Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Lejebetingelser

HVEM KAN LEJE 

Alle medlemmer af DJ (Dansk Journalistforbund) kan leje til de annoncerede priser i bookingsystemet.
For at kunne booke skal man være oprettet som bruger: https://djferie.bookhus.dk/Account/Register

For lejere, der ikke er medlem af DJ, gælder følgende:

 • Fondens kontor skal kontaktes inden booking på booking@djferie.dk eller
  Telefon: 33304613
  Mandag-torsdag kl. 9.00-15.00
  Fredag 9.00-14.00
 • Fondens boliger kan lejes af ikke DJ-medlemmer mod en forhøjet pris på 20 pct.
 • Ikke DJ-medlemmer kan først booke to måneder før den ønskede periode, dog ikke i sommerhøjsæsonen.

BOOKING

Der kan kun bookes via vores online bookingsystem.  
For ikke DJ-medlemmer skal DJferie dog kontaktes først på booking@djferie.dk
Ved for sen indbetaling for bookede lejemål annulleres lejeaftalen automatisk.

Der kan bookes 52 uger frem med undtagelse af ugerne i sommerhøjsæsonen (uge 26-32) og efterårsferien (uge 42), hvor der kun kan bookes på Storeferiedag.

For at give flest mulige en chance for at leje en af vore ferieboliger, må én lejer højst have tre bookinger i en periode på 365 dage frem. Dog gælder det, at man kan booke en ledig feriebolig i op to måneder før indflytning udover de tre bookinger.

Afbestilling

Lejemål kan afbestilles op til otte uger før første lejedag mod et gebyr på 650 kr.
Ved afbestilling senere hæfter man for lejeperioden, og lejen returneres ikke.

Fondskontoret vil være behjælpelig med at forsøge at genudleje den bestilte periode. 
Lykkes dette, betales kun gebyr på 650 kr.

Ved afbestilling henvises til at gøre brug af egen rejseforsikring.

Prisændringer

Der tages forbehold for beregningsfejl i forbindelse med booking.
Prisændringer af lejen kan effektueres med øjeblikkelig virkning for uger, der ikke er udlejet.
Prisændringer af forbrug som f.eks. el og rengøring, kan effektueres øjeblikkeligt.

Rengøring ved booking af 2 uger
Der skal som udgangspunkt gøres rent på alle skiftedage.

BRUG AF FERIEBOLIGERNE

For at fastholde en god kvalitet for flest mulige lejere gælder følgende for alle lejemål:

 • Der må ikke medbringes husdyr, på nær i Rønnemosen, hvor det er tilladt at medbringe en hund.
 • Der må ikke ryges i ferieboligerne.
 • Der må kun bo det antal personer, det enkelte lejemål er angivet til.
 • Det er en betingelse, at lejer bor i lejemålet, og lejemålet må derfor ikke overdrages til andre.

Ankomst

 • Hvis der ved ankomsten konstateres skader eller manglende indbo, skal  dette straks meddeles til DJferie pr. booking@djferie.dk. Evt. med billeder.
 • Evt. aflæsning af elmåler.

Aflevering

Når du forlader ferieboligen, bedes du være opmærksom på følgende punkter:

 • Bordplader skal være aftørret, skraldebøtter tømt og andet affald fjernet efter de lokale sorteringsregler.
 • Møblerne skal sættes på plads, hvor de stod, da du overtog ferieboligen.
 • Evt. opvaskemaskine skal tømmes og rengøres. Køleskabet skal tømmes og rengøres. Har ovnen været brugt, skal den rengøres.
 • Ønsker du at efterlade dåser og drikkevarer til efterfølgende gæster, skal de være i uåbnet emballage.
 • Hvis der er skader på indbo eller manglende indbo, når du overtager ferieboligen, vil vi bede dig om straks at meddele det til DJferie på booking@djferie.dk (gerne med billeder).
 • Opstår der skader på indboet, mens du selv råder over ferieboligen, skal det meddeles til os på booking@djferie.dk, hurtigst muligt. Senest ved afrejse.
 • Evt. aflæsning af elmåler. Se info her om i Lejebeviset. Ved manglende aflæsning opkræves gebyr på 500 kroner samt for et anslået forbrug.
 • Er nøglerne ikke afleveret, lagt i nøgleboks, bortkommet eller glemt, opkræves et gebyr på 500 kroner + evt. andre omkostninger.
 • Afleveres boligen i en stand, der kræver rengøring ud over den normalt afsatte tid, skal lejer betale for ekstra rengøringstid

  Overtrædelse af lejebetingelserne kan medføre krav om betaling for særlig rengøring og/eller udelukkelse fra at kunne leje.

ANSVAR

Lejer skal behandle det lejede forsvarligt, og lejer skal aflevere det lejede i samme stand som ved overdragelsen, med undtagelse af almindelig forringelse som følge af slid og ælde. 

Lejer er ansvarlig for de skader på feriehuset og/eller dets inventar, som opstår i løbet af lejeperioden, og som forvoldes af lejer selv eller andre, som af lejer har fået adgang til den lejede feriebolig. Skader på ferieboligen og dens inventar, som opstår i løbet af lejeperioden, skal straks meddeles til DJferie på mail booking@djferie.dk.

Reklamation som følge af skader opstået i lejeperioden vil, såfremt manglen er anmeldt eller kan erkendes ved sædvanlig agtpågivenhed, blive gjort gældende, inden der er forløbet 3 uger fra lejeperiodens afslutning, medmindre lejer har handlet svigagtigt.

De tilsynsførende på ferieboligerne laver efter hvert lejerskifte en lejerskiftekontrol, hvor evt. mangler og skader på feriehuset, inventar, manglende eller mangelfuld rengøring konstateres.

Reklamation og afhjælpning af mangler
Det påhviler lejer straks ved overtagelse af ferieboligen og senest 72 timer fra lejeperiodens start eller konstatering af en skade at rette henvendelse til DJferie på booking@djferie.dk eller på +45 33 30 46 13. Mandag–torsdag kl. 9.00–15.00, fredag 9.00–14.00.

Lejer er forpligtet til at bidrage til at undgå forværring af skader, mangler og fejl, og medvirke til at holde tabet så lille som muligt for udlejer.

Lejer er i tilfælde af reklamation forpligtet til at give DJferie en rimelig tidsfrist til at rette eller udbedre en evt. skade.

Afrejse fra ferieboligen før lejemålets udløb, uden forudgående aftale med DJferie, sker for lejers egen regning og risiko. Lejer risikerer således ikke at kunne ophæve lejemålet eller at have krav på erstatning eller afslag. Det skyldes, at lejeren selv har umuliggjort en afhjælpning eller udbedring af den eventuelle skade eller en evt. overflytning til en anden feriebolig.

DJferie forbeholder sig retten til i forbindelse med en relevant reklamation om muligt - og efter DJferies beslutning - at afhjælpe denne ved at overflytte lejer til en anden feriebolig af tilsvarende pris og kvalitet. 

Såfremt den fremsatte reklamation efter lejers mening ikke er blevet tilfredsstillende løst under lejeperioden, skal den for efterfølgende behandling fremsættes skriftligt til DJferie.

Et eventuelt erstatningsansvar omfatter kun direkte økonomisk skade. For indirekte skade (følgeskade) eller skade af ikke økonomisk art (ideel skade) kan DJferie ikke drages til ansvar. 

Såfremt et lejemål ikke er tilgængeligt af grunde, der kan henføre til DJferies ansvar, kompenseres med et beløb pr. dag, der kan dække ophold i en tilsvarende feriebolig, i den periode ferieboligen ikke er tilgængelig, dog begrænset til den aktuelle leje pr. dag + 50%.

PERSONDATA

Data, der er afgivet ved oprettelse som bruger, og afgives i forbindelse med leje, anvendes kun som interne forretningsmæssige registreringer, der er nødvendige for regnskab, drift og udvikling af DJferies tilbud. Informationsmails fra DJferie kan afmeldes.

DJferie følger implementeringen af persondataloven, der trådte i kraft 25. maj 2018 og foretager de  justeringer, der måtte vise sig nødvendige.

ÅRSREJSEFORSIKRING

Afbestilling, skader forvoldt af lejer på indbo m.m. kan som udgangspunkt være omfattet af lejers årsrejseforsikring.

Gennem DJs medlemsbutik kan man tegne årsrejseforsikring med rabat hos TRYG, der bl.a. kan dække forhold, der ikke er omfattet at lejebetingelserne. Til Medlemsbutikken
 

CORONA

Som pandemien har udviklet sig, et er det nu op til de enkelte lejere at udvise ansvarlighed i forhold til regler og retningslinjer for at forhindre spredning af Corona. Rengøringen vil fortsat have særlig opmærksomhed på kontaktflader.

TILSKUD FRA KREDS 1 ER STOPPET

DJ's Kreds 1 har meddelt DJferie, at ordningen med tilskud til leje af ferieboliger ophører pr. 4. september 2023 og kan således ikke længere benyttes.

Medlemmer, som har booket før denne dato, vil fortsat få tilskuddet.

Ophøret af ordningen sker af hensyn til økonomien i Kreds 1.

Kontakt til fonden
djferie@djferie.dk
DJferie / Journalisternes Feriefond |  Gammel Strand 46  |  1202 København K

Alle forhold omkring ferieboligerne
booking@djferie.dk
Tlf: +45 33 30 46 13  | Mandag - torsdag 9.00 til 15.00, fredag 9.00 til 14.00.

 

Version 10.02.2016.
rev. 4. 18.05.2019
rev. 5. 15.10.2019
rev. 6  16.09.2021
rev. 7  30.12.2021