Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Freelancer på Berlingske

Berlingske er en af de få arbejdspladser i branchen som har en freelanceaftale. Husk at bruge den!

Berlingske er en af de få arbejdspladser i branchen som har en freelanceaftale. Husk at bruge den, hvis du leverer til Berlingske. Og husk at tale med tillidsmanden, hvis du har spørgsmål eller får problemer. 
Og husk at tale med tillidsmanden, hvis du har spørgsmål eller får problemer. Vi gennemgår reglerne i punkterne nedenfor. 

Læs selve freelanceaftalen.

Find aftalen om videreudnyttelse af freelancestof.

Freelance regler:

Det skal du have i honorar

Det har du krav på - sådan beregner du honoraret.

Overenskomsten bestemmer, at "det samlede vederlag for en freelance tilknyttet ikke må være mindre gunstig end den samlede aflønning for en sammenlignelig fastansat." Det er ofte meget mere end du tror!

I virkeligheden burde du som freelancer have meget mere i løn end fastansatte - alene af den grund at ledelsen kan skille sig af med dig med kort varsel. Men dette er indtil nu den aftale, vi har kunnet opnå.

Og sådan gør du, trin for trin (dette er en forenklet udgave af det regneeksempel som står i selve freelanceaftalen):

  1. Gennemsnitslønnen på Berlingske var i oktober 2014 cirka 47.800 kroner pr. måned, eller cirka 573.600 kroner om året; dette er inklusive pension og genetidsbetaling. Du skal selvfølgelig finde en "sammenlignelig fastansat", så dette er kun et regneeksempel, hvor vi antager at du kan sammenlignes med en gennemsnitsmedarbejder.
  2. Dertil skal lægges bladets udgifter til efteruddannelse; de billigste kurser koster 5.450 kroner for en uge, så det beløb skal lægges til lønnen.
  3. Endelig skal man lægge bladets udgifter til arbejdsplads til; freelancere arbejder jo hjemmefra eller fra eget kontor. Udgiften er i freelanceaftalen anslået til 60.000 kroner pr. år
  4. Bladets samlede udgifter til den ansatte er altså 573.000 + 5.450 + 60.000 = 639.500 kroner om året.
  5. En fastansat forventes at arbejde 1.532,7 timer om året, når sygefravær er trukket fra. Den gennemsnitlige timeløn bliver derfor 639.500 / 1.532,7 = 416,94 kroner. Det er den betaling, du skal have.
  6. Du får 12,5 procent i feriepenge oven i dit honorar, så dit honorar pr. time skal dog kun være 416,94 / 1,125 = 370,61 kroner.
  7. Som freelancer vil du sjældent få en timesats;  du vil få stykbetaling. Så du skal undersøge hvor lang tid en fastansat typisk ville være om at skrive den artikel du skal levere. Lad os sige, at det er en fuld arbejdsdag, som er på 7,4 timer. Så skal du have 7,4 * 370,61 = cirka 2.743 kroner for din artikel.
  8. Dette er det honorar, du skal kræve. Oveni kommer der nogle tillæg for retten til videreudnyttelse - dem kan du læse om under menupunktet Regler for viderebetalingen for brug i Berlingske. Typisk vil Berlingske gerne have retten til videreudnyttelse, og det er der særlige takster og regler for- se menupunktet om Videreudnyttelse af stoffet.

Daglejer, lønmodtager eller selvstændig?

Der er flere slags freelancere

Hvis du hyres som freelancer til at udføre arbejde inde på redaktionen - typisk som redigerende eller som layouter - så er du faktisk ikke freelancer. Så skal du i stedet være omfattet af overenskomstens vikarbestemmelse, som gør det muligt at ansætte folk for en enkelt dag ad gangen - men fuldt dækket af overenskomsten.  

Det er ikke tilladt at arbejde fast inde på redaktionen som freelancer. Så skal man være ansat i henhold til overenskomsten.

Som dagsansat - også kaldet flyver-vikar- må man ligesom freelancere ikke aflønnes ringere end sammenlignelige fastansatte. Det er dog lidt enklere at beregne lønnen, fordi dagsansatte vikarer også får genetillæg og løn under sygdom, og også har ret til efteruddannelse. Spørg tillidsmanden, hvis du er i tvivl om hvad du bør have i løn.

Rigtige freelancere kan enten være lønmodtagerfreelancere eller faktura-skrivende freelancere. Som faktura-skrivende har man skattemæssig stilling som en selvstændig énmandsvirksomhed, og freelancetillægget om videreudnyttelse gælder ikke.

Faktura-skrivende freelancere har heller ikke krav på feriepenge. Derfor skal du sørge for selv at aftale et ferietillæg til dit honorar på 12,5 procent af honoraret.

Det er ikke tilladt for Berlingske at bede en lønmodtagerfreelancer gå over til at skrive fakturaer i stedet. Oplever du det, skal du kontakte tillidsmanden eller Dansk Journalistforbund.

Berlingske hævder at den almindelige freelanceaftale ikke gælder for faktura-skrivende freelancere, men kun for lønmodtagerfreelancere. BMF og Dansk Journalistforbund er ikke enig i den fortolkning.

Regler for videreudnyttelse

Hvad må Berlingske gøre med dit stof

Berlingske har i kraft af en lokalaftale ret til at bruge dit stof i alle medier under Berlingske Media.  Stoffet skal gengives uændret. For denne ret betaler Berlingske dig et tillæg på 2,7 procent af dit honorar.

Berlingske kan vælge også at erhverve retten til at versionere stoffet , altså tilpasse det til andre medier under Berlingske Media. Der må dog ikke ændres i citater, og det må ikke tilføje ny tekst. Hvis Berlingske vælger at erhverve denne ret, betaler Berlingske dig et yderligere tillæg på 2,0 procent af dit honorar.

Uanset ovenstående kan du altid angive på en enkeltartikel, at den ikke må videreudnyttes, for eksempel af hensyn til kilden, som måske ikke ønsker at optræde i andre medier end Berlingske.

I øvrigt bevarer du din fulde videreudnyttelsesret til stoffet. 

Leveringsaftale

Husk at få papir på din aftale

Berlingske bruger en standardaftale med freelancere som har lønmodtagerstatus. Den er et bilag til tillægget til freelanceaftalen - se under menupunktet Freelanceaftalerne.

Jobsikkerhed

Freelancere kan ikke altid fyres fra dag til dag

Som freelancer har du i princippet ikke nogen jobsikkerhed, for Berlingske kan jo bare holde op med at bruge dig. Men hvis du har en fast leveringsaftale med Berlingske, bør du aftale et opsigelsesvarsel. Du kan også efter omstændighederne have krav på et opsigelsesvarsel efter Funktionærloven, selv om du har været freelancer. Bliver du opsagt, eller holder bladet pludselig op med at bruge dig, bør du kontakte tillidsmanden.

Betalingsvilkår

Hvornår er det lønningsdag for freelancere?

Vilkårene fremgår af den standardaftale, Berlingske indgår med freelancere: Honorarer udbetales månedsvis den sidste dag i måneden og omfatter leveringer fra den 16. i den forgående måned og til den 15. i den indeværende måned.

Få hjælp af tillidsmanden

Dette er hvad tillidsmanden kan gøre for dig

Tillidsmanden kan for eksempel hjælpe dig med at finde ud af hvad relevante fastansatte kolleger tjener, og dermed fortælle dig hvilket honorar du selv har krav på.

Du kan også bede tillidsmanden om at deltage i en forhandling med Berlingske, uanset hvad den handler om.

Berlingske skal fortælle tillidsmanden om de generelle honorarniveauer for freelancere, men tillidsmanden har ikke krav på at kende en bestemt freelancers honorarsatser. Dem skal du selv fortælle tillidsmanden om.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk