Gå til hovedindhold
Bliv medlem

FILM&TVGRUPPENs vedtægter

Vedtægterne for specialgruppen FILM&TVGRUPPEN er senest blevet opdateret den 5. marts 2024

§1  NAVN OG FORMÅL

Specialgruppen FILM&TVGRUPPEN er en underafdeling af Dansk Journalistforbund. Det er FILM&TVGRUPPENs formål at varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser, herunder at:

  • styrke det faglige fællesskab mellem alle faggrupper beskæftiget med produktion af levende billeder, herunder tv-produktion
  • arbejde for faglig anerkendelse af alle faggruppers selvstændige betydning for produktionen af levende billeder
  • arbejde for høj håndværksmæssig og teknisk kvalitet i de levende billedmedier
  • understøtte medlemmernes individuelle og kollektive ophavsret
  • understøtte alle faggruppers adgang til uddannelse, efter- og videreuddannelse
  • sikre et frit og åbent forum for debat om alle emner af betydning for gruppens medlemmer

 

§2  MEDLEMMER

Stk. 1  Alle aktive medlemmer af Dansk Journalistforbund, der hovedsageligt beskæftiger sig med produktion af levende billeder, herunder tv-produktion, og som ikke er medlem af en medarbejderforening eller anden specialgruppe, bliver automatisk medlem af FILM&TVGRUPPEN. Hvor et forbundsmedlem uden medarbejderforening grundet sit arbejdsindhold objektivt vil kunne optages i FILM&TVGRUPPEN eller en anden specialgruppe har medlemmet valgfrihed for, i hvilken specialgruppe det organisatoriske medlemskab skal lægges. Er der tvivl om et medlem objektivt ville kunne indmelde sig i anden specialgruppe træffer Hovedbestyrelsen beslutning om medlemmets valgfrihed.

Stk. 2  Elevmedlemmer og studerende, der er under uddannelse indenfor FILM&TVGRUPPENs arbejdsområde skal tilbydes organisations-medlemskab uden kontingent.

Stk. 3  Alle øvrige medlemmer af Dansk Journalistforbund kan optages i FILM&TVGRUPPEN som interessemedlemmer.

Stk. 4   Interessemedlemmer har ikke stemmeret ved valg af delegerede til forbundets delegeretmøde. Derudover har interessemedlemmer og organisatoriske medlemmer samme rettigheder og pligter i TV-gruppen. Dog kan bestyrelsen beslutte, hvilke rettigheder elevmedlemmer og studerende skal have.

Stk. 5  Medlemmer, der bliver ledige, kan forblive medlemmer af FILM&TVGRUPPEN.

Stk. 6  Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med en måneds varsel til den 1. i en måned.


§3  GENERALFORSAMLING

Stk. 1  Generalforsamlingen er FILM&TVGRUPPENs øverste myndighed.

Stk. 2  Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 16. januar  - 9. marts. Der indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

1.  Valg af dirigent

2.  Bestyrelsens beretning

3.  Regnskabsaflæggelse

4.  Forslag fra bestyrelsen og medlemmer

5.  Fastsættelse af kontingent

6.  Valg af formandskab

7.  Valg af øvrig bestyrelse

8.  Valg af en suppleant

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Valg af delegerede til Dansk Journalistforbunds delegeretmøde og Journalisternes a-kasses delegeretmøde

11.  Eventuelt

Stk. 3  Forslag fra bestyrelsen om ændring af kontingentet skal senest sendes ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest to uger inden generalforsamlingen.

Alle forslag skal udsendes skriftligt til medlemmerne eller offentliggøres på FILM&TVGRUPPENs hjemmeside senest tre dage inden generalforsamlingen.

Stk. 4  Medlemmer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen kan såvel opstille til valg som afgive stemme ved fuldmagt. Alle medlemmer har en stemme ved generalforsamlingen. Hvert fremmødt medlem kan maksimalt medbringe 2 skriftlige fuldmagter. Fuldmagter skal afleveres til dirigenten straks denne er valgt.

Stk.5  Regnskabsåret følger kalenderåret.


§4  EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller efter anmodning fra mindst 1/6 af medlemmerne. Der gælder samme varslingsfrister som ved ordinære generalforsamlinger.


§5  BESTYRELSEN

Stk. 1: Mellem generalforsamlingerne leder en bestyrelse Film&TVGruppens arbejde. Bestyrelsen består af en forperson og næstforperson og yderligere mindst 2 og højst 6 medlemmer samt 2 suppleanter, der alle bliver valgt for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. På lige år vælges forperson, 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. På ulige år vælges, 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig med 1 næstforperson, 1 kasserer og et medlem til Ophavsretsfondsbestyrelsen. Bestyrelsen kan nedsætte et Forretningsudvalg (FU), der som minimum består af forperson, næstforperson og kasserer. Bestyrelsen anmelder inden 3 dage efter generalforsamlingen til Dansk Journalistforbund, hvem der er valgt til gruppens ledelse.

Stk. 2  Bestyrelsens medlemmer er sidestillet i ansvar og varetager i fællesskab foreningens forhandlinger og interesser.

Stk. 3  Bestyrelsen er beslutningsdygtig,  når et flertal af bestyrelsen er samlet.

Stk. 4  Bestyrelsens møder er åbne for alle medlemmer af FILM&TVGRUPPEN. Bestyrelsen kan dog i personsager og andre særlige tilfælde beslutte at lukke mødet.

Stk. 5  Bestyrelsen har bemyndigelse til i tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, at indhente fortrolige lønstatistiske oplysninger hos Dansk Journalistforbund.

Stk. 6  Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den formue, som foreningen til enhver tid måtte have. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Stk. 7  Projekter eller aftaler indgået på vegne af Film&TVGruppen på over kr. 40.000 skal vedtages i bestyrelsen med mindst 2/3 dels flertal og kræver 2 underskrifter. En af forperson og en yderligere underskrift fra medlem af forretningsudvalget.


§6  VEDTÆGTSÆNDRINGER

Vedtægtsændringer kræver mindst to tredjedele af de gyldige stemmer på generalforsamlingen. Vedtægtsændringer skal derudover godkendes af forbundets hovedbestyrelse, før de træder i kraft.


§7  OPLØSNING

Specialgruppen FILM&TVGRUPPEN kan opløses, hvis to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 ugers mellemrum vedtager dette med to tredjedeles majoritet. Foreningens eventuelle midler tilfalder herefter Dansk Journalistforbund.

 

Disse vedtægter er senest revideret på generalforsamlingen 2024

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk