Gå til hovedindhold
Bliv medlem

DJ's Handlingsprogram 2017-19

DJ’s mission

DJ sikrer medlemmerne de bedste løn- og arbejdsvilkår

DJ arbejder for, at medier og kommunikation spiller en afgørende rolle for dialog og åbenhed i samfundet.

DJ’s vision

DJ vil være bedst til at varetage det enkelte medlems professionelle interesser inden for fællesskabets rammer.

DJ vil præge professionernes udvikling inden for medier og kommunikation.

Handlingsprogram 2017-2019

Handlingsprogrammet hviler på DJ’s mission og vision og tager afsæt i de af delegeretmøderne vedtagne politiske strategier, som angiver overordnede rammer for Dansk Journalistforbunds arbejde.

Som retning for arbejdet gælder:

 • DJ skal være den oplagte organisation for alle, der arbejder med medier og kommunikation
 • DJ vil arbejde for det bedst mulige arbejdsliv for medlemmerne i alle livsfaser – Det hele arbejdsliv
 • Udvikle DJ’s organisation så det er let at være fagligt aktiv
 • Indgå i alliancer og politiske samarbejder af enhver art, hvis det er til gavn for DJ’s medlemmer

I et samfund og et arbejdsmarked under forandring er handlingsprogrammet udtryk for nye initiativer og særlige indsatsområder.

I perioden 2017-2019 vil DJ:

Aftaler og overenskomster

 • arbejde for at tiltræde flere eksisterende overenskomster for at øge vores aftaledækning
 • til stadighed arbejde på at forbedre eksisterende overenskomster, så aftaler og overenskomster lever op til DJ’s mission om at sikre medlemmerne de bedste løn- og arbejdsvilkår
 • ved forslag om ændringer i overenskomster udarbejder DJ inden urafstemning en vurdering af eventuelle konsekvenser for arbejdsmiljøet
 • udbrede ambassadørordningen, styrke den individuelle rådgivning og indgå flere aftaler på kommunikationsområdet
 • arbejde for øget aftaledækning og understøttelse af initiativer på tv-produktionsområdet
 • arbejde for at sikre, at alle studerende under uddannelse sikres løn for deres arbejde – herunder påvirke landspolitisk samt forsøge at udvide dækningsområdet i eksisterende aftaler
 • arbejde for øget aftaledækning af freelancere, fra lokalt niveau og op
 • arbejde for at indføre fritvalgsordninger i overenskomster
 • arbejde for at udvide dækningsområdet, hvor vi dækker indholdsproduktion, så også sponseret indhold er omfattet

Freelancere og selvstændige

 • fortsat sætte dagsordenen på det atypiske arbejdsmarked
 • tale freelancernes sag i enhver relevant sammenhæng
 • styrke samarbejdet mellem freelancerne på tværs af faglighed og funktion
 • samle og facilitere viden om arbejdsmarkedets udvikling
 • udvikle DJ’s tilbud til freelancere og selvstændige – kurser, netværk, karriereforløb osv.

Gratisarbejde

 • arbejde, der udføres uden betaling, som skaber værdi for en arbejdsgiver, er gratisarbejde. DJ skal øge sit fokus på underbetaling og gratisarbejde blandt studerende
 • afdække omfanget og karakteren af gratisarbejde blandt studerende, for eksempel ved at
 • undersøge i hvor høj grad, gratisarbejde og underbetaling af studerende foregår
 • undersøge hvilken form gratisarbejde og underbetaling tager blandt studerende
 • undersøge, hvordan udviklingen kan bekæmpes på længere sigt
 • sikre og prioritere indsatsen mod gratisarbejde blandt studerende, for eksempel ved at
 • styrke rådgivningen til studerende, der skal sælge et produkt eller have hjælp til at forhandle
 • opsøge uddannelsestilbud der opkvalificerer og ruster studerende (for eksempel "sådan sælger du din opgave"-oplæg)
 • arbejde for at øge den faglige forståelse og analyse blandt studerende medlemmer
 • modarbejde forsøg på at indføre gratisarbejde som en del af uddannelsesforløb på uddannelsesinstitutionerne

Ophavsret

 • skabe større forståelse for ophavsrettens betydning ikke mindst for presse- og ytringsfriheden, blandt andet igennem kurser og informationsmøder
 • udbygge samarbejdet i forvaltningsselskabet Create Denmark på film- og tv-området
 • evaluere samarbejdet i Forfatternes Forvaltningsselskab
 • arbejde på at forenkle ansøgningsprocessen og administrationen af rettighedsmidler
 • arbejde på en yderligere individualisering af fordelingen af rettighedsmidler
 • sætte fokus på de internationale ophavsrettigheder, ikke mindst i forhold til EU
 • arbejde på at øge kendskabet til ophavsret, kreditering mv.

Mediepolitik og åbenhed

 • arbejde for en forbedring af offentlighedsloven
 • skabe fornyet internationalt fokus på åbenheden
 • videreudvikle mediestøtten
 • argumentere for værdien af public service
 • arbejde for at styrke tilliden til de redaktionelle medier og styrke kampen imod falske nyheder
 • arbejde for en høj medieetisk standard og et øget kendskab til Pressenævnet
 • arbejde imod forhøjelse af straframmen for journalister og medier
 • følge op på whistleblower-betænkningen
 • sætte særligt fokus på ytringsfriheden og lovgivning om den
 • arbejde for bedre sikkerhed for journalister, både herhjemme og i udlandet
 • arbejde for bedre digital sikkerhed for medlemmer, herunder kryptering og kildebeskyttelse samt tiltag mod overvågning og chikane

Kommunikationsfaglige område

 • udarbejde en strategi for indsatsen på kommunikationsområdet
 • analysere, hvilke typer aftaler der er brug for i kommunikationsbranchen
 • synliggøre værdien af kommunikationsbranchens arbejde
 • hæve respekten for kommunikationsfaget, blandt andet ved at arbejde med etiske holdninger til god kommunikation
 • aftale konkrete samarbejdsprojekter med Kommunikation og Sprog og andre for at styrke den faglige indsats på kommunikationsområdet
 • analysere udviklingstendenser i kommunikationsbranchen i samarbejde med andre aktører på området
 • markere DJ i offentligheden på kommunikationsområdet

Uddannelse

 • belyse sammenhængen mellem omfanget af nyuddannede, antallet af job og antallet af optagne
 • belyse sammenhængen mellem indholdet af uddannelserne og de faktiske jobfunktioner efter endt uddannelse
 • arbejde for at styrke det uddannelsesmæssige aspekt i praktiktiden
 • arbejde for mindre stress og bedre trivsel i studie- og praktiktiden
 • arbejde for muligheden for løn i praktik og projektorienterede forløb
 • sikre at efteruddannelse er i fokus hos alle medlemmer
 • samarbejde med andre for at fjerne uddannelsesloftet

Ligestilling

 • arbejde for at lukke løngabet mellem mænd og kvinder
 • arbejde for en ligestilling af barsels- og forældreorlov mellem mænd og  kvinder
 • arbejde for øremærket barsel til mænd
 • arbejde for at alle har lige adgang til ansættelse, kompetenceudvikling og forfremmelse
 • sikre øget opmærksomhed på

- lige repræsentation i medierne

- ligestilling på optagelse til uddannelser

- etnicitet i medie- og kommunikationsbranchen

Beskæftigelse og arbejdsliv

 • udarbejde en strategi for styrkelse af seniorernes muligheder på medie- og kommunikationsarbejdsmarkedet
 • arbejde for et dagpengesystem, der sikrer:

- den enkelte, uanset hvor i arbejdslivet man befinder sig, så opbakningen til det kollektive system bevares

- ligestilling mellem faste og frie og mellem lønmodtagere, honorarlønnede og selvstændige

 • påvirke arbejdsmarkedspolitikken ved at:
 • sætte fokus på iværksættere
 • lette mulighed for etablering af egen virksomhed og
 • fremme fair forhold for freelancere
 • arbejde for større tryghed i ansættelsen - specielt for freelancere og projektansatte
 • søge indflydelse – i samarbejde med andre – på den lovgivning, der påvirker vores medlemmers arbejdsliv
 • arbejde for bedre barselsvilkår for alle medlemmer – også freelancere, selvstændige, TBA’ere og projektansatte
 • indsamle og analysere viden om og konsekvenser ved fleksibel og alternative former for arbejdstid
 • have fokus på lovgivningen om sygedagpenge og flexjob

Arbejdsmiljø

 • lade arbejdsmiljø indgå i vurdering og rådgivning af alle medlemmer
 • indgå lokale aftaler, så det gode arbejdsmiljø kan blive prioriteret
 • samarbejde med arbejdsgivere om nødvendig uddannelse om sikkerhed
 • arbejde for initiativer, der modvirker chikane, krænkelser og trusler
 • være en relevant vidensbank for medlemmer og – i særdeleshed – arbejdsmiljørepræsentanter, hvad angår:
 • psykisk arbejdsmiljø
 • fysisk arbejdsmiljø
 • sikkerhed

Internationalt

 • analysere de internationale relationer i lyset af, hvad der fremmer DJ’s formål bedst med henblik på medlemsskabet af IFJ og EFJ samt afsøge muligheder for internationalt samarbejde i andre eksisterende og endnu ikke-eksisterende fora. Arbejdet munder ud i en anbefaling til DJ’s delegeretmøde i 2019
 • fremme det internationale samarbejde på kommunikationsområdet
 • i samarbejde med andre overveje den bedste placering af Safetyfonden og anvendelsen af dens midler
 • fortsætte DJ’s bilaterale internationale solidaritetsarbejde

DJ’s organisation

 • gentænke hele DJ’s faglige og demokratiske organisation
 • analysere fordele og ulemper ved frivillighed i valg af specialgruppe
 • udarbejde nye vedtægter for DJ
 • arbejde for at gøre det mere attraktivt at være tillidsvalgt, arbejdsmiljørepræsentant eller ambassadør
 • gennem dialog og forventningsafstemning skabe den bedste sammenhæng mellem centrale og decentrale aktiviteter
 • understøtte tilblivelsen af flere netværk og interessefællesskaber
 • etablere en større aktivitetspulje, der understøtter nye aktiviteter
 • udarbejde en klar holdning til medlemskab for ledere og mellemledere og være tydelig om, hvilke ydelser vi tilbyder disse grupper
 • udarbejde en rekrutterings-, fastholdelses- og organiseringsplan
Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk