Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Vedtægter for DJ:Fotograferne

§ 1 Specialgruppe i Dansk Journalistforbund

Specialgruppen DJ FOTOGRAFERNE er en Specielgruppe i Dansk Journalistforbund, og dens formål er varetagelse af medlemmernes faglige og økonomiske interesser.

§ 2 Medlemmerne

§ 2
Stk. 1. Specialgruppens generalforsamling beslutter, hvem der kan optages som obligatoriske medlemmer af specialgruppen, jvf. Dog forbundslovenes § 20, stk. 2 og stk. 5.

Stk. 2. Elever, der er under uddannelse indenfor specialgruppens område, kan optages som medlemmer med kontingentfri.

Stk. 3. Herudover kan øvrige medlemmer af Dansk Journalistforbund optages som interesse-medlemmer (I-medlemmer) mod betaling af det for specialgruppen sædvanlige kontingent.
I-medlemmer har ingen stemmeret ved valg af delegerede.
Det er generalforsamlingen, der afgør øvrige spørgsmål om I -medlemmernes rettigheder og pligter.

Stk. 4. Medlemmerne har pligt til at underrette specialgruppens bestyrelse om faglige uoverensstemmelser.

Stk. 5. Medlemmer kan ikke pålægges forpligtigelser, der strider mod Dansk Journalistforbunds vedtægter.

§ 3 Generalforsamling

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året i perioden 1. februar til 10. marts. Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med en weekend, så alle medlemmer har mulighed for at deltage.

Generalforsamlingen indkaldes gennem gruppens Nyhedsbrev på mail eller via gruppens hjemmeside med mindst 14 dages varsel.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Opgørelse af fuldmagter.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Økonomi og regnskabsaflæggelse for Specialgruppen Fotograferne.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af :
Formand  – vælges hvert år.

8 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamlig.
1 revisor  – vælges hvert år.
4 medlemmer vælges på lige år og 4 medlemmer vælges på ulige år.
3
 suppleanter – vælges hvert år.
Valg af en repræsentant til DJs Ophavsretfond –  blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer.
Valg af delegerede til Dansk Journalistforbundets delegeretmøde (ulige år) eller Faglig Forum ( lige år).
7. Eventuelt.

Stk. 2. Ved valg af delegerede til forbundets delegeretmøde og Faglig Forum  tages der hensyn til en jævn fordeling af delegerede fra hele landet.
.
Stk. 3. Forslag fra bestyrelsen om ændring af kontingentet skal sendes ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Beslutning om kontingentets størrelse træffes på generalforsamlingen

§ 4 Fuldmagter

§ 4
Stk.1. Medlemmer, der på grund af arbejde eller personlige forhold er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan opstille til valg og afgive stemme ved fuldmagt.

Stk. 2. Fuldmagter skal mindst indeholde: Medlemmets navn, adresse og CPR nummer og være underskrevet af fuldmagtsgiveren.
Endvidere skal det tydelig angives, hvem fuldmagten gives til.

Stk. 3a.  Fuldmagter skal afleveres til dirigenterne ved mødets begyndelse.

Stk.3b Der kan højest medbringes to fuldmagter pr. deltager på generalforsamlingen.

Stk. 4. Regler for brug af fuldmagter skal være medlemmerne i hænde samtidigt med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 5 Vedtægtsændringer

§ 5
Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor.
Vedtægtsændringer skal godkendes af forbundets hovedbestyrelse, jf. forbunds-lovene.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller efter motiveret anmodning fra mindst 1/6 del af medlemmerne og med mindst 8 dages skriftlig varsel med tydelig angivelse af, hvilket punkt den ekstraordinære generalforsamling skal behandle.

§ 7 Bestyrelsen

Stk.1. Specialgruppens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af formand og 8 bestyrelsesmedlemmer, der alle på nær formanden vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 4 medlemmer vælges på lige år og 4 medlemmer vælges på ulige år. Formanden vælges hvert år.

Stk. 2. Ved valget til de 8 pladser i bestyrelsen, skal der så vidt muligt tages geografiske hensyn.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer, administratoren af Fonden samt et bestyrelsesmedlem, der sammen med formanden udgør bestyrelsen forretningsudvalg. Dette udvalg tegner foreningen.

Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-grupper lokalt i det omfang, det er nødvendigt. Økonomi til dette arbejde søges i bestyrelsen.

Stk. 6. Alle afstemninger i bestyrelsen afgøres ved almindelig stemmeflertal.

Stk. 7. Bestyrelsen indstiller repræsentanter til udvalg under Dansk Journalist-forbund og udvalg nedsat i forbindelse med Fotograffaget.

Stk. 8. Bestyrelsens møder er åbne for gruppens medlemmer. Bestyrelsen kan dog lukke mødet, når den behandler personsager og andre sager, der kræver diskretion.

Stk. 9. Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet af bestyrelsen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest en uge inden afholdelse af et ordinært møde, der så vidt muligt annonceres på hjemmesiden www.djfotograferne.dk

Stk.10. Bestyrelsens medlemmer er sidestillet i ansvar og varetager i fællesskab foreningens forhandlinger og interesser.
I et bestyrelsesmedlems fravær indtræder suppleanten.
Bestyrelsen meddeler inden tre hverdage efter generalforsamlingen til Dansk Journalistforbund, hvem der er valgt til gruppens ledelse.

Stk.11. Bestyrelsen har bemyndigelse til i tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, at indhente fortrolige lønstatistiske oplysninger hos Dansk Journalistforbund. Medlemmerne har pligt til at underrette Dansk Journalistforbund om deres løn- og arbejdsforhold.

§ 8 Opløsning

Gruppen kan med simpelt flertal ved urafstemning opløses, når to på hinanden følgende bestyrelsesmøder med mindst otte dages mellemrum med 2/3 majoritet har ønsket en sådan urafstemning iværksat. 
Specialgruppens eventuelle midler tilfalder ved opløsning Dansk Journalistforbund.

Vedtaget på en generalforsamling i marts 2018.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk