Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

DJ's Handlingsprogram 2017-19

DJ’s mission

DJ sikrer medlemmerne de bedste løn- og arbejdsvilkår

DJ arbejder for, at medier og kommunikation spiller en afgørende rolle for dialog og åbenhed i samfundet.

DJ’s vision

DJ vil være bedst til at varetage det enkelte medlems professionelle interesser inden for fællesskabets rammer.

DJ vil præge professionernes udvikling inden for medier og kommunikation.

Handlingsprogram 2017-2019

Handlingsprogrammet hviler på DJ’s mission og vision og tager afsæt i de af delegeretmøderne vedtagne politiske strategier, som angiver overordnede rammer for Dansk Journalistforbunds arbejde.

Som retning for arbejdet gælder:

 • DJ skal være den oplagte organisation for alle, der arbejder med medier og kommunikation
 • DJ vil arbejde for det bedst mulige arbejdsliv for medlemmerne i alle livsfaser – Det hele arbejdsliv
 • Udvikle DJ’s organisation så det er let at være fagligt aktiv
 • Indgå i alliancer og politiske samarbejder af enhver art, hvis det er til gavn for DJ’s medlemmer

I et samfund og et arbejdsmarked under forandring er handlingsprogrammet udtryk for nye initiativer og særlige indsatsområder.

I perioden 2017-2019 vil DJ:

Aftaler og overenskomster

 • arbejde for at tiltræde flere eksisterende overenskomster for at øge vores aftaledækning
 • til stadighed arbejde på at forbedre eksisterende overenskomster, så aftaler og overenskomster lever op til DJ’s mission om at sikre medlemmerne de bedste løn- og arbejdsvilkår
 • ved forslag om ændringer i overenskomster udarbejder DJ inden urafstemning en vurdering af eventuelle konsekvenser for arbejdsmiljøet
 • udbrede ambassadørordningen, styrke den individuelle rådgivning og indgå flere aftaler på kommunikationsområdet
 • arbejde for øget aftaledækning og understøttelse af initiativer på tv-produktionsområdet
 • arbejde for at sikre, at alle studerende under uddannelse sikres løn for deres arbejde – herunder påvirke landspolitisk samt forsøge at udvide dækningsområdet i eksisterende aftaler
 • arbejde for øget aftaledækning af freelancere, fra lokalt niveau og op
 • arbejde for at indføre fritvalgsordninger i overenskomster
 • arbejde for at udvide dækningsområdet, hvor vi dækker indholdsproduktion, så også sponseret indhold er omfattet

Freelancere og selvstændige

 • fortsat sætte dagsordenen på det atypiske arbejdsmarked
 • tale freelancernes sag i enhver relevant sammenhæng
 • styrke samarbejdet mellem freelancerne på tværs af faglighed og funktion
 • samle og facilitere viden om arbejdsmarkedets udvikling
 • udvikle DJ’s tilbud til freelancere og selvstændige – kurser, netværk, karriereforløb osv.

Gratisarbejde

 • arbejde, der udføres uden betaling, som skaber værdi for en arbejdsgiver, er gratisarbejde. DJ skal øge sit fokus på underbetaling og gratisarbejde blandt studerende
 • afdække omfanget og karakteren af gratisarbejde blandt studerende, for eksempel ved at
 • undersøge i hvor høj grad, gratisarbejde og underbetaling af studerende foregår
 • undersøge hvilken form gratisarbejde og underbetaling tager blandt studerende
 • undersøge, hvordan udviklingen kan bekæmpes på længere sigt
 • sikre og prioritere indsatsen mod gratisarbejde blandt studerende, for eksempel ved at
 • styrke rådgivningen til studerende, der skal sælge et produkt eller have hjælp til at forhandle
 • opsøge uddannelsestilbud der opkvalificerer og ruster studerende (for eksempel "sådan sælger du din opgave"-oplæg)
 • arbejde for at øge den faglige forståelse og analyse blandt studerende medlemmer
 • modarbejde forsøg på at indføre gratisarbejde som en del af uddannelsesforløb på uddannelsesinstitutionerne

Ophavsret

 • skabe større forståelse for ophavsrettens betydning ikke mindst for presse- og ytringsfriheden, blandt andet igennem kurser og informationsmøder
 • udbygge samarbejdet i forvaltningsselskabet Create Denmark på film- og tv-området
 • evaluere samarbejdet i Forfatternes Forvaltningsselskab
 • arbejde på at forenkle ansøgningsprocessen og administrationen af rettighedsmidler
 • arbejde på en yderligere individualisering af fordelingen af rettighedsmidler
 • sætte fokus på de internationale ophavsrettigheder, ikke mindst i forhold til EU
 • arbejde på at øge kendskabet til ophavsret, kreditering mv.

Mediepolitik og åbenhed

 • arbejde for en forbedring af offentlighedsloven
 • skabe fornyet internationalt fokus på åbenheden
 • videreudvikle mediestøtten
 • argumentere for værdien af public service
 • arbejde for at styrke tilliden til de redaktionelle medier og styrke kampen imod falske nyheder
 • arbejde for en høj medieetisk standard og et øget kendskab til Pressenævnet
 • arbejde imod forhøjelse af straframmen for journalister og medier
 • følge op på whistleblower-betænkningen
 • sætte særligt fokus på ytringsfriheden og lovgivning om den
 • arbejde for bedre sikkerhed for journalister, både herhjemme og i udlandet
 • arbejde for bedre digital sikkerhed for medlemmer, herunder kryptering og kildebeskyttelse samt tiltag mod overvågning og chikane

Kommunikationsfaglige område

 • udarbejde en strategi for indsatsen på kommunikationsområdet
 • analysere, hvilke typer aftaler der er brug for i kommunikationsbranchen
 • synliggøre værdien af kommunikationsbranchens arbejde
 • hæve respekten for kommunikationsfaget, blandt andet ved at arbejde med etiske holdninger til god kommunikation
 • aftale konkrete samarbejdsprojekter med Kommunikation og Sprog og andre for at styrke den faglige indsats på kommunikationsområdet
 • analysere udviklingstendenser i kommunikationsbranchen i samarbejde med andre aktører på området
 • markere DJ i offentligheden på kommunikationsområdet

Uddannelse

 • belyse sammenhængen mellem omfanget af nyuddannede, antallet af job og antallet af optagne
 • belyse sammenhængen mellem indholdet af uddannelserne og de faktiske jobfunktioner efter endt uddannelse
 • arbejde for at styrke det uddannelsesmæssige aspekt i praktiktiden
 • arbejde for mindre stress og bedre trivsel i studie- og praktiktiden
 • arbejde for muligheden for løn i praktik og projektorienterede forløb
 • sikre at efteruddannelse er i fokus hos alle medlemmer
 • samarbejde med andre for at fjerne uddannelsesloftet

Ligestilling

 • arbejde for at lukke løngabet mellem mænd og kvinder
 • arbejde for en ligestilling af barsels- og forældreorlov mellem mænd og  kvinder
 • arbejde for øremærket barsel til mænd
 • arbejde for at alle har lige adgang til ansættelse, kompetenceudvikling og forfremmelse
 • sikre øget opmærksomhed på

- lige repræsentation i medierne

- ligestilling på optagelse til uddannelser

- etnicitet i medie- og kommunikationsbranchen

Beskæftigelse og arbejdsliv

 • udarbejde en strategi for styrkelse af seniorernes muligheder på medie- og kommunikationsarbejdsmarkedet
 • arbejde for et dagpengesystem, der sikrer:

- den enkelte, uanset hvor i arbejdslivet man befinder sig, så opbakningen til det kollektive system bevares

- ligestilling mellem faste og frie og mellem lønmodtagere, honorarlønnede og selvstændige

 • påvirke arbejdsmarkedspolitikken ved at:
 • sætte fokus på iværksættere
 • lette mulighed for etablering af egen virksomhed og
 • fremme fair forhold for freelancere
 • arbejde for større tryghed i ansættelsen - specielt for freelancere og projektansatte
 • søge indflydelse – i samarbejde med andre – på den lovgivning, der påvirker vores medlemmers arbejdsliv
 • arbejde for bedre barselsvilkår for alle medlemmer – også freelancere, selvstændige, TBA’ere og projektansatte
 • indsamle og analysere viden om og konsekvenser ved fleksibel og alternative former for arbejdstid
 • have fokus på lovgivningen om sygedagpenge og flexjob

Arbejdsmiljø

 • lade arbejdsmiljø indgå i vurdering og rådgivning af alle medlemmer
 • indgå lokale aftaler, så det gode arbejdsmiljø kan blive prioriteret
 • samarbejde med arbejdsgivere om nødvendig uddannelse om sikkerhed
 • arbejde for initiativer, der modvirker chikane, krænkelser og trusler
 • være en relevant vidensbank for medlemmer og – i særdeleshed – arbejdsmiljørepræsentanter, hvad angår:
 • psykisk arbejdsmiljø
 • fysisk arbejdsmiljø
 • sikkerhed

Internationalt

 • analysere de internationale relationer i lyset af, hvad der fremmer DJ’s formål bedst med henblik på medlemsskabet af IFJ og EFJ samt afsøge muligheder for internationalt samarbejde i andre eksisterende og endnu ikke-eksisterende fora. Arbejdet munder ud i en anbefaling til DJ’s delegeretmøde i 2019
 • fremme det internationale samarbejde på kommunikationsområdet
 • i samarbejde med andre overveje den bedste placering af Safetyfonden og anvendelsen af dens midler
 • fortsætte DJ’s bilaterale internationale solidaritetsarbejde

DJ’s organisation

 • gentænke hele DJ’s faglige og demokratiske organisation
 • analysere fordele og ulemper ved frivillighed i valg af specialgruppe
 • udarbejde nye vedtægter for DJ
 • arbejde for at gøre det mere attraktivt at være tillidsvalgt, arbejdsmiljørepræsentant eller ambassadør
 • gennem dialog og forventningsafstemning skabe den bedste sammenhæng mellem centrale og decentrale aktiviteter
 • understøtte tilblivelsen af flere netværk og interessefællesskaber
 • etablere en større aktivitetspulje, der understøtter nye aktiviteter
 • udarbejde en klar holdning til medlemskab for ledere og mellemledere og være tydelig om, hvilke ydelser vi tilbyder disse grupper
 • udarbejde en rekrutterings-, fastholdelses- og organiseringsplan
Fandt du den information du søgte
Tilføj email hvis du ønsker svar retur.