder der særlige regler om flyvehøjder og afstandskrav, fx

 • Dronen skal som udgangspunkt være inden for droneførerens synsvidde
 • Flyvning må ikke ske nærmere end 150 meter fra kongehusets residenser, Christiansborg Slot, statsministerboligen Marienborg, ambassader, kolonne 3-virksomheder (virksomheder med meget store oplag af farlige stoffer, fx brand- og eksplosionsfarlige stoffer), politiets ejendomme, fængsler, arresthuse og militære installationer, medmindre der er forinden er indhentet en særlig tilladelse
 • Flyvning over særligt følsomme naturområder i højder lavere end 300 meter over terræn
 • Flyvning må ikke ske nærmere end 150 meter fra uheldssteder, hvor politi, sikkerheds- og redningsmandskab arbejder, eller flyvning i strid med regningsmyndighedens særlige fastsatte restriktioner

Som dronefører skal du være i stand til at føre dronen på fuldt betryggende måde, og som dronefører må du derfor fx ikke være spirituspåvirket. Hvis flyvningen er forbundet med forhøjet risiko, må du fx ikke på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn eller påvirkning af bevidsthedspåvirkende midler være ude af stand til at føre dronen på betryggende måde.

Krav om logbog

Du skal inden 24 timer efter afslutningen af flyvningen indføre oplysninger om flyvningen i en logbog eller tilsvarende, som skal indeholde oplysninger, der blandet andet kan identificere:

 • Dronen
 • Droneføreren, herunder dronebevisnummer
 • Sted eller området for flyvningen
 • Dato og tidspunkt for flyvningen
 • Flyvningens varighed og maksimale flyvehøjde
 • Eventuelle problemer, hændelser eller havarier

Logbogen skal gemmes i mindst 2 år og skal til enhver tid kunne fremvises på forlangende fra Trafik- og Byggestyrelsens eller politiet.

Straf

Overtrædelse af reglerne straffes som med bøde. Hvis der er tale om en overtrædelse af reglerne om spirituspåvirkning, eller at dronen ikke er ført på fuldt betryggende måde, kan straffen stige til fængsel i indtil et år, hvis droneføreren tidligere er dømt herfor.

Flyvning med droner uden for bymæssigt område

Flyvning med droner uden for bymæssigt område er reguleret af BL 9-4, der indeholder regler om luftfart med ubemandede luftfartøjer, som ikke vejer over 25 kg.

Hvis du flyver med en drone uden for bymæssigt område, så er du som dronefører ansvarlig for, at gældende regler for fotografering på offentlige og private steder overholdes.

BL 9-4 indeholder særlige regler om flyvehøjder og afstandskrav, fx

 • Dronen skal som udgangspunkt være inden for droneførerens synsvidde
 • Den maksimale tilladte flyvehøjde er 100 meter over terræn
 • Droner med en vægt over 7 kg må kun flyve fra en godkendt flyveplads, og dronen skal være dækket af en gyldig ansvarsforsikring, fordi der er objektivt ansvar
 • Det er ikke tilladt at flyve over mennesker eller tæt bebyggede områder, fx sommerhusområder og beboede campingpladser
 • Under flyvning skal dronen have en afstand til banerne på offentlige flyvepladser være mindst 5 km og ved militære flyvestationer mindst 8 km
 • Under flyvning skal afstanden til større offentlig vej og bymæssig bebyggelse være minimum 150 meter

Som dronefører må du aldrig udsætte andres liv og ejendom for fare, og din drone skal altid vige for alle bemandede fly.

Trafik- og Byggestyrelsen oplyser, at der vil blive udarbejdet en bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2017. Når de nye regler er trådt i kraft, vil der blive skrevet om dem på DJ’s hjemmeside.

Du kan på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside læse mere om, hvilke regler bekendtgørelsen blandt andet vil fastsætte

Privatlivets fred

Som dronefører skal du ud over at overholde begge ovenstående regelsæt også overholde reglerne om privatlivets fred, som du kan læse mere herom i pjecen Fotografering og privatlivets fred

 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk