Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

DJ's administration af rettighedsmidler

DJ modtager rettighedsmidler fra flere forskellige aktører. Alle midlerne administreres af DJ's Ophavsretsfond. På denne side kan du læse nærmere om Ophavsretsfonden og administrationen af rettighedsmidler.

Spørgsmål og svar om Ophavsretsfondens administration af rettighedsmidler

Hvor kommer rettighedsmidlerne fra?

Copydan AV-foreningerne

Ophavsretsfonden får rettighedsmidler fra Copydan Verdens TV, Copydan AVU Medier, Copydan Arkiv og Copydan Kulturplus, som Ophavsretsfonden fordeler individuelt til rettighedshaverne.

Copydan Tekst & Node og VISDA

Copydan Tekst & Node og VISDA foretager selv fordelingen af rettighedsmidler direkte til rettighedshaverne. De rettighedsvederlag, som disse to foreninger ikke kan fordele, og dermed anses som ufordelbare, fordeles til foreningernes medlemsorganisationer, herunder DJ. DJ anvender disse midler til gavn for enkelte rettighedshavere eller grupper af rettighedshavere.

DJ’s egne aftaler

Mange af DJ's overenskomster indebærer, at arbejdsgiveren betaler en rundsum eller royalty til DJ for videreudnyttelse. Disse rettighedsmidler bliver fordelt enten direkte af DJ eller af medarbejderforeningerne med bistand fra DJ.

Herudover har DJ indgået enkelte aftaler med brugere om anvendelse af forbundets medlemmers værker. Betalingen herfor sker direkte til DJ.

Hvilke fradrag foretager Ophavsretsfonden til administration mv.?

Ophavsretsfondens udgifter bliver betalt af fradrag i de indkomne rettighedsmidler og fradrag i indtægterne fra investering af rettighedsmidlerne. Herudover foretager Ophavsretsfonden også et fradrag i de indkomne rettighedsmidler til brug for sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige formål. Begge dele i overensstemmelse med § 14 i lov om kollektiv forvaltning af ophavsret og Ophavsretsfondens generelle fradragspolitik.

For de rettighedsmidler, som bliver indbetalt til Ophavsretsfonden i 2017, er fradraget til administration foreløbigt 9,5 %, og det generelle fradrag til sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige formål er på 4,19 %. Det foreløbige fradrag til administration bliver fastsat på baggrund af Ophavsretsfondens forventede indtægter og omkostninger. Bliver indtægterne højere end forventet, tilbageføres de ellers fradragede rettighedsmidler og anvendes til fordeling.

Fradragene til sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige formål bliver både anvendt af DJ til gavn for alle rettighedshavergrupper og af de enkelte specialgrupper- og foreninger, hvor anvendelsen mere er målrettet en særlig gruppe af rettighedshavere.

For de rettighedsmidler, som kommer fra Copydan AV-foreningerne, foretager DJ et fradrag til sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige formål. Det var i 2018 på 6,09 %. Disse beløb bliver hovedsageligt anvendt af DJ’s specialgrupper og -foreninger til kurser og arrangementer til gavn for rettighedshaverne. Rettighedsmidler fra Copydan AV-foreningerne hidrører typisk fra brug af TV-programmer.

Hvor kan jeg se nærmere på tallene?

Ophavsretsfonden og DJ ønsker, at Ophavsretsfondens administration af rettighedsmidler er så gennemsigtig som muligt. Ophavsretsfonden afgiver derfor hvert år en gennemsigtighedsrapport i overensstemmelse med § 23 i lov om kollektiv forvaltning af ophavsret.

I gennemsigtighedsrapporten redegør Ophavsretsfonden for hele administrationen af de indkomne rettighedsmidler – helt ned på de enkelte indkomstgrundlag og udgiftsposter. Ophavsretsfondens regnskab er også en del af gennemsigtighedsrapporten.

Gennemsigtighedsrapporterne for hvert regnskabsår vil løbende blive offentliggjort her:

Hvordan finder Ophavsretsfonden de individuelle rettighedshavere?

