Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Beretning 2014-15

VI ER DEM DER KAN – DET SKAL VI BLIVE VED MED AT VÆRE!
DJ:Fotografernes beretning til generalforsamlingen den 7. marts 2015 v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelse.

Hent som PDF her

Når man har været på vej i flere år, og endelig afslutter sin uddannelse, er dette blot begyndelsen på den livslange uddannelse, der er nødvendig for at fastholde en plads på arbejdsmarkedet som fotograf. Det er rigtig godt, at mange bl.a. sikrer deres løbende faglige opdatering som ”trial-and-error” og via nettets mange tutorials - men det er sjældent nok!

Vi har derfor arbejdet med, hvordan DJ:Fotograferne kan medvirke til at sikre, at de nødvendige muligheder er tilstede. Noget kan vi tilbyde i eget regi, men det store træk kommer kun, hvis fagforening og uddannelsesstederne sammen løfter opgaven om at udvikle vores professionalisme.

I efteråret inviterede vi - sammen med Pressefotografforbundet (PF) - Medieskolerne i Viborg, KTS, Fotografisk Kommunikation og Fotojournalistuddannelsen til et fælles ”topmøde”, hvor den første skitse blev tegnet til et samarbejde mellem uddannelserne, der skulle ende med forskellige udbud af fag- og opdateringskurser.

Udfordringen var, at der ganske enkelt ikke har været et eneste eget uddannelsesinitiativ fra de fire uddannelsessteder, der har peget i retning af at være en del af fagets udvikling ”efter skoletid”.

Det går ikke hurtigt, men vi har stadig troen på, at uddannelserne vil leve op til deres rolle som aktive medspillere – også når eleverne træder ud i hverdagens faglige virkelighed. Ikke mindst fordi den viden og ekspertise som uddannelserne tilsammen repræsenterer, bør være en naturlig del af de kompetenceløft vi alle har brug for gennem hele arbejdslivet. 

Men de første tiltag er i pipelinen skitseret som: Koncept, kreativitet, ideudvikling og præsentation, Se her! 1/Det kommunikerende billede: lyslægning i studie af produkter, Se her! 2/Det kommunikerende billede: lyslægning af personer, Storytelling, Levende billeder og DSLR video og 3D. 

Toolbox15 er et andet initiativ. Et samarbejde i DJ mellem de fagligheder, der repræsenteres af Visuelt Forum, Freelancegruppen, DJ Kommunikation og DJ:Fotograferne. Det sker under overskriften Toolbox15, der primært henvender sig til medlemmer, der som freelancere eller selvstændige arbejder med de mange faglige elementer i kommunikation. Da der med samarbejdet er et større deltagergrundlag for disse arrangementer, vil flere blive lagt uden for København.

Arrangementerne afholdes derfor i en åben ramme, hvor der er plads til alle de fagligheder i DJ, der på forskellig vis - selvstændigt eller i samarbejde – leverer kommunikationsløsninger som freelancere og selvstændige.
Emnerne under Toolbox15 skal ud over ny viden også vise, hvordan grafikere, fotografer, kommunikatører og andre kreative sjæle kan få mere ud af medlemskabet af DJ ved at samarbejde.

Og så er der de mere fagspecifikke tiltag DJ:Fotograferne har stået for. Super Photoshop, MasterClass, der i år holdes i New York, Fotografisk Salon og arrangementer som Det personlige Portræt i København og Aarhus, samt Foto Forum i København og Den Fotografiske Salon i Århus, som vi gennem ophavsretsfonden støtter, og hvor rigtig mange medlemmer deltager.

Endelig er der i DJs arrangementskalender et stort udbud, hvor meget ikke har direkte adresse til fotografi, men alligevel rummer mange af de elementer, der kan bygges nye kompetencer på. Alt i alt er der en stor pallette, hvor alle emnerne har retning på at give medlemmerne de bedste muligheder på arbejdsmarkedet, så ”Gi’ det lige en tanke”.

Vi kan ikke efterkomme alle ønsker om fagarrangementer – men al inspiration og ideer til nye tiltag er altid velkommen!

MEDLEMMER
En fremgang med ca. 13 til 841 medlemmer pr. 20.02.2015 fordeler sig med 313 kvinder og 528 mænd. 753 er O-medlemmer. I-medlemmer fordeler sig med 57, der er i medarbejderforeninger, og 34 der er O-medlem i andre specialgrupper.

Organiseringen blandt elever og studerende fra Medieskolerne i Viborg, KTS og Fotografisk

Kommunikation i København er fortsat stor. 177 medlemmer, som er en meget lille stigning, men samtidigt også en markering af at organiseringen er næsten 100%.

Det bliver en af opgaverne for den kommende bestyrelse, at sikre en bedre kontakt til denne store medlemsgruppe, som det vigtigste led i fødekæden, der skal udvikle DJ:Fotografernes arbejde i takt med de faglige behov, som arbejdsmarkedet stiller til medlemmerne. 

Der kom ca. 93 nye medlemmer i perioden. Samtidigt må vi også konstatere, at der er ca. 80, der har forladt DJ:Fotograferne. Med baggrund i den statistik vi har til rådighed, ser det ud til, at størstedelen har forladt faget på grund af jobskifte eller alder. 

FOTOGRATULA OG UDSTILLING
Det blev besluttet i 2012 og bekræftet i 2013 at etablere en fotopris – Det blev til Dansk Fotografis Ærespris: FOTOGRATULA, der blev uddelt på DJs Fagfestival i november 14. 

Med god mediedækning blev prisen uddelt til Morten Bo for mange års energisk indsats omkring fotoskolen Fatamorgana, som er et skridt på vejen for mange etablerede fotografer. Oplægget for prisen er, at den uddeles hvert andet år.

Den anden del af generalforsamlingens beslutninger følges nu op med en kurateret udstilling i efteråret, der skal vise status på danske fotografi som fotokunst, journalistisk og kommercielt/illustrativ fotografi. 

Vi er lige nu i dialog om rammen for denne udstilling med Fotografisk Center og Banja Ratnow fra Museumsbygningen.

MASTERCLASS
Denne gang ville vi prøve noget. Kursuslederen Michael Harder havde denne gang entreret med Ron Haviv med Pragh som base, og udvidet indholdet, så det ikke udelukkende blev en form- og stiløvelse, men også handlede om at skabe serier, der fortæller en historie, som man kunne forestille sig blive bragt i et magasin. Derfor bad vi deltagerne om på forhånd at pitche og researche en historie eller et emne, som kunne danne baggrund for deres arbejde under opholdet i Prag. Det kunne dog godt være historier, der udspillede sig på gaderne.  

På de tilbagemeldinger, som vi fik fra deltagerne, tyder alt på, at formålet med MasterClass blev nået. De 12 deltagere fik inspiration - et powerboost - som de kunne tage med hjem og omsætte i deres daglige arbejde som fotografer.

SUPER PHOTOSHOP
Interessen var overvældende, da vi annoncerede en MasterClass som Super Photoshop over to dage. De 12 deltagere måtte findes ved lodtrækning, og ventelisten talte over 40 navne til kurset med de to internationale kapaciteter udi retoucheringens kunst, der ville dele deres teknikker til både at skabe bedre resultater og til at gøre arbejdsgangene mest effektive.
De to internationale lærere Pratik Naik og Roderique ”Dracorubio” Arisiaman fik sammen med kursusleder Dennis Møller fra bestyrelsen afviklet et kursus, der blev evalueret til at være af høj kvalitet, hvor deltagerne bl.a. sagde 
”Vi er garvede photoshoppere og ved godt, hvad der ligger i Photoshops værktøjskasse, men mange ved ikke, hvordan værktøjerne bruges mest optimalt.”

”Deltagerne blev præsenteret for nye måder at gøre tingene på, så både resultater og workflow blev bedre og vi kan blive mere produktive.”

UDDANNELSERNE
Så kom erhvervsskolereformen, der retter sig mod uddannelserne på KTS og i Viborg. Selv om det i første omgang så ud til, at der var sket en kortslutning i Undervisningsministeriet omkring skolepraktik og en bebudet nedskæring af elevtallet på Fotojournalistuddannelsen, landede det hele på en måde som vi, set fra faget, kun kan være tilfredse med.

Vi er tilstede i de lokale uddannelsesudvalg på KTS og i Viborg og i fagets fællesudvalg, hvor vi vedholdent forsøger at påvirke til stadig udvikling af uddannelserne.
Omkring Fotojournalistuddannelsen på DMJX har PF kontakten. Hvad angår Fotografisk Kommunikation, har en manglende kommunikation været frustrerende. Det håber vi at få løst op for gennem året.

Som før nævnt har vi i perioden sammen med PF ageret på sidste års generalforsamlings kritik af fagskolernes totale fravær omkring faglig opdatering, med et topmøde mellem DJ, KTS, Viborg, Fotojounalistuddannelsen og Fotografisk Kommunikation. Tak til Gunner Byskov, der med energi og vedholdenhed har været tovholder på, at uddannelserne tager del i ansvaret for at uddannelse efter forløbene på de forskellige uddannelser.

OVERENSKOMSTER
I perioden er det de offentlige overenskomster der er i spil. Her i disse dage er det glædeligt, at der på de meget store offentlige områder bl.a. er aftalt en lønfremgang på 5,4 %. Vores overenskomster på området er endnu ikke i spil, men vi har da en forventning om, at de 5,4 % også rammer vores medlemmers løncheck sammen med nogle af de andre elementer, der blev aftalt. Men sikker er vi først, når forhandlingsballet formentligt åbnes i april, hvor Tony Foghmar deltager i forhandlingerne.

VORES KOMMUNIKATION
Når nyhedsbrevene lander hos medlemmerne, er åbningsraten mellem 50 og 60 %, hvilket er højt – på trods af enkelte slå- og stavefejl…
Man kan også se, at de genererer god trafik på vores web, Facebook og ud i DJs øvrige webunivers.

Vi kan også se, at websidens rolle nu er koblet op på Facebook - og nyhedsbrevet som stedet, hvor man fra de korte teasere får en mere omfattende information.

På hjemmesiden djfotograferne.dk kan vi af 24.400 besøg, 45.200 sidevisninger pr år se, at 
når netstøjen filtreres fra, er der mange tilbagevendende samt et tidsforbrug pr side, der tyder på, at det der set bliver læst.

FORBUNDET
Fusionen der ikke blev til noget – i denne omgang.
Efter delegeretmødet i april 2013 besluttede at indgå i drøftelser med Kommunikation & Sprog om en mulig fusion, blev det klart, at der var to centrale punkter, hvor vandene skiltes. 

Den demokratiske struktur og hvordan den fælles faglige organisation skulle indrettes. Fortsat med et fladt demokrati forankret i faglige identiteter og styrken ved sammen at arbejde for de værdier, der omfatter alle uanset faglighed. I den korte version: forhold på arbejdsmarkedet, uddannelser og ophavsret.

Det andet punkt var uklarhed om DJ kunne fastholde fællesskabet ved at vokse fra ca. 16.000 til op mod 24.000 medlemmer, hvor mange af dem vi skulle dele forbund med ikke er i nærheden af de fagligheder, der repræsenteres i DJ?

Med en fusion ville DJ derfor blive udfordret på den relative homogenitet. Ikke i forhold til forskelligheden i at være journalister eller kommunikatører, men fordi en fusion ville betyde et forbund, der rummede en meget stor gruppe medlemmer, der er langt fra DJs nuværende organisationsområde.   

Vi skal ikke være bange for at se frem og lave om, hvis noget kan blive bedre! Men det var svært at se, hvordan fundamentale forandringer i den demokratiske kultur ville kunne skabe et bedre forbund for medlemmerne.

Det kunne medlemmerne heller ikke. I en stor medlemsundersøgelse blev der udtrykt stor skepsis over for projektet, hvorefter hovedbestyrelsen enstemmigt valgte at sætte fusionsprocessen på standby og i stedet udbygge det eksisterende samarbejde med Kommunikation og Sprog. 

Delegeretmødet 2015
DJ:Fotograferne har gennem periode fra 2000 til i dag, hvor Mogens Blicher Bjerregård har været formand for DJ, oplevet et forbund, der har udviklet sig fra journalisternes fagforening med ca. 7000 medlemmer til en faglig, nærværende og stærk organisation på ca. 17.000 medlemmer med en god og demokratisk struktur for alle de fagligheder, der tilsammen udgør medieområdet. 

Mogens har valgt ikke at genopstille som forbundsformand. Som eksponent for den ramme DJ har lagt for bl.a. DJ:Fotografernes gode udvikling, skal vi udtrykke en stor tak til Mogens’ seje og perspektivrige indsat gennem de 16 år!

Når en så markant formand forlader en organisation efter 16 år på posten, åbnes spillet om hvem der skal stå i spidsen for DJ. Dermed også hvordan DJ skal udvikles fremover. Det er derfor ganske enkelt det vigtigste delegeretmøde, der afholdes den 28. og 29. april i Kolding.

Vi skal derfor på det kraftigste opfordre til at stille op som delegeret og være en del af det hold, DJ:Fotograferne stiller med. Selv om vi talmæssigt ikke fylder alverden, tæller hver stemme i de valg og beslutninger, delegeretmødet skal foretage, som også har betydning for os.

Hvornår er snart?
Som et led i DJs freelancestrategi kunne jeg i sidste beretning love, at DJs pris- og forretningsberegner var klar i april. Det blev den så først her i januar. Jeg skal ikke trætte med mellemregningerne, men blot udtrykke glæde over, at den nu er her og kan downloades af DJ medlemmer.

Også ”Gi’ det lige en tanke”-kampagnen, som hovedbestyrelsen i 2014 besluttede at iværksætte, skal opfordre til eftertanke omkring de fælles værdier i et DJ medlemskab, som har et liv i slowfox – og det er ikke godt nok!

Netop nu er der brug for dette og andre initiativer til at sætte fokus på, hvorfor fællesskabet i DJ ikke kun er indbetaling af kontingent til den samme adresse; men også rumme værdier, der kun kan udmøntes, hvis vi forstår og anerkender, at vi på trods af forskelligheder kun sammen kan udvikle og forbedre de forhold, der har betydning for vores pladser i den faglige ramme: Medieområdet, DJs.

OPHAVSRET - IGEN
Sidst kunne jeg berette, at hovedhjørnestenen i vores ophavsret: ”aftalelicensen”, som kræfter i EU ville afskaffe, var reddet. Men med dette fulgte en række krav om andre ændringer, der kan ende med noget, der ligner et slaraffenland for bureaukrater. Vi har stadig til gode at se, hvordan det lander. Mange gode kræfter arbejder på, at de gode hensigter i EU-direktivet kan fastholdes uden at det ender i et vanvittigt bureaukrati - som vi i øvrigt selv skal betale for af ophavsretsmidlerne.

20. februar blev der skrevet dansk ophavsretshistorie.
En aftale mellem en lang række museer og Copydan Billedkunst har som første synlige resultat, gennem arkiv.dk, åbnet for borgernes adgang til en række museers samlinger af fotografier – i første omgang 1 million fotografier. Et rigtigt godt eksempel på at den danske aftalelicensmodel kan løfte behov og udfordringer i det digitale univers

Men andre og nye mørke skyer fra EU tegner et billede af, at vi langt fra kan læne os tilbage og se lyst på fremtiden for ophavsretten. Et nyt initiativ, som vi kun har set konturerne af, er under opsejling. De første papirer fra EU er skrevet af en repræsentant fra ophavsretspiraterne…

Lad dette samtidigt være en opfordring. Pas på din ophavsret, der bl.a. via DJ:Fotografernes Ophavsretsfond, giver rigtig mange muligheder for støtte til store og små projekter, uddannelse, arrangementer og andet, der har relation til vores fag og arbejde. 
Det er kun fantasien, der sætter begrænsningerne!

SAMARBEJDE 
I DJ
Udviklingen af den gode og konstruktive kultur på alle niveauer fortsætter. 
Et godt eksempel er etableringen af et samarbejde mellem Freelancegruppen, Visuelt Forum, DJ Kommunikation og DJ:Fotograferne under overskriften Toolbox15, som vil blive lanceret gennem 2015. Indholdet i de konkrete tilbud skal samtidig åbne en ramme, hvor medlemmerne på tværs af specialgrupperne kan få en åbning til samarbejde og bedre forståelse for de respektive fagligheder.

Også samarbejdet med PF er i godt gang. Bedste eksempel er arbejdet omkring vores ophavsret: MasterClass arrangementerne – og så den gode dialog omkring fag og uddannelse, hvor vi som før nævnt har indledt en dialog med uddannelsesstederne.

”Tal til Øjet” bliver igen afviklet som et samarbejde mellem flere specialgrupper. Planlægningen er så småt i gang, og vi går efter at ”Tal til Øjet” afholdes sidst i januar 2016 med udgangspunkt i alle de fagligheder, der mødes omkring visuel kommunikation. 

Fra DJ får vi som enkeltmedlemmer og som specialgruppe uvurderlig hjælp fra både faglige konsulenter og det øvrige DJ apparat, som en bred vifte fra inkassohjælp til freelancerne til karriereudvikling. 
Og til det praktiske er der også hjælp, så vi kan udfylde vores rolle i DJ ved at tilbyde faglig identitet for fotografer. 

Samarbejde uden for DJ
DJ:Fotograferne er medlem af Dansk Kunstnerråd (Pia Funder og Peter Thornvig), deltager i samarbejdet PYRAMID ved Nordiske Fotografer (Anders Jægenø,  Thomas Carlslund og Peter Thornvig), er repræsenteret i bestyrelsen i Danmarks Fotomuseum (Jette Kraus Hedemand) og i Copydan Billedkunst, hvor Peter Thornvig også er formand.

Det er fortsat en overvejelse om den energi, der bliver brugt på samarbejde, er indsatsen værd. Det nordiske samarbejde har lidt af en del personudskiftninger i de øvrige nordiske fotograforganisationer. 

Vores repræsentanter Anders Jægenø og Thomas Carlslund har haft fokus på at sikre resultater i samarbejdet, og det tegner til, at der i august 2015 vil blive afholdt et arrangement i dette regi ved Landskronas Foto Festival.

Det er en modningsproces, men lykkes det ikke inden for en kort horisont, er vi der, hvor vi skal overveje det fortsatte samarbejdet.

OPHAVSRETSFONDEN
Det såkaldte ”transparent direktiv” fra EU er ved at blive indpasset i den dansk ophavsretslov. Ingen ved nøjagtigt, hvordan det lander. Vi må forvente at skulle bruge rigtig mange kalorier på at administrere det i forsøget på at udbetale mere individuelt. Det bliver en stor udfordring at få etableret systemer, der på et solidt og retfærdigt grundlag kan håndtere denne opgave, når vores viden om, hvis billeder der specifikt bliver brugt ikke er tilgængelig.

Den nye ansøgningsprocedure til fonden har gjort processen mere strømlinet for ansøgningsudvalget. Det består af Pia Funder, Jette Hedemann og Tonny Foghmar, der har haft travlt med at behandle og indstille nedenstående poster til godkendelse i bestyrelsen.

Ophavsretsfonden har i perioden bevilliget til følgende:

Faglig opdatering
Div. efteruddannelse, 24 modtagere
Det personlige portræt, 
Fagfestival 2014, 12 deltagere
Fotosalon 2014,   51 deltagere
Master-Class – Prag med bogprojek 12 deltagere
PhotoShop Masterclass, 12 deltager
Paris Photo 2014, 28 deltagere
Photo 2014, 7 deltagere 
Photo Vilnius, 1 deltager
Stockholm Photography Stockholm, 3 deltagere
FotoFestival, Derby, 1 deltager
Photo Arles, Recontres d,Arles 2014, 3 deltagere
MIPIM – Frankrig, 2 deltagere
Studietur London, 1 deltager
IMI konference – Bristol,1 deltager
PhotoKina - Køln 2014, 2 deltagere
IBC- messe – Amsterdam,2 deltagere
Det personlige portræt, Kbh + Århus ca. 25 deltagere

Div. projekter
2 Bogprojekter
9 Udstillingsprojekter
CPH. Photofestival 2014, tilskud til 20
10 Fotoprojekter

Fotokulturelt
FotoForum på Fotografisk center og kunstbygningen / København – 60 til 70 deltager pr. gang.
Den Fotografiske Salon – Århus - 40 til 50 deltager pr. gang.
Fotogratula

Elever og studerende (max 2.500 i uddannelsesperioden)
Skole – studietur – Amsterdam, 18 deltagere.
Skolestudietur til New York, 11 deltagere
Viborg tilskud til studietur, 18 deltagere
Svendeprøve udstilling, tilskud 42 elever i Viborg og København 
DMJX - Skole afslutninger, tilskud 11 elever
De Fælles midler ( DFF,PF og DJF.), 4 bevillinger

Foreninger og institutioner der støttes
Dansk Kunstnerråd
Dansk Fotomuseum Herning
Image2use.

Andet
Fagartikler til djfotogarferne.dk 
Honorar til administrator af Ophavsretsfonden, 6000 pr år
Desuden er bidrag til Dansk Journalistforbund til fælles ophavsretsaktiviteter

Repræsentation ved DJ:Fotograferne

Peter Thornvig, formand
Tonny Foghmar, næstformand
Jette Kraus Hedemand, kasserer.

Forretningsudvalg:
Tonny Foghmar, Peter Thornvig Henrik Andersen og Pia Funder

Udvalg vedr. uddannelse:
Repræsentanter i de lokale Uddannelsesudvalg for Fotograferne på Medieskolerne, Viborg: Michael Harder
Københavns Tekniske skole: Peter Thornvig
Repræsentant i Medieskolernes bestyrelse: Tonny Foghmar.
Skuemestre: Tobias Følskov og Dennis, Michael Harder, Mia Bendixen, Maria Nielsen og Henrik Andersen.
I billedmediernes faglige udvalg repræsenteres DJ af Faglig konsulent Hans Jørgen Dybro.
Lærepladsbesigtigelser: Henrik Andersen og Pia Funder og  som suppleanter Jacob Rosenvinge og Asger Mortensen

Andre udvalg:
Hjemmesiden - djfotograferne.dk: Peter Thornvig (redaktør og webmaster) og Svend Erik Sokkelund (kulturstof)
Nordisk Pyramide (ophavsret m.m.): Anders Jægenø, Peter Thornvig og Thomas Carlslund
Copydan Billedkunst: Peter Thornvig
Danmarks Fotomuseum, Herning: Jette Kraus Hedemand
Repræsentant i Kunstnerrådet: Peter Thornvig, suppleant: Pia Funder
DJ:Fotografernes Ophavsretsfonds  ansøgningsudvalg: Pia Funder (administrator), Jette Kraus Hedemand og Tonny Foghmar.
Image2use: Peter Thornvig

DJ udvalg:
Hovedbestyrelsen: Peter Thornvig 
DJ Ophavsretsfonden: Peter Thornvig 
Beskæftigelses- og Uddannelsespolitisk Udvalg: Michael Harder
Faglig politisk Udvalg: Tonny Foghmar og Peter Thornvig
DJs ophavsretsarbejde: Peter Thornvig
DJ ferie: Peter Thornvig, næstformand
Freelanceudvalget, Peter Thornvig, formand

DJ:Fotograferne betaler følgende faste beløb:
Årligt formand, 6.000 kr. (Peter Thornvig)
Årligt kasserer, 6.000 kr. (Jette Kraus Hedemand)
Årligt for administrator af OPH 6.000 kr. (Pia Funder)
Webmaster 3.000 kr. pr. måned, (Peter Thornvig)

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk