Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Vedtægter - DJ Kommunikation

Vedtægter for DJ Kommunikation i Dansk Journalistforbund som forelagt på generalforsamlingen 31. oktober 1977, vedtaget på generalforsamlingen 23. november, 15. december 1977 og 5. marts 2010 og 27.februar 2013, 27. februar 2015, 12. februar 2016, 23. april 2017 og 2. marts 2019. Senest ændret på generalforsamlingen den 22. februar 2020. Senest ændret på generalforsamlingen den 11. marts 2023.

§ 1 Foreningens formål

Stk. 1. Specialgruppen DJ Kommunikation er en underafdeling af Dansk Journalistforbund, og dens formål er varetagelse af medlemmernes faglige og økonomiske interesser og at virke for en etisk høj standard og kvalitet i kommunikationsarbejde.

§ 2 Medlemskab

Stk. 1. Medlemmer af Dansk Journalistforbund med fastansættelse inden for kommunikation er obligatoriske medlemmer (O-medlemmer) af DJ Kommunikation (jævnfør bilag 5, §5 stk. 1). Øvrige medlemmer, som er beskæftiget med kommunikation kan optages som I-medlemmer efter eget ønske.

Stk. 2. Studerende på kommunikationsuddannelser, som er godkendt til optagelse i DJ, optages som O- medlemmer i DJ Kommunikation, såfremt der ikke findes en studenterorganisation under DJ på deres uddannelse.

Stk. 3. Andre medlemmer af Dansk Journalistforbund kan optages som interessemedlemmer (I-medlemmer) i overensstemmelse med forbundets regler herom. I-medlemmer kan ikke vælges som delegerede ved DJ’s delegeretmøde og kan heller ikke stemme ved valg heraf, men har i øvrigt samme rettigheder som O-medlemmer.

§ 3 Bestyrelsen

Stk. 1. Gruppens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af formand og yderligere maksimalt 6 medlemmer, der alle vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling, der afholdes inden den 15. marts. Herudover vælges op til 5 suppleanter i prioriteret rækkefælge til bestyrelsen, som indtræder i et bestyrelsesmedlems længerevarende frafald eller udtræden. 

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer er sidestillet i ansvar og varetager i fællesskab foreningens forhandlinger og interesser. Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand, en kasserer og evt. andre poster. Bestyrelsen anmelder inden tre dage efter generalforsamlingen til Dansk Journalistforbund, hvem der er valgt til gruppens ledelse.

Stk. 3. Foreningen tegnes af formanden og i dennes forfald næstformanden. I løbende forretninger kan kassereren tegne foreningen, mens der ved større udbetalinger kræves underskrift fra formanden eller i formandens fravær næstformanden.

Stk. 4. Bestyrelsens møder er åbne for gruppens medlemmer. Bestyrelsen kan dog lukke mødet, når den behandler personsager og andre sager, der kræver diskretion.

Der bliver skrevet et beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde, som bliver offentligt tilgængelig.

§ 4 Kontingent

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling fastsætter kontingent. Gruppens regnskabsår er kalenderåret.

§ 5 Generalforsamling

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år fra 1. februar og så betids at valg af delegerede og suppleanter er afviklet, således forbundskontoret kan have navne på delegerede og suppleanter senest 15. marts. Der indkaldes per mail og på hjemmesiden med mindst tre ugers varsel.

Stk. 2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse og budget
  4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer
  5. Kontingentfastsættelse
  6. Valg af formand
  7. Valg af øvrig bestyrelse
  8. Valg af suppleanter
  9. Valg af faglig revisor
  10. Eventuelt

Stk. 3. Forslag fra bestyrelsen om ændring af kontingentet skal senest sendes ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 4. Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være kommet bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Forslagene udsendes til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller efter motiveret anmodning fra mindst 1/6 af medlemmerne med mindst 8 dages skriftligt varsel. I sidste tilfælde sker indkaldelsen inden 14 dage efter begæringen og med mindst 3 dags varsel.

Stk. 6. Medlemmer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan opstille til valg ved skriftlig fuldmagt, som fuldmagtshaver forelægger dirigenten inden punktet ”7. Valg af øvrig bestyrelse”.

Stk. 7. Medlemmer, der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at stemme om øvrige beslutninger på sine vegne. Dog kan ingen som fuldmagtshaver på generalforsamlingen repræsentere mere end to øvrige medlemmer. Fuldmagter skal forelægges dirigenten ved mødets begyndelse. Hvis en deltager er nødt til at forlade generalforsamlingen før tid, kan en fuldmagt gives til et andet deltagende medlem. Fuldmagten skal efterfølgende forelægges dirigenten.

§ 6 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor. Vedtægtsændringer træder i kraft med øjeblikkelig virkning og skal efterfølgende godkendes af forbundets hovedbestyrelse, jf. forbundsvedtægternes § 20.

§ 7 Opløsning

Stk. 1. Gruppen kan opløses, når to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst otte dages mellemrum vedtager dette med 2/3 majoritet af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

Foreningens eventuelle midler tilfalder ved opløsning Dansk Journalistforbund.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk