Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Vedtægter

Vedtaget på generalforsamlingen 7. oktober 2013

§ 1

Foreningens navn er Berlingske Medarbejderforening, forkortet BMF. Foreningen er en underafdeling af Dansk Journalistforbund, og dens formål er varetagelse af medlemmernes faglige og økonomiske interesser på arbejdspladsen.

§ 2

Medlemmer er samtlige overenskomstansatte medlemmer af Dansk Journalistforbund og samtlige medlemmer under uddannelse, som er kontraktligt knyttet til Berlingskes redaktioner. Herudover kan generalforsamlingen godkende, at øvrige medlemmer af Dansk Journalistforbund kan optages som interessemedlemmer (I-medlemmer) mod betaling af det for foreningen sædvanlige kontingent. I-medlemmer har ingen stemmeret ved valg af delegerede og valg af overenskomstbeskyttede tillidsrepræsentanter. Generalforsamlingen afgør øvrige spørgsmål om I-medlemmers rettigheder.

§ 3

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af tillidsrepræsentanten (formand), tillidsrepræsentantens stedfortræder (næstformand), en kasserer og yderligere fem medlemmer, der alle vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling i oktober. Medlemmer under uddannelse kan ikke vælges til posten som tillidsrepræsentant eller stedfortræder for denne. Bestyrelsens medlemmer er sidestillet i ansvar og varetager i fællesskab foreningens forhandlinger og interesser. I et bestyrelsesmedlems fravær indtræder suppleanten. Bestyrelsen anmelder inden tre dage efter generalforsamlingen til Dansk Journalistforbund, hvem der er valgt til foreningens ledelse.

§ 4

Den ordinære generalforsamling fastsætter kontingent. Kontingentet for medlemmer under uddannelse fastsættes særskilt og kan højst udgøre 50 pct. af kontingentet for øvrige medlemmer.

§ 5

Generalforsamlingen indkaldes af foreningens bestyrelse på formandens foranledning med 14 dages varsel pr. e-mail, og dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

Valg af dirigent
Formanden aflægger beretning – heri om tillidsrepræsentantvirket
Regnskabsaflæggelse
Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest fire dage før generalforsamlingens afholdelse
Valg af tillidsrepræsentant (formand)
Valg af stedfortræder for tillidsrepræsentanten
Valg af kasserer
Valg af fem bestyrelsesmedlemmer
Valg af tre suppleanter
 Valg af to revisorer og suppleanter
Valg til eventuelle andre tillidsposter
Eventuelt

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller efter motiveret anmodning fra mindst ti medlemmer og med mindst tre dages varsel.

§ 7

Bestyrelsen skal over for medlemmerne tilstræbe den videst mulige orientering om faglige forhold, herunder meddelelser om Dansk Journalistforbunds virksomhed. Bestyrelsen kan, når den finder det nødvendigt, indkalde til medlemsmøde med kortere varsel end angivet i § 6.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær, der sammen med formanden, næstformanden og kassereren udgør forretningsudvalget. Forretningsudvalget forestår de løbende sager og afgiver ved regelmæssige møder beretning til bestyrelsen om situationen og foreningens økonomi. Foreningen tegnes økonomisk af forretningsudvalget. Bestyrelsen kan nedsættes underudvalg omfattende medlemmer uden for bestyrelsen til løsning af specielle opgaver. Udvalgets formand skal dog være medlem af bestyrelsen. Sikkerhedsrepræsentanter som er medlemmer af foreningen har møde- og taleret, men ikke stemmeret, i bestyrelsen.

§ 8

Medlemmer, som tjenstligt eller ved sygemelding er afskåret fra personlig nærværelse ved generalforsamlingen, kan stemme ved fuldmagt, som da med vedkommendes underskrift overbringes dirigenten ved mødets begyndelse og af ham bekendtgøres over for generalforsamlingen. En deltager i generalforsamlingen kan højst stemme i henhold til to fuldmagter.

§ 9

Alle oplysninger om foreningens anliggender er strengt fortrolige.

§ 10

Bestyrelsen har bemyndigelse til i tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, at indhente fortrolige lønstatistiske oplysninger hos Dansk Journalistforbund. Medlemmerne har pligt til at underrette bestyrelsen om deres lønforhold (tarif plus tillæg). Bestyrelsen har ligeledes generel fuldmagt til at indhente og få udleveret alle oplysninger vedrørende ansættelsesforholdet individuelt som kollektivt hos arbejdsgiveren.

§ 11

Medlemmerne har pligt til at underrette tillidsrepræsentanten om faglige uoverensstemmelser i forholdet til arbejdsgiveren.

§ 12

Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer på en  generalforsamling stemmer herfor. Opnås kun almindelig majoritet, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling otte dage senere, hvor simpel stemmeflerhed er afgørende. Vedtægtsændringer skal godkendes af forbundets hovedbestyrelse, jf. forbundslovenes § 19, stk.7.

§ 13

Foreningen kan opløses, når to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst otte dages mellemrum vedtager dette med 2/3 majoritet. Foreningens eventuelle midler tilfalder ved opløsning Dansk Journalistforbund.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk