Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Vedtægter - DJ Kommunikation

Vedtægter for DJ Kommunikation i Dansk Journalistforbund - Medier & Kommunikation. Senest ændret på generalforsamlingen 9. marts 2024.

§ 1 Foreningens formål

DJ Kommunikation er en specialgruppe i regi af Dansk Journalistforbund - Medier og Kommunikation. 

DJ Kommunikations formål er at være det stærkeste faglige fællesskab for kommunikatører.

DJ Kommunikation arbejder for at sikre, at medlemmerne har gode arbejdsvilkår gennem hele arbejdslivet og tilbyder via diverse arrangementer sine medlemmer udvikling og inspiration, så de altid er på forkant med de muligheder og tendenser, som er i kommunikationsfaget og -branchen.

§ 2 Medlemskab

Stk. 1. Medlemmer af Dansk Journalistforbund - Medier & Kommunikation med fastansættelse inden for kommunikation og som ikke har en DJ-medarbejderforening på deres arbejdsplads er organisatoriske medlemmer (O-medlemmer) af DJ Kommunikation (jævnfør bilag 5, §5 stk. 1). Øvrige medlemmer, som er beskæftiget med kommunikation, kan optages som I-medlemmer efter eget ønske.
Stk. 2. Studerende på kommunikationsuddannelser, som er godkendt til optagelse i Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation, optages som O-medlemmer i DJ Kommunikation, såfremt der ikke findes en studenterorganisation under Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation på deres uddannelse.
Stk. 3. Andre medlemmer af Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation kan optages som interessemedlemmer (I-medlemmer) i overensstemmelse med forbundets regler herom. I-medlemmer kan ikke vælges som delegerede ved Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikations delegeretmøde og kan heller ikke stemme ved valg heraf, men har i øvrigt samme rettigheder som O-medlemmer.

§ 3 Bestyrelsen

Stk. 1. Specialgruppens bestyrelse vælges på den ordinære generalforsamling, som afholdes inden den 15. marts.
Generalforsamlingen vælger en en formand/forkvinde/forperson samt seks bestyrelsesmedlemmer. Herudover vælges fem suppleanter i prioriteret rækkefælge til bestyrelsen. 
Suppleanter indtræder i et bestyrelsesmedlems sted ved længerevarende frafald eller udtræden af bestyrelsen.
Bestyrelsesformanden/-kvinden/-personen vælges for to år og er på valg i lige år.
Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for to år. Heraf vælges tre medlemmer i lige år og tre medlemmer i ulige år.
Alle suppleanter vælges for en periode på ét år. 
Det anmeldes inden tre dage efter generalforsamlingen til Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation, hvem der er valgt til specialgruppens bestyrelse.
Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer er sidestillet i ansvar og varetager i fællesskab foreningens forhandlinger og interesser. 
Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen og meddeler umiddelbart herefter konstitueringen til Dansk Journalistforbund - Medier og Kommunikation.
Af gruppen på de seks øvrige medlemmer vælges en næstformand/-kvinde/-person samt en kasserer.
Stk. 3. Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden/-kvinden/personen og i dennes forfald næstformanden/-kvinden/-personen. Alle bilag skal godkendes af kassereren samt den godkendelsesansvarlige, der udpeges af bestyrelsen. I løbende forretninger kan kassereren tegne foreningen, mens der ved større udbetalinger kræves underskrift fra bestyrelsesformanden/-kvinden/personen eller i dennes fravær fra næstformanden/-kvinden/-personen.
Stk. 4. Bestyrelsens møder er åbne for specialgruppens medlemmer. Bestyrelsen kan dog lukke mødet, når den behandler personsager og andre sager, der kræver diskretion. 
Der bliver skrevet et beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde. Referatet bliver gjort tilgængeligt for specialgruppens medlemmer.

§ 4 Kontingent

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling fastsætter kontingentet. Specialgruppens regnskabsår følger kalenderåret

§ 5 Generalforsamling

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år fra 1. februar og så betids at valg af delegerede og suppleanter er afviklet, således forbundskontoret kan have navne på delegerede og suppleanter senest 15. marts. Der indkaldes per mail og på hjemmesiden med mindst tre ugers varsel.

Stk. 2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende: 
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab og budget
4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer 
5. Kontingentfastsættelse
6. Valg af bestyrelsesformand/-kvinde/-person (i lige år)
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer jf valgperiode
8. Valg af suppleanter
9. Valg af faglig revisor
10. Eventuelt

Stk. 3. Forslag fra bestyrelsen om ændring af kontingentet skal senest sendes ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Stk. 4. Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være kommet bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Forslagene udsendes til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.
Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen eller efter motiveret anmodning fra mindst 1/6 af specialgruppens medlemmer med mindst otte dages skriftligt varsel. I sidste tilfælde sker indkaldelsen inden 14 dage efter begæringen og med mindst tre dages varsel. 
Stk. 6. Medlemmer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan opstille til valg ved skriftlig fuldmagt, som fuldmagtshaver forelægger dirigenten inden punktet ”7. Valg af øvrig bestyrelse”.
Stk. 7. Medlemmer, der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at stemme om øvrige beslutninger på sine vegne. Dog kan ingen som fuldmagtshaver på generalforsamlingen repræsentere mere end to øvrige medlemmer. Det skal fremgå af fuldmagten, hvorvidt fuldmagtshaver kan stemme efter egen overbevisning eller, om fuldmagtsgiver ønsker en specifik stemmeafgivelse. I tilfælde af sidstnævnte, skal fuldmagtsgiver skriftligt tilkendegive, hvordan fuldmagtshaver skal stemme ved behandling af de enkelte forslag og bestyrelsesvalg.
Fuldmagter skal forelægges dirigenten ved mødets begyndelse. Hvis en deltager er nødt til at forlade generalforsamlingen før tid, kan en fuldmagt gives til et andet deltagende medlem. 
Fuldmagten skal efterfølgende forelægges dirigenten.

§ 6 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor. Vedtægtsændringer træder i kraft med øjeblikkelig virkning og skal efterfølgende godkendes af forbundets hovedbestyrelse, jf. forbundsvedtægternes § 20.

§ 7 Opløsning

Stk. 1. Specialgruppen kan opløses, når to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst otte dages mellemrum vedtager dette med 2/3 majoritet af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. 
Specialgruppens eventuelle midler tilfalder ved opløsning Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk