Gå til hovedindhold
Bliv medlem

For dig, der laver lydoptagelser

Når du laver lydoptagelser, skal du være opmærksom på, hvor du befinder dig, og hvis samtaler du optager. Det gælder også, når du optager lyd sammen med billeder i en video.

Ikke frit tilgængelige steder

er områder, som har karakter af et lukke omgivet af en mur, plankeværk, hæk eller lignende. Et ikke frit tilgængeligt sted behøver ikke at være aflåst. Krav om betaling gør ikke nødvendigvis, at stedet anses som ikke frit tilgængeligt. 

Er et område ikke lukket, men stadig ikke udlagt til offentlig brug, fx en åben mark, må du gerne gå derind, men skal forlade området, hvis du bliver bedt om det. 

[skema fra pjece s. 5] 

Stedet

Du må ikke uberettiget skaffe dig adgang til ikke frit tilgængelige steder. Opbryder du en lås, eller snyder du dig til adgang, vil det typisk anses som uberettiget. Det samme gælder, hvis du går ind i en anden have eller hus uden et ærinde.

Du må som udgangspunkt gerne opholde dig på en privat frit tilgængelig grund, hvis du overholder retningslinjerne herfor, herunder mark- og vejfredsloven. Beder ejeren dig om at forlade området, er dit ophold derimod ikke længere lovligt.

Du bør huske, at du altid kan blive erstatningsansvarlig, hvis du ødelægger en andens ejendom, fx dør, genstande eller afgrøder, uanset om dit ophold på stedet er berettiget. 

Lydoptagelse

Du må gerne optage samtaler mellem dig selv og andre. DJ anbefaler dog, at du oplyser, at samtalen bliver optaget, hvis det ikke er tydeligt. Det vil det dog være ved eksempelvis et telefoninterview, hvor den interviewede er bekendt med, at samtalen er med en journalist.

Du må ikke aflytte eller optage udtalelser fremsat i enrum eller i samtaler mellem andre, medmindre du selv deltager i samtalen eller berettiget har adgang til det pågældende møde. Det gælder også samtaler, som finder sted på frit tilgængelige steder. Du må dog gerne optage samtaler på vegne af en anden, som deltager i samtalen eller i mødet.

Mediearbejder

En mediearbejder er en person, som skaber eller bidrager til skabelsen af redaktionelle værker. Det kan være fotografer og alle typer af journalistiske funktioner, som indhenter, anvender eller formidler oplysninger eller materiale fra eller om kilder. Mediearbejdere tilknyttet medier omfattet af medieansvarsloven vil typisk ikke have vanskeligt ved at dokumentere deres status som mediearbejdere med de privilegier og det ansvar, som følger heraf.  

Du bør som udgangspunkt ikke optage samtaler mellem dig selv og din arbejdsgiver, da dette kan få ansættelsesretlige konsekvenser. 

Du bør være opmærksom på, at selv om lydoptagelsen er foretaget lovligt, kan selve publiceringen være ulovlig. Det kan være, hvis optagelsen indeholder oplysninger, som er private eller æreskrænkende

I samfundets interesse

Mediearbejdere har som udgangspunkt ikke en udvidet adgang til at opholde sig på steder, som andre er forbudt at opholde sig på.

Du har dog som mediearbejder i helt særlige tilfælde en udvidet ret til at skaffe dig adgang til eller til at optage samtaler. Det vil være, hvis hensynet til nyhedsformidlingen og den offentlige interesse vejer højere end hensynet til beskyttelsen af privatlivets fred.

Der gælder særlige regler for mediearbejdere i forbindelse med politiets og redningsfolks arbejde med blandt andet muligheden for – med brug af pressekortet – at komme bag om eventuelle afspærringer.

CASE: Dækning af demonstration fra politikers private have

En mediearbejder var fulgt med en demonstration ind i en ministers have gennem en ulåst havelåge. Dette var et ikke frit tilgængeligt sted. Højesteret afvejede hensynet til privatlivets fred overfor hensynet til nyhedsformidlingen. Højesteret bemærkede, at det ”er vigtigt, at medierne får lejlighed til over for befolkningen at skildre begivenheder, der angår emner af offentlig interesse, og som skønnes at have en sådan nyheds- og informationsværdi, at de bør omtales. Hensynet til nyhedsformidlingen er vægtigt, når der - som i den foreliggende sag - er tale om en demonstration vedrørende et aktuelt politisk emne….Har emnet offentlig interesse, må der også ved sådanne aktioner ske en afvejning af hensynet til nyhedsformidlingen over for de interesser, som er krænket ved aktionen. "

I den foreliggende sag var tiltaltes krænkelse af privatlivets fred forholdsvis beskeden, også fordi hendes tilstedeværelse i haven ikke i sig selv i væsentlig grad kan have forøget den krænkelse, som demonstranternes indtrængen i haven indebar. Højesteret udtalte desuden, at det var uden særlig betydning, at demonstration var planlagt netop for at få påkalde sig mediernes fokus. 

Skjulte optagelser

Der gælder ikke egentlige særregler for skjulte optagelser. Hvis du må lovligt må optage lyd eller billede, må du også gøre det skjult. Du bør dog være opmærksom på, at optagelsernes tydelighed for de implicerede ofte kan have stor betydning i vurderingen af, om en persons privatliv er krænket.

DJ anbefaler derfor, at du altid er tydelig med, at du foretager billede- eller lydoptagelser. Hvis du er mediearbejder, kan det dog i helt særlige tilfælde være nødvendigt at foretage optagelserne skjult. I den forbindelse bør du være opmærksom på, at den efterfølgende offentliggørelse af de skjulte optagelser er underlagt særlige regler. Har du identificeret dig som journalist i forbindelse med et interview, må de fleste kilder dog forvente, at du optager samtalen.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk