Gå til hovedindhold
Bliv medlem

PF’s undersøgelse af fordeling af rettighedsmidler

PF-bestyrelsen konklusion: På baggrund af administrationens og bestyrelsens gennemgang af alle til­delinger, og på baggrund af den afgivne forklaring, 
vil bestyrelsen konkludere, at vi er nede på i alt 29 afvigelser over hele 
den 5-årige periode. 
Bestyrelsen har fortsat tillid til Lars Lindskov som formand.

PF logo

PF

I forbindelse med PF’s generalforsamling i november 2018 blev der rejst kritik af de tildelinger af rettighedsmidler til pressefotografer m.fl., som PF’s bestyrelse har stået for.

På den baggrund har PF’s bestyrelse for det første besluttet at ændre på bemandingen. Fremover forestås den forholdsvis store opgave med at administrere og fordele rettigheds­midlerne til pressefotografer m.fl. af en gruppe bestående af Nils Mejlvang, Martin Lehman og Sisse Stroyer.

For det andet har PF’s bestyrelse bedt DJ’s Ophavsretsfonds administration om at gennemgå samtlige de tildelinger af rettighedsmidler, som PF's bestyrelse har foretaget i perioden fra den 1. januar 2013 til den 28. november 2018.

I forbindelse med gennemgangen har DJ's Ophavsretsfonds administration fået fremlagt det sæt af retningslinjer, som PF’s bestyrelse har fastsat for tildeling af rettigheds­midler.

Herudover har PF's bestyrelse ikke ønsket at medvirke ved gennemgangen.

PF’s bestyrelse har nu modtaget DJ's Ophavsretsfonds administrations rapport for gennem­gangen.

Administrationen har gennemgået hver enkelt tildeling for, om den har været i overens­stemmelse med PF's retningslinjer for tildeling.

Denne gennemgang er efterfølgende kontrolleret og godkendt af DJ’s eksterne, stats­autoriserede revisor.

Det fremgår af administrationens rapport, at ud af i alt cirka 835 foretagne tildelinger i perioden har samlet set 48 tildelinger på én eller anden måde ikke været i overens­stemmelse med de retningslinjer, som PF's bestyrelse har besluttet.

Hvilke afvigelser er der tale om?

Der er konstateret følgende: 

1.    At 25 modtagere af individuelle tildelinger har modtaget tildelinger indenfor en 12 måneders periode, men i forskellige regnskabsår. Der er ikke gået et år mellem tildelingerne, men blot mellem 6 og 9 måneder.

2.    At 2 modtagere af individuelle tildelinger har modtaget tildelinger indenfor 12 måneder og i samme regnskabsår.

3.    At 2 modtagere af individuelle tildelinger har modtaget tildelinger indenfor 12 måneder og i samme regnskabsår, dog  maksimalt kr. 15.000.

4.    At 19 modtagere af tildelinger har modtaget tildelinger på over kr. 15.000.

Sammenlagt giver det umiddelbart 48 fravigelser fra PF’s egne retnings­linjer i en periode på fem år.

De endelige tal

Efter at have fået nærmere forklaring fra Lars Lindskov på de enkelte tildelinger, kan vi i PF’s bestyrelse konkludere følgende: 

  • Vedr. punkt 4: De 19 tildelinger er alle på over 15.000 kr. Men tildelin­ger­ne har igennem hele perioden været godkendt af skiftende bestyrelser og går desuden tilbage fra perioder, hvor der ikke var dette loft på tildelinger til efteruddannelse. 

På baggrund af administrationens og bestyrelsens gennemgang af alle til­delinger, og på baggrund af den afgivne forklaring, så vil bestyrelsen konkludere, at vi er nede på i alt 29 afvigelser over hele den 5-årige periode. 

PF’s bestyrelse noterer sig, at efter administrationens vurdering har ingen af PF's tildelinger af rettighedsmidler i den pågældende periode – heller ikke de ovennævnte tildelinger – været i modstrid med lovgivningen om forvaltning af ophavsretsmidler eller med DJ's Ophavsretsfonds generelle vedtagne politikker for tildeling af rettighedsmidler.

PF’s bestyrelse tager administrationens rapport til efterretning.
På PF’s bestyrelsesmøde den 19. marts 2019 har bestyrelsen konkluderet/besluttet følgende:

  • Vi har som en enig bestyrelse fortsat tillid til Lars Lindskov som formand.
  • Vi ønsker ikke at foretage yderligere tiltag, end dem der allerede er gjort. Der er udarbejdet nogle nye retningslinjer for tildeling af OH-midler samt sammensat en ny besætning i uddelingsgruppen.
  • Bestyrelsen finder ikke bevis for, at der er handlet i ond tro i fordelingen af midler.

Venlig hilsen
PF’s samlede bestyrelse

----------

Brev fra direktør Linda Garlov:

 

Brev fra Linda Carlov

- Brev fra direktør Linda Garlov.

 

 

Kommentar fra Lars Lindskov

Jeg vil gerne beklage den ballade der har været om udbetalingerne af nogle af midlerne fra PF´s ophavsretsfondsmidler.

Det er der flere grunde til, men helt overordnet er det naturligvis uheldigt, at der skal være tvivl om sagsbehandlingen og i mine øjne er det meste af den kraftige kritik overdrevet, men det kan åbenbart ikke være anderledes i denne omgang.

Da jeg tiltrådte som formand gennemgik bestyrelsen alle ansøgninger og det tog ofte meget lang tid på bestyrelsesmøderne og bestyrelsen bad mig derfor overtage sagsbehandlingen. Det var på baggrund af, at vi fik forhandlet betydeligt flere midler til PF end tidligere og vi kunne derfor bevilge flere midler og skulle derfor ikke være helt så meget smagsdommere over, hvem der kunne få midler og hvad der var mest relevant i vores øjne kontra, hvad det enkelte medlem/ansøger havde behov for, som studieprojekt eller dissideret efteruddannelse.

Gennem alle år har vi støttet ”den officielle efteruddannelse” som DJ samarbejdede med. Tidligere DJE, DJMX og i dag Mediernes Efteruddannelse. Disse kurser kunne søges via indsendelse af trygt tilmeldingsskema til PF og i nyere tid via en mail. Det var for at gøre det så fleksibelt som muligt og det har hundredevis af kolleger heldigvis nydt godt af gennem tiden. Det har været PF´s intention at støtte op om den etablerede efteruddannelse, da vi på den måde sikrede flest mulige kurser blev gennemført til gavn for kollegerne. Det er lykkedes på flot vis. Da DJ for år tilbage lavede en undersøgelse af, hvem der var bedst til at komme på efteruddannelse toppede PF´s medlemmer!

Derudover har medlemmerne haft mulighed for at søge til anden efteruddannelse udbudt af andre, til personlige projekter, studierejser, research og hvad der er ellers var mulighed for. Det har masser haft glæde af.

Vi har også etableret BOOST kurserne, som masser af kolleger har haft stor gavn af. En lang række kolleger har blandt andet fået drone-bevis via BOOST. Disse kurser har også ligget udover de almindelige ansøgningsrunder.

I BOOST har vi også haft skrivekurser og måske skal vi lave et kursus i at skrive ansøgninger. De sidste ti år har der ikke været én af de fire årlige ansøgningsrunder, hvor der ikke har været fejl i ansøgningerne, som fx ansøgernes navn! Hver eneste gang har der altså været ansøgninger uden navn, hvor jeg så har søgt på et telefonnummer eller en adresse for at finde frem til ansøgerens navn. Sagt beskedent har det været irriterende, men jeg har gjort det i bedste mening. Jeg har til gengældt heller ikke tjekket alle for deres oplysninger om, hvornår de har fået sidst, som man jo skal udfylde i ansøgningen og nogle få gange er ansøgninger også fejlbehandlet i DJ´s system inden de er nået frem til PF, hvilket jeg ikke har ment skal komme ansøgerne til skade, hvis de på den måde først er blevet behandlet i en efterfølgende runde.

Men der er nogle få procent af ansøgere, der har fået bevilget midler få måneder før de skulle have haft. Der står, at der skal gå tolv måneder imellem og nogle har fået lidt før tiden. Det er ikke midler de ikke ville have fået, men de har fået tilsagn lidt før de ellers skulle have haft – typisk for at kunne få mulighed for at bestille billigere flybilletter m.v. Den imødekommenhed fra min side er blevet kraftigt kritiseret og det skulle ikke være sket, men som sagt har det været for at være så fleksibel som mulig af hensyn til medlemmerne.

Jeg er oprigtig ked af den fokus nogle få fejl har skabt! Jeg ville naturligvis hellere have set fokus havde været på det store arbejde PF har lagt i at skaffe de mange midler hjem til medlemmerne og de resultater, der er kommet ud af de midlers anvendelse.

Lars Lindskov

d. 22. marts 2019

 

Kommentarer

Lars Møller

lør, 03/23/2019 - 10:54

Kære PF bestyrelse

Der er en del ting som jeg undrer mig over i den redegørelse I har lagt på PF´s webside. Så jeg har nogle opklarende spørgsmål vedrørende PF´s undersøgelse af fordeling af rettighedsmidler.

PF har bestilt og fået en rapport fra Ophavsretsfondens administration som gennemgår tildelingen af rettighedsmidler for de sidste 5 år. Rapporten konkluderer at der er nøjagtigt 48 tilfælde af fejl i tildelingerne.

I skriver:
Herudover har PF's bestyrelse ikke ønsket at medvirke ved gennemgangen

SPØRGSMÅL 1:
I har lige sagt at I ikke vil medvirke men alligevel begynder I at pille resultatet af rapporten fra hinanden efter en forklaring fra Lars Lindskov.
Hvorfor begynder bestyrelsen at gennemgå rapporten og nedjustere antallet af fejl fra 48 til 29 i stedet for bare at acceptere at tallet 48 fejl i tildelingerne er meget højt.

SPØRGSMÅL 2:
Hvad synes bestyrelsen at rapporten er værd hvis I ikke engang selv anerkender rapportens fulde omfang….at der er fundet 48 fejl?

SPØRGSMÅL 3:
Hvordan kan i bede medlemmerne af PF om at acceptere konklusionen i den rapport når i ikke selv gør det?

SPØRGSMÅL 4:
Hvor stort er det samlede beløb der er udbetalt hvor der har været fejl i tildelingerne?

For at komme ned på 29 fejl…..regner jeg med at I har trukket de 19 tildelinger ud som er større end 15000 kr. og som står under punkt 4.

I skriver:
Vedr. punkt 4: De 19 tildelinger er alle på over 15.000 kr. Men tildelin¬ger¬ne har igennem hele perioden været godkendt af skiftende bestyrelser og går desuden tilbage fra perioder, hvor der ikke var dette loft på tildelinger til efteruddannelse.

SPØRGSMÅL 5:
Hvordan kan tildelinger over 15000 kr retfærdiggøres med at det er godkendt af skiftende bestyrelser….reglerne har været de samme?
Hvordan kan Lars Lindskov og bestyrelsen overhovedet godkende tildelinger over 15000 kr når beløbs loftet der kan søges er 15000 kr. Jeg vidste f.eks. ikke at man overhovedet kunne søge om større beløb end det der står på PF web siden hvor man downloader ansøgningsskemaet. Men det er der åbenbart nogen der har vidst man kunne siden det er sket. I skriver også at disse tildelinger går tilbage til tider hvor der ikke var noget loft på tildelingerne.

SPØRGSMÅL 6:
Jeg har aldrig hørt et ord om at man kunne søge beløb uden max grænse. Hvornår……helt nøjagtigt var der ikke et loft på tildelingerne inden for den 5 års periode vi sidder og taler om her (1.1.2013-28.11.2018)?

SPØRGSMÅL 7:
De 19 tildelinger der er udbetalt som var større end 15000 kr…hvor store var de beløb?
Jeg vil bede om at I svarer på hvor store hvert enkelt af samtlige 19 beløb var?

Venlig hilsen Lars Møller

Hej Lars
Skal prøve at svare mere uddybende selvom nogle af dine spørgsmål er forsøgt besvaret i mit brev ovenstående.
1. Jeg har ikke deltaget i selve behandlingen i bestyrelsen, men naturligvis svaret på spørgsmål. Når de 19 kollegers deltagelse i de "officielle efteruddannelseskurser" er taget ud af det endelige tal skyldes det, at vi igennem mange år har holdt disse ude af de fire ansøgningsrunder om året. Som det fremgår af ansøgningsskemaerne skal de ikke bruges til ansøgning af kurser ved Mediernes Efteruddannelse og ej heller tidligere ved DJE og hvad det ellers har heddet gennem tiden. Dette har åbenbart ikke været tydeligt for administrationen og kan jeg forstå heller ikke tydeligt nok for nogle kolleger.
2. Samme svar må være gældende her.
3. Igen samme svar - det er praksis der har været gældende siden starten af årtusindskiftet.
4. Jeg mener ikke der har været fejl i tildelingerne jvfr. ovenstående.
5. Som sagt har der ikke været loft over de etablerede kurser, men vi har ikke godkendt meget dyre kurser til fx videreuddannelse.
6. Som sagt siden starten af årtusindskiftet. PF udgav i samarbejde med DJE et specielt kursuskatalog i 2005, men det var også gældende inden. Der har gennem tiden været forskellige beløbsgrænser for individuelle ansøgninger.
7. De fleste af de 19 bevillinger til Mediernes Efteruddannelse har været på omkring 18.000 kr en enkelt på 27.700 og en enkelt på 29.500, hvilket skyldes vi ikke som forventet fik tilskud fra Pressens Uddannelsesfond til disse kurser.
mvh
Lars L

Niels Åge Skovbo

lør, 03/23/2019 - 13:29

Synes det kunne være interessant at høre om hvor stort beløbet er som sanket set er udbetalt uretmæssigt.

Endvidere kunne det være interessant at se om der er sammenfald over hvem der har fået tildelt uretmæssigt. Altså om det er de samme medlemmer der går igen.

På forhånd tak for svar.

Flemming Hansen

lør, 03/23/2019 - 22:56

Det er jo direkte løgn, at bestyrelsen i den periode, undersøgelsen handler om, har godkendt udbetalinger til personlige projekter. Og det ved jeg fordi jeg har siddet i bestyrelsen i hele perioden, enddog været næstformand en stor del af tiden.
Det kan godt være at en tidligere bestyrelse har overladt arbejdet til Lars Lindskov, men vi er nogle der de senere år har spurgt ind til vores brug af OHF midler fordi vi har vidst at de vil blive færre fremover. Der har været ret svært at få netop Lars Lindskov til at komme med oplysninger om, hvilket jo netop var et kritikpunkt ifm. generalforsamlingen.
Nu skal vi, der har efterspurgt oplysningerne da vi sad i bestyrelsen, så læse at vi selv har godkendt udbetalingerne - der er simpelt hen for groft.
Denne sag er for mig ikke de enkeltsager om overtrædelse af reglerne, men det, at bestyrelsen efter anmodning ikke kunne få udleveret oplysningerne og den fortsatte snakken udenom fra LLs side, hvor han nu løgnagtigt påstår at bestyrelsen har godkendt udbetalingerne til medlemmernes personlige projekter.
Og jeg er skuffet over at nuværende bestyrelsesmedlemmer der ved bedre, ikke siger ham imod.

Hej Flemming

De 19 tildelinger der tales om vedrører alle efteruddannelse og altså ikke personlige projekter, som du ellers peger på. Bare lige for at få fakta helt på plads uanset ståsted i diskussionen.

Hej Lars
Jeg har kun siddet i bestyrelsen i tre år og kan derfor ikke svare for beslutninger truffet af bestyrelsesmedlemmer før min tid. Men så vidt jeg er orienteret, så har der løbende været kurser, hvor en større gruppe medlemmer der er tilmeldt samme kursus har fået støtte til det fulde beløb. Baggrunden for dette kender jeg ikke.

Sisse, det kan man jo ikke læse ud af rapporten og desuden har vi heller ikke siddet og godkendt tilskud til efteruddannelse på bestyrelsesmøderne, så de 19 tilfælde, må være en gang blandet bolcher.
Jeg har forståelse for at man ikke kan nævne navne i sagen, men det må være muligt at løfte lidt af sløret for hvorfor de 19 tilfælde er “forklarlige” og kan trækkes ud af fejlstatestikken.

Johnny Frederiksen - Medlem af PF og DJ

søn, 03/24/2019 - 01:11

Kære Lars Lindskov,

Undersøgelsen afdækker at der er 48 tilfælde af udbetalinger der ikke har været i overensstemmelse med reglerne, i de sidste fem år, sådan ca. 1/4 af den tid du har siddet som formand for PF. Hvad med de 15 foregående år?

I de otte år jeg har siddet i bestyrelsen med dig, har der ikke været behandlet nogen sager om ophavsretsfondsmidler, selv da jeg blev valgt til ophavsretsfondens bestyrelse på Pressefotografforbundets mandat i efteråret 2017, ville du ikke diskuterer udbetalinger og bevillinger, med mig og resten af bestyrelsen. Det var først i maj 2018, da Journalistforbundet sendte en opgørelse for et år, at vi fik mulighed for at se hvem du enerådigt udbetalte penge til.

Og da vi var nogle bestyrelsesmedlemmer der ønskede svar på 27 tilfælde af forkerte udbetalinger, trak du sagen i langdrag, og ønskede ikke at forklare dine handlinger. Da jeg konfronterede dig med sagen på Pressefotografforbundets generalforsamling d. 8. november, sagde du fra talerstolen, at der ikke var noget at komme efter. Det har med alt tydelighed vist sig, at være løgn!

Første gang da Fagbladet Journalisten begynde at interessere sig for sagen, der var det vigtigt for dig at prøve og tale antallet af tilfælde ned, og ikke mindst nu hvor der forligger en redegørelse der sort på hvidt fastslår 48 tilfælde på 5 år.

Du skriver at kritikken i dine øjne er overdrevet, er 48 tilfælde i dine øjne “få fejl” som du også skriver? Nu er det pludselig medlemmernes skyld, at de ikke kan finde ud af at udfylde ansøgningskemaet, og du derfor i alt beskedenhed forslår et kursus i at skrive disse ansøgninger, da du er irriteret over deres mangelfulde ansøgninger. Der er jo tydeligvis en lille gruppe medlemmer, som har været rigtig gode til at skrive disse ansøgninger, uden at have gennemført sådan et kursus, en gruppe, der har været så dygtige at de har kunne søge, og få, det dobbelte af det der er muligt, og oftere en det bør være muligt.

Lars Møller, Niels Åge Skovbo og Pressefotografforbundets kritiske revisor Flemming Hansen, har allerede kommenteret denne tråd, og det er tydeligt at spørgelysten er rigtig stor, så jeg er sikker på at vi er mange der ser frem til din uddybende forklaring.

Jeg kan se at du endnu ikke har meldt dit kandidatur til at genopstille til hovedbestyrelsen i Journalistforbundet, det er nok et meget klogt træk, for ved delegeretmødet i slutningen af april, der gælder jo nogle andre spilleregler for demokrati, end dem du fortsat praktiserer i Pressefotografforbundet. Der kan man ikke selv vælge bestyrelsesmedlemmer, der allerede har trukket sig officielt, med interview i Fagbladet Journalisten, og med en medlemsudsendelse fra forbundets medlemsdatabase. Man kan heller ikke nægte medlemmer at få rettet i det officielle referat, når de er blevet fejlciteret.

Jeg ser frem til nogle ærlige svar.

De bedste hilsner fra
Johnny Frederiksen

Anita Corpas

tir, 03/26/2019 - 10:04

Som svar til af Johnny Frederiksen - Medlem af PF og DJ

Kære alle kolleger.
Jeg er rystet over, at PF's bestyrelse umiddelbart devaluerer de 48 tilfælde af fejludbetalinger.
Værre er det, at det åbenbart også er nødvendigt for PF's bestyrelse at belaste udtrådte medlemmer med ansvaret for alle de fejl og forkerte udbetalinger, der er foretaget af PF's formand gennem adskillige år. Især når man tænker på, at alt dette her kun er kommet frem, fordi nogle ordentlige og reelle medlemmer af den daværende bestyrelse har gjort alle os andre medlemmer opmærksomme på denne groteske fejlpraksis.
Tænk at beskyldninger om løgn er nødvendige, og at PF's bestyrelse er så ualmindeligt ligeglade med deres ansvar for sandheden. Det er et kæmpe problem for demokratiet. Og det er et kæmpe problem for et fagforbund, der helt generelt kæmper for at holde på sine medlemmer. Det her er bare så grimt og så uærligt og så trist og understreger blot, hvor fjernt de folkevalgte er fra de stadig færre medlemmer. Jeg genkender slet ikke den solidaritet, kollegialitet og loyalitet, som jeg engang fandt synonym med mit medlemskab af Dansk Journalistforbund.
Venlig hilsen Anita Corpas

Kære Anita
Jeg forstår på ordlyden af dit indlæg, at du er vred og frustreret. Det er helt ok, men vigtigt er det, at man husker at skelne mellem hvad man ved og hvad hvad man tror man ved. I tilfældet her ved du/vi, at der i udgangspunktet er fundet 48 afvigelser. i deling af OH- midler fra 2013-2018. Du/vi ved også, at bestyrelsen har kigget nærmere på disse tal og nedjusteret dem til 29. Så langt så godt. Det fleste ville her spørge hvorfor? Hvad er bestyrelsens baggrund for denne justering? Det spørgsmål er der heldigvis kloge hoveder der har stillet længere oppe i tråden og spørgsmålet er også besvaret.
At du tager hele bestyrelsen til indtægt for at lyve, være ligeglade med sandheden og ikke tage ansvar uden nogen nærmere viden på området eller kendskab til bestyrelsens arbejde i øvrigt, er ikke særlig konstruktivt eller dokumenteret. Både nuværende og tidligere bestyrelser gør/har gjort et giga stykke arbejde for det fotografiske fag, kollegaer i nød, kamp for ophavsret og midler, ÅP, PF konference, efteruddannelser mm. I øvrigt frivilligt og kun lønnet den ene dag der er bestyrelsesmøder. Resten af tiden gøres arbejdet på frivillig basis. Du er velkommen til at melde dig under fanerne og give en hånd med, da der er nok at tage fat på. Jeg kan fornemme, at energien bestemt må være tilstede.

Kære Sisse
Det har nu oftest været freelangruppen der har taget kampene for freelance fotografer i nød, der har pf været ganske sløve, eksempelvis kan nævnes forskellen i a & b skat
Dette har nu været helt legalt da PF jo er en fagfaglig specialforening og ikke en politisk faglig gruppe.

Kære Sisse

Formanden for PF’s bestyrelse omgår sandheden fra talerstolen til PF’s generalforsamling.
Han erkender senere, at han ikke har talt sandt.
Dernæst forsøger han med bestyrelsens uforbeholdne accept at bagatellisere konklusionen på den uvildige rapport, der afslører 48 fejludbetalinger.
Endelig forsøger han så at klandre ikke bare administrationen i Dj og men også udtrådte bestyrelsesmedlemmer. Endda selvom det er dem, der har været ærlige og modige nok til at gå imod formanden og jer andre og bringe sagen frem i dagens lys.
Alt dette er foregået med den samlede nye bestyrelses opbakning.

Så jo, selv om det meget vel er formanden, der fører de frauduløse ord, så bliver hele bestyrelsen naturligvis taget indtægt for at anerkende sådan en opførsel og for at være så ualmindeligt ligeglade med at tage ansvar eller tage afstand fra den fremfærd.
Det er ret dokumenteret.

Men jeg vil gerne give dig ret i, at det ikke særlig konstruktivt at skændes.
Men man bliver lille af ikke at blive hørt, skriver Nils Christie, en norsk sociolog og samfundsdebattør. Og vi, der er oprørte over formandens opførsel og videre fremfærd, bliver jo ikke hørt eller kommet i møde.
Til gengæld bliver vi ofte mødt af jer med sarkasme, og jeg kan virkelig sagtens forstå, at det er fristende – og nogle gange er det faktisk også sjovt. Men det er det blot ganske sjældent for dem, man er uenige med.
Og så synes jeg bare, at sådan en facon heller ikke særligt konstruktiv eller tillidsskabende eller med til at bygge bro over den splittelse, der er opstået i PF.
Venlig hilsen Anita Corpas

Mikael Hjuler

ons, 03/27/2019 - 18:52

Jeg undre mig lidt over hvad det er der gør at i kan begynde at vælge fra i de 48, alle pengene stammer jo fra ophavsretsfonden, og er i strid med reglerne.

Det ville klæde jer at se at få udsendt et ordentligt regnskab, så alle vi medlemmer har en mulighed for at se hvordan vores fælles midler er blevet anvendt, det er da også spændende at se udviklingen, det der blev fremvist til generalforsamlingen var ikke læsbart for en stor del af salen.

Det er bekymrende at se svaret på at medlemmer melder sig ud, det burde få jer i bestyrelsen til at overveje om det er den rigtige måde i takler dette på