Gå til hovedindhold
Bliv medlem
Copyfighter banner

Copyfighter

Baggrund

Hvad er Copyfigter?

Copyfighter er et værktøj, der finder og sammenligner dine originaltekster med kopier på nettet og vejleder dig i, hvordan du forfølger evt. krænkelser af din ophavsret.

Du kan som journalist, blogger eller kommunikatør nu finde ud af, om dine tekster er blevet kopieret.

DJ har indgået en aftale med danske Copyfighter, der har specialiseret sig i at finde ulovlige kopier af tekster på nettet.

Aftalen betyder, at du som DJ-medlem kan tilmelde dig Copyfighter og få op til 400 af dine artikler eller tekster gratis kopitjekket.

SÅDAN GØR DU
Du bruger dit DJ-login for at vise, at du er DJ-medlem, hvorefter du automatisk bliver sendt til Copyfighter, hvor du opretter dig med din mailadresse, byline og ét onlinemedie eller uploader dine tekster. Herefter vil Copyfighter vise dig, om dine 400 tekster har været udsat for ulovlig kopiering.

 

 

Andreas Weiland

 

Trin-for-trin guide til Copyfighter

1. Du anvender Copyfighter til at finde en ulovlig kopi

Copyfighter kan finde sider på nettet, hvor tekster svarende til din også er brugt.

Copyfigter sammenholder de to tekster og beregner, hvor stor en andel af din tekst som er brugt på den anden side.

Det er meget vigtig, at du er opmærksom på, at ikke alle tekstsammenfald er ulovlige kopier.

Copyfighter sikrer automatisk dokumentation for krænkelsen, så det skal du ikke bekymre dig om.

2. Du kontakter din tillidsrepræsentant eller DJ - og evt. din kunde

Inden du kontakter den person, den virksomhed eller det medie, som har begået krænkelsen, skal du sikre dig, at modparten rent faktisk ikke har lov til at bruge din artikel.

Ansat

Har du lavet værket som led i et ansættelsesforhold, er rettighederne til værket ofte i et vist omfang overdraget til arbejdsgiveren (læs mere om ansattes overdragelse af ophavsrettigheder).

Er du eller har du været ansat på en avis, dagblad eller magasin, har du typisk været omfattet af en videreudnyttelsesaftale. De fleste videreudnyttelsesaftaler indebærer, at din arbejdsgiver kan overdrage udnyttelsesrettighederne til andre medier, som dermed lovligt kan offentliggøre dine artikler. Det har du fået betaling for på en eller anden måde under dit ansættelsesforhold. Videreudnyttelsesretten fortsætter typisk også efter, at du er fratrådt. Det er derfor vigtigt, at du, inden du påtaler en ophavsretskrænkelse, undersøger, om din arbejdsgiver rent faktisk har givet den pågældende tilladelse til at bruge din tekst.

Under alle omstændigheder kan det være en god idé at inddrage din (evt. tidligere) arbejdsgiver med henblik på at aftale, hvordan krænkelsen skal forfølges. Måske har din arbejdsgiver ved en fejl givet tilladelse og vil måske gerne ordne det med dig uden at involvere den, som i god tro har offentliggjort din tekst. Er du omfattet af en videreudnyttelsesaftale, er det ofte et krav, at I skal drøfte fremgangsmåden for påtalen. 

DJ anbefaler derfor, at du tager din TR (fra dengang din tekst blev lavet) eller DJ med på råd.

Freelance

Har du lavet værket som freelancer (se mere om freelanceres overdragelse af ophavsrettigheder), kan du som udgangspunkt selv forfølge krænkelsen. Det gælder dog ikke, hvis du har overdraget videreudnyttelsesrettighederne til din kunde — enten gennem din egen aftale eller i kraft af en freelanceoverenskomst.

Du bør dog være opmærksom på, om der er i aftalen med din kunde eller eventuelt i nogle standardbetingelser kan være fastsat retningslinjer for forfølgelse af krænkelser. Herudover har DJ indgået en række kollektive aftaler med visse større medievirksomheder omfattende freelancere. I disse aftaler kan spørgsmålet også være reguleret, og i så fald vil du skulle følge retningslinjerne i disse.

Uanset, om du har pligt til at inddrage din kunde, kan det i visse tilfælde være hensigtsmæssigt at orientere kunden om, at du påtænker at påtale brugen af et værk, som kunden har købt rettighederne til i et vist omfang at udnytte. Måske har din kunde ved en fejl givet tilladelse og vil måske gerne ordne det med dig uden at involvere den, som i god tro har offentliggjort din tekst.

Hvis det er din egen kunde, som har begået krænkelsen, anbefaler vi, at du læser DJ's anbefalinger hertil.

3. Du kontakter den person, den virksomhed eller det medie, som har begået krænkelsen

I mange tilfælde beror krænkelsen på en misforståelse eller manglende kendskab til ophavsretten. Mange af DJ's medlemmer er derfor tilfredse med, at den person, den virksomhed eller det medie, som har begået krænkelsen, erkender krænkelsen, fjerner materialet og giver en undskyldning.

Andre medlemmer søger at opnå en økonomisk kompensation. Dette vil navnlig være relevant, hvor modparten er bekendt med den ophavsretlige beskyttelse af materialet og måske også har tjent penge ved at begå krænkelsen. 

Copyfighter kan automatisk generere et udkast til et brev, som du kan bruge som udgangspunkt for din henvendelse til modparten.

Er det en eksisterende kunde, som har begået krænkelsen, anbefaler DJ, at du henvender dig telefonisk til kunden.

Kravet består af et vederlag for udnyttelsen og en godtgørelse for krænkelsen. I særlige tilfælde kan du også rejse krav om erstatning, hvis krænkelsen har medført et egentligt, dokumentérbart tab for dig.

4. Du går i dialog med modparten

I mange tilfælde medfører din henvendelse, at modparten erkender krænkelsen, giver dig en undskyldning og fjerner materialet, hvis det er relevant. Har du krævet kompensation, opnår du måske også, at modparten, som har begået krænkelsen, betaler det beløb, som du har krævet.

I andre tilfælde kommer modparten med et kompromisforslag. I så fald skal du beslutte – eventuelt i samråd med DJ – om du vil acceptere kompromiset.

Hører du ikke fra modparten, kan du forsøge at rykke pr. mail. DJ anbefaler, at du som udgangspunkt forsøger at få en dialog pr. telefon. På den måde kan I måske få forståelse for hinanden — og sagen kan måske blive løst lettere.

5. Du giver sagen videre til DJ

Får du ikke en betaling, du kan acceptere, kan du give sagen videre til DJ. Det samme gælder, hvis modparten ikke vil fjerne den krænkende tekst eller slet ikke besvarer din henvendelse. Du kan sende din sag direkte til DJ gennem Copyfighter. Når du har gjort det, skal du sende sagens øvrige oplysninger til DJ.

Herefter vil DJ's jurister overtage sagen. De bedømmer sagen, og i de fleste tilfælde sender DJ et nyt brev til modparten, som har foretaget krænkelsen. I brevet rejser DJ – på dine vegne – et nyt krav om betaling.

Vær opmærksom på, at hvert medlem som udgangspunkt højst kan have fem igangværende sager hos DJ, som involverer et økonomisk krav overfor modparten.

Betaler den person eller det medie, som har begået krænkelsen, ikke, kan DJ indbringe sagen for domstolene.

6. DJ indbringer sagen for domstolene

Betaler modparten ikke, kan DJ's advokater indbringe sagen for domstolene.

Det er dog ikke alle sager, som DJ indbringer for domstolene. DJ foretager en konkret vurdering af, om sagen er egnet til at blive ført ved domstolene. DJ vil blandt andet overveje følgende spørgsmål:

  • Vil det skade øvrige medlemmer i DJ, hvis sagen tabes?
  • Er der ikke tilstrækkelig dokumentation for en indgået aftale eller en påstået krænkelse?
  • Er modparten en privatperson, der er insolvent og må formodes ikke at kunne betale?
  • Vil det skade DJ's troværdighed i ophavsretssager at føre sagen?
  • Vil det skade DJ’s troværdighed i relation til presse- og ytringsfriheden at føre sagen?
  • Indebærer sagens omstændigheder, at den skal føres ved en domstol i udlandet?

Vinder DJ sagen for dig, skal din modpart betale dig pengene. Betaler modparten ikke, kan DJ tage sagen i fogedretten for dig.

7. DJ tager sagen i fogedretten

DJ’s jurister kan repræsentere dig i fogedretten. På dette møde kan DJ’s jurister opnå betaling, få etableret en afdragsordning eller foretage et udlæg.

Værd at vide om Copyfighter

Hvordan virker Copyfighter?

Copyfighter er et værktøj til dig til at finde ophavsretskrænkelser af dine tekster. Copyfighter hjælper dig også med at sammenligne potentielle kopier og udarbejde et brev til den, som har begået ophavsretskrænkelsen.

Du overdrager således ikke rettigheder til Copyfighter, og Copyfighter påtaler heller ikke krænkelserne for dig eller på dine vegne.

Det er således dig selv, som styrer processen og sender brevet fra din egen mailadresse.

Hvis du sender en krænkelse til blokering, er det dog Copyfighter, som automatisk sender forslaget om blokering til DJ. Forbundet tager herefter stilling til, om der er samlet nok krænkelsessager mod en bestemt hjemmeside til at kunne arbejde for, at siden bliver blokeret. Hvis DJ ønsker, at dit navn eller din tekst indgår i en sag, kontakter vi dig.

Hvad bør jeg være opmærksom på, når jeg ser på en potentiel kopi?

Du bør først og fremmest være opmærksom på, om sammenfaldet mellem din tekst og teksten på den anden side kan skyldes andet, end at du er blevet ulovligt kopieret.

Det kan være, at der er gengivet udtalelser, eller at det gengivede er en faktaboks, som ofte ikke har den helt samme beskyttelse som anden tekst. En mulighed er også, at teksten lovligt citerer fra din tekst. Du kan læse mere om citat på DJ's side om brug af andres værker. Husk, at der typisk er en videregående adgang til at citere, når det sker i redaktionel sammenhæng.

Det kan også være, at I begge har baseret jeres tekst på den samme pressemeddelelse eller et ens nyhedstelegram. Mange gange er en tekst baseret på en pressemeddelelse karakteriseret ved, at det primært er udtalelser og faktabokse, som går igen i begge tekster.

Det er også muligt, at din tekst er en kopi af den anden tekst.

Det er derfor vigtigt, at du er meget omhyggelig, når du ser på den potentielle kopi og sammenholder den med din egen tekst.

Hvor mange procent skal være identisk, før det er en krænkelse?

Du skal først igennem ovenstående og sikre dig, at det kopierede er en ulovlig kopi og fx ikke er citat eller tekst baseret på den samme pressemeddelelse eller nyhedstelegram som din tekst.

Har du først konstateret, at det teksten er ulovligt kopieret, skal der ikke så meget til, før det er en ophavsretskrænkelse. Er over 20 % af din tekst brugt i kopien, vil det typisk udgøre en krænkelse. Men vær meget opmærksom på, hvad der er kopieret. Copyfighters procentangivelse tæller alle sammenfald med, fx også udtalelser, citater og faktabokse.

Det afhænger selvfølgelig også af længden på din tekst, og hvad der er kopieret. Har du skrevet en meget kort tekst, hvor kun enkelte, spredte og simple sætninger er kopieret, er det ikke nødvendigvis en ulovlig kopi.

Jeg har fundet en ulovlig kopi. Hvad gør jeg?

Du skal først og fremmest sikre dig, at kopien med sikkerhed er ulovlig. Det vil sige, at du skal sikre dig, at den, som har offentliggjort din tekst, ikke har fået lov. Hvis der er givet lov, kan du tillade den enkelte kopi eller alle kopier på domænet.

Ansat

Har du lavet værket som led i et ansættelsesforhold, er rettighederne til værket ofte i et vist omfang overdraget til arbejdsgiveren (læs mere om ansattes overdragelse af ophavsrettigheder).

Er du eller har du været ansat på en avis, dagblad eller magasin, har du typisk været omfattet af en videreudnyttelsesaftale. De fleste videreudnyttelsesaftaler indebærer, at din arbejdsgiver kan overdrage udnyttelsesrettighederne til andre medier, som dermed lovligt kan offentliggøre dine artikler. Det har du fået betaling for på en eller anden måde under dit ansættelsesforhold. Videreudnyttelsesretten fortsætter typisk også efter, at du er fratrådt. Det er derfor vigtigt, at du, inden du påtaler en ophavsretskrænkelse, undersøger, om din arbejdsgiver rent faktisk har givet den pågældende tilladelse til at bruge din tekst.

Under alle omstændigheder kan det være en god idé at inddrage din (evt. tidligere) arbejdsgiver med henblik på at aftale, hvordan krænkelsen skal forfølges. Måske har din arbejdsgiver ved en fejl givet tilladelse og vil måske gerne ordne det med dig uden at involvere den, som i god tro har offentliggjort din tekst. Er du omfattet af en videreudnyttelsesaftale, er det ofte et krav, at I skal drøfte fremgangsmåden for påtalen. 

DJ anbefaler derfor, at du tager din TR (fra dengang din tekst blev lavet) eller DJ med på råd.

Freelance

Har du lavet værket som freelancer (se mere om freelanceres overdragelse af ophavsrettigheder), kan du som udgangspunkt selv forfølge krænkelsen. Det gælder dog ikke, hvis du har overdraget videreudnyttelsesrettighederne til din kunde — enten gennem din egen aftale eller i kraft af en freelanceoverenskomst.

Du bør dog være opmærksom på, om der er i aftalen med din kunde eller eventuelt i nogle standardbetingelser kan være fastsat retningslinjer for forfølgelse af krænkelser. Herudover har DJ indgået en række kollektive aftaler med visse større medievirksomheder omfattende freelancere. I disse aftaler kan spørgsmålet også være reguleret, og i så fald vil du skulle følge retningslinjerne i disse.

Uanset om du har pligt til at inddrage din kunde, kan det i visse tilfælde være hensigtsmæssigt at orientere kunden om, at du påtænker at påtale brugen af et værk, som kunden har købt rettighederne til i et vist omfang at udnytte. Måske har din kunde ved en fejl givet tilladelse og vil måske gerne ordne det med dig uden at involvere den, som i god tro har offentliggjort din tekst.

Kan jeg kræve det samme, hvis jeg påtaler en krænkelse over for en privatperson eller en forening?

DJ anbefaler generelt , at du ikke rejser et økonomisk krav, når krænkelsen er begået af privatpersoner, frivillige foreninger eller mindre foretagender til formål, der ikke er kommercielle. Det gælder navnlig, hvor modparten fjerner din tekst, så snart du gør dem opmærksom på det.

Den, som har begået krænkelsen, kender måske ikke til ophavsret. Disse personer eller foretagender kan opfatte et højt krav som helt urimeligt, hvis de ikke har haft til hensigt at stjæle værdien af dit værk. Det kan skabe et generelt had til ophavsretten og skade DJ-medlemmernes og forbundets årelange indsats for at bevare og styrke ophavsretten.

Det er også DJ’s erfaring, at disse personer eller foretagender ikke gentager en krænkelse efter at være blevet gjort opmærksomme på reglerne. Mindre kompensationsbeløb og/eller erklæringer, hvor personen eller foretagendet erkender sin skyld, har derfor ofte den nødvendige præventive virkning. Desuden kan det også være vanskeligt at inddrive et større beløb fra sådanne personer eller foretagender.

Ophavsretskrænkelsen er begået af min egen (tidligere) kunde. Hvad skal jeg være opmærksom på?

DJ anbefaler, at du ikke rejser et krav med standardskrivelsen fra Copyfighter eller DJ overfor en nuværende kunde. Du bør i stedet kontakte kunden telefonisk og fortælle, at — og evt. hvorfor — kundens brug ikke har hjemmel i jeres aftale. Du og din kunde kan måske finde en løsning, som indebærer en supplerende betaling for kundens brug — eller at kunden lægger en ny ordre hos dig.

Det kan i mange tilfælde ikke betale sig at gennemtvinge et økonomisk krav. Du kan let risikere at miste din kunde og dine indtægter knyttet hertil.

Dette gælder i et vist omfang også over for tidligere kunder, særligt hvis kundens brug uden tilladelse beror på en misforståelse eller ukendskab til ophavsretsloven. Din venlige påtale af den tidligere kundes ophavsretskrænkelser kan måske skaffe dig en ny bestilling.

Hvordan fastsætter jeg vederlaget?

Du kan ifølge ophavsretsloven kræve et rimeligt vederlag, hvis du har været udsat for en ophavsretskrænkelse.

Et rimeligt vederlag vil være det, som du ville have haft krav på, hvis du var blevet spurgt om lov til brugen. Har du allerede solgt din tekst én gang, kan du tage udgangspunkt i det. Har du faste honorarer for lignende tekster, kan de også bruges som retningsgivende. DJ anbefaler, at du allerede med det samme finder dokumentationen, fx tidligere fakturaer, hvis du har det.

Har du ikke et salg at tage udgangspunkt i, fx fordi du er fastansat, kan du søge inspiration i de vejledende vilkår for freelancearbejde og vilkårenes timepriser.

For almindelige ikke research-tunge tekster vil man typisk kunne skrive 1.000 anslag i timen. Det kan du bruge som retningsgivende, hvis du ikke kan huske, hvor lang tid du brugte på at skrive din tekst.

Du er også velkommen til at kontakte DJ på mail, hvis du er i tvivl.

Du bør være opmærksom på, at DJ foretager en grundig vurdering af sagen, hvis forbundet overtager sagen for dig. Det kan betyde, at vederlaget kan blive reguleret både i nedadgående og opadgående retning.

Hvordan fastsætter jeg godtgørelsen?

Godtgørelsen er en kompensation for, at modparten ikke spurgte om lov, inden de brugte din tekst. Den kan du som udgangspunkt fastsætte til det samme som vederlaget.

Herudover kan du i visse tilfælde kræve en højere godtgørelse. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis din tekst er redaktionel og er blevet brugt kommercielt eller i en politisk kontekst. Har du skrevet artiklen til et redaktionelt medie, kan kommercielt brug uden din tilladelse efter omstændighederne berettige til en højere godtgørelse end ellers. Copyfighter beregner i disse tilfælde automatisk en højere godtgørelse, som du kan tage udgangspunkt i. 

Du bør være opmærksom på, at DJ foretager en grundig vurdering af sagen, hvis forbundet overtager sagen for dig. Det kan betyde, at godtgørelsen kan blive reguleret både i nedadgående og opadgående retning.

Hvis vederlaget er højt, kan du ikke altid forvente, at godtgørelsen udmåles til det samme beløb.

Hvis din tekst er beskåret eller bearbejdet på en måde, som forvrænger tekstens indhold kan det også være en krænkelse, som kan berettige dig til at kræve en højere godtgørelse. Spørg DJ på mail, hvis du mener, at din tekst er redigeret på en krænkende måde.

Hvad er forskellen på redaktionel og kommerciel brug?

Kommerciel brug er karakteriseret ved, at en virksomhed anvender din tekst til at markedsføre eller brande sig selv eller sine produkter. Det kan eksempelvis være en tømrervirksomhed, som lægger en nyhedsartikel på sin hjemmeside.

Redaktionel brug er den anvendelse, som sker i medier såsom aviser, ugeblade og magasiner. Det gælder også online nyhedssites og mange blogs. Mediet har som sit formål at sælge mediets udgivelser og ikke en anden vare eller tjenesteydelse. Mediet har et publicistisk formål og er uafhængigt og typisk tilmeldt Pressenævnet. Indeholder mediet reklamer eller andet kommercielt indhold (se nærmere om forskellen her), vil brug af din tekst i den sammenhæng ikke anses som redaktionel.

Har du skrevet artiklen til et redaktionelt medie, kan kommercielt brug uden din tilladelse efter omstændighederne berettige til en højere godtgørelse end ellers. Copyfighter beregner i disse tilfælde automatisk en højere godtgørelse, som du kan tage udgangspunkt i. 

Du bør være opmærksom på, at DJ foretager en grundig vurdering af sagen, hvis forbundet overtager sagen for dig. Det kan betyde, at godtgørelsen kan blive reguleret både i nedadgående og opadgående retning.

Hvad er religiøs eller politisk sammenhæng?

Bliver din tekst brugt som kommunikation for en politisk institution eller gruppe uden din tilladelse, anses din tekst for at være brugt i en politisk sammenhæng. Offentlige myndigheder og institutioner anses som udgangspunkt ikke som politiske.

Hvis et trossamfund eller kirke anvender din tekst uden din tilladelse, vil det typisk kunne anses som brug i religiøs sammenhæng.

Bliver din tekst anvendt i religiøs eller politisk sammenhæng, vil det typisk være mere krænkende for dig som ophavsmand. Domstolene har traditionelt også udmålt højere godtgørelser i sådanne sager.

Hvad betyder det, når jeg sender til blokering?

Visse hjemmesider er styret af virksomheder eller privatpersoner, som DJ eller DJ's samarbejdspartnere ikke vil have mulighed for at få fat i. Det gælder i hvert fald de fleste lande uden for Vesten.

Hvis det viser sig, at en bestemt hjemmeside har kopieret mange tekster ulovligt, kan DJ samle til bunke og forsøge at få blokeret adgangen til hjemmesiden fra Danmark. Sender du en kopi til blokering, bidrager du til dette arbejde.

DJ kontakter dig, hvis vi får brug for at anvende netop dine tekster i en sag.

Gode råd efter du har sendt et krav

Jeg har sendt et krav af sted til modparten. Hvad sker nu?

Så er du igennem trin 3 i DJ's trin-for-trin-guide til Copyfighter. Læs mere i beskrivelsen under trin 4.

Hvordan overdrager jeg min sag til DJ?

Så er du igennem trin 4 i DJ's trin-for-trin-guide til Copyfighter. Læs mere i beskrivelsen under trin 5.

Skal jeg sende en faktura?

Du skal ikke sende en faktura, når du fremsender dit krav.

Det kan blive besværligt at skulle sende kreditnotaer, hvis du og modparten bliver enige om et andet beløb end det afkrævede.

Herudover kan mange regnskabsprogrammer ikke håndtere, at vederlag og godtgørelse skal behandles forskelligt skattemæssigt. Det fremsendte krav eller et efterfølgende forlig er ofte tilstrækkeligt i forhold til modpartens regnskab (og evt. dit eget, hvis du er selvstændig).

Kan DJ overtage sagen for mig, hvis modparten er i udlandet?

Ja, det kan vi godt, men løser sagen sig ikke forligsmæssigt, kan vi som udgangspunkt ikke stævne en modpart hjemmehørende i udlandet.

DJ har et godt samarbejde med sine søsterorganisationer rundt omkring i Europa og andre steder i verden. Flere af disse organisationer kan hjælpe DJ med sagen, hvis modparten er hjemmehørende i deres land.

Du har altid mulighed for selv at kontakte en advokat i det pågældende land med henblik på at få hjælp til at føre sagen.

En anden mulighed er at forsøge at stoppe krænkelsen ved at sende kopisiden til blokering.

Skal jeg betale skat af vederlaget og godtgørelsen?

Den seneste oplysning, DJ har fået fra SKAT, er, at vederlaget er skattepligtigt, og godtgørelsen er skattefri.

Det forudsætter dog, at SKAT er enig i fordelingen mellem vederlag og godtgørelsen i kompensationsbeløbet i et forlig. SKAT kan således omgøre en fordeling mellem vederlag og godtgørelse, hvis de mener, at godtgørelsen er sat for højt i forhold til vederlaget med henblik på at undgå at betale skat.

Vederlaget skal du derfor opgive til SKAT som personlig indkomst.

Har du en freelance-virksomhed, opgiver du vederlaget som en indtægt i virksomheden. Spørg evt. din revisor, hvis du kommer i tvivl.