Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Kø til poster i bestyrelsen og som delegerede

Generalforsamlingen 2015 viste stor interesse for fag og fagforening med engagement både i beretningsdebatten og for at deltage i DJ:Fotografernes arbejde

Efter at have bud velkommen til gæsterne på generalforsamlingen, forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård, PF formand Lars Lindskov, Freelancegruppens formand Sus Falck og vores faglige konsulent i DJ Roshan Bier, åbnede debatten med beretningens overskrift, ”Vi er dem der kan – det skal vi blive ved med at være”. Læs hele beretningen her.

Kvalitet og høj faglighed
Det blev fra generalforsamlingen understreget at de fagarrangementer DJ:Fotograferne udbyder og støtter, skal have det høje fotograffagligt niveau. ”Det har de fleste kurser der er i udbud ikke”, sagde flere! 
I detTE sammenhæng blev Super Photoshop kurset fremhævet, som eksempel på det faglige niveau der efterlyses. ”Der bare for få af dem”.

Samarbejdet mellem faguddannelserne og interessen for endelig at udbyde kurser blev hilst velkommen. Men tager det for lang tid før det bliver udtrykt i konkrete tiltag. er det op til bestyrelsen af finde andre veje for at få relevante tilbud i af den efterspurgte kvalitet.

Styrkelse af bredden i kompetencer 
Konkret blev der efterlyst kurser, der opgraderer medlemmernes muligheder for at kunne efterkommet kundernes ønsker om at få leveret professionelle videoløsninger,  opdateringskurser der i højere grad gør fotografer til partner i hele processen omkring udviklingen af de færdige løsninger, samt inspirations kurser som MasterClass og muligheder for faglig sparing mellem kolleger som f.eks. netværk. 

Samarbejdet ToolBox15 mellem DJ:Fotograferne og andre specialgrupper, fik gode ord med på vejen. Ikke mindst som mulighed for samarbeder og netværksdannelse mellem DJ medlemmer. 

Formanden fremhævede i den mundtlige beretning det gode samarbejdet med de øvrige specialgrupper, hvor samarbejdet med PF er tæt med det faglige fællesskab. Flere efterlyste at samarbejdet også kom til at omfatte mulighed for at medlemmer af DJ:Fotograferne får mulighed for at deltage på PFs Boost kurser. Lars Lindskov replicerede at man i PFs bestyrelse drøfter en model for, hvordan det kan indpasses, så de ledige pladser der måtte være, kan søges af DJ:Fotografernes medlemmer.

På spørgsmålet om at brande sig som medlemmer af DJ, var der delt meninger.
Nogle mente at kunderne ville ragere negativ, andre at det var en god måde at signalere at man er professionel og deler forbund med mange af kunderne.

Ophavsret
Formandens redegørelse for status omkring vores ophavsret set i lyset af de seneste EU tiltag, blev suppeleret af forbundsformanden. 

”Det vi har kunnet se af det materiale vi har fået fra EU, åbner for en række muligheder, der truer en række grundliggende værdier som mangfoldighed, ytringsfrihed og demokratisk udvikling, der er til knyttet ophavsretten. Truslen ligger i at kredsløbet mellem ophavsretten som grundlag for nyt indhold, på vigtige områder blokeres med forslag om for eksempel fribrugsregler. (Red: gratis brug)

Vi skal samtidig forstå at medvirke til løsninger, så vi viser hvordan, vi nemt og enkelt kan håndtere ophavsret i en verden, hvor indhold flyder frit over nationale grænser. Det kan vi gennem den nordiske model for aftaleliens, der i Danmark og Norden, reelt har løst de udfordringer, EU problematiserer”

Beretningen med rapporterne fra årets aktiviteter, blev enstemmigt godkendt.

Flere nye kræfter i bestyrelsen
Til valget som formand genopstillede Peter Thornvig, der enstemmigt blev genvalgt.

Ud over de 4 bestyrelsesmedlemmer der genopstillede, var yderligt 4 villige til at deltage i bestyrelsens arbejde. 

Dirigenten, Henrik Andersen, henviste til vedtægternes mulighed (§ 3.6) for at åbne for flere end 8 bestyrelsesposter og formanden henviste til behovet for flere hænder til at løfte opgaverne. Generalforsamlingen kvitterede for den store interessen, ved i henhold til vedtægterne, at udvide bestyrelsen med 4 medlemmer, så den i alt kommer til at tælle 13.

Her efter kom bestyrelsen til at bestå af formand Peter Thornvig, Jacob Rosenvinge, Jette Kraus Hedeman, Michael Harder, Henrik Andersen, Dennis Møller, Tonny Foghmar, Anders Jægenø, Pia Funder, Helga Theilgaard (nyvalgt), Kenneth Drabæk (nyvalgt), Juan De Dios (nyvalgt), Derrick Butler (nyvalgt).

Som suppleanter blev følgende valgt: Per Janus Strange, Mia Bendixen, Hanne Paludan, Jon Nordahl. 

Thora Frello blev genvalgt som revisor.

36 delegerede
Til valg som delegeret stillede mamge de fremmødte på generalforsamlingen op til de 23 pladser DJ:Fotograferne har på delegeretmødet 28. - 29.april i Kolding.

Men gennem et valgforbund med Freelancegruppen, DJ:Kommunikation, og Medarbejderforeningen Region Midt, vil mange af de valgte ud over de 23, dermed kunne få en plads på delegeretmødet.

Kommentarer