Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Nye regler for Copydanpenge

Fra januar 2013 skal den såkaldte ’Copydanbestemmelse’ indskrives i alle kontrakter eller på fakturaer og leveringsaftaler, hvis man vil være sikker på at kunne få sine Copydanpenge i fremtiden. Få læst her, hvad du skal være opmærksom på.

400 medlemmer har i år søgt om andel i Copydanmidlerne via TVGruppen. Er du en af dem, så har du modtaget besked om, at reglerne for udbetaling ændrer sig fra næste år.

Fra januar 2013 skal den såkaldte ’Copydanbestemmelse’ nemlig indskrives i alle kontrakter eller på fakturaer og leveringsaftaler, hvis man vil være sikker på at kunne få sine Copydanpenge i fremtiden.

Indtil nu har det været sådan, at man har fået udbetalt Copydanpenge, uanset om Copydanrettighederne står indskrevet i ens kontrakt eller ej. Sådan bliver det ikke fra 2013, hvor der i din kontrakt eksplicit skal stå, at du har bevaret dine Copydanrettigheder.

Hvad med eksisterende kontrakter?

Reglerne gælder ikke med tilbagevirkende kraft, men kun for nye kontrakter indgået fra og med januar 2013. For kontrakter indgået før denne dato gælde de gamle regler – dvs. at du har mulighed for at få Copydanvederlag uden en bestemmelse i din kontrakt.

”Allerede nu ser det ud til, at vi kan få brug for at indføre en overgangsordning, fordi mange ikke vil have mulighed for at have deres kontrakter på plads den 1. januar. Nogle kontrakter for 2013 er allerede indgået nu," siger Lone Amtrup, der er juridisk konsulent i DJ og håndterer sagerne om Copydanpenge. Hun kan dog ikke lige nu sige, hvor lang den overgangsperiode bliver.

De nye regler har fået Producentforeningen til at henvende sig til DJ for at få en dialog om, hvordan bestemmelsen helt specifikt skal formuleres. Det bliver Lone Amtrup, der sammen med Producentforeningen skal få dette på plads.

”I DJ er vi rigtig taknemmelige for, at så mange medlemmer lytter og gør sig umage for at få bestemmelsen med fremover. Det er den eneste måde, at vi i fælleskab kan sikre vores medlemmers rettigheder,” siger Lone Amtrup.

Hvad skal du gøre?

Hos nogle produktionsselskaber behøver de ansatte ikke bekymre sig om at få den nye bestemmelse ind i kontrakten. Det gælder f.eks. produktionsselskaberne Koncern, STV og Eyeworks, som har overenskomst med DJ, samt Nordisk Film TV, som har en såkaldt husaftale. I disse tilfælde gælder Copydan-bestemmelsen allerede nu automatisk, så dine rettigheder er sikret. Er du i tvivl om, hvorvidt der er en overenskomst med DJ på din arbejdsplads, så kontakt DJ.

Er der ikke en overenskomst eller husaftale, skal du selv foreslå, at Copydanbestemmelsen bliver indskrevet i din kontrakt. Forslag til bestemmelsen lyder på nuværende tidspunkt således:

"Uanset overdragelsen af rettigheder i denne aftale bevarer parterne retten til vederlag i henhold til ophavsretslovens §§ 13, 16, 17, stk. 4, 30 a, 35, 39 og 50, stk. 2, samt tilsvarende nationale, udenlandske eller internationale bestemmelser, herunder regler og vederlagsordninger, der senere måtte supplere eller afløse disse bestemmelser.

Parterne bevarer tilsvarende retten til vederlag i henhold til andre vederlagsordninger, der administreres af Copydan eller andre danske eller udenlandske organisationer, der administrerer kollektive vederlagsordninger herunder aftaler om offentlig visning uden for private hjem og tredjemands tilrådighedsstillelse on demand. Dette gælder hvad enten vederlagsordningen findes i dag eller fremkommer i fremtiden, og hvad enten der er tale om en dansk, udenlandsk eller international vederlagsordning. Denne klausul indebærer, at vederlæggelse for tredjemands udnyttelse af rettigheder, der omfattes af klausulen, sker gennem den pågældende kollektive forvaltningsorganisation.

Alle rettigheder til i dag kendte eller fremtidige tilkommende anvendelser af det færdige produkt, som ikke i medfør af denne aftale er erhvervet af producenten, tilhører ophavsmanden.

Hvis det tv-selskab eller anden form for erhverver, som fra producenten har erhvervet rettighederne til at udnytte medarbejderens værker, videreoverdrager rettighederne til tredjemand til udnyttelse ved distribution eller udnyttelse på tredjemands platform, bevarer medarbejderen og producenten retten til vederlag for denne udnyttelse”.

Den endelige formulering kan ændre sig en smule, men det er underordnet, siger Lone Amtrup, der understreger:

"Så bare klø på med at få bestemmelsen indarbejdet i din kontrakt nu."

Formuleringen vil komme på plads inden for nær fremtid i kraft af møderne mellem DJ og Producentforeningen, og I vil snarest muligt blive orienteret om den endelige ordlyd.

Kommentarer