Gå til hovedindhold
Bliv medlem

TV – DJ/FAF - freelancere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund
(DJ)/FAF og Producentforeningen for freelancere

tv

 

§ 1. Anvendelsesområde
Stk. 1. Freelanceoverenskomsten finder anvendelse på produktioner, der primært er rettet mod TV, f.eks. nyhedsprogrammer, nyhedsindslag, debatprogrammer, quiz, dokumentarprogrammer, talkshows, underholdningsprogrammer, musikprogrammer og -video. Overenskomsten finder også anvendelse på produktion af virksomhedsfilm, undervisnings-film og lignende produktioner samt multimedieproduktioner.
Stk. 2. Freelance overenskomsten finder ikke anvendelse på produktion af spillefilm, novellefilm, tv-fiktion, fiktionsanimation, computerspil, reklamefilm samt kort- og dokumentarfilm

§ 2. Ansættelse
Stk. 1. Arbejdsgivers pligt til at underrette arbejdstager om vilkårene for ansættelsesforholdet opfyldes derved, at ved enhver aftale om ansættelse skal den som bilag 1 til nærværende overenskomst optrykte standardkontrakt benyttes. Samtlige relevante punkter i standardkontrakten skal udfyldes.
Stk. 2. Ansættelse sker på vilkår i henhold til nærværende overenskomst. DJ/FAF kan anmode om at få tilsendt samtlige kopier af sådanne ansættelseskontrakter fra en produktion og videresender kopi heraf til Producentforeningen. 
Stk. 3. Medarbejdere, der på skærmen eller under produktionen af TV-programmer er synlige over for offentligheden og derfor forventes at være redaktionelt eller kunstnerisk uafhængige, kan ikke pålægges at medvirke til reklameproduktion eller lignende.

§ 3. Løn
Stk. 1. Freelanceren aflønnes med normalløn i henhold til det til overenskomsten hørende lønskema (se bilag 1).
Stk. 2 . Under hensyntagen til freelancerens personlige og faglige
kvalifikationer kan der aftales en lavere løn end normallønnen, der som minimum skal udgøre minimallønssatsen tillagt et personligt tillæg.
Stk. 3. Daglønnen (8 timer) henholdsvis ugelønnen (39 timer) fastsættes ved indplacering efter det til overenskomsten hørende lønskema. Normallønsatserne, minimallønsatserne , pension samt normallønsatserne inkl. pension og minimallønsatserne inkl. pension er angivet i lønskemaet (se bilag 1). For funktioner, der ikke er nævnt i ovennævnte skema, sker indplaceringen efter et konkret skøn. Uenighed mellem parterne om indplaceringen behandles efter reglerne i overenskomstens § 20. For freelancere uden brancheerfaring og uden fagets uddannelser henvises til protokollat 1.
Stk. 4. Ved ansættelser på enkelte arbejdsdage betales for mindst 6 arbejdstimer, jf. § 5 stk. 2. 
Stk. 5. Normallønsatserne og minimallønsatserne er med virkning fra 1. januar 2008 tillagt 3,3% og med virkning fra 1. januar 2009 tillagt 3,5%
Stk. 6. Løn inkl. overarbejdsbetaling og tillæg udbetales bagud mindst én gang om måneden.

§ 4 Pension
Stk. 1. Af de i § 3 stk. 3 nævnte normallønsatser og minimumlønsatser indbetaler producenten et pensionsbidrag på 9%. Herudover indbetales af freelanceren 0,6% pr. 1. Januar 2008 og 0,8% pr. 1. januar 2009 af normallønsatserne og minimumlønsatser. Pensionsbidragene indbetales til en af parterne godkendt pensionsordning.

§ 5. Arbejdstid og overarbejde
Stk. 1. Freelanceren ansættes til et på forhånd aftalt antal timer pr. dag, der kan variere fra dag til dag. Arbejde udover det på forhånd aftalte antal timer pr. dag er overarbejde. Arbejdstidens placering og fordeling fastlægges i rimelig tid, dog maksimalt 1 uge før arbejdet skal udføres.
Stk. 2. Korteste længde på en arbejdsdag er 6 timer. Såfremt den aftalte arbejdstid på en 6-timersdag overskrides betales der ikke overtidstillæg for 7. og 8. time.
Stk. 3. Overskrides den aftalte daglige arbejdstid, jf. dog § 5 stk. 2, betales et tillæg på 50% pr. præsteret overar-bejdstime. Overskrides den aftalte daglige arbejdstid med mere end 3 timer betales et tillæg på 100% for de efterfølgende timer.
Stk. 4. En normal arbejdsdag kan maksimalt aftales til at være på 10 timer. Såfremt der arbej-des mere end 10 timer på en dag ydes der et tillæg til timelønssatsen på 100% pr. præsteret overarbejdstime. 
Stk. 5. Overtid beregnes af den aftalte løn.

