Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Arbejdstid og arbejdstidsnorm

Hvor mange timer skal du arbejde om ugen? Får du betaling for overarbejde? Få styr på, hvad du har ret til.

Arbejdstid

Det er vigtigt at have en klar aftale om arbejdstiden, da den i realiteten afgør, hvad din timeløn er. På de virksomheder, hvor DJ har indgået overenskomst, er der normalt fastsat en norm for, hvor mange timer der skal arbejdes for den aftalte løn.

Dagsnorm

Ingen DJ-overenskomster opererer med en dagsnorm, men det praktiseres på enkelte arbejdspladser. En dagsnorm vil sige, at det på forhånd er aftalt, at den normale arbejdstid fx er syv timer og 24 minutter. Arbejde herudover den pågældende dag noteres som overarbejde og forhøjes altså med 50 % eller 100 % alt efter aftalens ordlyd. Det sker, uanset om uge- eller månedsnorm udfyldes.

Den optjente frihed kan afspadseres inden for samme uge eller måned, men antallet af timer, der afspadseres, skal være inklusive procentforhøjelsen.

Ugenorm

De fleste DJ-overenskomster indeholder en ugenorm, der typisk er 37 timer pr. uge. Arbejde ud over de 37 timer er overarbejde og påføres afspadseringskontoen forhøjet med henholdsvis 50 % eller 100 %. Med en ugenorm kan arbejdsgiveren tilrettelægge vagter på op til 13 timer pr. døgn, uden at det udløser overarbejdskompensation, hvis blot den ugentlige arbejdstidsnorm på 37 timer overholdes.

Månedsnorm

Enkelte DJ-overenskomster indeholder alene en månedsnorm. Det betyder i princippet, at der den ene uge kan tilrettelægges fx fem vagter på 13 timer, mens der i den følgende uge kun lægges en vagt på ni timer. Først hvis den pågældende månedsnorm overskrides, noteres de overskydende timer som overarbejde, der forhøjes med overenskomstens procentsats.

Jobløn

Jobløn betyder, at man er ansat til at udføre et givent aftalt job til en fast løn uden at lægge sig fast på, hvor mange timer der skal anvendes på arbejdet. På virksomheder uden overenskomst ser DJ eksempelvis ofte formuleringer som:

  • Medarbejderen er ansat til 37 timer pr. uge, dog uden højeste arbejdstid.
  • Ansættelsen sker med gennemsnitligt 37 timer pr. uge. Der må forventes en del overarbejde, hvilket der er taget højde for i lønnen.

Hvis du i øvrigt er afklaret i forhold til at skulle arbejde mange timer, så anbefaler DJ, at du som minimum sikrer dig, at lønnen afspejler din arbejdsgivers forventninger til arbejdsmængden, du påtager dig.

En medarbejder er ansat med en månedsløn på 30.000 kr., og på en overenskomst med afspadsering/betaling i forholdet 1:1½ for timer ud over 37 ugentligt.

Hvis denne medarbejder i stedet ansættes på individuel kontrakt uden betaling af overarbejde eller uden øvre arbejdstid og får en faktisk arbejdsuge på 45 timer, så skulle månedslønnen være 40.000 kr., hvis timerne ud over 37 skal betales i samme forhold 1:1½.

Nedskrivning af arbejdstidsnormen

Afspadsering skal tilrettelægges i samarbejde mellem arbejdsgiver og dig - og skal fortrinsvis gives i hele dage. Afspadsering kan kun lægges på dage, hvor du, i henhold til fast arbejdstid eller forud tilrettelagt arbejdsplan, skulle have været på arbejde.

Afspadsering

Arbejdstidsnormen nedskrives med det faktiske antal timer, du skulle have arbejdet den pågældende dag. Den ældste afspadseringskonto nedskrives med det tilsvarende antal timer. I forhold til den arbejdstidsnorm, som den aktuelle afspadsering finder sted inden for, betragtes det, som om du havde været på arbejde.

Da der er betalt genetillæg i forhold til det tidspunkt, som overarbejdet fandt sted på, skal der ikke også betales genetillæg for afspadseringstidspunktet.

Sygdom

Arbejdstidsnormen nedskrives med det antal timer, du skulle have arbejdet i henhold til fast arbejdstid eller arbejdsplan for tidsrummet. Du stilles, som om du ikke havde været syg.

Der skal som udgangspunkt udbetales genetillæg, som om du havde været på arbejde.

Ferie

En ferieuge er fem arbejdsdage. På de fleste arbejdspladser nedskrives arbejdstidsnormen med den gennemsnitlige daglige arbejdstidsnorm udregnet som 1/5 arbejdsuge. 7,4 timer, hvis man har en 37-timers arbejdsuge.

Planlægges en ferie på en dag eller to, hører det dog til god skik at nedskrive normen med det antal timer, den pågældende faktisk skulle have arbejdet de pågældende dage. Vigtigst er dog, at ferien samlet set over ferieåret kommer til at afspejle den måde, arbejdstiden er fordelt på.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk

Rasmus Degnbol

FÅ HJÆLP TIL DINE ANSÆTTELSESVILKÅR

Det kan være i forbindelse med løn- og ansættelsesforhold, fravær fra dit arbejde, din ansættelseskontrakt, opsigelse, barsel o.l. - Uanset, så hjælper vi dig.

Jakob Carlsen

FIND DIN OVERENSKOMST

Hvilke fordele sikrer din overenskomst? Se hvilke løn- og arbejdsvilkår, der gælder for dig.

mennesker

Jakob Carlsen

KONTAKT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

Har du spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår på din arbejdsplads, kan du henvende dig til din tillidsrepræsentant.