Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Indkaldelse til generalforsamling i DJ:Fotograferne

Generalforsamling DJ:Fotograferne lørdag d. 4. marts 2023 11:00-13:00
Hotel Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C.

Generalforsamling 23

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent.

2. Godkendelse af dagsordenen

3. Opgørelse af fuldmagter.

4. Bestyrelsens beretning.

5. Økonomi og regnskabsaflæggelse for Specialgruppen DJ:Fotograferne.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af:
Formand
Tonny Foghmar genopstiller

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:
Henrik Andersen, Steen Larsen, Signe Goldmann genopstiller

Valg af  3 suppleanter

Valg af en repræsentant til DJs Ophavsretfond -
blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af 1 revisor 

9. Valg af delegerede til Dansk Journalistforbundets delegeretmøde

10. Eventuelt.

FULDMAGTER

§ 4 i vedtægterne
Stk.1. Medlemmer, der på grund af arbejde eller personlige forhold er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan opstille til valg og afgive stemme ved fuldmagt.

Stk. 2. Fuldmagter skal mindst indeholde: Medlemmets navn, adresse og medlems nummer og være underskrevet af fuldmagtsgiveren.
Endvidere skal det tydelig angives, hvem fuldmagten gives til.

Stk. 3a.  Fuldmagter skal afleveres til dirigenterne ved mødets begyndelse.

Stk.3b Der kan højest medbringes to fuldmagter pr. deltager på generalforsamlingen.

Stk. 4. Regler for brug af fuldmagter skal være medlemmerne i hænde samtidigt med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Kommentarer