De forskellige typer af rettighedsmidler er opdelt i forskellige puljer - hver pulje fordeles for sig. DJ Rettighedsmidler har en database over rettighedshavere, som tidligere har søgt hver enkelt pulje. Disse og andre potentielle rettighedshavere får besked, både når den ordinære pulje åbner og ved åbningen af opsamlingspuljerne.

Herudover annoncerer DJ Rettighedsmidler i DJ's blad "Journalisten" for hver gang en pulje åbner. På DJ's side om rettighedsmidler kan du løbende følge med i, hvilke puljer der er åbne, og hvilke der snart åbner.

For visse puljer modtager DJ Rettighedsmidler registreringer af de af brugeren anvendte værker og ophavsmændene hertil – og dermed mulige rettighedshavere.

På trods af dette lykkes det ikke altid at finde alle relevante rettighedshavere. I så fald kan rettighedsmidlerne efter omstændigheder anses som ufordelbare. Ophavsretsfonden kan anvende disse midler i henhold lov om kollektiv forvaltning af ophavsret og fondens generelle politik for ufordelbare midler.

Kan jeg klage over fordelingen af rettighedsmidler til mig?

Er du utilfreds med, at din ansøgning om individuelle rettighedsmidler er afvist, eller størrelsen af de rettighedsmidler, som er tildelt dig, er du altid velkommen til at kontakte DJ Rettighedsmidler.

Vi forklarer gerne, hvorfor du er afvist, eller hvordan vi har beregnet dine rettighedsmidler.

Mener du stadig, at der er begået en fejl, og er du utilfreds med dette, kan du klage til Ophavsretsfondens klageorgan. Ophavsretsfondens bestyrelses forretningsudvalg udgør klageorganet.

Klageorganet behandler din klage på førstkommende møde i Ophavsretsfondens forretningsudvalg. Klageorganet ser på, om lov om kollektiv forvaltning af ophavsret, eventuelle retningslinjer fra Copydan og Ophavsretsfondens generelle fordelingspolitik er overholdt.

Får du som klager ikke medhold, begrunder klageorganet sin afgørelse skriftligt. Afgørelsen og begrundelsen sendes til klager og eventuelt den relevante forvaltningsorganisation.

Sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige midler (SKU-midler)

Hvem er Ophavsretsfondens bestyrelse?

Ophavsretsfonden er styret af en bestyrelse på 14 medlemmer. Bestyrelsen samles almindeligvis to gange om året – én gang i foråret og én gang i efteråret. Herudover har Ophavsretsfonden et forretningsudvalg (FU), som mødes omkring seks gange årligt. Ophavsretsfondens forretningsudvalg er også klageorgan for klager over fordelinger (se ovenfor) og overvåger - i henhold til fondens risikostyringspolitik - den økonomiske risikostyring.

Du kan læse mere om Ophavsretsfondens arbejde i bestyrelsens forretningsorden.

Følgende specialgrupper og -foreninger og medarbejderforeninger vælger medlemmer til Ophavsretsfondens bestyrelse:

  • Specialforeningen Pressefotografforbundet
  • Specialforeningen Danske Bladtegnere
  • FreelanceGruppen
  • Danmarks Radios medarbej­derforening
  • TV 2’s medarbejderforeninger
  • DJ:Fotograferne
  • Visuelt Forum
  • FBO – Forum for Billedmedie­oversættere
  • FILM&TVGRUPPEN

Herudover vælger DJ's delegeretmøde fem medlemmer.

Hvad er DJ Rettighedsmidler?

DJ Rettighedsmidler er en afdeling i DJ.

Medarbejderne i afdelingen beskæftiger sig med administration af rettighedsmidler og ophavsret samt forhandlinger og interessevaretagelse på disse områder.

Lønnen til medarbejderne i afdelingen bliver delvist betalt af fradrag i de indkomne rettighedsmidler til Ophavsretsfonden.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk