Gå til hovedindhold
Bliv medlem

For dig, der laver billeder

Hvem, hvad og hvor er afgørende for, om du må bruge de billeder, du tager som fotograf.

Ikke frit tilgængelige steder er områder, som har karakter af et lukke omgivet af en mur, plankeværk, hæk eller lignende. Et ikke frit tilgængeligt sted behøver ikke at være aflåst. Krav om betaling gør ikke nødvendigvis, at stedet anses som ikke frit tilgængeligt. 

Er et område ikke lukket, men stadig ikke udlagt til offentlig brug, fx en åben mark, må du gerne gå derind, men skal forlade området, hvis du bliver bedt om det. 

 

Stedet 

Du må ikke uberettiget skaffe dig adgang til ikke frit tilgængelige steder. Opbryder du en lås eller snyder du dig til adgang, vil det typisk anses som uberettiget. Det samme gælder, hvis du går ind i en anden have eller hus uden et ærinde.

Du må som udgangspunkt gerne opholde dig på en privat frit tilgængelig grund, hvis du overholder retningslinjerne herfor, herunder mark- og vejfredsloven. Beder ejeren dig om at forlade området, er dit ophold derimod ikke længere lovligt.

Du bør huske, at du altid kan blive erstatningsansvarlig, hvis du ødelægger en andens ejendom, fx dør, genstande eller afgrøder, uanset om dit ophold på stedet er berettiget. 

Befinder du dig på et ikke frit tilgængeligt sted, må du gerne fotografere, medmindre du fotograferer personer.

Fotografering af personer 

Du må som udgangspunkt heller ikke fotografere personer, som befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted. Det gælder også, selv om du lovligt har adgang til det frit tilgængelige sted. Hvis personerne ikke er det egentlige motiv, fx et arkitektfoto af en bygning, hvor personer sidder på deres altaner, kan fotograferingen være berettiget. Du må nemlig gerne fotografere bygninger og genstande, selv om det er på et ikke frit tilgængeligt sted. 

Personerne, som opholder sig på et frit tilgængeligt sted, må du til gengæld gerne fotografere. Du bør dog være opmærksom på, at der kan gælde særregler, fx om fotografering af personer på vej til retsmøder. Der er også grænser for, hvor langt du kan gå i jagten på en kilde, navnlig til brug for gossip-historier, selv om det foregår på frit tilgængelige steder.  

Du bør være opmærksom på, at selv om billedet eller videoen er lovligt optaget, kan selve publiceringen være ulovlig. Det kan være, hvis oplysningen er privat eller æreskrænkende

Case: Kendt sangerinde topløs i Rapport

En kendt dansk sangerinde var fotograferet badende topløs ved en øde strand. Billederne blev efterfølgende bragt i magasinet Rapport. Landsretten udtalte, at ”en gengivelse af en sådan situation [topløs badning] derfor ikke i sig selv indebærer nogen fredskrænkelse”. Til gengæld mente Landsretten, at Rapport ”bevidst har udnyttet de omhandlede billeder på en måde, der var egnet til at bibringe offentligheden det indtryk, at sagsøgeren havde accepteret at fremtræde i en sensationel, afklædt tilstand”. Rapport havde derfor krænket sangerinden ved at anvende ellers lovlige billeder i en krænkende sammenhæng. Straffeloven er siden blevet ændret, så anvendelsen af et tilsvarende billede i dag kan være strafbar.

Mediearbejder:

En mediearbejder er en person, som skaber eller bidrager til skabelsen af redaktionelle værker. Det kan være fotografer og alle typer af journalistiske funktioner, som indhenter, anvender eller formidler oplysninger eller materiale fra eller om kilder. Mediearbejdere tilknyttet medier omfattet af medieansvarsloven vil typisk ikke have vanskeligt ved at dokumentere deres status som mediearbejdere med de privilegier og det ansvar, som følger heraf.  

Særligt for mediearbejdere

Det er vigtigt at huske på, at en person, der befinder sig på et frit tilgængeligt sted, må være forberedt på at kunne blive fotograferet, og at billedet som udgangspunkt kan blive brugt af medierne, uden hensyntagen til, om der er en offentlig interesse i billedet. DJ anbefaler, at du viser respekt for andres privatliv og følsomme situationer, fx ved at undlade at optage billeder, som åbenlyst ikke senere ville kunne offentliggøres. Det følger også af de presseetiske regler.

Mediearbejdere har som udgangspunkt ikke en udvidet adgang til at opholde sig på steder, som det er forbudt for andre at opholde sig på. Du har dog som mediearbejder i helt særlige tilfælde en udvidet ret til at skaffe dig adgang til eller fotografere personer med ophold på disse steder. Det vil være, hvis hensynet til nyhedsformidlingen og den offentlige interesse vejer højere end hensynet til beskyttelsen af privatlivets fred. 

Der gælder særlige regler for mediearbejdere i forbindelse med politiets og redningsfolks arbejde med blandt andet muligheden for – med brug af pressekortet – at komme bag om eventuelle afspærringer.

CASE: Dækning af demonstration fra politikers private have

En mediearbejder var fulgt med en demonstration ind i en ministers have gennem en ulåst havelåge. Dette var et ikke frit tilgængeligt sted. Højesteret afvejede hensynet til privatlivets fred overfor hensynet til nyhedsformidlingen. Højesteret bemærkede, at det ”er vigtigt, at medierne får lejlighed til over for befolkningen at skildre begivenheder, der angår emner af offentlig interesse, og som skønnes at have en sådan nyheds- og informationsværdi, at de bør omtales. Hensynet til nyhedsformidlingen er vægtigt, når der - som i den foreliggende sag - er tale om en demonstration vedrørende et aktuelt politisk emne….Har emnet offentlig interesse, må der også ved sådanne aktioner ske en afvejning af hensynet til nyhedsformidlingen over for de interesser, som er krænket ved aktionen. "

I den foreliggende sag var tiltaltes krænkelse af privatlivets fred forholdsvis beskeden, også fordi hendes tilstedeværelse i haven ikke i sig selv i væsentlig grad kan have forøget den krænkelse, som demonstranternes indtrængen i haven indebar. Højesteret udtalte desuden, at det var uden særlig betydning, at demonstration var planlagt netop for at få påkalde sig mediernes fokus. 

Samtykke

Får du et gyldigt samtykke til at gå ind på et ikke frit tilgængeligt sted eller til at fotografere personerne, som opholder sig der, er det naturligvis lovligt. Du kan læse mere, om hvordan et samtykke kan gives på DJ’s side om det medieretlige samtykke. Det er vigtigt at huske på, at et samtykke til at komme inden for ikke nødvendigvis dækker samtykke til at fotografere.

Skjulte optagelser

Der gælder ikke egentlige særregler for skjulte optagelser. Hvis du lovligt må optage lyd eller billede, må du også gøre det skjult. Du bør dog være opmærksom på, at optagelsernes tydelighed for de implicerede ofte kan have stor betydning i vurderingen af, om en persons privatliv er krænket.

DJ anbefaler derfor, at du altid er tydelig med, at du foretager billede- eller lydoptagelser. Hvis du er mediearbejder, kan det dog i helt særlige tilfælde være nødvendigt at foretage optagelserne skjult. Det følger også af de presseetiske regler. I den forbindelse bør du være opmærksom på, at den efterfølgende offentliggørelse af de skjulte optagelser er underlagt særlige regler. 

Case: Skjult kamera fra hundehandel

En fotograf og en journalist optog en ulovlig hundehandel med skjult kamera. Optagelserne blev foretaget i hundehandlerens køkken. Højesterets flertal udtalte, at ”Fotografering med skjult kamera er som udgangspunkt forbundet med væsentlige betænkeligheder, og en sådan fremgangsmåde kan kun være berettiget efter en nøje afvejning i hvert enkelt tilfælde af den samfundsmæssige interesse i forhold til den enkeltes krav på beskyttelse”.  

Højesteret frifandt de to mediearbejdere, da de ikke fandt ”grundlag for at tilsidesætte den journalistiske vurdering af, at den ulovlige handel ikke ville kunne godtgøres uden skjult fotografering, hvorved bemærkes, at tidligere anmeldelser ikke havde fået politiet til at reagere”, og at fotograferingen ”fandt sted efter forudgående undersøgelser og overvejelser om alternative dokumentationsmåder”. 

Frit eller ikke frit tilgængeligt

Frit tilgængeligt

 • Offentlige gader, pladser, skove og parker
 • Private veje, stier i private skove og strandarealer
 • Biler på åben gade og jernbanevogne i drift
 • Private virksomheder - salgslokaler i åbningstiden, parkeringsplads ved fx. supermarked
 • Offentlige kontorer - servicelokaler i åbningstiden, fx. på et posthus eller på et rådhus

Ikke frit tilgængeligt

 • Huse, lejligheder
 • Biler - på privat område
 • Private virksomheder - aflåste lokaler samt salgslokaler uden for åbningstiden
 • Offentlige kontorer - borgmesterkontorer og lign. hvor der fx. skal være en aftale om pressens adgang, samt servicelokaler uden for åbningstiden
 • Hospitaler, fængsler, skoler og andre institutioner (dog kan visse dele af institutionen vær frit tilgængelig)
 • Fly
Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk