Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Johnny Frederiksens vej for fremtidens PF

Her giver formandskandidat Johnny Frederiksen, sit bud på hvad Pressefotografforbundet skal i fremtiden.

Formandsvalg

Johnny Frederiksen

Pressefotografforbundet står over for en fremtid med mange nye udfordringer. Bl.a. får vi færre indtægter fra kollektive ophavsretsmidler. Færre PF-medlemmer har deres daglige gang i mediehusene, og er derfor i mindretal eller uden for fælleskabet i medarbejderforeningerne. Rigtig mange PF-medlemmer er freelancere, det vil sige selvstændige erhvervsdrivende, her kan og må Pressefotografforbundet eller Journalistforbundet ikke være med til at forhandle kollektive priser. Derfor vil denne gruppe ikke kunne nyde godt af de klassiske fordele ved at være medlem af en fagforening, nemlig sikring af løn og arbejdsvilkår. Her skal et hurtigt og stabilt samarbejde imellem PF og DJ sikre at vi får mulighed for at hjælpe denne gruppe med alt det der er muligt, bl.a. vejledning af kontrakter og lignende. Pressefotografforbundet skal derfor også kunne tilbyde mange andre ting der gør det attraktivt at være medlem. Her er 10 bud fra mig: 

 

 1. Vi skal presse på hos journalistforbundet, for at sikre at deres medlemsservice har nok at tilbyde PF-medlemmer, og at servicen fungerer. Vi skal hjælpe og guide medlemmerne direkte til den hjælp de har behov for i DJ. Det vil sige at vi skal bruge journalistforbundets jurister og eksperter til sagsbehandling og rådgivning, da PF-medlemmer jo også er medlemmer af DJ, men vi skal også være hurtige til selv at skaffe ekstern juridisk bistand og rådgivning i de tilfælde, hvor hurtig sagsbehandling fremmer PF-medlemmets interesser. Et klart eksempel er udrulningen af GDPR, der har ramt mange fotografer på deres levebrød, fordi vejledningen har taget for lang tid, i sådanne situationer, skal Pressefotografforbundet købe sig til ekstra juridisk bistand ude i byen, for at fremme behandlingstiden, og derved minimere skaden hos medlemmerne. Pressefotografforbundets bestyrelse vil i fremtiden bestræbe sig på at svare en medlemshenvendelse inden for 24 timer, så hjælpen kan iværksættes, og sagsbehandling påbegyndes, via de rigtige kanaler.
   
 2. Der skal være en god kommunikation fra bestyrelsen ud til medlemmerne, det gælder kommunikation via hjemmeside, nyhedsbreve og sociale medier, men også den personlige og direkte kontakt. Det skal være muligt for medlemmerne at gennemskue hvad vi laver, hvad og hvem vi støtter og hvad vi mener. Vi skal selvfølgelig beskytte medlemmer og personsager. Vores hjemmeside skal tilmeldes Pressenævnet og Datatilsynet, Hvis dette ikke er muligt under Dansk Journalistforbunds hjemmesider som vi er underlagt i dag, så skal vi arbejde i retningen af vores egen hjemmeside hos en anden udbyder. Vi vil gerne have frekvensen på vores nyhedsbrev op, og ønsker derfor at udvide samarbejdet med flere medlemmer om at levere indhold mod betaling, fremfor kun at bruge én webmaster.
   
 3. Formanden eller næstformanden for Pressefotografforbundet skal så vidt muligt svare et medlem inden for 24 timer. Det skal være mere tydeligt udadtil, hvilke ansvarsområder bestyrelsesmedlemmerne har, så al kommunikation ikke altid skal igennem formandskabet. Bestyrelsesmedlemmer skal have ordførerskaber på de områder de har som ansvarsområde. Formanden for Pressefotografforbundet skal turde blande sig i den offentlige debat, og skal turde have en anden mening end hovedbestyrelsen og ledelsen af Dansk Journalistforbund. Også udadtil.

   
 4. Vi skal have fokus på at arrangere flere relevante BOOST og BOOST+ kurser. Hellere mange korte kurser, til så mange som muligt, der styrker PF-medlemmernes faglighed. Medlemmerne er meget presset i dagligdagen, så ofte har de kun mulighed for at rive én eller to dage ud af kalenderen, for at efteruddanne sig. Der skal fortsat være en mulighed for at søge beløb til individuelle efteruddannelsesforløb i et begrænset omfang, men disse ansøgninger skal i fremtiden behandles enkeltvis af bestyrelsen. Det samme gælder ansøgninger og fælles ansøgninger fra medlemmer der ønsker at brande fotojournalistiske projekter, det kunne eksempelvis være ved til Copenhagen Photo Festival, pop-up udstillinger ved kulturnat rundt i landet og meget mere. Vi skal fastholde vores position som dronepiloter, når kunder tænker drone optagelser, så skal de tænke PF.

 

 1. Årets Pressefoto skal naturligvis fortsætte, da det er et godt brand, men vi skal kigge på økonomien, da vi kan blive nød til at sænke udgiftsniveauet i fremtiden. Årets Pressefoto betales udelukkende af midler fra ophavsretsfonden, som bliver væsentlig færre i fremtiden. Her skal vi kigge på udstilling, katalog og åbningen. Årets Pressefoto skal fordeles bedre over hele landet, men PF skal også synliggøres lokalt og nationalt, vi skal støtte fotojournalistikke initiativer økonomisk og omtale dem, så vi får styrket og brandet “Pressefotograf”, “fotojournalist” og “videojournalist”. 

 

 1. PF-konferencen er vigtig og populær, og skal naturligvis fortsætte, men også her skal vi kigge på udgifterne, da konferencen er båret af midler fra ophavsretsfonden. Vi skal derfor undersøge mulighederne for at få den bedste kvalitet til den laveste pris, og til gavn for flest medlemmer. Så vi i fremtiden kan give et højt tilskud til deltagerne. 

 

 1. Pressefotografforbundet skal arbejde hen imod at være en specialgruppe, altså at medlemmerne kan have deres O-medlemskab i PF, hvor men vælger delegerede til journalistforbundets demokratiske organer blandt sine medlemmer. Vi skal forberede denne proces og sætte den i gang, når journalistforbundets arbejde med ny struktur er afsluttet på delegeretmøde i foråret 2019.

 

 1. PF skal hele tiden undersøge grundlaget for nye måder at understøtte medlemmernes behov. Vi skal arbejde i retningen af at have vores eget elektroniske opslagsværk, hvor det fagligt og geografisk skal være muligt at finde en PFer med den rette kompetence til den specifikke opgave. Vi skal også arbejde i retningen af at få udviklet en salgsplatform/APP, der minder om Byrd og Indieframe, hvor vores medlemmer kan sælge billeder og selv sætte prisen. Et produkt der vil være konkurrencedygtigt på grund af vores høje faglige niveau og høje etiske kodeks. 

 

 1. Vi skal overveje at arbejde for, om der kan oprettes en freelancegruppe for Pressefotografer under Pressefotografforbundet, hvor formanden for den enhed altid er en aktiv freelancer, som med en vedtægtsændring i PF skal have en fast plads i PFs bestyrelse.

 

 1. Skal vi fortsat hedde Pressefotografforbundet? Vi skal styrke vor identitet i retningen af det arbejde vi udfører, så der kan altid leges med undertitlen “visuelle journalister i Dansk Journalistforbund”, på nuværende tidspunkt er det dækkende, og det er vigtigt at skille os ud ved at være eksperterne i fotojournalistik og troværdighed, selv om vi løser andre opgaver også.

 

Dette arbejde ligner jo det vi allerede kender, dog med tanker om nødvendige ændringer for at fremtidssikre Pressefotografforbundets eksistensgrundlag. Arbejdet er forfinet gennem mange år, men har også ændret sig til, at noget af arbejdet kræver specielle kompetencer. 

Derfor kan man ikke forvente, at én enkelt person kan udføre alle disse arbejdsopgaver alene. Det giver derfor ikke mening at Pressefotografforbundet har én enkelt person på lønningslisten. Det skal også være muligt at være formand og samtidig have fast arbejde med mulighed for frikøb, da det ellers bliver et valg mellem at være fagforeningsaktivist eller være fotograf. Formanden skal stadig have et grundbeløb fastsat af den fremtidige bestyrelse for varetagelse af det daglige arbejde i tæt samarbejde med næstformanden. Formandskabet har ansvaret for daglige henvendelser, forberedelse af bestyrelsesmøder, kontakten til journalistforbundet og øvrige organer. De andre opgaver skal nedsatte arbejdsgrupper, enkelt udpegede bestyrelsesmedlemmer eller tilkøbt hjælp, tage sig af. De frigivne midler fra dele af den nuværende formandsløn, kan bruges til at tilkøbe de nødvendige kompetencer, enten ekstern hjælp, frikøb af bestyrelsesmedlemmer, eller frikøb af medlemmer. Her tænkes bl.a. på styring af Boost, arbejde med Årets Pressefoto, specielt dommerdage, support af upload system og webmasterfunktionen. Områder der allerede i dag bruges penge på at udføre.

Arbejdet i Pressefotografforbundets bestyrelsen skal være åbent og demokratisk, så alle medlemmer føler ansvar for arbejdet. Det er klart at en ny struktur giver et større ansvar til det enkelte medlem af bestyrelsen, da man ikke kan forvente at formanden påtager sig alt arbejdet alene. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at der kun sættes det arbejde i gang, der er kræfter til at lave, eller som der er råd til at købe os til.

Der skal lyde stor anerkendelse til Lars Lindskov, der med plads i journalistforbundets hovedbestyrelse, forretningsudvalg og flere udvalg, har haft stor kontakt med DJs ledelse til glæde for PF. Jeg mener at den kommende formand og bestyrelse skal koncentrere sig om Pressefotografforbundets kerneopgaver, nemlig at have en god kommunikation med medlemmerne. Støtte og rådgive medlemmer og lave arrangementer og efteruddannelse til gavn for medlemmerne. Som formand eller næstformand for Pressefotografforbundet har man adgang til hovedbestyrelsesmøderne og det skal prioriteres højt, ligesom vores plads i ophavsretsfondens bestyrelse skal besættes af et medlem valgt direkte på vores generalforsamling. Det skal fortsat være frit for medlemmer af Pressefotografforbundet at stille op på journalistforbunds delegeretmøde, med henblik på at blive valgt ind i hovedbestyrelsen og varetage Pressefotografers interesser, uden at man samtidig er medlem af Pressefotografforbundets bestyrelse.

Disse tanker om en ny fremtid for PF, er skrevet af kandidat til formandsposten Johnny Frederiksen, med udgangspunkt i det opstillingsgrundlag som jeg har udarbejdet i samarbejde med Flemming Hansen og Cæciliie Philipa Vibe Pedersen. Dette er et oplæg til et demokratisk bestyrelsesarbejde, hvis jeg skulle blive valgt til formand for Pressefotografforbundet d. 8. november 2018. Jeg er glad for at den nuværende bestyrelse har valgt at genopstille og fortsætte hvis jeg bliver valgt, og jeg håber at den endelige bestyrelsessammensætning vil være med til at gå nye veje, og at medlemmerne vil bakke op om mit kandidatur, så vi kan få rystet posen.

Læs også: Lars Lindskov bliver udfordret på formandsposten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

Johnny Wichmann

søn, 09/23/2018 - 21:16

Supergodt oplæg, Johnny. Jeg glæder mig til at høre mere fra jer begge om de 10 bud, som Johnny har lagt ud med. Men allerede nu ser jeg for mig en oprigtig vilje til en meget bedre kommunikation til medlemmerne, mindre løn til formanden og mere spredning af denne løn til de øvrige, arbejdsomme bestyrelsesmedlemmer, meget bedre fokus på pressefotografernes og især freelancernes arbejdsvilkår og rolle i det store DJ.

Anonym

tir, 09/25/2018 - 14:18

Dejligt og godt for demokratiet, at der er mere end en kandidat.
Nu bliver det bare svært (for mig), da der er to meget kompetente kandidater :-)

Syntes også rigtig godt om "De 10 bud". En god og overskuelig måde, at præsentere "valgprogrammet" på. Det indeholder bestemt mange gode ideer og forslag til nye strategier.
Synes selv, at punkt 1 er super vigtigt. Må indrømme, at jeg savner en del hos nogle DJ-medarbejdere, mens andre er initiativrige, arbejdsomme, opsøgende og flittige.
Jeg savner, at der tages mere ejerskab til sagerne og, at de uden videre følges helt til dørs af DJ-medarbejderen, der må betragte medlemmerne, som foreningens vigtigste aktiver!
Der bør straks laves en kontaktliste (hjemmesiden) med direkte kontaktnumre til medarbejderne (mail & telefon). samt mobilnumre til ledende medarbejdere.
Det er en fagforening og ikke "Rødovre Kommune" eller "TDC". Det må forventes, at DJ-medarbejdere, beskæftiget med udadvendt arbejde, er kontaktbare! - eller tager jeg fejl?

God valgkamp til Lars & Johnny!

Jan Unget

tor, 10/18/2018 - 23:02

Hold nu op ned jeres pløre- snak. Bliv F. H. Konkret!! Spørg medlemmerne ... konkretisere problemerne ...1. Hverdagen. 2. Arbejspladsens konkrete problemer, oplag, visuelle udfroding,,dyne af gammeltænkning, klø dig mindre i R....! 3. Kom nu med dit INPUT til redaktionen.

Hans Otto

fre, 10/26/2018 - 11:24

I et indlæg på "facebook" (som jeg ikke er medlem af, og derfor heller ikke læser), er jeg orienteret om at J. Frederiksen skriver, at jeg ved et kup blev væltet som formand af Lars Lindskov i 98.
Jeg har uden held opfordret J. Frederiksen til at trække den påstand tilbage, og til at give både Lars Lindskov og mig en uforbeholden undskyldning - OGSÅ på PF 's hjemmeside.
J. Frederiksens påstand er manipulerende historieforfalskning uden bund i virkeligheden - hvilket for mig at se er ekstra problematisk, når han sidder som kommunikationsansvarlig i bestyrelsen. Jeg ønskede selv at stoppe i 98, hvilket jeg på forhånd havde tilkendegivet. Jeg håbede at Lars Lindskov ville overtage formandsposten, og det mente kollegerne heldigvis også var en god ide.

Kære Hans Otto, du har valgt ikke at være på Facebook, det har jeg stor respekt for, men det betyder ikke, at vi kan tage den debat der forgår på Facebook og flytte den over på vores hjemmeside. Slet ikke en debat der er startet op med et opslag fra Jørn Stjerneklar. Jeg har allerede beklaget og svaret på dit spørgsmål i Jørns Facebookopslag for en uge siden, og jeg har som ekstra service, sendt svaret til dig på mail. Nu stiller du så samme spørgsmål som kommentar under flere artikler på Pressefotografforbundets hjemmesiden, så der vil jeg meget gerne gensende mit svar fra sidste uge, det kommer her:

Kære Hans Otto og Lars Lindskov. Jeg har lige været på en hestevognstur igennem Almindingen på Bornholm, og der fortalte kusken historier som han kaldte overleveringer. Altså historier som ikke rigtig er nedskrevet, men fortalt fra mund til mund. Sådan kan man vel betegne historien om formandsvalget i 1998. Jeg var medlem af PF dengang, men ikke tilstede. Så jeg skal være den første til at beklage ordene “kup” og “vælte” i min kommentar til Jørn Stjerneklars opslag. Som jeg husker den begivenhed genfortalt, så var der kampvalg, men jeg giver mig og sender selvfølgelig en undskyldning i jeres retning. Den situation havde ikke opstået hvis man havde kommunikeret klart på elektroniske medier som hjemmeside og Facebook. Det har vi i dag, og det er kanaler som jeg vil opruste, hvis jeg bliver valgt d. 8. november. Til daværende webmaster Jens Tønnesens forsvar vil jeg her vise at jeg har fundet en artikel hvor dette formandsskifte er nævnt, den vedhæftes herunder: http://old.pressefotografforbundet.dk/.../18-formaend... Men HOV! Hvad er nu det? Der står at Lars Lindskov blev valgt til formand for Pressefotografforbundet i 1998. Er det så løgn når vi skriver at Lars har været formand i 18 år? Eller er der ikke bare tale om en overlevering, eller en forglemmelse? Den nemmeste tabel er vel 10 tabellen, og fra 1998 til 2018, er der 20 år. Skal vi ikke hoppe disse teknikaliteter over, og holde fokus på Pressefotografforbundets fremtid? Vi går en tid i møde som kræver store ændringer, for at fremtidssikre os, de ændringer vil jeg meget hellere diskutere, hvad tænker i om det?

Og så har du fuldstændig ret i at det var en god beslutning at Lars Lindskov tog over fra dig, for 20 år siden, dengang var han manden der ville gå nye veje, til stor gavn for PF, det skylder vi ham en stor tak for.

Rigtig god weekend fra
Johnny Frederiksen