Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Vedtægtsændringer til afstemning på FILM&TVGRUPPENS generalforsamling d. 6 marts

DJ har givet FILM&TVGRUPPEN en unik mulighed for at få et generalforsamlingsvalgt medlem i ophavsretsfondsbestyrelsen. Det var i gamle dage altid formanden, som fik tildelt denne post, men den kan nu tildeles et ordinært medlem af FILM&TVGRUPPEN. Vedkommende skal vælges af generalforsamlingen ved en separat afstemning, og kommer derefter til at indgå som et ordinært bestyrelsesmedlem.

Før dette kan blive en realitet, kræver det to vedtægtsændringer, som skal godkendes af både den nuværende bestyrelse, DJ hovedbestyrelsen og af generalforsamlingen.

Den nuværende vedtægt lyder således:

§5, stk. 1: Mellem generalforsamlingerne leder en bestyrelse FILM&TVGRUPPENs arbejde. Bestyrelsen består af et formandskab og yderligere mindst 3 og højst 9 medlemmer, der alle bliver valgt for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen anmelder inden 3 dage efter generalforsamlingen til Dansk Journalistforbund, hvem der er valgt til gruppens ledelse.

Af vedtægten fremgår der, hvor mange medlemmer af bestyrelsen, som der mindst og højst må være. Der er ikke nogen nævnelse af antallet af suppleanter, og en benævnelse og specificering af denne funktion inkluderes derfor i ændringsforslaget.

INDSTILLING:

1)    Der indstilles til at §5, stk. 1 i FILM&TVGRUPPENS vedtægter ændres til:
§5, stk. 1: Mellem generalforsamlingerne leder en bestyrelse FILM&TVGRUPPENs arbejde. Bestyrelsen består af et formandskab og yderligere mindst 2 og højst 8 medlemmer, et medlem ophavsretsfondsbestyrelsen samt 1 suppleant, der alle bliver valgt for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen anmelder inden 3 dage efter generalforsamlingen til Dansk Journalistforbund, hvem der er valgt til gruppens ledelse.

Derudover vil der i vedtægterne under generalforsamlingens dagsorden komme yderligere et punkt:

1.  Valg af dirigent

2.  Bestyrelsens beretning

3.  Regnskabsaflæggelse

4.  Forslag fra bestyrelsen og medlemmer

5.  Fastsættelse af kontingent

6.  Valg af formandskab

7.  Valg af øvrig bestyrelse

8.  Valg af et medlem til bestyrelsen af ophavsretsfonden

9.  Valg af en suppleant

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

11. Valg af delegerede til Dansk Journalistforbunds delegeretmøde og Journalisternes a-kasses delegeretmøde

12.  Eventuelt

Kommentarer