Gå til hovedindhold
Bliv medlem

DJ's retningslinjer for behandling af persondata og cookies

Sådan behandler DJ dine personoplysninger

1. Indledning

Denne persondatapolitik har til formål at orientere dig om, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger. Personoplysninger dækker her alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører den private bopæl eller arbejdspladsen.

Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager. Det er DJ’s målsætning at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra disse oplysninger indsamles, hvordan de videregives eller opbevares.

2. Dataansvarlig

For den persondatabehandling, der er beskrevet i det følgende, er DJ dataansvarlig. Vores kontaktoplysninger er:

Dansk Journalistforbund

Gammel Strand 46
1202 København K
Persondata@journalistforbundet.dk
Tlf. 33428000
CVR 59783718

3. Typer af behandling

Forbundsmedlemskab og medlemsrådgivning

Vi behandler persondata om dig, der er forbundsmedlem i DJ og medlem i en medarbejderforening, specialgruppe, specialforening eller kreds under DJ. Formålet med behandlingen er, at vi kan varetage dit medlemskab. Det kan være at forhandle og håndhæve overenskomster, at organisere, at føre sager, at føre lønstatistik, at udstede pressekort, at rådgive og bistå i juridiske spørgsmål, at afholde kurser og medlemsarrangementer, at etablere netværk, at give eller udvikle medlemstilbud og services, at etablere netværk, at udsende information, at behandle ansøgninger om uddannelsesstøtte, og anden behandling der arbejder for DJ’s vedtagne formål.
Vi behandler almindelige personoplysninger såsom identifikationsoplysninger (fx navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdag), uddannelse, arbejdsplads, titel og evt. tillidshverv, ansættelsesbevis, lønoplysninger.

Af følsomme oplysninger kan vi behandle CPR-nummer, fagforeningsmedlemskab og helbredsoplysninger.

De fleste personoplysninger, vi behandler om dig, har vi modtaget af dig selv ved din tilmelding. Dine adresseoplysninger opdaterer vi via CPR-registeret. Lønoplysninger indberettes af arbejdsgivere til lønstatistik. Skatteoplysninger indhentes fra SKAT. Derudover kan vi have modtaget oplysninger fra andre organisationer eller offentlige myndigheder.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger for at opfylde aftalen om dit medlemskab er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b. Behandling af CPR-nummer sker på grundlag af data-beskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4. Derudover sker den behandling, som er nødvendig for at udføre DJ’s aktiviteter som fagforening, på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra d. Samt for at overholde arbejdsretlige forpligtelser efter lovgivning eller overenskomster, på grundlag af databeskyttelseslovens § 12 stk. 1 og stk. 2. Hvis du får juridisk bistand af DJ for at fastlægge, forfølge eller gøre et retskrav gældende, vil grundlaget være databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f. Derudover behandles dine data til fx spørgeundersøgelser og andet i DJ’s legitime interesse i forsat at være et relevant fagforbund, på grundlag af databeskyttelsesforordningens 6. stk. 1, f. Endelig kan DJ bede om dit samtykke til anden videregivelse af dine oplysninger, på grundlag databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til offentlige myndigheder herunder SKAT, overenskomstparter herunder faglige organisationer, A-kasser, databehandlere herunder leverandører af IT-systemer, dit pengeinstitut via NemKonto, revisor og advokat herunder medlemsombudsmand og whistleblowerordning, bladdistributør, hotel og konferencesteder, samarbejdspartnere herunder eksterne konsulenter.

Vi opbevarer dine persondata, så længe der er et formålsbetinget behov herfor. Som udgangspunkt slettes dine personoplysninger i forbindelse med udmeldelse, med undtagelse af oplysninger vi er forpligtet til at opbevare længere. For oplysninger til brug for bogføring og regnskab afgøres forældelsesfristerne af forpligtelserne bl.a. i skatte- og bogføringslovgivning. Har du modtaget juridisk rådgivning, opbevares dine personoplysninger i 10 år fra sagens afslutning. Ved principielle sager kan oplysningerne skulle opbevares i længere tid.

Fordeling af rettighedsmidler

Er du rettighedshaver, eller arving til en rettighedshaver, kan vi behandle personoplysninger om dig. Dette gør vi bl.a. ved at scanne mediemateriale for at journalisere og dokumentere ophavsret, ved at opsøge eller registrere ansøgere og modtagere til rettighedsmidler, samt udbetale til rettighedshavere og kontrollere korrekt fordeling.

Vi behandler almindelige personoplysninger såsom identifikationsoplysninger (fx navn, alias, adresse, telefonnummer, e-mailadresse), ansættelseskontrakt, lønseddel, time-sags oplysninger eller faktura, indkomstoplysninger, funktion i rettighedsmaterialet, skatteoplysninger, tilmeldinger til kurser, konferencer og studieture.

Af følsomme oplysninger behandler vi CPR-nummer og fagforeningsmedlemskab.

De personoplysninger, vi behandler om dig, har vi modtaget af dig selv ved din ansøgning om rettighedsmidler, eller har vi indsamlet i det offentliggjorte materiale, som du har rettighed i. Vi kan også have modtaget dine personoplysninger fra andre kollektive forvaltnings-organisationer.

Rettighedsmidlerne administreres efter Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret.

Retsgrundlaget for vores behandling er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse, jf Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret) og artikel 9, stk. 2, litra b). For behandling af CPR-nummer gælder Databeskyttelseslovens § 11 stk. 2.

Vi kan videregive eller overlader dine personoplysninger til offentlige myndigheder herunder SKAT, databehandlere, herunder leverandører af IT-systemer, dit pengeinstitut via NemKonto, revisor og evt. advokat, Copydan og andre rettighedsorganisationer.

Vi opbevarer dine persondata så længe, der er mulighed for at søge rettighedsmidler. Forældelsesfristerne sættes bl.a. af lov om ophavsret og forpligtelserne i skatte- og bogføringslovgivning.

Tillidsrepræsentanter og forbundsvalgte

DJ behandler persondata om dig, når du som medlem af DJ er valgt eller opstillet til DJ’s Hovedbestyrelse eller til bestyrelsen i en medarbejderforening, specialgruppe, specialforening eller kreds under DJ, som tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant. Formålet med behandlingen er at kunne varetage DJ’s opgaver som medlemsdemokratisk fagforbund. Det betyder bl.a., at DJ viser dit navn og kontaktoplysninger som tillidsrepræsentant for relevante personer fx på DJ’s hjemmeside bag medlemslogin. Hovedbestyrelsesmedlemmer offentliggøres på DJ’s åbne hjemmeside. Ligeledes vil referater og andre dokumenter indeholdende navne på tillidsvalgte være offentliggjort efter DJ’s vedtægter eller praksis. Oplysningerne vil være data, du selv har gjort offentlige i forbindelse med din opstilling og valg.

Oplysninger om dig som medlem i øvrigt behandler vi som beskrevet i afsnittet om medlemmer.
Foruden de oplysninger, som beskrevet under forbundsmedlemsskab, kan vi behandle portrætfoto og log af nøglebrik til DJ’s lokaler.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger, du selv har offentliggjort, er databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e. For den behandling, der er nødvendig for at opfylde aftalen om dit medlemskab, er grundlaget databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b. Behandling som en del af DJ’s legitime aktiviteter som fagforening sker på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra d. Har vi modtaget dit samtykke til andre behandlinger sker det på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Vi kan videregive eller overlade oplysninger om dig som forbundsvalgt eller tillidsvalgt, til repræsenterede forbundsmedlemmer, potentielle medlemmer, arbejdsgivere, parter i sager, og andre interessenter, som tillidshvervet kræver.
DJ opbevarer data om dig som tillidsvalgt, så længe der er et formålsbetinget behov herfor. For oplysninger til brug for bogføring og regnskab afgøres forældelsesfristerne af forpligtelserne bl.a. i skatte- og bogføringslovgivning. Offentliggjorte referater og lignende arkiveres og slettes som udgangspunkt ikke.

Prisuddeling

Er du nomineret til DJ’s priser eller legater, behandler vi dine personoplysninger med det formål at behandle dit kandidatur til at modtage prisen og eller legatet. Vi behandler almindelige oplysninger om dig, såsom kontaktoplysninger, alder, stillingsbetegnelse, portrætfoto og evt. andre oplysninger, som vi har modtaget ved indstillingen. Hvis medlemskab af DJ er en forudsætning for nomineringen, behandler vi også fagforeningsmedlemskab som en følsom personoplysning. Oplysningerne har vi fra indstillingen og fra medlemsdatabasen. Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f, hvor den legitime interesse er at belønne og synliggøre ekstraordinære indsatser i mediebranchen. Retsgrundlaget for behandling af fagforeningsmedlemsskab er samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a. Samtykke indhentes af sekretariatet, inden ansøgningerne behandles efter fristen for indsendelse. Nominerede, prisvindere og legatmodtagere vil blive offentliggjort på DJ’s hjemmeside, som er et registreret nyhedsmedie.

Part i en sag

Som fagforening kan vi i medlemsrådgivningen få oplysninger om andre personer. Det kan være nødvendigt, at vi behandler personoplysninger om dig, hvis du fx er modpart i en sag, forbundet med en sag, er vidne, er involveret i eller part i overenskomstforhandlinger, eller er arbejdsgiver, tilsynsførende eller leder for et medlem af DJ.
Vi behandler de personoplysninger, som fremstår som nødvendige for rådgivningen eller sagen. Formålet er at varetage vores medlemmers interesse som fagforbund. Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Som udgangspunkt har du ret til indsigt i oplysningerne jf pkt. 6. Du skal dog være opmærksom på, at ansatte i DJ er underlagt tavshedspligt og er derfor ikke nødvendigvis forpligtet til at videregive fortrolige oplysninger. Derudover kan DJ af andre årsager undlade at udlevere oplysningerne, herunder på baggrund af en interesseafvejning efter databeskyttelsesloven §22.

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til offentlige myndigheder, eksterne rådgivere, domstole, samt databehandlere og andre modtagere.

Personoplysninger, som er nødvendige i sagsdokumentation, slettes 10 år efter, at sagen er lukket. Oplysninger i principielle sager kan dog opbevares længere. Fristen afhænger af, hvilke oplysninger, der er tale om, og til hvilket formål data anvendes.

Brug af DJ som ikke-medlem

Hvis du gør brug af DJ uden at være forbundsmedlem, behandler vi dine personoplysninger, fx når du kontakter DJ med spørgsmål, tilmelder dig til et arrangement, en konkurrence eller lignende, eller til at modtage DJ’s nyhedsbrev. Her behandler vi de oplysninger, du giver os. Formålet med behandlingen er at give dig svar på dine spørgsmål eller at behandle din tilmelding. Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a - enten skriftligt ved din tilmelding, eller mundtligt når du kontakter os direkte.
Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til databehandlere herunder leverandører af IT-systemer, overenskomstparter herunder faglige organisationer, revisor og advokat herunder medlemsombudsmand og whistleblowerordning, bladdistributør, samarbejdspartnere herunder eksterne konsulenter, og på kursusdeltagerlister til øvrige deltagere.
Vi opbevarer dine oplysninger, indtil forespørgslen er afsluttet, arrangementet er afviklet, eller du afmelder dig eller trækker dit samtykke tilbage.

Organisering og medlemshvervning

Vi kan behandle dine personoplysninger med det formål at gøre dig interesseret i at blive forbundsmedlem eller i at støtte DJ’s formål. Det kan vi fx ved at kontakte dig med konkrete tilbud, ved kampagner eller lignende på forskellige kanaler. Oplysningerne består af kontaktoplysninger, som vi modtager af dig selv fx i forbindelse med tilmelding til et arrangement, en konkurrence eller andet. Vi kontakter dig højst én gang efterfølgende og opbevarer herefter ikke dine oplysninger til det formål. Som fagforbund er DJ en interesseorganisation, der ikke er omfattet af markedsføringsloven og har mulighed for en sådan medlemshvervning. Vi behandler dine personoplysninger som en del af DJ’s legitime interesse i at organisere flere medlemmer og udbrede kendskabet om DJ på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Hjemmesidebesøg

Når du besøger journalistforbundet.dk, behandler vi personoplysninger i form af din IP-adresse og  information fra cookies på din enhed. Formålet er først og fremmest at få hjemmesiden til at fungere bedst muligt for dig og vise dig indhold fra DJ og fra andre sider. Da DJ har en legitim interesse i, at hjemmesiden præsenteres bedst for den besøgende, er retsgrundlaget for behandlingen databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Hvis du giver samtykker til det i cookiedeklarationen, behandler vi også dine oplysninger henholdsvis til at følge dine præferencer, til statistiske formål og til markedsføring. Giver du samtykke, er retsgrundlaget databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Du skal vide, at samtykket er frivilligt at afgive, og du kan trække det tilbage til enhver tid.

Du kan se dit samtykke nederst her på siden under ”Cookiepolitik” ovenover første kasse med cookieoplysninger. Her kan du også ændre samtykket eller trække det tilbage.

Vi kan videregive dine personoplysninger til partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Under punktet ”Cookiepolitik” kan du læse nærmere om de enkelte cookies, om formålene med dem, samt hvornår de enkelte cookies udløber.

Ansøgning om stilling i DJ

Søger du en stilling i DJ, kan du se vores persondatapolitik her.

Tester af hjemmeside

I forbindelse med, at du har meldt dig som tester af vores hjemmeside, behandler vi personoplysninger om dig. Vi behandler de oplysninger, som du giver i tilmeldingsformularen: navn, e-mail, telefonnummer, arbejdssituation, medlemskab af DJ og evt. medlemsnummer.

Derudover behandler vi lydoptagelsen af det, som bliver sagt under testseancen. Der behandles ikke personoplysninger på selve testhjemmesiden.

Vi behandler dine oplysninger for at kunne planlægge og afholde testen. Lydoptagelsen behandler vi med det formål at få testresultater til at udvikle og forbedre hjemmesiden. Retsgrundlaget for behandlingen er GDPR Art 6 (1) b med den aftale, vi indgår i din tilmelding. Har du givet oplysning om dit fagforeningsmedlemskab, behandler vi det på grundlag af Art 9 (2) d.

Vi opbevarer dine persondata, så længe der et formålsbetinget behov, dvs. indtil vi er færdige med at teste hjemmesiden, samt forbedre og udvikle hjemmesiden på baggrund af testene. Herefter slettes alle personoplysningerne, forventeligt efter 6 måneder fra test.

Personoplysningerne bliver ikke videregivet, men behandles kun af DJ og databehandlere, vi har indgået databehandleraftaler med.

4. Overførsel til tredjelande

DJ overfører ikke personoplysninger til tredjelande

5. Automatiske afgørelser

DJ anvender ikke automatiske afgørelser

6. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

7. Retten til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportallitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

8. Klag til Datatilsynet

Hvis du ønsker at klage over DJ’s behandling af dine persondata, bedes du kontakte:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

9. Spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, på mail persondata@journalistforbundet.dk