§ 6. Forskudt arbejdstid
Stk. 1. For arbejde mellem kl. 19.00-07.00 fra mandag til fredag ydes et tillæg pr. time på 50% af timelønnen.
Stk. 2. For arbejde i weekender og på helligdage samt for arbejde på juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag ydes et tillæg til timelønnen på 100%. Weekendarbejde regnes fra fredag kl. 19.00 til mandag kl. 07.00.
Stk. 3. Forskudttidstillæg beregnes af den aftalte løn.

§ 7. Fast løn
Stk. 1. Der kan i stedet for overtidsbetaling og forskudttidstillæg efter overenskomstens §§ 5-6 aftales et fast tillæg ud fra et fastsat skøn over antallet af arbejdstimer og arbejdstidens placering. Såfremt forudsætningerne for aftalen ændres væsentligt, kan hver af parterne kræve aftalen genforhandlet.
Stk. 2. Ved efterarbejde (klip, redigering og lyd) kan der p.g.a. arbejdets særlige karakter i stedet for overtidsbetaling i henhold til § 5, stk. 2, 3 og 4 og forskudttidstillæg i henhold til § 6 aftales et fast tillæg.
Stk. 3. Fra mandag kl. 07.00 til fredag kl. 19.00 kan overtidsbetaling efter § 5 og forskudttids-tillæg efter § 6 højest udgøre 100% af timelønnen. 
Stk. 4. I weekender og på helligdage samt for arbejde juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag kan overtidsbetaling i henhold til § 5 og forskudttidstillæg i henhold til § 6 højest udgøre 150%.

§ 8. Pause
Stk. 1. Freelanceren afholder 15 minutters betalt pause hver dag. Der afholdes herudover dagligt 30 minutters pause uden løn. 
Stk. 2. Pauser skal ikke nødvendigvis afholdes samlet for produktionsholdet.

§ 9. Transport og rejser
Stk. 1. Transport er defineret som transporttid i direkte forbindelse med optagelserne, eksempelvis kørsel fra produktionsadresse/indkvarteringssted til location og retur. Rejser er
defineret som rejsetid uden direkte tilknytning til optagelserne, eksempelvis ved ankomst til location dagen før optagelsesstart eller ved afrejse dagen efter optagelsernes afslutning.
Stk. 2. Freelanceren sørger selv for transport fra sit hjem til produktionsadressen, såfremt disse er beliggende indenfor samme byområde.
Stk. 3. Alle rejse- og andre transportudgifter i forbindelse med produktionen betales af producenten. 
Stk. 4. En overliggerdag aflønnes med timelønnen incl. tillæg i 8 timer.
Stk. 5. Rejsetid honoreres med timelønnen i et antal timer, svarende til den til rejsen medgåede tid.

§ 10. Ophold og diæter
Stk. 1. Eventuelle diæter i forbindelse med rejser i ind- og udland betales efter Skatteministeriets til enhver tid gældende regler for rejsegodtgørelse.
Stk. 2. Ophold i ind- og udland i forbindelse med tjenesten afholdes af producenten. Producenten er berettiget til at vælge hotel.

§11. Hviletid og fridøgn
Stk. 1. Producenten forpligter sig til at tilrettelægge produktionen således, at Arbejdsmiljølovens §§ 50 stk. 1 og 51, stk. 1 og 52 overholdes § 50, stk. 1 lyder således: "Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer."§ 51 stk. 1 lyder således: "Inden for hver en periode på 7 døgn skal de ansatte have et ugentligt fridøgn, der skal ligge i tilslutning til den daglig hvileperiode. Det ugentlige fridøgn skal så vidt muligt falde på søndage og så vidt muligt samtidig for alle, der er ansat i virksomheden." § 52 lyder således: "§ 50 og 51 kan fraviges i nødvendigt omfang, når naturomstændigheder, ulykker, maskinsammenbrud eller lignende uforudsete begivenheder forstyrrer eller har forstyret den regelmæssige drift af virksomheden. Fravigelsen skal noteres i tilsynsbogen eller anden tilsvarende dokumentation."

§ 12. Sygdom
Stk. 1. Sygdom betragtes som lovligt forfald.
Stk. 2. Bliver freelanceren på grund af sygdom ude af stand til at udføre sit arbejde og sker dette på et tidspunkt, hvor freelanceren påviseligt skulle have arbejdet for producenten, oppebærer freelanceren løn inkl. eventuelt personligt tillæg fra producenten.
Stk. 3. Er freelancerens sygdom af en sådan art og varighed, at den skønnes at ville påføre producenten væsentlige praktiske og heraf følgende økonomiske belastninger, er producenten berettiget til at opsige kontrakten med rimeligt varsel.

§ 13. Ferie
Stk. 1. Lønmodtagere ansat i henhold til denne overenskomst er omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 538 af 25. juni 1999 om ferie med senere ændringer, fra 1. januar 2000 af lov nr. 178 af 16. maj 2000.

§ 14. Talsmandsordning
Stk. 1. Tillidsrepræsentanten for virksomhedens fastansatte medarbejdere fungerer også som tillidsrepræsentant for freelancerne og kan indtræde i forhandlinger med ledelsen på vegne af freelancere, som måtte ønske det.
Stk. 2. På hold, som hovedsageligt består af freelancere, er holdet desuden berettiget til at vælge en talsmand, der kun kan afskediges af tvingende årsager.

§ 15. Almindelige regler
Stk. 1. Freelanceren må ikke træffe økonomiske dispositioner i forbindelse med produktionen uden samtykke fra producenten.Stk. 2. Freelanceren må ikke uden producentens tilladelse offentliggøre forhold vedrørende produktionens indhold og udførelse.

§ 16. Ophævelse af kontrakten
Stk. 1. Producenten kan ophæve en indgået aftale om ansættelse, såfremt det sker med et varsel, der svarer til halvdelen af perioden fra aftalens indgåelse til det aftalte tidspunkt for ansættelsesforholdets begyndelse.
Stk. 2. Sker aflysningen efter dette tidspunkt, og kan aflysningen ikke lægges producenten til last, skal producenten betale 50% af det aftalte kontraktbeløb.
Stk. 3. Sker aflysningen efter dette tidspunkt, og kan aflysningen lægges producenten til last, skal producenten betale 100% af det aftalte kontraktbeløb.
Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 honoreres den del af arbejdet, der måtte være udført inden aftalens ophævelse, efter de i nærværende overenskomst aftalte regler.
Stk. 5. Freelanceren er forpligtet til at begrænse sit tab i forbindelse med aflysningen i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsregler.

§17. Ophavsrettigheder
Stk. 1. Parterne er enige om, at freelancerne i henhold til lov om ophavsret af 2. juni 1995 nyder beskyttelse for den af dem udførte indsats i det omfang, betingelserne for beskyttelse i henhold til den nævnte lov er opfyldt.
Stk. 2. Producenten erhverver i kraft af ansættelsesforholdet og denne overenskomst alle rettigheder til det producerede uden tidsmæssige eller geografiske begrænsninger.
Stk. 3. For så vidt angår de hovedophavsmænd, der medvirker ved produktionens(ernes) frembringelse indgås der særskilt aftale om udnyttelsesrettighederne til  produktionen(erne). Ved hovedophavsmænd forstås bl.a. konceptudviklere, manuskriptforfattere, producere/tilrettelæggere, studieværter og andre personer som medvirker i
billedet. Hovedophavsmændene kan dog ikke modsætte sig indgåelse af sådanne aftaler.
Stk. 4. For så vidt angår øvrige freelancere, erhverver producenten fra freelancerne ret til at overdrage udnyttelsesrettigheder til det producerede på nedenstående betingelser. Denne ret kan ikke overdrages til tredjemand, medmindre tredjemand indtræder i producentens forpligtelser i henhold til denne overenskomst eller særskilt aftale.
Stk. 5. Producenten skal gøre erhververen opmærksom på, at udnyttelse af produktionen skal ske under respekt for Ophavsretslovens § 3. Producenten krediterer alle kunstneriske funktioner, alle funktioner i produktion (herunder foto, lys, lyd, redigering, producer, assistenter m.fl.) samt øvrige medvirkende i overensstemmelse med god skik og sædvane.
Stk. 6. For udnyttelse på alle måder og ved hjælp af alle tekniske metoder af freelancernes værker, præstationer og fotografier, der er frembragt som led i ansættelsesforholdet, betales 10.000 kr. pr. overenskomstår, startende med år 2003. Beløbet dækker såvel værker af fastansatte som af freelancere, der ikke er hovedophavsmænd, jf. § 17 stk. 4.
Herudover indbetales som en forsøgsordning kr. 30.000 pr. år af Producentforeningen til DJ/FAF til fuld og endelig afregning for manglende indgåelse af særlige aftaler mellem producent og hovedophavsmænd, jf. § 17 stk. 3, vedrørende afregning for videreudnyttelsen af de rettigheder, der i henhold til overenskomsten er overdraget til producenten.
Stk. 7. Beløbene nævnt i stk. 6 indbetales 1. juni – første gang dog d. 1. oktober 2003 – for perioden 1. juni 2003 til 31. maj 2004 til Ophavsretsfonden i Dansk Journalistforbund/FAF, der sørger for beløbenes videre fordeling til de medarbejdere, der er eller har været ansat i henhold til freelanceoverenskomsten og ansatteoverenskomsten,
herunder indberetning til skattevæsenet etc.
Stk. 8. Royaltien, der udbetales i henhold til § 17 stk. 6 i denne overenskomst må ikke påvirke den almindelige overenskomstaftale eller den lokalt aftalte lønudvikling.
Stk. 9. Medarbejderne bevarer retten til vederlag gennem de til enhver tid værende Copy-Dan-foreninger og tilsvarende kollektive forvaltningsstrukturer, herunder retten til vederlag i henhold til Ophavsretslovens §§ 35 og 39. Royaltyafregningen i henhold til § 17 stk. 6 indeholder vederlag i henhold til Ophavsretslovens § 58 a.
Stk. 10 . Under eventuel lovlig konflikt mellem denne overenskomsts parter, må der ikke indgås nye aftaler om salg afvidereudnyttelsesrettigheder til allerede producerede produktioner, hvortil freelancerne i henhold til § 17 stk. 3 og 6 har krav på royalties.

§ 18 Konkurs eller betalingsstandsning
Stk. 1. I tilfælde af producentens konkurs eller betalingsstandsning falder de rettigheder medarbejderen har overdraget til producenten tilbage til medarbejderen 30 dage efter konkursbegæringens indgivelse, respektive betalingsstandsningens anmeldelse, medmindre der forinden er stillet fuld og betryggende sikkerhed for, at alle skyldige ydelser, herunder også for tiden forud for begæringen/anmeldelsen, vil blive betalt til forfaldstid.

§ 19. Begrænsning af misbrug af tidsbegrænsede ansættelser
Stk. 1. Under henvisning til EUs Ministerråds Direktiv 1999/90/EF af 28. juni 1999 er der mellem parterne enighed om, at freelancere kan ansættes på freelance-vilkår, når der er objektive grunde hertil, typisk at der ikke er beskæftigelse hos producenten til freelanceren indenfor dennes arbejdsområde udenfor den konkrete produktion, freelanceren er
engageret til.

§ 20. Uoverensstemmelser
Stk. 1. Alle uoverensstemmelser om forståelsen af overenskomsten skal forinden forelæggelse for faglig voldgift søges løst ved afholdelse af mæglingsmøde hos producenten under medvirken af repræsentanter for hver af overenskomstens parter.
Stk. 2. Løses uoverensstemmelsen ikke ved afholdelse af mæglingsmøde, kan uoverensstemmelsen af hver af parterne indbringes for faglig voldgift. 
Stk. 3. Påstand om brud på overenskomsten, herunder arbejdsstandsninger, skal straks indberettes til overenskomstparterne, og mæglingsmøde skal afholdes dagen efter påstandens fremsættelse.
Stk. 4. Den faglige voldgift består af 6 medlemmer, hvoraf hver part til sagens behandling udpeger 3, samt en opmand, der er voldgiftsrettens formand. Kan der ikke opnås enighed om valg af opmand, skal parterne i fællesskab anmode Arbejdsrettens formand om at udpege en sådan. Opmanden indkalder på begæring herom snarest muligt parterne til
behandling af uoverensstemmelsen. Opmanden kan i tilfælde af overenskomstbrud idømme den tabende part en bod. Parterne betaler hver halvdelen af udgifterne ved voldgift eller ved tilkaldelse af opmand. Dog skal den part, der påstår brud på overenskomsten, såfremt denne påstandikke er taget til følge i den faglige voldgift, udrede sagens omkostninger.
Parterne afholder egne omkostninger.

§ 21. Overenskomstfornyelse
Stk. 1. Er forhandling om ny overenskomst efter stedfunden opsigelse ikke afsluttet ved overenskomstens udløb, gælder overenskomsten fortsat, indtil ny overenskomst indgås, eller indtil en af parterne på sine medlemmers vegne iværksætter arbejdsstandsning (strejke, blokade, lockout eller boykot).
Stk. 2. Arbejdsstandsningerne skal varsles ved særlig og anbefalet skrivelse mindst 7 dage før arbejdsstandsningen agtes iværksat.

§ 22. Opsigelse af overenskomsten
Stk. 1. Overenskomsten har virkning fra 1. januar 2008.
Stk. 2. Overenskomsten kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel til en 31. maj dog tidligst 31. maj 2009.

 

København d.
_____________________________ ______________________________
Dansk Journalistforbund Producentforeningen

 

Protokollat 1
Freelancere uden brancheerfaring og uden en af fagets uddannelser aflønnes med nedenfor nævnte normalløn.

Under hensyntagen til freelancerens personlige og faglige kvalifikationer kan der aftales en lavere løn end normallønnen, der som minimum skal udgøre minimumslønssatsen tillagt et personligt tillæg.

Pr. 1/1-08
Dagløn: kr. 1.131 / kr. 112 / kr. 1.243 kr. 970 / kr. 96 / kr. 1.066
Ugeløn: kr. 5.025 / kr. 497 / kr. 5.522 kr. 4.303 / kr. 426 / kr. 4.729

Pr. 1/1-09
Dagløn: kr. 1.168 / kr. 116 / kr. 1.284 kr. 1.002 / kr. 99 / kr. 1.101
Ugeløn: kr. 5.190 / kr. 514 / kr. 5.704 kr. 4.445 / kr. 440 / kr. 4.885

Freelancere, der ansættes til at varetage en funktion i gruppe 5 i overenskomstens lønsystem, kan maksimalt være indplaceret lønmæssigt i henhold til dette protokollat, indtil den pågældende samlet set har opnået 2 års relevant brancheerfaring enten som freelancer eller som ansat. Freelancere ansat til at varetage en funktion i gruppe 6 i overenskomstens
lønsystem kan maksimalt være indplaceret lønmæssigt i henhold til dette protokollat, indtil den pågældende samlet set har opnået 3 års relevant brancheerfaring, enten som freelancer eller som ansat. I øvrigt gælder overenskomstens bestemmelser.


Protokollat 2
Parterne er enige om, at efteruddannelsesmulighederne for ansatte i TV-branchen skal ses i sammenhæng med uddannelsesaktiviterne på Producentforeningen/DJs øvrige område. Parterne vil i overenskomstperioden arbejde for at opstille fælles mål for efteruddannelsespolitikken inden for redaktion, produktion og afvikling, samt kortlægge hvilke efteruddannelsestilbud, der allerede eksisterer på markedet inden for disse 3 områder. På baggrund af dette arbejde, skal der tages stilling til hvilke tiltag der bør iværksættes på området. Såfremt der er behov for særligt research eller udviklingsarbejde i denne forbindelse, vil organisationerne være indstillet på efter evne at bevillige midler til projektet.


Protokollat 3
Der er mellem parterne enighed om, at overenskomstens normallønssystem skal fortolkes i overensstemmelse med de almindeligt gældende arbejdsretslige regler, hvorefter det bl.a. fremgår, at der mellem den enkelte freelancer og producent kan aftales en højere løn end normallønnen. Ethvert forsøg på kollektivt at presse et højere lønningsniveau igennem end normallønnen udgør et brud på overenskomstens fredspligt, og normallønnen i den løbende overenskomstperiode forhøjes derfor principielt kun med de tillæg, der er
aftalt direkte mellem overenskomstparterne i overenskomsten. 


Protokollat 4
OPHÆVET

Protokollat 5
vedrørende beregning af klumpsumbetalingerne i overenskomstens § 17 stk. 6 Producentforeningen fremlagde under forhandlingerne følgende principper for opgørelsen af omsætningen under overenskomstens område og beregningen af rundsummens størrelse: 
Omsætningen på TV2 og DRs salgskontorer vedrørende produktioner under overenskomsternes områder. Efter fradrag af omkostninger er der 10% tilbage til producenterne. Heraf beregnes 2,5% (kr. 10.000 årligt) til såvel fastansatte som freelancere, der ikke er hovedophavsmænd til værkerne, jf. freelanceoverenskomstens § 17 stk. 4. For tidligere overenskomstperioder betales der et samlet beløb på kr. 40.000 til fordeling mellem DJ og FAF. Disse beløb og principper er uden præjudice for fremtiden, idet de bygger
på skøn og ikke faktuelle oplysninger. Overenskomstparterne har ikke ved indførelsen af klumpsumordningen ændret overenskomstens aftalte grundlag for royaltyberegning, hvorefter royalty beregnes på grundlag af producentens nettoindtægter. Nettoindtægter defineres som de indtægter producenten opnår ved videreudnyttelsen, som overstiger den privatkapital producenten har indskudt i forbindelse med produktionen samt eventuel tilbagebetalingspligtig fremmedkapital, fratrukket 30% til dækning af distributionsomkostninger. Finansieringsindskud fra presale samt kapital tilgået producenten i forbindelse med finansieringen af produktionen medregnes ikke ved opgørelsen af producentens nettoindtægter.


Protokollat 6
vedrørende klumpsumbetaling til freelancere der ikke er hovedophavsmænd og medarbejdere ansat i henhold til ansatteoverenskomsten

I henhold til overenskomstens § 17 stk. 6 er det mellem parterne aftalt, at freelancerne der ikke er hovedophavsmænd, jf. § 17 stk. 4 samt medarbejderne i henhold til  ansatteoverenskomsten modtager 10.000 kr. Den forholdsmæssige fordeling mellem henholdsvis Film- og TV-arbejderforeningen og Dansk Journalistforbund sker i  overensstemmelse med aftale mellem FAF og DJ

Protokollat 7
vedrørende klumpsumbetaling til hovedophavsmænd i henhold til overenskomstens § 17 stk. 3 Der indbetales som en forsøgsordning kr. 30.000 pr. år af Producentforeningen til DJ/FAF til fuld og endelig afregning for manglende indgåelse af særlige aftaler mellem producent og hovedophavsmænd, jf. § 17 stk. 3, vedrørende afregning for videreudnyttelsen af de rettigheder, der i henhold til overenskomsten er overdraget til producenten.Puljen administreres af FAF og DJ i fællesskab. Det er en forudsætning for denne forsøgsordning, at producenterne ikke afviser at indgå særlige aftaler med hovedophavsmændene med henvisning til, at deres rettigheder skal afregnes af puljeordningen. Ikke forbrugte midler fra puljen anvendes til andre formål under overenskomsten, f.eks. efteruddannelse eller indskud i eventuel barselsfond. Forsøgsordningen evalueres i forbindelse med næste fornyelse af overenskomsten.
 

Protokollat 8
Producentforeningen og DJ og FAF har indgående drøftet pensionsbestemmelsen og Producentforeningen har tilkendegivet, at det er administrative problemer med ordningen, der begrunder deres forslag om snarest at ændre denne. Producentforeningen har foreslået en løsning svarende til den, der er gældende mellem Dansk Skuespillerforbund og
Producentforeningen, hvorefter der indbetales et fast beløb pr. medarbejder til DSF, som herefter påtager sig den videre fordeling til de pågældende medlemmer. DJ og FAF er positivt indstillet overfor at diskutere nye måder at håndtere pensionsordningen på og villige til at søge løsninger på de administrative problemer ikke blot ved næste fornyelse men også under overenskomstens løbetid.
 

Protokollat 9
Parterne er enige om, at overenskomstens § 16 om ophævelse kun regulerer ophævelse/aflysning. Overenskomstens parter har ikke overenskomstreguleret vilkår i forbindelse med misligholdelse af ansættelseskontrakten fra freelancerens side.

Denne præcisering har først virkning fra overenskomstfornyelsen 01.10.2003 og har således ingen indflydelse på den verserende sag mellem FAF og Producentforeningen.


Protokollat 10
Overenskomstens parter har pr. 1/1-08 på ansatte-overenskomsten reserveret 0,1% beregnet på grundlag af minimallønsatserne og pr. 1/1-08 på freelance-overenskomsten reserveret 0,2% beregnet på grundlag af minimalløn- og normallønsatserne til en barselsordning, der skal sikre parternes andel i indbetalingerne til barsel.dk.
 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk