Gå til hovedindhold
Bliv medlem

DJ's Handlingsprogram 2019-2021

DJ’s mission

DJ sikrer medlemmerne de bedste løn- og arbejdsvilkår

DJ arbejder for, at medier og kommunikation spiller en afgørende rolle for dialog og åbenhed i samfundet.

DJ’s vision

DJ vil være bedst til at varetage det enkelte medlems professionelle interesser inden for fællesskabets rammer.

DJ vil præge professionernes udvikling inden for medier og kommunikation.

DJ's Handlingsprogram 2019-2021

Handlingsprogrammet hviler på DJ’s mission og vision og tager afsæt i de af delegeret­møderne vedtagne politiske strategier, som opstiller de politiske målsætninger for DJ’s arbejde.

I perioden 2019-2021 er det en særlig målsætning for DJ at udvikle forbundets organisations­former for dermed i højere grad at kunne fastholde medlemmer i det faglige fællesskab, der er under hårdt pres fra forskellig side. Det gælder både arbejdsmarkedets udvikling, hvor stadig flere DJ-medlemmer arbejder under prekariserede vilkår og bliver selvstændige og freelancere. Og det gælder vores fags og branchers kamp for troværdighed, ikke mindst i forhold til regering og politikere.

For strategierne er der udvalgt nogle særlige indsatsområder for den kommende periode. DJ vil i den kommende periode frem til 2021:

Overenskomster og aftaler

 • Stille krav om kædeansvarsforpligtelse til overenskomstforhandlinger med public service-virksomhederne, således at den produktion, bliver udlagt til produktionsvirksomheder m.fl., bliver udført på ordentlige, overenskomstlignende løn- og arbejdsvilkår. 
 • Kortlægge udviklingen i udbredelsen af den overenskomstsikrede ret til efteruddannelse, herunder struktur, forbrug og muligheder (se desuden uddannelsesområdet)
 • Stille krav, der tager hensyn til alle faser i arbejdslivet, herunder overveje fritvalgsordninger.
 • Arbejde for, at startlønnen stiger mere end prisudviklingen og forbundets gennemsnitlige lønudvikling.

Rådgivning

Udarbejde standarder for, hvad en ansættelsesaftale som minimum bør indeholde af elementer, eksempelvis barselsvilkår, pension, ferie mm.  Disse minimumsstandarder skal anvendes som retningslinjer for forbundets rådgivning – særligt når medlemmer henvender sig om ansættelse hos en ikke-overenskomstdækket arbejdsgiver. Minimumsstandarderne kan passende tage udgangspunkt i forbundets eksisterende overenskomster.
 

Freelancere, selvstændige og projektansatte

 • Være en tydelig stemme i debatten om prekariseringens konsekvenser og mulige løsninger
 • Arbejde for at forbedre de lovgivningsmæssige rammevilkår for freelancere, selvstændige og projektansatte, blandt andet på konkurrenceområdet og med hensyn til barsel og sygdom.
 • Arbejde for at udbygge uddannelsen af freelancere og selvstændige i at drive og udvikle deres forretning gennem rådgivning, kurser, kolleganetværk og faglige klubber.

Digital sikkerhed

 • Arbejde for at sikre den nødvendige ændring af den danske lovgivning om telelogning, herunder sikre den digitale kildebeskyttelse.
 • Påvirke medie- og kommunikationsarbejdsgivere til at påtage sig ansvaret for at sikre fortrolig kommunikation.
 • Arbejde for, at medie- og kommunikationsstuderende får en grundig undervisning i digital sikkerhed.

Seniorpolitik

 • Forbedre pensionsordningerne i DJ’s overenskomster med en målsætning om, at de skal nå 18-20 procent. 
 • Arbejde for at alle medlemmer sparer op til pension.
 • Udbrede viden om seniorpolitik og sætte den til debat i relevante sammenhænge, eksempelvis på TR-stævne.

Ophavsret

 • Markere ophavsrettens betydning i samfundet og øge forståelsen for, at de ideelle og de økonomiske rettigheder tilsammen har stor betydning for troværdigheden i medierne og for, at der til stadighed bliver produceret nyt stof til aktualitet, information, kultur og underholdning. 
 • Arbejde for at sikre freelancernes ophavsret i freelancekontrakterne.
 • Arbejde for at kommunikatørernes ophavsret bliver udmøntet bedre.

Åbenhed

 • Arbejde for markant mere åbenhed i den offentlige forvaltning gennem mærkbare ændringer af den nuværende offentlighedslov. 
 • Indsamle eksempler på problemer med den nuværende offentlighedslov og fortælle offentligheden om resultatet. 
 • Arbejde for alle (offentlige/private) ansattes ret til ytringsfrihed om egne arbejdspladser, herunder at fortsætte arbejde for, at der lovfæstes en meddeleret for offentligt ansatte.

Mediepolitik

 • Arbejde for at styrke tilliden til og troværdigheden hos de redaktionelle medier, blandt andet ved at styrke befolkningens forståelse for vigtigheden af uafhængig journalistik, og ved at igangsætte og facilitere debatter om faglig etik inden for journalistik, kommunikation, blogging mm. – såvel internt i forbundet som i dialog med offentligheden og politikerne.
 • Arbejde for, at politikerne i højere grad respekterer armslængdeprincippet og anerkender nødvendigheden af at yde overordnet økonomisk støtte til medierne uden at detailregulere det redaktionelle indhold.
 • Arbejde for at internationale aktører reguleres og beskattes på lige fod med danske medievirksomheder.

Kommunikationsområdet*

 • Forankre DJ’s opdaterede viden (se note) om faggruppen i DJ’s politiske arbejde omkring HB og relevante decentrale enheder.
 • Udvikle en kernefortælling som DJ kan eksekvere på baggrund af. 
 • Udvikle strategi for fastholdelse og organisering af kommunikatører, herunder en strategi for fagpolitik, ydelser og kommunikation, som eksekverer på ovenstående kernefortælling.

Uddannelse

 • Udarbejde en indsats for at mindske stress og øge trivsel blandt studerende
 • Arbejde for at få flere medlemmer til at tage efter- og videreuddannelse
 • Arbejde for at sikre studerende i DJ praktikforløb af kvalitet og med ordentlige forhold
 • Arbejde for tilstrækkelig finansiering af uddannelserne inden for optagelsesområdet.

Studerendes trivsel og rettigheder 

 • Styrke indsatsen for, at alle praktiksteder overholder praktikantaftalen
 • Årligt foretage en repræsentativ undersøgelse blandt praktikanter, der er ansat på praktikantaftalen pr 1. marts 2018 og kortlægge, hvorvidt de nye rettigheder, der skal øge trivsel, bliver overholdt. Herunder en månedlig læringsdag, læringsplaner og systematisk feedback. 
 • Arbejde for at øge antallet af kommunikationspraktikstillinger under praktikantaftalen.
 • Kortlægge praktikforhold for studerende uden for praktikantaftalen. 
 • Styrke indsatsen for at færre studerende ansættes i praktikstillinger uden overenskomst. 

Ligestilling

 • Arbejde for, at barselsforholdene for freelancere og selvstændige forbedres, så rettighederne og mulighederne i barselsfonden udnyttes
 • Arbejde for overenskomstbestemmelser, der sikrer kolleger på orlov imod at sakke bagud i lønudvikling.

Arbejdsmiljøpolitik

 • Synliggøre digital chikane og arbejde for, at alle arbejdspladser har en beredskabsplan på området, og at freelancere og selvstændige rådgives om emnet.
 • Styrke arbejdsmiljøet på små arbejdspladser og for medlemmer uden fast arbejdsplads 
 • Styrke samarbejdet/netværket mellem tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, specialgrupper og freelanceklubber.
 • Arbejde for at modarbejde mobning.

Seksuel chikane 

 • Undersøge medlemmernes oplevelse af seksuel chikane for at finde ud af, om indsatsen de seneste to år har virket.
 • Medvirke til at skabe den nødvendige kulturændring der, hvor undersøgelsen viser, at der er problemer. 
 • Udbygge den hjælp, der gives til medlemmer, som udsættes for seksuel chikane.

Globalisering

Arbejde for at løn- og arbejdsforhold inden for film- og tv-området i Danmark følger danske standarder.

*) Note vedrørende kommunikationsområdet: I 2018-19 gennemførte KFU en analyse af, hvad kommunikatørerne er optagede af, hvordan deres arbejdsliv ser ud, samt hvilke forventninger og ønsker de som gruppe har til deres fagforening. Ydermere har ekspertgruppen bag Fagenes fremtid leveret input til de udfordringer, kommunikatørfaget står overfor de kommende år. Prioriteringerne inden for kommunikationsområdet er sket på baggrund af disse indsigter. 
 

Vedtaget på delegeretmødet april 2019.