Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Vedtægter - DJ Kommunikation

Vedtægter for DJ Kommunikation i Dansk Journalistforbund som forelagt på generalforsamlingen 31. oktober 1977, vedtaget på generalforsamlingen 23. november, 15. december 1977 og 5. marts 2010 og 27.februar 2013, 27. februar 2015, 12. februar 2016.  Senest ændret på den ekstraordinære generalforsamlingen den 23. april 2017.

§1. Foreningens navn er DJ Kommunikation. §2.Foreningen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund.

§3.DJ Kommunikations formål er at varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser og at virke for en etisk høj standard og kvalitet i kommunikationsarbejde.

§4.Medlemmer af Dansk Journalistforbund med fastansættelse inden for PR- eller anden kommunikationsvirksomhed er obligatoriske medlemmer af DJ Kommunikation. Øvrige medlemmer, som er beskæftiget med kommunikation kan optages som O-medlemmer efter eget ønske.

Studerende på kommunikationsuddannelser, som er godkendt til direkte optagelse i DJ, optages som O- medlemmer i DJ Kommunikation, såfremt der ikke findes en studenterorganisation under DJ på deres uddannelse. Kun O-medlemmer kan vælges som DJ Kommunikations delegerede til Dansk Journalistforbunds delegeretmøde og Fagligt Forum.

Andre medlemmer af Dansk Journalistforbund kan optages som interessemedlemmer (I-medlemmer) i overensstemmelse med forbundets regler herom. Optagelse sker efter ansøgning til bestyrelsen. I-medlemmer har adgang og taleret til alle arrangementer i gruppens regi.I-medlemmer kan ikke stemme og er ikke valgbar til generalforsamlinger og DJs delegeretmøde/Fagligt Forum.

§5. Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum fem og op til syv medlemmer, der er på valg hvert år. Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen. Formanden fungerer som tillidsmand for medlemmerne.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Formand og kasserer har prokura til foreningens finansielle midler.

§6. Generalforsamlingen holdes inden 10. marts og indkaldes pr. mail eller skriftligt med mindst tre ugers varsel og med en dagsorden, der mindst skal omfatte:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab og budget

4. Fastsættelse af næste års kontingent

5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

6. Valg af bestyrelse og suppleanter:

  • Formand, der vælges særskilt 
  • 4, 5 eller 6 bestyrelsesmedlemmer.
  • Suppleanter til bestyrelsen. 
  1. Valg af revisor 
  • Valg af revisorsuppleant

8. Eventuelt

§7. Forslag fra medlemmer til ordinær generalforsamling skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslagene udsendes til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.

§8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller på begæring af mindst 1/6 af medlemmerne. I sidste tilfælde sker indkaldelsen inden 14 dage efter begæringen og med mindst 3 dages varsel.

§9. Bestyrelsen har bemyndigelse til, hvor det skønnes nødvendigt, at indhente fortrolige lønstatistiske oplysninger hos Dansk Journalistforbund. Medlemmer har pligt til at underrette bestyrelsen om deres løn- og arbejdsforhold.

§10.Bestyrelsen er til rådighed for medlemmer, der måtte have lønmæssige og faglige uoverensstemmelser med deres arbejdsgiver, og kan, såfremt de pågældende medlemmer ønsker det, overgive sagen til behandling i Dansk Journalistforbund.

§11. Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor. Vedtægtsændringer er først gyldige, når de har været forelagt Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse til godkendelse.

§12. Gruppen kan opløses, når to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst otte dages mellemrum vedtager dette med et flertal på mindst 2/3 af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer. Gruppens eventuelle midler tilfalder ved opløsning Dansk Journalistforbund.

 

Fandt du den information du søgte
Tilføj email hvis du ønsker svar retur.