Gå til hovedindhold
Bliv medlem

FIND OVERENSKOMST

FIND DIN OVERENSKOMST PÅ LISTEN HERUNDER

Fotografoverenskomsten om elevers rettigheder

Fotografelever skal aflønnes efter fotografoverenskomsten mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Industri, uanset at mesteren ikke er medlem af Dansk Industri og ikke har tiltrådt overenskomsten. 

Fotografoverenskomsten

Som elev har du derfor ret til følgende vilkår: 
 

Mindstelønnen for elever


           1. marts 2022              1. marts 2023           1. marts 2024
1. år       kr. 15.344                  kr. 16.034                 kr. 16.596
2. år       kr. 15.983                  kr. 16.702                 kr. 17.287
3. år       kr. 17.308                  kr. 18.087                 kr. 18.720
4. år       kr. 17.756                  kr. 18.555                 kr. 19.204
5. år       kr. 18.588                  kr. 19.424                 kr. 20.104
 

Lønstigning 

 

 • Hvert år i marts måned efter overenskomsten
 • Når du stiger til næste elevtrin (uddannelsesanciennitet)

Grundforløbet tæller med i din anciennitet. Det gælder uanset, hvornår grundforløbet placeres. 
 

Voksenelev


DJ anbefaler, at voksenelever får mindstebetalingen for fotografer. Som voksenelev kan du ikke kan stille krav på at få mindstelønnen for fotografer, du kan eventuelt på baggrund af din erfaring, tidligere uddannelser eller kvalifikationer forhandle dig til at få mindstebetalingen.

Mindstebetalingen for fotografer udgør:

pr. 1. marts 2022 kr.  20.480
pr. 1. marts 2023 kr.  21.201
pr. 1. marts 2024 kr.  21.923
 

Fritvalgs lønkonto

 

Som elev har du ret til en fritvalgs lønkonto efter overenskomsten § 6. Din mester skal pr. 1. marts 2017 indbetale 2,7 % af din ferieberettigede løn til kontoen. Du kan selv bestemme, om du vil bruge beløbet til at få mere i løn, pension eller får ekstra løn udbetalt i forbindelse med afholdelse af ferie.

Betalingen fra mester stiger til:

 • 3,4 % pr. 1. marts 2018
 • 4,0 % pr.  1. marts 2019 

Ved uddannelsesaftalens ophør opgøres fritvalgs lønkontoen og som udgangspunkt vil et eventuelt overskud blive udbetalt med sidste lønudbetaling. 

Kontakt Juridisk Afdeling hvis du vil vide mere.
 

Arbejdstid


37 timer ugentligt.
Som elev kan du kun deltage i overarbejde, når det er en nødvendig del af din uddannelse. Overarbejde skal begrænses mest muligt. 
Du har efter overenskomstens § 5 ret til overarbejdsbetaling eller afspadsering.
 

Ferie


Det år hvor uddannelsesaftalen starter:

 • Start efter 1. maj og inden 1. juli = du har ret til 25 dages betalt ferie
 • Start fra 1. juli til 30. april = hvis virksomheden holder ferielukket i tiden mellem 1. oktober og 30. april, har du ret 5 dages betalt ferie

Derefter har du i 1. og 2. hele ferieår ret til 25 dages betalt ferie. Ferieåret er perioden 1. maj til 30. april og den periode, hvor ferien skal holdes.
 

Feriefridage og betalte fridage


Du har krav på 5 betalte feriefridage efter 9 måneders anciennitet. 
1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag samt nytårsaftensdag er betalte fridage. 
 

Ferietillæg


1% af din årsindtægt i det foregående kalenderår.
 

Pension


Du har ret til pension:

 • Indtil den 1. marts 2018 gælder: Når din uddannelse er påbegyndt efter du er fyldt 20 år, og du har 2 måneders anciennitet
 • Fra den 1. marts 2018 gælder: Når du er fyldt 20 år og har 2 måneders anciennitet. 
   

Pensionsbidraget

 

 • Mesters bidrag udgør 8 %
 • Dit bidrag udgør 4 %
   

Forsikringsydelser


Hvis du ikke er omfattet af en pensions- eller forsikringsordning hos din mester, har du ret til følgende forsikringsydelser:

 • Invalidepension
 • Invalidesum
 • Forsikring ved kritisk sygdom
 • Dødsfaldssum
   

Barsel


Det er ikke fastlagt i erhvervsuddannelsesloven, hvad lønbegrebet omfatter, herunder om elever har ret til løn under barsel. Tvistighedsnævnet har dog i en afgørelse afgjort, at eleven havde ret til fuld løn under graviditet og barsel efter overenskomsten.

Hvis du som elev har 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt, må det formodes, at du har ret til løn:

 • 4 uger før forventet fødselstidspunkt: Fuld løn til mor
 • 14 uger efter fødslen: Fuld løn til mor
 • 2 ugers fædreorlov (inden for de første 14 uger efter fødslen): Fuld løn til far
 • Fra uge 15 til og med uge 27 efter fødslen: 13 ugers fuld løn, dog maks. 145 kr. pr. time/ 23.248 kr. pr. måned. Af de 13 uger har hver af forældrene ret til 5 uger. De resterende 3 uger holdes enten af den ene eller den anden forælder. De 13 uger skal holdes inden for 52 uger efter fødslen. 
   

Skolehjem


Udgifter til transport til skolehjem: 
Du har ret til betaling for dine transportudgifter til skoleopholdet, hvis virksomheden skal betale for skoleopholdet.
Du bør forud for skoleopholdet aftale med din mester, hvilken transportform du må benytte dig af, og hvordan afregning skal ske. Du skal altid give din mester en kvittering på din udgift. 

Udgifter til skoleophold:
Som elev har du ret til at mester betaler dine udgifter til ophold på skolehjem:

 • Hvis du beordres til skoleophold i henhold til gældende regler om frit skolevalg.
 • Hvis din deltagelse i uddannelse alene kan finde sted på en skole, som berettiger til optagelse på skolehjem med betaling efter den takst, som er fastsat i de årlige finanslove.

Som elev kan du få et nødvendigt forskud til afholdelse af dine udgifter til skoleopholdet, såfremt du foretager afregning umiddelbart efter hjemkomsten til mester. Du skal altid give din mester en kvittering på din udgift. 

Hvis du har spørgsmål til dine løn- og ansættelsesvilkår så ring til Juridisk Afdeling.