Gå til hovedindhold
Bliv medlem

FIND OVERENSKOMST

FIND DIN OVERENSKOMST PÅ LISTEN HERUNDER

Fotografoverenskomsten om elevers rettigheder

Fotografelever skal aflønnes efter fotografoverenskomsten mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Industri, uanset at mesteren ikke er medlem af Dansk Industri og ikke har tiltrådt overenskomsten. 

 

Hvis du har spørgsmål til dine løn- og ansættelsesvilkår så kontakt Juridisk Afdeling.Som elev har du derfor ret til følgende vilkår: 
 

Mindstelønnen for elever

              1. marts 2023           1. marts 2024
1. år       kr. 16.034                 kr. 16.596
2. år       kr. 16.702                 kr. 17.287
3. år       kr. 18.087                 kr. 18.720
4. år       kr. 18.555                 kr. 19.204
5. år       kr. 19.424                 kr. 20.104

 

Lønstigning 

  • Hvert år i marts måned efter overenskomsten
  • Når du stiger til næste elevtrin (uddannelsesanciennitet)

Grundforløbet tæller med i din anciennitet. Det gælder uanset, hvornår grundforløbet placeres. 
 

 

Voksenelev
DJ anbefaler, at voksenelever får mindstebetalingen for fotografer. Som voksenelev kan du ikke kan stille krav på at få mindstelønnen for fotografer, du kan eventuelt på baggrund af din erfaring, tidligere uddannelser eller kvalifikationer forhandle dig til at få mindstebetalingen.

Mindstebetalingen for fotografer udgør:

pr. 1. marts 2023 kr.  21.201
pr. 1. marts 2024 kr.  21.923
 

 

Fritvalgs lønkonto
Som elev har du ret til en fritvalgs lønkonto efter overenskomsten § 5.


Din mester indbetaler 7 pct. (fra 1. marts 2024: 9 pct.) af din ferieberetttigede løn til fritvalgs kontoen. Du kan selv bestemme, om du vil bruge beløbet til at få mere i løn, pension eller ekstra løn udbetalt i forbindelse med afholdelse af ferie.


Ved uddannelsesaftalens eventuelle ophør opgøres fritvalgs lønkontoen og som udgangspunkt vil et eventuelt overskud blive udbetalt med sidste lønudbetaling. 

 

Arbejdstid
37 timer ugentligt.

Som elev kan du kun deltage i overarbejde, når det er en nødvendig del af din uddannelse. Overarbejde skal begrænses mest muligt. 
Du har efter overenskomstens § 6 ret til overarbejdsbetaling eller afspadsering.
 

 

Ferie
For elevers vedkommende henvises til § 42 i Ferieloven:


Elever med en uddannelsesaftale har ret til betalt ferie i 25 dage i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode, efter at ansættelsesforholdet er begyndt.


Din mester betaler løn under din ferie, i det omfang du ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse. 


Er uddannelsesaftalen begyndt i perioden fra den 2. september til den 31. oktober, har du som elev ret til betalt ferie i 25 dage i den ferieafholdelsesperiode, der knytter sig til ferieåret.


Er uddannelsesaftalen begyndt i perioden fra den 1. november til den 30. juni, har du ret til 15 dage betalt hovedferie i hovedferieperioden og 5 dages betalt ferie under virksomhedslukning før hovedferieperioden.


Hvis du ikke har ikke optjent ret til feriegodtgørelse for alle feriedagene i de i Ferielovens § 42 angivne tilfælde, giver virksomheden den efter § 4 fastsatte løn i de resterende dage.

 

Feriefridage og betalte fridage

Du har krav på 5 betalte feriefridage efter 9 måneders anciennitet.

1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag samt nytårsaftensdag er betalte fridage.

 

Ferietillæg

1% af din årsindtægt i det foregående kalenderår.

 

Pension

  • Mesters bidrag udgør 10 %
  • Dit bidrag udgør 2 %

 

Barsel
Det er ikke fastlagt i erhvervsuddannelsesloven, hvad lønbegrebet omfatter, herunder om elever har ret til løn under barsel. Tvistighedsnævnet har dog i en afgørelse afgjort, at eleven havde ret til fuld løn under graviditet og barsel efter overenskomsten.


Hvis du som elev har 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt, må det formodes, at du har ret til løn:


For børn født eller modtaget 1. juli 2023 eller senere gælder følgende:


a. Det er en betingelse for retten til løn under orlov, at medarbejderen har 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt.  Arbejdsgiveren betaler til medarbejderen løn under fravær på grund af graviditet i op til 4 uger før forventet fødselstidspunkt (før: graviditetsorlov). Endvidere betales til samme medarbejder løn under fravær i indtil 10 uger efter fødslen (før: barselsorlov). Til adoptanter udbetales løn under orlov i op til 10 uger fra barnets modtagelse. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende.


b. Under samme betingelser som i pkt. a betales der løn til den anden forælder i op til 2 uger i forbindelse med fødslen (før fædreorlov).


c. Under samme betingelser som i pkt. a betaler arbejdsgiveren herudover fuld løn under orlov i indtil 24 uger (før: forældreorlov).  42 § 43 Af disse 24 uger har den forælder, der afholder orlov efter pkt. a, ret til at holde 9 uger, og den anden forælder har ret til at holde 10 uger.  Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder, ikke, bortfalder betalingen. De resterende 5 ugers orlov ydes enten til den ene eller anden forælder eller deles mellem dem. De 24 uger skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales.


d. Medmindre andet aftales, skal orlov med løn efter pkt. a, b og c varsles med 3 uger.  Hvis barselslovens frister for varsling af orlov ikke overholdes, kan den ønskede orlov først påbegyndes ved udløbet af de angivne frister regnet fra varslingens afgivelse, medmindre andet aftales.


e. Alle eventuelt eksisterende ordninger med arbejdsgiverbetaling ved barsel kan opsiges til bortfald efter reglerne i protokollat 3.


Note: Under de 10 ugers orlov efter pkt. a ydes forhøjet pensionsbidrag, jf. § 37.

 

Skolehjem
Udgifter til transport til skolehjem: 

Virksomheden skal betale udgiften til ophold på skolehjem, som fastlægges i de årlige finanslove:


a. Hvor eleven beordres til skoleophold i henhold til gældende regler om frit skolevalg.


b. Hvor elevens deltagelse i uddannelse alene kan finde sted på en skole, som berettiger til optagelse på skolehjem med betaling efter den takst (2014-niveau: 490 kr./uge), som er fastsat i de årlige finanslove.


Som elev kan du få et nødvendigt forskud til afholdelse af dine udgifter udbetales til eleven forud for skoleopholdets påbegyndelse, og du som elev foretager afregning umiddelbart efter hjemkomsten til mester. Du skal altid give din mester en kvittering på din udgift. 


Virksomheden betaler de ved transporten til skoleophold forbundne omkostninger i de tilfælde, hvor virksomheden skal betale for skolehjem. Virksomheden afholder udgifterne til voksenelevers undervisning på skole, eventuelt supplerende uddannelse uden for virksomheden og til svendeprøve.